Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Raadsvragen

2024

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: Artikel 36 vragen: informatiesessie 13 juni 2024, sloop en nieuwbouw Hoorn-Noord

Hoorn, 17 juni 2024

 

Geacht College,

De informatiesessie van 13 juni jl. over sloop en nieuwbouw heeft onze fractie digitaal gevolgd. Volgens de gepresenteerde plannen van Intermaris en de gemeente Hoorn worden 255 sociale huurwoningen gesloopt en 323 koop en huur woningen gebouwd.

Jarenlang bent u bezig geweest de mogelijkheden voor sloop en de bouw van woningen in Hoorn-Noord te bestuderen. De resultaten van deze studie zijn ronduit teleurstellend. De boekhouders hebben berekeningen gemaakt over de financiële haalbaarheid van de bouwplannen, terwijl volgens ons de stedenbouwkundigen de leiding zouden moeten krijgen in het proces van stedelijke ontwikkeling. Slechts de financiële haalbaarheid van het plan bepaalt de kwaliteit en het aantal te bouwen woningen in Hoorn-Noord.

Wij vinden dat het primaat voor stedelijke ontwikkeling moet liggen bij de locatie, omgeving en burgerparticipatie. Omdat de portemonnee en niet de stedenbouw bepalend is in Hoorn-Noord, worden er te veel woningen gebouwd en te veel openbaar groen opgeofferd.

Op geen enkele wijze heeft u rekening gehouden met de mening van de bewoners van de Goudsmidstraat en omgeving. Deze bewoners zijn tegen woningbouw op de groenstrook tussen de Goudsmidstraat en Provincialeweg. Toch worden volgens de plannen van Intermaris en de gemeente Hoorn op de groenstrook 60 koopappartementen gebouwd in 3 en 4 bouwlagen, met een hoogte van 16 meter. De 60 appartementen moeten volgens de berekeningen worden gebouwd om de totale bouwplannen financieel mogelijk te maken.

Stedenbouwkundige uitgangspunten en behoud van groen in de wijk tellen niet. Van de honderd bomen achter de Goudsmidstraat wordt een flink deel gekapt voor woningbouw. Zoals verwacht is tijdens de informatiesessie burgerparticipatie niet genoemd.

Om de woningbouw in Hoorn-Noord nog enigszins aantrekkelijk te maken worden vage plannen voor de bouw van zorgwoningen genoemd, zonder concrete plannen uit te werken of afspraken met zorgorganisaties te maken.

Aan de Johannes Poststraat wilt u 8 bouwlagen hoog gaan bouwen. Of en waar precies ruimte komt voor dienstverlening en winkels, is in het plan onduidelijk. Het Leger des Heils en andere maatschappelijke organisaties krijgen geen garantie voor terugkeer aan de Joh. Poststraat of in de omgeving. 

De Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Stadsherstel hebben voor de sloop- en bouwplannen in Hoorn-Noord drie alternatieven uitgewerkt. Met deze alternatieven wordt meer recht gedaan aan het erfgoed en het milieu. Ook de financiële haalbaarheid wordt daarmee vergroot en de uitvoering van de bouwplannen versneld.

Per brief van 2 mei 2024 heeft onze fractie gevraagd om de drie varianten van Oud Hoorn en Stadsherstel te bestuderen. Tijdens de presentatie is gebleken dat er geen moment aandacht is geweest voor de varianten van Oud Hoorn en Stadsherstel en zijn deze in de prullenbak van Intermaris en de gemeente terechtgekomen. Van de geleverde deskundigheid en participatie door Oud Hoorn en Stadsherstel is geen gebruik gemaakt. Deze houding verwijten wij Intermaris en de gemeente Hoorn.

Aan het einde van de informatiesessie volgt de grote domper door toe te geven dat de sloop en bouwplannen een voorlopig tekort op de grondexploitatie veroorzaken van 2,2 miljoen euro. De komende tijd moet u op zoek naar financiële middelen om dat tekort weg te werken. Pas als dat is gelukt, kunnen de sloop- en bouwplannen verder worden uitgewerkt. De te bouwen woningen in Hoorn-Noord worden vermoedelijk omstreeks 2030 opgeleverd.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u bereid alsnog de drie varianten van Oud Hoorn en Stadsherstel te bestuderen en deze te betrekken bij de sloop- en bouwplannen in Hoorn-Noord?
 2. Bij welke ministeries en andere organisaties vraagt u een extra financiële bijdrage of subsidies voor het wegwerken van het tekort van 2,2 miljoen euro op de grondexploitatie? Hoe groot acht u de kans dat het lukt om deze financiële steun te ontvangen?
 3. Veronderstel dat het niet lukt 2,2 miljoen euro bij elkaar te krijgen: welke gevolgen heeft dat voor de sloop en bouwplannen in Hoorn-Noord?
 4. Met welke zorgorganisatie heeft u plannen gemaakt voor de realisering van een zorggebouw in Hoorn-Noord? Welke zorg wordt in het zorggebouw geboden en voor welke bewoners?
 5. Is er tussen Intermaris en de gemeente Hoorn een samenwerkingsovereenkomst gesloten volgens het principe ‘Samen uit, samen thuis’, voor de sloop en bouwplannen in Hoorn-Noord? Kan Intermaris een zelfstandige route volgen, zonder de gemeente Hoorn, voor de uitwerking van de plannen in Hoorn-Noord?
 6. Beseft u dat door toch te bouwen op de groenstrook tussen de Goudsmidstraat en de Provincialeweg de bewoners bezwaar gaan maken tegen deze bouwplannen en deze bezwaren veel vertraging kunnen veroorzaken? Wilt u alsnog in overleg gaan met de bewoners van de Goudsmidstraat en omgeving?
 7. Is de informatie correct dat pas een sloopvergunning door de gemeente wordt verleend nadat de nieuwbouwplannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter      

Aan College van Burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: raadsbrief college 16 mei 2024

Hoorn, 23 mei 2024

 

Geacht College,

Om een verklaring te vinden voor het mislukken van de aanbesteding voor de uitbreiding en verbouwing van het Westfries Museum heeft u een analyse gemaakt. Volgens deze analyse is de aanbesteding mislukt omdat de bouwkosten, installatiekosten en risico’s zijn onderschat. De kosten zijn volgens ons niet onderschat maar verkeerd berekend.

Voor het mislopen van de aanbesteding en de foutieve kostencalculatie neemt u niet de volledige verantwoordelijkheid. U beweert dat de inschrijvers van de aanbesteding zeer voorzichtig zijn en noemt zelfs de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag als een van de oorzaken voor het mislukken van de aanbesteding.

Het geeft geen pas de schuld van het mislukken van de aanbesteding voor een deel neer te leggen bij de inschrijvers, die volgens het college te voorzichtig geweest zijn. Volgens onze fractie is het in ieder geval de laatst overgebleven inschrijver geweest die u tot het inzicht heeft gebracht dat de bouw van twee kelders onder het Museum niet voor het luttele bedrag van 2,4 miljoen te realiseren is. In de raadsbrief van 16 mei jl. noemt u een bedrag van 3,5 miljoen als overschrijding voor de aanleg van de kelders. Volgens ons zijn de kosten voor de aanleg van twee kelders veel hoger dan door u is berekend.

Wij verwijten het college dat het amendement (30 juni 2020) over een sober en doelmatige verbouwing willens en wetens niet is uitgevoerd. Bovendien heeft u alle kritische opmerkingen en oprechte waarschuwingen van met name onze fractie over de bouwkundige complexiteit en de kostenoverschrijding voor de aanleg van kelders weggewimpeld.

Waarschijnlijk door onkunde en blinde ambities is de bouw van twee kelders toch in de verbouwplannen terechtgekomen. Nog steeds kunt u niet ruiterlijk toegeven dat de aanleg van de twee kelder bouwkundig en financieel niet kan worden uitgevoerd. Het college denkt aan een heroverweging voor het onderdeel kelders. U weet of zou moeten weten dat de verbouwing van het Westfries Museum alleen binnen het budget kan worden uitgevoerd, wanneer de kelders uit de plannen worden geschrapt.

Stichting Stadsherstel heeft de Regentenkamers in het Sint Jozefhuis, Achterom 17, voor een symbolische bedrag aan het Westfries Museum aangeboden. De Regentenkamers worden nu nog gebruikt door de Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders en kunnen in de nabije toekomst door het Westfries Museum worden gebruikt. Wij adviseren u het aanbod van Stichting Stadsherstel serieus te bekijken en met Stadsherstel te overleggen over de mogelijke museale functie van de Regentenkamers. Zie brieven van Stichting Stadsherstel en Nederlandse Kaap Hoorn- vaarders van 10 juni 2021 en 20 april 2024.

U stelt voor, na besluitvorming door de gemeenteraad, om op 1 oktober 2024 een nieuwe aanbesteding te starten. Door de nieuwe aanbesteding gaat nog meer tijd verloren en is het twijfelachtig of deze aanbesteding nieuwe inschrijvers oplevert. Om kosten te besparen en geen tijd te verliezen is het beter geen nieuwe aanbesteding te starten, maar met de laatst overgebleven bouwondernemer gesprekken te voeren en afspraken te maken over de kosten en de verbouwing zodat binnenkort, in ieder geval voor 1 oktober a.s., met de verbouwing kan worden gestart. Een nog langere sluiting is voor het Westfries Museum zeer schadelijk.

Samenvattend adviseren wij:

 • alle verbouwingskosten van het Museum opnieuw te berekenen;
 • geen tijd en kennis te verliezen en kostenverhogingen te voorkomen door aan de laatste bouwondernemer opdracht te geven en geen nieuwe aanbesteding te starten;
 • de bouwplannen volgens de norm sober en doelmatig aan te passen door in ieder geval de bouw van kelders onder de panden Roode Steen 15 en 16 te schrappen;
 • de verbouwing binnen het richtbedrag van € 15,85 miljoen te realiseren en geen extra budget te vragen aan de gemeenteraad;
 • 2 juli a.s. met de raadscommissie een meningsvormende discussie over de verbouwing te voeren;
 • de financiële schade in kaart te brengen, die is ontstaan door het mislukken van de aanbesteding en het langer sluiten van het museum;
 • over het gebruik van de Regentenkamers met de Stichting Stadsherstel gesprekken te starten.

Om te voorkomen dat gemeenteraadsleden in haar controlerende taak worden beperkt, hebben onze fractieleden de informatieve sessie (21 mei 2024) over de aanbesteding van de verbouwing van het Westfries Museum niet bijgewoond. Ook de opnamen van de informatiesessie worden niet bekeken.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen voor uitbreiding parkeerterrein WC de Beurs Blokker

Hoorn, 8 mei 2024

 

Geacht College,

Winkelcentrum de Beurs in Blokker trekt dagelijks veel bezoekers. Zelfs consumenten buiten Blokker doen daar dagelijks boodschappen. WC de Beurs is aantrekkelijk voor consumenten omdat er verschillende grote en kleine winkels zijn gevestigd en het midden in het dorp is gelegen.

Dankzij het succes van het Winkelcentrum zijn de twee parkeerterreinen, gelegen aan de voor- en achterkant van het centrum, te klein.  De bezettingsgraad van de parkeerterreinen is volgens ons ruim 90 procent. De in- en uitrit van de parkeerterreinen zijn te krap en onoverzichtelijk.

De huidige parkeersituatie op de twee parkeerterreinen is niet langer houdbaar. Het is noodzakelijk dat de parkeerterreinen worden vergroot of door herinrichting meer parkeercapaciteit krijgen.

De kosten voor de herinrichting of uitbreiding zijn in de regel voor rekening van de gemeente. Wij kunnen ons voorstellen dat de ondernemers-winkeliers van het Winkelcentrum een gedeeltelijke financiële bijdrage leveren voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit, die in verhouding staat tot de vloeroppervlakte van de winkels.

Gelet op bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u met ons van mening dat de twee parkeerterreinen van Winkelcentrum de Beurs te klein zijn en uitgebreid moeten worden?
 2. Wilt u in overleg met de winkeliers van WC de Beurs plannen maken voor uitbreiding van de parkeercapaciteit en gesprekken starten over de gedeeltelijke medefinanciering van deze uitbreiding?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter    

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 – vervolgvragen aanpak schuldhulpverlening

Hoorn, 3 mei 2024

 

Geacht college,

1. Vanuit de ketenpartners Humanitas West-Friesland en SchuldHulpMaatje West-Friesland die zich actief in gemeente Hoorn en West-Friesland bezig houden met de preventieve hulp bij schulden krijgen we berichten dat er vanaf de zomer 2023 niet of nauwelijks nieuwe trajecten zijn doorgezet door de gemeente Hoorn. Door andere gemeenten in de regio zijn juist meer trajecten doorverwezen naar Humanitas en SchuldHulpMaatje. Klopt het dat er sinds augustus 2023 niet of nauwelijks nieuwe trajecten zijn doorgezet ?

2. Indien er vanaf augustus 2023 niet of nauwelijks trajecten actief zijn doorgezet wat is de reden hiervan en ligt hier een collegebesluit aan ten grondslag om met deze ketenpartners niet verder samen te werken?

3. In hoeverre is de gemeente Hoorn nu zelf meer werkzaamheden gaan leveren op het gebied van budget-coaching en begeleiding ? Is de personele capaciteit op de afdeling hiervoor uitgebreid de afgelopen jaren?

4. Ziet het college het belang van vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas West-Friesland en SchuldHulpMaatje West-Friesland om juist problematische schulden te voorkomen en nazorg te verlenen, zodat mensen uit de schulden blijven?

5. Is het college bereid om samen met Humanitas en SchuldHulpMaatje en andere vrijwilligersorganisaties in gesprek te gaan om de samenwerking voor de preventieve schuldhulpverlening te hervatten of voort te zetten.

 

We zien de antwoorden op de vragen met belangstelling tegemoet.

 

Namens,

ChristenUnie – Kees Maas

Fractie Tonnaer – Roger Tonnaer

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: opnieuw uitstel uitwerking sloopplannen Hoorn-Noord en bestuderen voorstellen van Oud Hoorn en Stichting Stadsherstel

Hoorn, 2 mei 2024

 

Geacht College,

Per brief van 1 mei 2024 laten wethouder Assendelft en de heer Pit namens respectievelijk de gemeente Hoorn en Intermaris aan de bewoners van Hoorn-Noord weten dat de presentatie van sloop- en nieuwbouwplannen opnieuw wordt uitgesteld en verplaatst naar juni 2024. Na eerder uitstel was het de bedoeling de plannen in april 2024 aan de bewoners te presenteren. Vermoedelijk neemt u meer tijd, omdat de sloop- en bouwplannen van woningen financieel niet rond te krijgen zijn en helemaal niet passen in de wijk Hoorn-Noord.

Wij rekenen erop dat Intermaris en de gemeente meer tijd nemen om de voorgenomen sloop- en bouwplannen te toetsen aan de financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige gevolgen. Ook verwachten wij dat u de bewoners opnieuw en optimaal betrekt bij de sloop- en bouwplannen en de drie suggesties van Oud Hoorn en Stadsherstel serieus bestudeert.

De Vereniging Oud Hoorn en Stichting Stadsherstel (d.d. 20 april 2024) hebben voor de sloop- en bouwplannen in Hoorn-Noord drie alternatieven bedacht die meer recht doen aan het erfgoed, het milieu minder belasten en financieel haalbaarder zijn. Op grond van hun suggesties zullen er sneller meer en betaalbare woningen worden opgeleverd.

De drie varianten van Oud Hoorn en Stadsherstel zijn:

1. Behoud en renovatie van alle woningen (voorkeursvariant).

2. Behoud van een groot deel van de flats en verkoop van ééngezinswoningen.

3. Eéngezinswoningen worden niet gesloopt en de infrastructuur blijft behouden.

Wij verzoeken Intermaris en de gemeente Hoorn dringend meer tijd te nemen om de drie uitgewerkte suggesties/varianten van Vereniging Oud Hoorn en Stichting Stadsherstel te bestuderen en de oorspronkelijke sloop- en bouwplannen van Intermaris los te laten. Nog altijd geldt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Volgens de huidige plannen sloopt Intermaris 166 goedkope woningen en winkelruimten en bouwt het ongeveer 282 duurdere woningen daarvoor terug. Zelfs op de smalle groenstrook tussen Goudsmitstraat en Provincialeweg komen volgens de wens van de gemeente en Intermaris woningen.

Fractie Tonnaer is voor behoud, renovatie en verduurzaming van woningen, voor behoud van groen en tegen woningbouw op de groenstrook tussen Goudsmitstraat en Provincialeweg. Variant 1 heeft daarom onze voorkeur.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan: College van burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: Overige vragen overwegingen sloop en nieuwbouw

Hoorn, 11 april 2024

 

Geacht college,

 1. Op welke wijze houdt het college – naast financiële aspecten en de woningnood – rekening met de sociale en gedragsmatige aspecten van sloop in het huidige en toekomstige beleid?
 2. Welke stappen onderneemt het college om de negatieve impact van sloop op mensen, natuur en klimaat te minimaliseren?
 3. Hoe bevordert het college de renovatie en het behoud van bestaande gebouwen als alternatief voor sloop?
 4. Zien we in onze gemeente ook een groot procentueel verschil tussen sociale huurwoningen en koopwoningen die in aanmerking komen voor sloop, zoals in Figuur 1 in het commentaar van hoogleraar Thomsen? 1
 5. Welke lessen zijn er geleerd in voorgaande sloop-nieuwbouwprojecten (bv. Siriusstraat) die het college beoogt mee te nemen bij mogelijk toekomstige sloop-nieuwbouwprojecten (bv. Hoorn-Noord)?
 6. Welke initiatieven of beleidsmaatregelen heeft het college ingevoerd – of overweegt het college - om innovatie in duurzame bouw en renovatietechnieken te stimuleren, met als doel de afhankelijkheid van sloop en nieuwbouw te verminderen?
 7. Is het college bereid om externe partijen te laten meedenken over renovatiemogelijkheden of zelfs te laten uitvoeren, zoals een Stichting Stadsherstel?

 

Lisa Klinkenberg – Hoorn Open & Eerlijk

Renzo van Houten – Fractie Tonnaer

Chris de Meij – Hart van Hoorn

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: bungelen van ZZWW

Hoorn, 16 april 2024

 

Geacht college,

Per brief van 2 oktober 2023 en tijdens de Algemene Beschouwingen van 31 oktober 2023 heeft onze fractie gepleit voor financiële steun voor de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). ZZWW, gestart als burgerinitiatief, is een belangenorganisatie die zich inzet voor goede en toegankelijke zorg voor inwoners van West-Friesland. Pas tijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 vertelde wethouder van der Ven dat ZZWW, om voor financiële steun in aanmerking te komen, een projectvoorstel moet schrijven. Na ontvangst van de projectbeschrijving zal door het college worden besloten of ZZWW in aanmerking komt voor financiële steun.

Onze brief van 2 oktober 2023 (ingeboekt 3-10-2023) is nog steeds niet beantwoord. Gemeenteraadslid Norbert de Vries heeft tijdens de vergadering van de raadscommissie op 19 maart jl. gevraagd naar de positie van ZZWW. Wethouder van der Ven noemde ZZWW een gewaardeerde instelling en wil de organisatie twee keer per jaar betrekken bij regionale onderzoeken onder inwoners. Mooie uitspraken die in de praktijk weinig waard zijn. Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil heeft op tijd een projectbeschrijving gemaakt en daarna bij toeval gehoord dat de subsidieaanvraag 2023 wegens onbekende redenen is afgewezen. De wijze waarop u de subsidieaanvraag van de Stichting ZZWW heeft behandeld, vinden wij ronduit slecht. U laat ZZWW als vrijwilligersorganisatie aan haar lot over. Dat u onze brief van 2 oktober 2023 niet hebt beantwoord, vinden wij slechts een kleinigheid.

Wij eisen dat u binnen twee maanden de nieuwe subsidieaanvraag, als onderdeel van het door het rijk vastgestelde Integraal Zorgakkoord, honoreert of afwijst, zodat ZZWW kan besluiten de activiteiten op de huidige wijze voort te zetten of te staken. De toekomst van ZZWW hangt aan een zijden draad.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen onderzoek woonlocatie groep kwetsbare inwoners aan Leekerpad-Stijgbeugel e.o.

Uw brief: raadsbrief en brief aan bewoners zaaknummer 2122219

Hoorn, 2 april 2024

 

Geacht College,

Volgens uw informatie ontvangt de gemeenteraad binnenkort een raadsvoorstel over het houden van een onderzoek naar een nieuwe woonvorm voor kwetsbare inwoners in een prikkelarme omgeving. Op een stuk grond gelegen tussen de A7 en het Leekerpad kan deze nieuwe woonvorm mogelijk gerealiseerd worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een onderzoek naar de geschiktheid om op de groenstrook, tussen Leekerpad en A7, vijf kleine eenpersoonswoningen te bouwen. Pas nadat de gemeenteraad 14 mei aanstaande heeft ingestemd met een dergelijk onderzoek, organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de buurt van het Leekerpad-Stijgbeugel.

Fractie Tonnaer vindt dit een omgekeerde volgorde. Wij willen allereerst een gesprek met de buurt voordat de gemeenteraad een voorstel voor onderzoek krijgt voorgelegd. Onze fractie vindt de mening van de buurtbewoners en van Jeu de Boulesvereniging De Bouledozers en schietvereniging De Vrijheid heel belangrijk. Met weerzin zien we dat het Leekerpad en omgeving al jaren gebruikt wordt als locatie waar van alles en nog wat wordt gedumpt. Het is een vergeten en verwaarloosd gebied in Hoorn. Daarom hebben in 2018 Fractie Tonnaer en VOCHoorn (nu Eénhoorn) voorgesteld het gebied van de Stijgbeugel en Leekerpad in te richten als wijkpark of bos. Van deze ideeën is niets terecht gekomen en het is daardoor een verwaarloosd gebied gebleven.

Klaarblijkelijk vindt ook u de locatie Leekerpad een vergeten en verwaarloosd gebied, anders was u niet op het idee gekomen de locatie aan te wijzen als mogelijke woonlocatie voor vijf kwetsbare personen in vijf kleine woningen. Voor deze kwetsbare bewoners vinden wij de beoogde locatie, nauwelijks 100 meter vanaf de autoweg, niet geschikt om te wonen. Bewoners pal tegen de autoweg ondervinden geluidsoverlast en krijgen veel last van fijnstof. Voor wonen is het dus een ongezonde plek.

 

Wij stellen de volgende vragen:

1. Welk regionaal gezelschap heeft de locatie Leekerpad uitgekozen voor de bouw van vijf kleine woningen voor vijf kwetsbare personen? Waarom is specifiek voor deze locatie gekozen? Welke alternatieve locaties heeft u op het oog?

2. Waarom vraagt u eerst een besluit van de gemeenteraad en daarna pas van de buurt, De Bouledozers en de Vrijheid, terwijl de mening van de buurt van Leekerpad-Stijgbeugel essentieel is? Hoe zwaar wegen de meningen van de buurt en van de twee sportverenigingen?

3. Welke woonstichting of zorgorganisatie bouwt de beoogde vijf woningen aan het Leekerpad?

4. Welke afspraken zijn er tussen de bouwer van de vijf woningen en de gemeente Hoorn gemaakt?

5. Wanneer wilt u eindelijk het Leekerpad en omgeving inrichten tot wijkpark of bos?

Wij stellen beantwoording van de vragen vóór 16 april zeer op prijs.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen verkeersoverlast op het Achterom (deel 3)

Hoorn, 7 april 2024

 

Geacht college,

In vervolg op de eerder gestelde vragen d.d. 21 februari 2023 en 11 augustus 2023 hebben wij de volgende artikel 36 vragen:

 1. Zijn er gesprekken geweest met de bewoners van het Achterom over de overlast die zij van het verkeer en dan met name het vrachtverkeer ervaren?

 2. Uit de eerdere vragen die Fractie Tonnaer in februari 2023 en augustus 2023 heeft gesteld is gebleken dat de bewoners hier graag over in gesprek gaan en ideeën hebben hoe deze zou kunnen worden verminderd. Heeft het college deze ideeën meegenomen?

 3. Bent u het met ons eens dat de afsluiting van zowel de Roode Steen als de Italiaanse zeedijk gevolgen heeft voor het verkeer via het Achterom en wat gaat u hieraan doen om dit te beperken?

 4. Namens Fractie Tonnaer heb ik achter de schermen meerdere malen verzocht te kijken naar de verkeersdrempel op de hoogte van de Geldersesteeg echter de urgentie van het onderhoud van deze drempel wordt binnen de gemeentelijke organisatie niet gezien. Bent u bereidt om hier met de directe omwonende in gesprek te gaan over de urgentie die zij ervaren?

 

Vriendelijke groet,

Marieke Rijk,
Raadslid namens Fractie Tonnaer

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen (kosten) aanleg kelder Westfries Museum

Hoorn, 18 maart 2024

 

Geacht college,

Op 15 april 2023 hebben Fractie Tonnaer en Liberaal Hoorn (Hart van Hoorn) zestien vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van het Westfries Museum.

Uit de brief van 15 april vraag 14: Kunnen de toegenomen kosten gecompenseerd worden door de kelder alsnog te schrappen? Wat kost de aanleg van de kelder precies? Gaat de eventuele aanleg van een kelder onder het pand of de achtertuin van Roode Steen 15 uitgevoerd worden samen met het herstel van de fundering?

Het antwoord van het college op vraag 14: Er is op dit moment geen compleet beeld van de meerkosten van het project, noch van de kosten van een eventuele verplaatsing van de kelder naar de tuin van de Roode Steen 15. Dat brengen we op dit moment in kaart. Zodra het onderzoek naar de verplaatsing van de kelderruimte is afgerond, delen we dat met u.

Onze fractie veronderstelt dat de kosten van de aanleg van de kelder onder de panden Roode Steen 15 en 16 of in de achtertuin bekend zijn. U bent er blijkbaar nog niet aan toegekomen vraag 14 opnieuw en ditmaal volledig te beantwoorden, terwijl de aanbesteding ondertussen heeft plaatsgevonden en deze is gestopt of voorlopig is gestopt.

Het frappeert ons dat er volgens u geen verschil in kosten is tussen een kelder in de achtertuin of onder de monumentale panden aan de Roode Steen. Wij vertrouwen erop dat u zelf tot het inzicht komt dat er wel degelijk een verschil in kosten is tussen deze twee opties.

In de brochure Projectenplan Vernieuwing Westfries Museum van mei 2021 staat onder Investeringskosten op blz. 43:

 • Variant 3 met onderkeldering van Roode Steen 16 investeringskosten € 16,8 miljoen
 • Variant 4 met onderkeldering van Roode Steen 15 en 16 investeringskosten € 18,- miljoen

Volgens deze cijfers kost de aanleg van één kelder € 1,2 miljoen.

Omdat de aanleg van een kelder onder een monumentaal pand zeer complex en vele risicovolle bouwkundige kanten kent vermoeden wij dat de berekende kosten van € 1,2 miljoen voor de aanleg van één kelder niet klopt. Het is aannemelijk dat de aanleg van de kelder onder de panden Roode Steen 15 en 16 een veelvoud van € 1,2 miljoen kost.

Waarschijnlijk kost de aanleg van een kelder in de tuin ongeveer € 1,2 miljoen.

Volgens art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de kosten van de aanleg van een kelder onder monumentale panden Roode Steen 15 en 16 veel meer kost dan de eerder genoemde € 2,4 miljoen (2x € 1,2 miljoen)?
 2. Wilt u de kosten voor de aanleg van de kelders en andere kosten voor de verbouwing en samenvoeging van panden en tuin opnieuw berekenen? Welke gevolgen heeft deze herberekening voor de gestopte of voorlopig gestopte aanbesteding? Is dankzij het schrappen van de aanleg van de kelder onder de panden het alsnog mogelijk binnen het richtbedrag van € 15,85 miljoen de verbouwplannen te realiseren?
 3. Welke personen, adviesbureaus of bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verkeerde berekeningen van de bouwplannen? Welke consequenties worden hieruit getrokken?
 4. Bij de beantwoording van vraag 14 is toegezegd dat u de uitkomst van het onderzoek van de verplaatsing van de kelder naar de tuin met ons zou delen, zodra dit onderzoek is afgerond. Wilt u ons zo snel mogelijk hierover informeren? Hoeveel kost de aanleg van een kelder in de tuin en onder panden Roode Steen 15 en 16?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: uw raadsbrief, zaaknummer 2125739, zonder datum, Stand van zaken aanbesteding

vernieuwing Westfries Museum

Hoorn, 11 maart 2024

 

Geacht College,

Volgens uw raadsbrief is de aanbestedingsprocedure voor de verbouwing en vernieuwing van het Westfries Museum zonder resultaat afgerond en wordt het werk niet uitgevoerd. De vastgelopen aanbesteding is de zoveelste demonstratie van bestuurlijk onvermogen. De eerste verbouwingsplannen waren megalomaan en te kostbaar en dat is nog steeds zo.

Door een amendement van de gemeenteraad (15 juni 2021) zijn de verbouwingsplannen naar beneden bijgesteld. In dit amendement werd voorgesteld de verbouwing van het museum sober en doelmatig uit te voeren. Dat betekent: herstel fundering en constructie, verduurzamen, wegwerken achterstallig onderhoud, samenvoeging tot één tuin en herstel van de tuinmuur. De aanleg van een kelder is later pas in de verbouwplannen opgenomen. De kelder maakt de bouwplannen onnodig kostbaar en complex en heeft nauwelijks een toegenomen gebruikswaarde.

Twee jaar nadat de gemeenteraad (15 juni 2021) heeft ingestemd met de verbouwplannen komt u tot de ontdekking dat de plannen financieel niet haalbaar zijn. Verder blundert u door bouwplannen te maken zonder rekening te houden met of goedkeuring te vragen aan pandeigenaar Stichting Monumentenbezit. Terwijl de gesprekken met Stichting Monumentenbezit nog niet is afgerond bent u zo onverstandig geweest om de geplande verhuizing niet af te blazen maar door te zetten.

Omdat de aanbestedingsprocedure is mislukt, houden wij er ernstig rekening mee dat het nog jaren duurt voordat de verbouwing van het Westfries Museum is voltooid. De komende jaren zullen Hoorn en vooral de binnenstad het museum door sluiting moeten missen. De ondernemers van de Roode Steen worden zonder vooruitzicht geconfronteerd met drie troosteloze leegstaande historische panden. Vanaf het Achterom oogt deze unieke locatie als een permanente bouwput.

Door sluiting en langdurige leegstand verliest het museum haar positie binnen het toerisme en in de museumwereld. Herstel van deze achterstand is voor een regionaal museum heel moeilijk. Ondertussen devalueert de museumcollectie en nemen de kosten voor opslag en conservering van de collectie toe. Door het museum te verzelfstandigen, samenwerking met een landelijk museum te onderzoeken en door zich toe te leggen op speciale wisseltentoonstellingen maakt het Westfries Museum nog een kans de langdurige sluiting teoverleven. Een snelle start van de verbouwing is voor het museum van groot belang voor overleving.

Volgens de raadsbrief gaat u het mislukken van de aanbesteding analyseren. In het tweede kwartaal van 2024 krijgt de gemeenteraad de resultaten van deze analyse voorgelegd. Omdat de resultaten daarvan op voorhand bekend zijn, adviseren wij niet te veel tijd te verknoeien aan deze analyse.

Na analyse door onze fracties trekken wij de volgende voorlopige conclusies:

- u toont gebrek aan bestuurlijke capaciteit om grote bouwprojecten als de verbouwing van het Westfries Museum goed voor te bereiden en uit te voeren;

- de huidige verbouwingsplannen zijn te kostbaar;

- de museale waarde van de collectie en de positie van het Museum, staan onvoldoende in verhouding tot de kosten van de verbouwing;

- op korte termijn kan de verbouwing alleen worden gestart als deze sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Dat betekent: herstel fundering en constructie, verduurzamen, wegwerken achterstallig onderhoud, samenvoegen met pand Roode Steen 15, herinrichten tot één tuin en herstel van de tuinmuur aan het Achterom.

- aanleg van een kelder onder het museum maakt de bouwplannen onnodig duur en complex terwijl de gebruikswaarde van het museum nauwelijks toe neemt. Daarom moet worden afgezien van de bouw van een kelder;

- een nieuwe aanbesteding met dezelfde te dure bouwplannen en met een richtbedrag van € 15,85 miljoen zal geen resultaat opleveren en verdere vertraging veroorzaken;

- om de kans op een snelle verbouwing te vergroten adviseren wij om met de laatste bouwondernemer uit de aanbestedingsprocedure in gesprek te gaan en te bekijken of het mogelijk is het sobere en doelmatige bouwplan binnen het richtbedrag uit te voeren.

 

Op grond van de hierboven geschetste situatie stellen wij de volgende vragen:

1. De verbouwing van het museum kent een vertraging van minstens twee jaar. Hoe groot is de financiële en andere schade van deze vertraging en wie gaat deze schade betalen? Hoeveel meerkosten zijn er gemoeid met de opslag van de museumcollectie en hoe groot is het gemis van inkomen uit toegangsgelden?

2. Het museum is ongeveer drie jaar of langer gesloten. Bent u het met ons eens dat door de langdurige sluiting het museum uit het oog en uit het hart raakt en een doorstart na de verbouwing zeer lastig wordt?

3. Wat bezielde u om 1 januari 2023 het museum te sluiten zonder dat de aanbesteding succesvol was afgerond?

4. Welke financiële steun of subsidie dreigt u mis te lopen nu de start van de verbouwing opnieuw is vertraagd?

5. Welke positie qua bezoekers neemt het Westfries Museum in ten opzichte van andere musea in Nederland? Hoe groot en uniek is de museumcollectie van het Westfries Museum? Hoe hoog zijn de exploitatiekosten, waaronder de personeelskosten, vergeleken met andere musea in het land?

6. Bent u het met ons eens dat er opnieuw moet worden gekeken naar de toekomstige museale functie van het Westfries Museum?

7. Wilt u toewerken naar een verdere verzelfstandiging van het Westfries Museum? Acht u samenwerking met een groot landelijk museum mogelijk?

8. Bent u het met ons eens dat op grond van ervaringen in het recente verleden het college grote verbouwingsprojecten bestuurlijk niet aankan? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?

9. Wilt u zich inzetten voor een snelle verbouwing van het Westfries Museum door de verbouwingsplannen aan te passen naar sober en doelmatig? Dit betekent in onze ogen: herstel fundering en constructie, verduurzamen, wegwerken achterstallig onderhoud, samenvoeging pand Roode Steen 15, herinrichting tot één tuin en herstel van de tuinmuur bij het Achterom?

10. Bent u het met ons eens dat de bouw van een kelder nauwelijks van toegevoegde waarde is, terwijl deze wel een groot obstakel vormt voor de start van de verbouw van het Westfries Museum?

11. Is de aanbestedingsprocedure gestopt of voorlopig gestopt met de enige overgebleven inschrijver? Wilt u met dit bouwbedrijf gesprekken openen om te bekijken of de verschillen tussen de bouwplannen en het inschrijfbedrag verkleind kunnen worden zodat op korte termijn alsnog met de verbouwing kan worden gestart?

12. Bent u het met ons eens dat een grondige analyse van de ontstane situatie onnodig is omdat de uitkomst van dit onderzoek al vast staat? En dat alleen een sobere en doelmatige verbouwing het mogelijk maakt binnen het vastgestelde krediet te verbouwen?

13. Welke gevolgen heeft het uitstel van de verbouwing voor de directe buren van het museum en voor de overige ondernemingen op de Roode Steen? Wilt u de erfafscheiding tussen de leegstaande achtertuin van het museum en de achtertuin van het restaurant verbeteren door een gepaste erfafscheiding te plaatsen?

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

namens Sociaal Hoorn, Jeroen van der Veer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

namens Hoorn Open & Eerlijk, Arnica Gortzak, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouder Hoorn

Betreft: Informatieverstrekking en communicatie over veranderingen m.b.t. het vergunning parkeren aan de Westerdijk.

Hoorn, 3 maart 2024

 

Geacht college,

Bewoners van het Achterom en het Nieuwe Noord hebben ons geïnformeerd over de onderstaande situatie. Naar aanleiding hiervan stelt onze fractie de volgende artikel 6 vragen:

1. Bewoners van het Achterom en de Nieuwe Noord krijgen boetes wanneer zij parkeren op plekken waar zij altijd parkeerden aan de Westerdijk. Zij waren niet op de hoogte van de wijzigingen in het gebied en zijn het niet eens met deze opgelegde boetes bent u hiervan op de hoogte?

2. Bewoners maken bezwaar tegen de opgelegde boetes en hebben van de gemeente Hoorn begrepen dat er geen termijn is voor de gemeente om op deze bezwaren te reageren, een reactie kan wel 26 weken duren klopt dit en zo ja waarom is hier geen uiterlijke termijn aan gekoppeld?

3. Op het Achterom zijn niet voldoende vergunning plekken. Waarom worden bewoners van het Achterom en de Nieuwe Noord niet als belanghebbende niet direct geïnformeerd bij wijzigingen aan het vergunningen parkeren aan de Westerdijk?

4. Waarom zijn deze inwoners niet uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst hierover op 4 maart 2024 in de Park Schouwburg?

5. Kunt u ons informeren over de status van motie 390 welke is aangenomen op 5 november 2019?

6. Is het dubbel parkeren voor vergunninghouders hier een oplossing?

 

In afwachting van uw antwoord,

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Aan: HVC Afvalverwerkingsbedrijf, t.a.v. de directie, Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar

Betreft: vervuiling omgeving Afvalbrengstation Hoorn/Zwaag

Hoorn, 21 februari 2024

 

Geachte directie,

De directe omgeving van HVC Afvalbrengstation aan de Factorij in Zwaag is vervuild. In sloot en bomen achter het afvalbrengstation liggen veel plastic en ander afval. Het afval komt ook terecht in bomen en groen van omliggende bedrijven van HVC tussen de Factorij en de Corantijn van bedrijventerrein Westfrisia.

De vervuiling van de omgeving van het afvalbrengstation is ernstig te noemen. Dat is extra stuitend omdat deze wordt veroorzaakt door een afvalverwerkingsbedrijf met gemeenten en waterschappen als aandeelhouders. Wij verwachten dat HVC een voorbeeldfunctie heeft op het terrein van vuilverwerking en milieubescherming.

Onze fractie vraagt HVC maatregelen te nemen zodat er een einde wordt gemaakt aan de vervuiling van sloten en directe omgeving van het afvalbrengstation aan de Factorij. Het schoonmaken van de sloten in de omgeving en het aanbrengen van netten aan de Factorij, is hard nodig.

Omdat het afvalbrengstation veel wordt gebruikt, is het station inmiddels te klein en zal er naar een nieuwe locatie moeten worden gezocht. In coronatijd ontstonden er autofiles bij het station. Deze filevorming zal vaker voorkomen. Bedrijven in de buurt van het afvalbrengstation zijn steeds moeilijker door klanten te vinden. Ook voor de fileoverlast moet een oplossing worden gevonden.

Omdat Hoorn medeaandeelhouder is van HVC Afvalverwerkingsbedrijf, ontvangt de gemeente een kopie van deze brief. Van het Hoornse College van Burgemeester en Wethouders verwachten wij dat HVC wordt aangesproken op de vervuiling van de sloot en omgeving. Dat geldt ook voor de verkeersoverlast bij het HVC Afvalbrengstation aan de Factorij op Bedrijventerrein Westfrisia.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer

gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen (serie II) faillissement Jonker, bouw Het Bangerter Rad

Hoorn, 29 januari 2024

 

Geacht College,

Door het faillissement van Jonker Monumentenbouwers uit Westzaan komen de afbouw en plaatsing van Het Bangerter Rad in gevaar. Voor de bouw heeft de gemeente Hoorn, nog voor het Rad is afgebouwd, reeds € 50.000 betaald aan de Stichting Cultuur Historische Route Blokker. Fractie Tonnaer vertrouwt erop dat Jonker Monumentenbouwers een doorstart maakt en het Rad alsnog wordt afgebouwd.

Onze fractie heeft u daarover per brief van 13 januari 2024 een vijftal vragen gesteld. Na het stellen van de vragen heeft de voorzitter van Stichting Cultureel Historische Route Blokker ons laten weten dat het Rad voor 2/3 gereed is en tijdig is weggehaald bij Jonker Monumentenbouwers. Het deels afgebouwde Rad bevindt zich ergens in een loods. Wij begrijpen niet waarom het Rad nog vóór voltooiing bij Jonker is weggehaald. Curator Helmstrijd zal ongetwijfeld beoordelen of het weghalen rechtmatig is en welke gevolgen dat heeft voor de afbouw en plaatsing van Het Bangerter Rad aan het Wijzenddijkje.

Onze fractie maakt zich daarnaast zorgen over de door de gemeente reeds uitbetaalde subsidie van € 50.000, terwijl de oplevering en plaatsing van het Rad nog moeten plaatsvinden.

Door nieuwe informatie stellen wij de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente Hoorn zich naar aanleiding van het faillissement voor onderzoek bij curator mr. Helmstrijd gemeld?

2. Is er tussen de gemeente en Stichting Cultureel Historische Route Blokker overleg geweest over het voortijdig weghalen van Het Bangerter Rad bij Jonker Monumentenbouwers en over het reeds betaalde subsidiebedrag?

3. Weet u waarom Stichting Cultureel Historische Route Blokker nog voor voltooiing het Rad bij Jonker heeft weggehaald en opgeslagen? Was er tussen Jonker en Stichting CHRB een (financieel) conflict en zo ja, waarover ging dat?

4. Op grond van welke subsidieverordening is de gemeentelijke subsidie toegekend en betaald aan de Stichting CHRB? Is betalen vóór oplevering of aflevering van het gesubsidieerde gebruikelijk?

5. Welke inspanning levert het College om, zonder aanvullende subsidie, Het Bangerter Rad afgebouwd en geplaatst te krijgen bij het Wijzenddijkje?

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: faillissement Jonker Monumentenbouwers en de bouw van Het Bangerter Rad

Hoorn, 13 januari 2023.

 

Geacht College,

Jonker Monumentenbouwers uit Westzaan is deze week failliet verklaard. Curator Martijn Helmstrijd en monumentenbouwer Remco Jonker vertrouwen erop dat de Zaanse bouwer een doorstart maakt. Het faillissement is vermoedelijk ontstaan door toenemende kosten en omdat op een van de projecten veel geld bijgelegd moet worden.

Het faillissement is voor vakman Remco Jonker een bittere tegenvaller. De mogelijkheid bestaat dat door het faillissement Het Bangerter Rad niet afgebouwd wordt als overhaal op de hoek van Bangert- Noorderdracht, bij het Wijzenddijkje.

Voor de bouw van Het Bangerter Rad heeft de gemeente Hoorn €50.000,- en de gemeente Drechterland € 15.000,- aan subsidie beschikbaar gesteld. Hoorn heeft dit subsidiebedrag aan Stichting Cultuur Historische Route Blokker uitbetaald.

Volgens planning wordt Het Bangerter Rad in het voorjaar 2024 bij het Wijzenddijkje geplaatst.

Fractie Tonnaer maakt zich zorgen over de bouw van Het Bangerter Rad en houdt er rekening mee dat het uitbetaalde subsidiebedrag in het faillissement meegenomen wordt.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Loopt de bouw en plaatsing van Het Bangerter Rad gevaar door het faillissement van Jonker Monumentenbouwers?

2. Stichting Cultureel Historische Route Blokker heeft als opdrachtgever aan Jonker Monumentenbouwers voorschotten verstrekt. Dreigen deze voorschotten in het faillissement meegenomen te worden?

3. Bouw en plaatsing van Het Bangerter Rad gaat meer kosten dan oorspronkelijk gedacht. Heeft Stichting CHRB voldoende financiële middelen om de meerkosten te betalen?

4. Overweegt het college B&W bij het niet afbouwen en plaatsen van het historische Rad het toegekende subsidiebedrag terug te vragen?

5. Wil het College B&W samen met Stichting Cultureel Historische Route Blokker bij curator mr.M.Helmstrijd pleiten voor een doorstart van het unieke ambachtelijke bedrijf Jonker Monumentenbouwers zodat levering en plaatsing van het Rad in het voorjaar 2024 plaats kan vinden?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

 

Cc:

 • Curator mr. M.Helmstrijd
 • Jonker Monumentenbouwers
 • Stichting Cultureel Historische Route Blokker

2023

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen, kosten en opbrengst aanleg glasvezelkabel

Hoorn, 28 december 2023

 

Geacht College,

Sinds mei 2023 leggen KPN Netwerk en Open Dutch Fiber glasvezelkabel aan in Hoorn, Blokker en Zwaag. Een absurde actie omdat twee bedrijven elke afzonderlijk eenzelfde gleuf in straat of stoep graven voor dezelfde glasvezelkabel. De bedrijven weigeren zo efficiënt samen te werken, verhogen daarmee de aanlegkosten en zorgen voor extra overlast in wijken en buurten. De aanlegkosten van de kabelbedrijven zullen ongetwijfeld bij de consument-abonnee in rekening worden gebracht.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college niet in staat is gebleken de twee kabelbedrijven te laten samenwerken, zodat er minder overlast voor de buurten is, minder schade aan bestrating en de aanleg minder kost. Ook maken wij ons zorgen over de vele gaslekkages die ontstaan tijdens het graven van gleuven en het plaatsen van kabelverdeelstations of straatkasten op de meest vreemde locaties.

Volgens het NHD-artikel ‘Glasvezel spekt kas Hoorn’ van Erik Molenaar van 9 december jl. betalen de twee kabelbedrijven aan de gemeente Hoorn voor de aanleg van de twee glasvezelkabels samen 7,3 miljoen euro en houdt de gemeente daaraan 1,2 miljoen euro over. Dit bedrag van 1,2 miljoen is door de gemeente Hoorn intussen als bezuiniging ingeboekt.

Daarom stellen wij de volgende artikel 36-vragen:

1. Heeft u zich optimaal ingespannen om de twee kabelbedrijven (KPN Netwerk en Open Dutch Fiber) te laten samenwerken voor het graven van één gleuf en herbestrating bij de aanleg van de glasvezelkabel? Bent u in de positie een graaf- of aanlegvergunning te weigeren zodat samenwerking afgedwongen kan worden?

2. De twee kabelbedrijven betalen de gemeente Hoorn 7,3 miljoen euro voor de gemeentelijke kosten. Welke kosten maakt de gemeente daarbij en uit welke onderdelen is dit bedrag opgebouwd?

3. Bent u het met ons eens dat de 7,3 miljoen euro die de kabelbedrijven hebben betaald, uiteindelijk bij de consument-abonnee in rekening komt?

4. De winst voor de gemeente Hoorn van 1,2 miljoen euro is als bezuiniging ingeboekt. Waarom is dat bedrag niet bestemd voor de openbare ruimte, onderhoud openbaar groen of voor het bomenfonds? Wilt u deze boeking corrigeren?

5. Wilt u de kabelbedrijven oproepen kabelstations of straatkasten op dislocaties te herplaatsen?

6. Kunt u het toezicht op de herbestrating en andere werkzaamheden optimaliseren?

7. Wilt u de twee kabelbedrijven alsnog dwingen samen te werken zodat de overlast in buurten vermindert en de schade aan straten en stoepen beperkt blijft?

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen uitspraak Rechtbank inzake omgevingsvergunning milieu voor Pyxis Logistics Solutions B.V.

Hoorn, 15 november 2023

 

Geacht College,

Onze fractie heeft de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 31 oktober 2023 (zaaknummer: HAA 22/1562) en het krantenartikel (15 november 2023) NHD ‘Geluid Pyxis ligt bij Hoorn’ van Cees Beemster, gelezen over het maatwerkbesluit van 15 september 2021 waarmee de normering voor geluids- en verkeersoverlast voor bewoners aan de Zuiderdracht werd verruimd.

De Rechtbank vernietigt en herroept dit door de gemeente Drechterland op verzoek van Pyxis Logistics genomen besluit. Door deze uitspraak is het oorspronkelijke maatwerkbesluit met voorschriften van 21 juni 2017, afkomstig van de gemeente Hoorn, weer van kracht geworden. Dit betekent o.a. dat Pyxis direct moet stoppen met de krachtens het vernietigde besluit toegestane verruiming van haar bedrijfsactiviteiten. Dankzij deze gerechtelijke uitspraak zal de geluids- en verkeersoverlast voor de bewoners aan de Zuiderdracht e.o. in ieder geval in de avond en nacht verminderen.

Na het lezen van de gerechtelijke uitspraak ontstaat bij ons de indruk dat de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en de gemeenten Drechterland en Hoorn er, met het geven van informatie aan de bewoners en besluiten die eerder zijn genomen, een rommeltje van hebben gemaakt. Ook is er weinig serieuze aandacht geweest voor de klachten over geluidsoverlast van bewoners van de Zuiderdracht vooral in de avond en nacht.

Wij willen van het college weten welke consequenties de uitspraak van de rechtbank heeft voor de bewoners van de Zuiderdracht e.o. en het bedrijf Pyxis.

Wij stellen op grond van bovenstaande de volgende vragen:

1. Gaat het college zich aan de uitspraak van de rechtbank Noord-Hollandvan 31 oktober jongstleden (zaaknummer HAA 22/1562) houden, en welke gevolgen heeft deze uitspraak voor Pyxis en de omwonenden?;
2. Het voor Pyxis geldende oorspronkelijke –door de gemeente Hoorn genomen- maatwerkbesluit uit 21 juni 2017 is opnieuw van kracht geworden. Welke gevolgen heeft dit voor de bedrijfsvoering van Pyxis en in het bijzonder voor rechtshandhaving voor de bewoners ? Wanneer treedt het maatwerkbesluit uit 21 juni 2017 weer in werking?;
3. Is er tussen de gemeenten Drechterland en Hoorn wel voldoende samenwerking geweest over de bestrijding van de verkeers- en geluidsoverlast en over de vergunningsverlening aan Pyxis?. Zo ja, hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren dat B&W van Drechterland wijzigingen aanbrengt in een besluit van het college van B&W Hoorn?;
4. Gaat het college bij het nemen van het (volgens de uitspraak te nemen) nieuwe besluit mee in de wijzigingen, die Drechterland daarin heeft aangebracht, of blijft het college bij de conform haar eigen besluit van 21 juni 2017 vastgestelde normering?;
5. Wat gaat het college doen met het gegeven dat beide besluiten in belangrijke mate zijn gestoeld op een reeds vervallen geluidszonering?;
6. Gegeven haar uitsluitende bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen, ziet het college mogelijkheden om zich alsnog rekenschap te geven met de in de afgelopen jaren door de omwonenden ondervonden geluid- en verkeersoverlast als gevolg van de activiteiten door Pyxis?;
7. Is het college voornemens om binnen afzienbare tijd, in samenwerking met de gemeente Drechterland, daadwerkelijk bestuurlijke invulling te geven aan de met de grenswijziging in 2014 ontstane situatie met betrekking tot het bedrijventerrein Gildenweg?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouder Hoorn

Betreft: Overlast die bewoners ervaren achter het winkelcentrum de Grote Beer en naast en onder de flat Taurus.

Hoorn, 31 oktober 2023

 

Geacht college,

In vervolg op de overige vragen d.d. 20 april 2022 en 30 juni 2022 inzake overlast winkelcentrum de Grote Beer stellen wij mede namens bewoners en de VvE ‘Poolster Hoorn’ onderstaande vragen:

1. In de beantwoording van 10 augustus 2022 heeft het college toegezegd de situatie achter Winkelcentrum de Grote Beer nauwlettend in de gaten te houden, wat is volgens het college de situatie op dit moment?

2. Geeft de huidige situatie aanleiding tot plaatsing van camera’s?

3. Zijn handhaving en andere organisaties nog in gesprek met de omwonende bewoners?

4. Is het de VvE ‘Poolster Hoorn’ toegestaan camera’s te plaatsen onder de flat?

5. Onder de flat Taurus zijn openbare parkeerplaatsen die voor een groot gedeelte door de bewoners van de flat worden gebruikt. De flat is eigendom van de VvE Poolster Hoorn. De VvE ‘Poolster Hoorn’ en de bewoners hebben ideeën er voor te zorgen dat de ruimtes onder de flat niet meer toegankelijk zijn voor onbevoegden. Bent u bereidt om hierover in gesprek te gaan met de VvE ‘Poolster Hoorn?’

6. De VvE ‘Poolster Hoorn’ is zelf gestart met het leefbaar houden van de ruimte onder en om de flat. Zij hebben o.a. geïnvesteerd in een deur naar de portieken die nu niet meer is open te breken. Wanneer gaat de gemeente de graffiti verwijderen?• fractietonnaer.nl Om de situatie te illustreren vindt u onderstaand een foto van de situatie onder de flat.

 

In afwachting van uw antwoord,

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Marieke Rijk, gemeenteraadslid

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: (financiële) steun voor Zorg Zoals de Westfries het Wil

Hoorn, 2 oktober 2023

 

Geachte College,

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is een belangenorganisatie van vrijwilligers die zich inzet voor goede en toegankelijke zorg voor inwoners uit West-Friesland. Door in gesprek te gaan met zorgaanbieders en zorgverzekeraars kan de stichting de belangen van de inwoners beter behartigen. ZZWW vraagt aandacht voor o.a. spoedzorg, toegankelijkheid van de zorg en het tekort aan huisartsen in de regio. Ook stimuleert zij nieuwe technische ontwikkelingen in de zorg.

Het werk van ZZWW werd de laatste jaren incidenteel financieel ondersteund door o.a. zorgorganisaties en zorgverzekeraars. ZZWW wil nu ook een bijdrage leveren aan het Pact van West-Friesland en vraagt aan de zeven West-Friese gemeenten financiële steun voor haar activiteiten. Verder wil de organisatie betrokken worden bij het samenstellen van een Regionaal Plan als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Aan het MADIVOSA (bestuurlijk overleg wethouders uit West-Friesland) is gevraagd om structurele financiële steun, zodat ZZWW in de komende jaren de cliëntenbelangen kan blijven behartigen. Helaas wil een meerderheid van het MADIVOSA deze steun niet verlenen. Er wordt aan een andere vorm van ondersteuning gedacht zonder een concreet voorstel daarvoor te doen. Feitelijk laat MADIVOSA daarmee ZZWW in onzekerheid en hangt zo de toekomst van de belangenorganisatie voor cliënten/patiënten aan een zijden draad.

Alvorens wij voorstellen doen voor steun aan het ZZWW, willen wij weten aan welke steun het MADIVOSA denkt en welke positie het Hoornse college van B&W inneemt om het werk van ZZWW de komende jaren te continueren.

Onze fractie wil graag uiterlijk één week voor de behandeling van de gemeentelijke begroting 2024 weten welke (financiële) steun u overweegt aan ZZWW te geven.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter/gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: gedeeltelijk omvormen tot natuurbegraafplaats Zuiderveld

Hoorn, 26 september 2023

Geacht College,

In Hoorn zijn vier algemene begraafplaatsen: Keern, Zwaag (bij dorpskerk), Berkhouterweg en Zuiderveld. Dankzij Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern is dit monumentale kerkhof de laatste jaren opgeknapt. Op het Keern worden geen graven meer uitgegeven.

Na jaren van voorbereiding werd in december 2014 de begraafplaats Zuiderveld geopend. Zuiderveld heeft een algemeen gedeelte en een deel dat bestemd is voor islamitische graven en kindergraven.

De aanleg van de nieuwe begraafplaats Zuiderveld was volgens het gemeentebestuur nodig omdat de begraafplaats Berkhouterweg op korte termijn onvoldoende ruimte zou bieden om te begraven. Onder anderen Fractie Tonnaer is over de aanleg van een nieuwe begraafplaats altijd kritisch geweest. Getwijfeld werd aan de voorspelling van hoeveel graven op Berkhouterweg nog geruimd en gebruikt zullen worden. Onze fractie was toentertijd voorstander van een bescheiden uitbreiding van de begraafplaats bij de dorpskerk in Zwaag en voor het weer in gebruik nemen van de begraafplaats aan het Keern, die intussen een monumentale status heeft gekregen.

Sinds de opening van Zuiderveld is er weinig van deze begraafplaats gebruikgemaakt. Voor een deel wordt deze geringe belangstelling verklaard door de algemene onbekendheid van de begraafplaats. Daarnaast is het cremeren sterk toegenomen. Daardoor is er nog voldoende ruimte om overleden inwoners te begraven aan de Berkhouterweg. Op deze begraafplaats worden de laatste jaren meer graven geruimd en minder graven aangelegd dan was verwacht.

In Nederland groeit de laatste jaren de belangstelling om begraven te worden op een natuurbegraafplaats. Een rustplaats op een natuurbegraafplaats is voor eeuwig en kent geen onderhoud van het graf. Natuurbegraafplaats Geestmerloo in Koedijk is de enige begraafplaats van dit type in Noord-Holland. Om diverse begraafmogelijkheden te vergroten en om ervoor te zorgen dat begraafplaats Zuiderveld meer gebruikt wordt, stellen wij voor een deel van deze begraafplaats om te vormen tot natuurbegraafplaats.

Onze fractie vraagt het college om begraafplaats Zuiderveld deels om te vormen tot natuurbegraafplaats, zodat er meer dan tot nu toe gebruikgemaakt wordt van deze begraafplaats.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: coronaprik-locaties op loopafstand noodzaak in Hoorn

Hoorn, 12 september 2023

Geacht College,

Onze fractie vindt het noodzakelijk dat er dit najaar op verschillende locaties in de stad een coronaprik kan worden gehaald.

Per brief heeft Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer laten weten dat dit najaar wordt gestart met een vaccinatieprogramma tegen corona. De nieuwe vaccinatieronde is bestemd voor mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen met medische risicogroepen en zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten. De coronaprik is vrijwillig en niet voor iedereen bedoeld.

Onze fractie heeft drie keer per brief (20-12-2021, 11-03-2022, 18-07-2022) en per aangenomen motie aan het college gevraagd om vaccinatielocaties te openen in Hoorn. Wij vinden nog steeds dat de Hoornse inwoners op loopafstand gevaccineerd moeten kunnen worden. Vorige keren waren de inwoners gedwongen daarvoor naar Hem of Middenmeer te reizen. Dat willen wij nu voorkomen.  

Na veel aandringen werden in 2022 tijdelijke vaccinatielocaties in de Noorderkerk, Grote Waal en Kersenboogerd ingericht. De komende vaccinatieronde in het najaar wordt wat ons betreft op diverse locaties in de stad gehouden. Daarom vragen wij u dringend samen met GGD Noord-Holland-Noord in verschillende Hoornse wijken vaccinatielocaties in te richten zodat inwoners zich op loopafstand kunnen laten vaccineren. Omdat in oktober al met vaccineren wordt gestart, vragen wij op korte termijn naar geschikte vaccinatielocaties op zoek te gaan.

Fractie Tonnaer rekent er verder op dat de inwoners door een goede campagne van gemeente Hoorn en GGD over locaties en vaccineren optimaal worden geïnformeerd.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter       

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: herbouw en plaatsing Het Bangerter Rad

Hoorn, 5 september 2023

Geacht College,

Al in januari 2015 heeft onze fractie gepleit voor herbouw en plaatsing van Het Bangerter Rad. Het Bangerter Rad stond altijd als overhaal op de hoek van Bangert-Noorderdracht bij het Wijzenddijkje, in de vaarroute tussen Hoorn en Enkhuizen. Door Stichting Cultureel Historische Route Blokker zijn eerder gesprekken met het gemeentebestuur van Drechterland en Hoorn gevoerd over de herbouw van Het Bangerter Rad. De plannen voor herbouw zijn toen voor een deel gestrand vanwege hoge kosten en het gebrek aan geld.

In januari 2018 heeft onze fractie opnieuw gepleit voor plaatsing van het Bangerter Rad in Blokker en vragen gesteld. Uit de beantwoording door het College in maart 2018 blijkt dat de gemeente voor de herbouw 50.000 euro beschikbaar stelt, dat de Stichting Cultureel Historische Route Blokker de regie heeft en met het Hoogheemraadschap en de gemeente Drechterland samenwerkt voor de herbouw en plaatsing.

Stichting CHRB is niet alleen verantwoordelijk voor de herbouw, maar ook voor fondsenwerving, onderhoud en beheer van het Rad.

Via YouTube was onze fractie blij verrast te zien dat Het Bangerter Rad wordt herbouwd onder vakkundige leiding van Remco Jonker (Jonker Monumentenbouwers, Westzaan). Wij rekenen erop dat Het Bangerter Rad nog in 2023 wordt geplaatst aan het Wijzenddijkje in Blokker.

Gelet op bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

 1. Heeft u na maart 2018 overwogen de gemeenteraad, waaronder onze fractie, te informeren over het proces van herbouw en plaatsing van Het Bangerter Rad? Is de toegezegde subsidie van € 50.000,- aan Stichting Cultuur Historische Route Blokker uitbetaald? Leveren meer organisaties financiële steun aan de bouw en plaatsing van Het Bangerter Rad en zo ja welke?
 2. Het Bangerter Rad wordt geplaatst in Drechterland. Hoe groot is de financiële bijdrage van de gemeente Drechterland voor herbouw en plaatsing ?
 3. Is de gemeente Hoorn naast het verlenen van subsidie bij de herbouw en plaatsing betrokken en zo ja op welke wijze?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: geplande woningbouw tussen Goudsmidstraat – Provincialeweg

Hoorn, 7 augustus 2023

Geacht College,

Dankzij alerte bewoners en artikel in het NHD-Dagblad voor West-Friesland van 5 augustus jl. is onze fractie erop attent gemaakt dat de gemeente Hoorn en Intermaris samen plannen maakt voor de bouw van woningen op een van de laatste stukjes openbaar groen in de wijk Hoorn-Noord, tussen Goudsmidstraat en de Provincialeweg.

Deze voorgenomen woningbouw komt boven op de eerder geplande sloop en vervanging van 89 sociale huurwoningen in de Sint Jozefstraat en Sint Eloystraat en van 166 sociale huurwoningen in Sapmastraat, Vijandtstraat, Clement Maertenszstraat en Johannes Poststraat. Zoals u weet of zou moeten weten, is onze fractie tegen sloop en voor renovatie van de woningen in Hoorn-Noord.

Voor de bouw van woningen tussen de Goudsmidstraat en Provincialeweg laat u onderzoek doen naar de bodem en naar de verblijfplaatsen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Beschermde dierensoorten, honderd grote bomen en een van de weinige groenstroken in de wijk verdwijnen voor woningbouw. Onze fractie weet niet door welke instantie in of buiten het stadhuis tot woningbouw op deze openbare groenstrook is besloten? Verder valt het op dat bewoners noch gemeenteraad over de voorgenomen woningbouw en de gestarte onderzoeken door het college zijn geïnformeerd.

In gevolg op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (19 juli 2023) om vernietiging van het raadsbesluit betreffende de aanpassing van het Reglement van Orde, stellen wij overeenkomstig het oorspronkelijke RvO de volgende vragen:

 

 1. Waarom en door wie is besloten in principe woningen te bouwen op de groenstrook tussen Goudsmidstraat en Provincialeweg?
 2. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de bodemgesteldheid en aanwezige diersoorten. Wanneer worden de uitkomsten van het onderzoek bekendgemaakt? Wilt u ook onderzoek doen naar het huidige tekort aan openbaar groen in de wijk Hoorn-Noord? Is het juist dat voor deze woningbouw minstens honderd grote bouwen gekapt moeten worden? Waar overweegt u de gekapte bomen door herplant te compenseren? In Hoorn-Noord, Bangert-Oosterpolder, of elders in de regio?
 3. Gaat alleen Intermaris woningen bouwen op de groenstrook tussen Goudsmidstraat en Provincialeweg weg? Voor welke doelgroep en hoe hoog wordt daar gebouwd? Hoeveel woningen denkt u te kunnen bouwen op deze groenstrook?
 4. Zijn er door de gemeente Hoorn en Intermaris al afspraken gemaakt voor woningbouw en grondaankoop en zo ja welke afspraken?
 5. De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat overheden die een onroerende zaak willen verkopen, in beginsel gelegenheid moeten bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen. Bent u van plan de groenstrook te verkopen door zich te houden aan de uitspraak van de Hoge Raad of overweegt u de grond ondershands aan Intermaris te verkopen?
 6. Bent u het met ons eens dat vermindering van openbaar groen in de wijk Hoorn-Noord in strijd is met de geldende nota Groenvisie en dat fijnstof veroorzaakt door het verkeer op de Provincialeweg schadelijk is voor de gezondheid van de toekomstige bewoners?
 7. Hoe en wanneer gaat u de bewoners en de gemeenteraad informeren over de woningbouw op de groenstrook achter de woningen van de Goudsmidstraat? Kunt u precies aangeven wanneer en hoe bewoners bezwaar kunnen maken tegen de voorgenomen bouw?
 8. Wanneer stopt u met grootschalige woningbouw op te kleine groene inbreilocaties in Hoornse woonwijken? Voor de zoveelste keer pleiten wij voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk aan de rand van onze gemeente. Wanneer gaat u daar in overleg met de gemeenteraad, regio en provincie werk van maken?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan: Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: verplaatsingskosten supermarkt Albert Heijn

Hoorn, 1 augustus 2023

 

Geacht college,

De vestiging van supermarkt Albert Heijn aan de Van Dedemstraat vormt een van de financiële knelpunten voor betaalbare woningbouw aan de noordkant van het station. Hoe hoger de verplaatsingskosten, des te hoger de bouwkosten zijn voor de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen aan de noordkant.

Diverse keren heeft onze fractie haar zorgen uitgesproken over de door AH geëiste hoge verplaatsingskosten. Telkens zijn onze kritische opmerkingen over deze extreem hoge kosten genegeerd. Daarom willen wij u nogmaals waarschuwen tegen het hamsteren door supermarkt Albert Heijn.

De supermarktketen wil nog steeds tegen een overdreven bedrag het filiaal aan de Van Dedemstraat verruilen voor een extra grote vestiging in BuitenStad Hoorn aan de Berkhouterweg. Op zich is de verplaatsing een goed idee, maar niet tegen elke prijs. Bovendien realiseert AH zich te weinig dat ze alleen eigenaar is van een gebouw. De onderliggende grond en het aangrenzende parkeerterrein is eigendom van NS/ProRail en heeft daarmee een ijzersterkte onderhandelingspositie.
Om uit de houdgreep van Albert Heijn te komen, adviseren wij opnieuw het AH-filiaal aan de Van Dedemstraat gevestigd te laten. In het plan BuitenStad kan wat ons betreft zich een nieuwe supermarkt, zoals Jumbo, vestigen. Een nieuwe supermarkt in Hoorn vergroot de concurrentie en dat is gunstig voor de consument.

In gevolg op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (19 juli 2023) om vernietiging van het raadsbesluit betreffende de aanpassing van het Reglement van Orde, stellen wij overeenkomstig het oorspronkelijke RvO de volgende art 36 vragen:

1. Bent u bereid de onderhandelingen met Albert Heijn over de verplaatsing te staken en in ieder geval niet elke vraagprijs van de supermarkt te accepteren?

2. Is het juist dat de hoge verplaatsingskosten worden doorberekend in de bouwkosten en dit de koop- en huurprijs van de te bouwen woningen verhoogt en deze onbetaalbaar wordt?

3. Klopt het dat Albert Heijn uitsluitend eigenaar is van het winkelpand en niet van de ondergrond en het aangrenzende parkeerterrein?

4. Bent u het met ons eens dat het niet verplaatsen van het filiaal Albert Heijn aan de Van Dedemstraat een serieuze mogelijkheid is?

5. Wilt u met de provincie Noord-Holland overleggen zodat een nieuwe supermarkt, zoals Jumbo, zich kan vestigen in woningbouwplan BuitenStad Hoorn en de consumenten profiteren van een gezonde concurrentie tussen supermarkten?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Hoorn

Betreft: Overige vragen n.a.v. de raadsbrief subsidieregeling impuls jongerencultuur

Hoorn, 24 juli 2023

 

Geacht college,

Naar aanleiding van de informatieve brief die wij op 18 juli hebben ontvangen m.b.t subsidieregeling jongerencultuur heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. In de brief lezen wij dat “Stichting Join the project” de enige organisatie in Hoorn van, voor en door jongeren is. Onze fractie is in de veronderstelling dat er in de gemeente Hoorn een jongerenpanel “dat ondersteund wordt door de gemeente Hoorn actief is of was, klopt dit? En zo ja waarom worden deze niet betrokken? En zo nee waarom is dit panel niet actief?

 2. Kunt u ons uitleggen waarom dit panel niet betrokken wordt bij de advisering/beoordeling van de subsidies?

 3. Als dit panel niet actief is, bent u voornemens een doorstart te maken?

 4. Bent u bekend met het Jongerenadviesraad (JAR) van de SED-gemeenten,

  zo ja kan het college hier inspiratie mee opdoen?

 5. Welke subculturen vertegenwoordigen de jongeren uit de Stichting Join

  the project?

 6. Hoe haalt Stichting Join the project de wensen vanuit alle jongeren in de

  Hoornse samenleving op?

 7. Kan het college via andere wegen, zoals jongerenwerk of scholen bekend

  maken dat er gebruik van de subsidieregeling kan worden gemaakt?

 

Vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer,

Gemeenteraadslid Marieke Rijk,

Gemeenteraadslid Renzo van Houten Subsidieregeling impuls jongerencultuur

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen voortijdig sluiten goederenmarkt zaterdag 8 juli 2023

Hoorn, 9 juli 2023

Geacht College,

Naar aanleiding van onverwachts voortijdig sluiten van de Hoornse goederenmarkt in de binnenstad stellen wij de volgende vragen:

 1. Heeft burgemeester, wethouder marktzaken, marktmeester, Veiligheidsregio of college B&W besloten de goederenmarkt zaterdag 8 juli voortijdig te sluiten ?

 2. Om welke redenen is goederenmarkt voortijdig gesloten en welk acuut gevaar was er voor markkooplui en bezoekers van de goederenmarkt ?

 3. Zijn ambulancediensten en brandweer om hulp gevraagd door of voor winkelend publiek en marktkooplieden ?

 4. Hoe verhoudt zich het stilleggen en ontruimen van de goederenmarkt tot het niet ingrijpen tijdens de Ironman ? Is sluiten van markt tegenover het niet sluiten van Ironman compensatiegedrag ?

 5. Heeft u ook winkels in binnenstad en winkelcentra overwogen te sluiten ?

 6. Welke goederenmarkten in Nederland zijn eveneens ontruimd of voortijdig gesloten ?

 7. Heeft u overwogen het afbreken van de marktkramen eveneens te verbieden vanwege de

  buitentemperatuur ?

 8. Bent u bereidt marktkooplieden vanwege omzetverlies ruimhartig te compenseren en

  eveneens over te gaan tot terugbetaling van staangeld ?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer. Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn Postbus 603
1620 AR Hoorn

Hoorn: 26 juni 2023
Betreft: Artikel 36-vragen over de Ironman Westfriesland 2023

Geacht college,

Wij hebben naar aanleiding van de calamiteiten en negatieve berichtgeving rond de Ironman Westfriesland van afgelopen zondag de volgende vragen voor u:

 1. Waarom heeft de organisatie van de Ironman het programma niet aangepast of afgelast naar aanleiding van de ruim tevoren voorspelde hoge temepraturen, terwijl andere sportevenementen daar wel voor kozen? 
 2. Kunt u ons meenemen in de overweging van de burgermeester om blijkbaar niet in te grijp, ook niet toen het gedurende de dag steeds heter werd?
 3. Welke organisaties en instanties hebben hierover overleg gehad en uiteindelijk besloten dat het evenement zonder aanpassingen of beperkingen door kon gaan?
 4. Waarom werd de Schutz Marathon Hoorn in 2019 wel afgelast bij vergelijkbare temperaturen?
 5. Hoeveel mensen zijn er in totaal onwel geworden en hoeveel daarvan moesten er uiteindelijk in het ziekenhuis behandeld worden?
 6. Was de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) actief betrokken bij het advies om de Ironman zonder aanpassingen door te laten gaan.
 7. Heeft de organisatie gebruik gemaakt van de hitte index en -zo ja- welke metingen hebben zij dan op welke wijze verricht?
 8. Wie heeft besloten dat het evenement een half uur later moest beginnen, waardoor de deelnemers een half uur langer in hun warme wetsuit in de zon moesten wachten en is dat achteraf een verstandige beslissing geweest?
 9. Welke financiële gevolgen zou aanpassing of afgelasting hebben gehad en zijn deze onderling besproken? Heeft dit op enigerlei wijze invloed gehad op de genomen beslissing?
 10. Hoeveel ambulances waren er betrokken bij de hulpverlening, heeft dat in de regio geleid tot langere aanrijtijden en door wie worden deze kosten betaald?
 11. Hoeveel ijsbaden waren er beschikbaar en was dat voldoende?
 12. Volgens de organisatie deden er dit jaar ruim duizend deelnemers mee uit 64 landen, maar hoeveel van hen waren professionele triatleten?
 13. Was het Julianapark goed genoeg bereikbaar voor de hulpdiensten om daar de start en finish te organiseren?
 14. Waren er voor de deelnemers voldoende schaduwplekken in het Julianapark om na de finish af te koelen?
 15. Klopt het dat er na de finish maar een (1) flesje water per deelnemer beschikbaar was, omdat er anders niet voldoende voor iedereen zou zijn?
 16. Was een (1) foodtruck voldoende voor het aanwezige om eten en drinken te er verder geen horeca in de was?
 17. In hoeverre is ten aanzien van de organisatie en afsluiting rekening gehouden met de maandelijkse koopzondag?
 18. Wat is er waar van de geruchten dat de Ironman Westfriesland volgend jaar niet meer op de kalender terugkeert?

  Alvast dank voor de spoedige beantwoording.

  Met vriendelijke groet,

  Arnold Wegner Roger Tonnaer Chris de Meij Bianca Bos

  PvdA Hoorn Fractie Tonnaer Liberaal Hoorn VVD Hoorn

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: 100% sociale woningbouw locatie vm. gevangenis Glasbak

Hoorn, 16 mei 2023

Geacht College,

Op ons initiatief heeft de gemeenteraad in november 2018 een motie aangenomen voor de aankoop van de voormalige gevangenis de Glasbak met ondergrond. De leegstaande gevangenis was geschikt om er jongerenwoningen in te bouwen. Jammer genoeg is de Glasbak gesloopt. Met extra belangstelling hebben wij daarom de digitale informatiesessie van het college over de PI Zwaag op dinsdag 9 mei jl. bijgewoond.

Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Hoorn willen op de locatie van de voormalige gevangenis woningen realiseren. Dat juichen wij toe.
De gemeente hanteert zoals gebruikelijk bij woningbouw de verhouding 30% goedkope huur- en koopwoningen, 30% middelduur en 40% duur. Wij willen ervoor pleiten de gehele locatie uitsluitend te gebruiken voor de bouw van ongeveer 300 sociale huur- en koopwoningen. Het is een unieke kans om in één keer het aantal sociale huur- en koopwoningen te vergroten en een groot aantal mensen met een laag inkomen aan een huis te helpen.

Volgens de informatiesessie wilt u woningcorporatie Intermaris in eerste instantie 150 woningen modulair laten bouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Daar hebben wij begrip voor, maar wij willen u aansporen niet alleen voor vluchtelingen te bouwen maar voor iedereen die op zoek is naar een sociale huur- en koopwoning.

Om 100% sociale woningbouw mogelijk te maken is het wel noodzakelijk dat de Westfriese woningcorporaties het gehele gebied verdelen en tegen een sociale grondprijs kunnen aankopen. De grond in erfpacht uitgeven is natuurlijk ook mogelijk. Wij gaan ervan uit dat u het Rijksvastgoedbedrijf én minister de Jong voor Volkshuisvesting ervan overtuigd dat sociale woningbouw in Hoorn en West-Friesland noodzakelijk is.

Begin 1988 heeft de gemeente Hoorn aan het Rijk 3 hectare grond voor 2 miljoen gulden aan het Rijk verkocht voor de bouw van de gevangenis. Mogelijk is bij de verkoop met het Rijk een terugkoopregeling afgesproken. Omdat sociale woningbouw alleen mogelijk is wanneer de grond tegen een sociale prijs verkocht wordt, is het vanzelfsprekend dat het Rijk de grond voor de oorspronkelijke aankoopprijs van 2 miljoen gulden of 900.000 euro aan de vijf Westfriese woningcorporaties verkoopt. Pas dan kunnen betaalbare woningen worden gebouwd op de locatie van de voormalige gevangenis. Om de grondprijs te drukken adviseren wij de locatie van de voormalige gevangenis pas te herbestemmen voor woningbouw als de grondtransactie tussen Rijk en woningcorporaties heeft plaatsgevonden.

Om woningbouw mogelijk te maken wil het Rijksvastgoedbedrijf ondernemers en buurtbewoners bij de plannen betrekken. Daarvoor wordt een participatietraject opgesteld. Wij rekenen erop dat het Rijksvastgoedbedrijf buurtbewoners, ondernemers van de Compagnie en het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag serieus bij deze participatie betrekt. In ieder geval zullen wij het participatietraject kritisch volgen.

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen niet ophangen van bloemmanden Ged. Turfhaven

Hoorn, 11 mei 2023

Geacht College,

Met verbazing hebben wij vernomen dat in opdracht van de gemeente aan de Ged. Turfhaven slechts negen bloemmanden zijn opgehangen. Voorheen werden aan de lantaarnpalen daar meer manden opgehangen.

Veel bewoners en winkeliers vinden de bloemmanden aan lantaarnpalen en bruggen een groot succes. In de binnenstad, Hof van Hoorn en de toegangswegen tot de stad hangen er in totaal ongeveer 350. Op initiatief van Fractie Tonnaer heeft de gemeenteraad op 9 november 2021 besloten om het aantal bloemmanden uit te breiden en heeft zij daarvoor een extra budget van jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld.

Samen met de OSH heeft de gemeente voor de uitbreiding nieuwe locaties gekozen. Onder andere in de Muntstraat en Nieuwendam worden nu ook jaarlijks bloemmanden opgehangen. Het aantal bloemmanden aan de Ged. Turfhaven is aanzienlijk afgenomen. Aan één kant van de Turfhaven staan elf lantaarnpalen waarvan er slechts drie zijn voorzien van een bloemmand. Aan de Dal-kant van de Ged. Turfhaven is slechts aan zes van de tien lantaarnpalen een bloemmand bevestigd.

Over het niet ophangen van bloemmanden aan lantaarnpalen heeft de gemeente de winkeliers en bewoners niet geïnformeerd. Zij zijn over dit onbenullig handelen boos en verwachten dat alsnog aan alle lantaarnpalen aan de Ged. Turfhaven bloemmanden komen.

Fractie Tonnaer steunt de bewoners en ondernemers aan de Ged. Turfhaven en vraagt dringend het college nog deze zomer aan alle lantaarnpalen aan de Ged. Turfhaven bloemmanden op te hangen zodat ook zij en de bezoekers van de stad daarvan kunnen genieten.

Vraag:

1. Bent u bereid nog deze zomer aan alle lantaarnpalen aan de Ged. Turfhaven bloemmanden op te hangen?

2. Heeft u in de aanloop van het besluit om het aantal bloemmanden aan de Ged. Turfhaven te beperken vooraf overleg gehad met bewoners en winkeliers?

3. Kunt u woud aan verkeers- en informatieborden aan de Ged. Turfhaven en verder in de binnenstad uitdunnen ?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: bedelen centrumgebied Kersenboogerd

Hoorn, 23 april 2023

Geacht college,

Al een aantal jaren zijn er klachten vanuit de Kersenboogerd over vrouwen die bedelen op straat en aan de deur. Dit bij nacht en ontij.
’s Nachts wordt er bij mensen aangebeld en op ruiten geklopt.
Overdag is de overlast voornamelijk in de buurt van de pinautomaat op het Betje Wolffplein en bij station Kersenboogerd.
Kwetsbaren (ouderen, kinderen) worden aangesproken. Als zij geen contant geld hebben en hun telefoonnummer geven, worden er door de bedelaars Tikkies verstuurd.

In de raadsvergadering van 21 september 2021 is de APV Hoorn gewijzigd. Hierin staat:
Artikel 2:65 Bedelarij. Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken te bedelen.

Anderhalf jaar later is de overlast nog steeds hetzelfde en krijgen melders alleen het advies: melden bij de politie zodat er een dossier kan worden opgebouwd.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u bekend met bovengenoemde overlast?
Zo ja, waarom wordt deze overlast niet aangepakt op grond
van art. 2:65 van de APV Hoorn?

2. Waarom en hoe lang moet de politie een dossier opbouwen om iets te kunnen ondernemen?

3. Bent u zich ervan bewust dat vooral kwetsbare mensen de dupe zijn van deze bedelarij? 

 

Wij willen graag dat volgens artikel 2:65 APV Hoorn wordt gehandhaafd en dat er een einde komt aan deze reeds jaren durende overlast.

Met vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer. Ellen van der Knaap, raadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: raadsbrief, 12 april 2023, zaaknummer 2032842, stand van zaken vernieuwing Westfries Museum

Hoorn, 15 april 2023

Geacht College,

Met stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van de inhoud van de raadsbrief over de verbouwing van het Westfries Museum. Daarin informeert u ons behendig over vertraging van de verbouwing, verhoging van kosten, financiële tegenvallers, vertragend werk door gemeenteraad, gemis aan regie, meningsverschillen met eigenaar Stichting Monumentenbezit, gebrekkige voorbereiding, onvolledige uitwerking van verbouwingsplannen, langere sluiting van het museum en langdurige opslag van de museumcollectie.

U noemt de uitwerking van de plannen ambitieus, terwijl de plannen dankzij een amendement van de gemeenteraad (15 juni 2021) naar beneden waren bijgesteld. In dat amendement werd voorgesteld de verbouwing van het museum sober en doelmatig uit te voeren. Dat betekent: herstel fundering en constructie, verduurzamen, wegwerken achterstallig onderhoud, samenvoeging met pand Roode Steen 15, herinrichting tot één tuin en herstel van de tuinmuur.
De aanleg van een kelder is later pas in de verbouwplannen opgenomen. Belangrijkste argument voor de aanleg van de kelder waren de werkzaamheden voor de fundering. Er werd al gegraven en daarmee was een begin gemaakt met de aanleg van een kelder. Wij vermoeden dat de aanleg van de kelder, waar dan ook, de bouwplannen onnodig duur en complex maakt en deze nauwelijks meer gebruikswaarde geeft. Een kelder is vrijwel altijd een B-locatie, die slechts wordt benut voor opslag van dozen of voor toiletten.
De gemeenteraad heeft op 15 juni 2021 ingestemd met de verbouwplannen van het Westfries Museum. Na bijna twee jaar komt u tot de onthutsende constatering dat de plannen financieel niet haalbaar zijn. Ook wil de
pandeigenaar, Stichting Monumentenbezit, vooralsnog niet meewerken aan de aanleg van een kelder en heeft zij twijfels over de routing in het museum. Bovendien heeft er nog geen aanbesteding voor de verbouwing plaatsgevonden, maar is wel met veel feestelijk vlagvertoon het museum te vroeg gesloten.

De verbouwing van het museum lijkt uit te lopen op een mislukking waarvoor u bestuurlijk verantwoordelijk bent. Wanneer wordt gestart met de verbouwing, is onzeker en dat geldt ook voor de verbouwingstijd en de onnodig lange sluiting van het museum.
In de raadsbrief van 12 april jl. wordt gesuggereerd dat de uitloop van de planning onder meer te maken heeft met het feit dat de gemeenteraad meer tijd nodig had voor een definitieve keuze. Wij nemen u deze opmerking zeer kwalijk. In een normale bestuurlijke verhouding controleert de gemeenteraad het werk van het college van B&W en niet andersom. Achteraf gezien is de gemeenteraad onvoldoende kritisch geweest en had de raad meer tijd moeten nemen voor een verstandige keus. Dankzij de ongeremde ambities van het toenmalige college van B&W zijn de bouwplannen zonder degelijke uitwerking en voorbereiding ter goedkeuring naar de gemeenteraad gestuurd.

Voordat wij over het bovenstaande conclusies trekken, stellen wij de volgende vragen:

 1. Hoe is het mogelijk dat het College start met de verbouwing van het Westfries Museum terwijl er met de eigenaar Stichting Monumentenbezit nog geen overeenstemming is?

 2. Wie is er verantwoordelijk om te checken of alle gemaakte afspraken en vergunningen verstrekt waren? En welke vergunningen dan wel afspraken ontbreken er nu nog?

 3. Wanneer en waarom heeft u pas na het maken van de bouwplannen contact opgenomen met en goedkeuring gevraagd aan pandeigenaar Stichting Monumentenbezit?

 4. De Raad heeft eerder een krediet beschikbaar gesteld. Blijft u binnen dit financiële kader en zo nee, wat is op dit moment de inschatting wat het gehele project gaat kosten?

 5. Wat zijn de meerkosten door de vertraging en kunt u ons hiervan een specificatie geven inclusief op welke wijze deze hogere lasten financieel worden opgevangen?

 1. Bent u bereid de gemeenteraad een nieuw raadsvoorstel aan te bieden met actuele en volledige informatie, bezuinigingsvoorstellen, alsmede met een totaaloverzicht van de financiële consequenties van de verbouwing?

 2. Wanneer en op welke wijze is Stichting Monumentenbezit betrokken bij de bouw van kelder en andere zaken?

 3. Wie is in eerste, tweede en derde instantie verantwoordelijk voor de verbouwplannen, financiën en de ontstane vertraging? Sinds wanneer en hoe vaak wordt de verantwoordelijke wethouder over de ontwikkelingen van de verbouw van het Westfries Museum geïnformeerd?

 4. De verbouwing dient gezien te worden als een van de meest
  risicovolle investeringen. Daarom dient de gemeenteraad hierover conform de afspraken risicovolle projecten regelmatig en tussentijds te worden geïnformeerd en niet door middel van losse briefjes en bijeenkomsten. Op welke termijn kunnen we de eerste rapportage ontvangen zodat deze in de raadscommissie besproken kan worden?

 5. Waarom is per 1 januari 2023 het Westfries Museum al gesloten en was het mogelijk deze sluiting uit te stellen? Heeft sluiting plaatsgevonden om de start van bouwactiviteiten te suggereren en eventuele subsidies veilig te stellen? Welke financiële steun dreigt u mis te lopen nu de start van de verbouwing is vertraagd?

 6. Bent u het met ons eens dat de bouw van een kelder nauwelijks van toegevoegde waarde is, terwijl deze wel een groot obstakel vormt voor de start van de verbouw van het Museum ? Waarom houdt u krampachtig vast aan de realisering van een kelder in het pand of in de tuin?

 1. Is het juist dat door de aanleg van een kelder in de tuin achter pand Roode Steen 15 de kosten voor archeologisch onderzoek extra toenemen?

 2. Heeft u van de buren Roode Steen 14 toestemming gekregen voor de aanleg van een kelder in de tuin achter Roode Steen 15 ?

 3. Kunnen de toegenomen kosten gecompenseerd worden door de kelder alsnog te schrappen? Wat kost de aanleg van de kelder precies? Gaat de eventuele aanleg van een kelder onder het pand of de achtertuin van pand Roode Steen 15 uitgevoerd worden samen met herstel van de fundering?

 4. Kunt u de lelijke erfafscheiding tussen de leeggehaalde achtertuin museum Roode Steen 15 en achtertuin-terras restaurant Ysbrantsz verbeteren door er een sfeervolle erfafscheiding te plaatsen?

 5. Wilt u afzien van een horecavoorziening in het Museum omdat er al minstens tien horecabedrijven zijn gevestigd op de Roode Steen? Wilt u de geplande horecavoorziening schrappen om te bezuinigen op de meerkosten van de verbouwing ?

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, fractievoorzitter
namens Liberaal Hoorn, Chris de Meij, fractievoorzitter

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Hoorn, 17 maart 2023
Betreft: artikel 36 vragen over aanleg glasvezelnetwerk Geacht College,

Naar aanleiding van de

informatieve sessie 8 maart jl., over de aanleg van glasvezel heeft Fractie Tonnaer enige zorgen. De gemeente heeft twee aanvragen binnengekregen van telecom aanbieders. KPN en Open Dutch Fiber van T-Mobile. U heeft in de informatiesessie laten weten dat KPN en Open Dutch Fiber vanaf april gaat beginnen aan het aanleggen van glasvezel netten in heel de gemeente Hoorn. Beide partijen geven aan niet samen te willen werken om gelijktijdig eenmalig de straten open te breken. Dit betekent dat de straten twee keer opengebroken wordt. De consequentie van dat besluit levert dubbel overlast op voor omwonenden en ondernemers. Klanten vermijden winkels in de binnenstad.

Per brief van 16 juni 2020 heeft onze fractie aandacht gevraagd voor het herstraten van de gleuven door de kabelbedrijven. Deze herbestrating wordt rommelig en ongelijkmatig uitgevoerd. Een spoor van slecht herstelde bestrating wordt door de stad getrokken. Noodzakelijk gemeentelijk toezicht op de kwaliteit van de herbestrating vindt nauwelijks plaats. Voor de schade aan de bestrating ontvangt de gemeente van de nutsbedrijven zogenaamde degeneratiekosten. Met deze kosten wordt de aangerichte schade aan bestrating herstelt. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten de kostendekkendheid voor de aanleg van kabels en leidingen te verhogen naar 78%. Om het gemeentelijk toezicht en de kwaliteit van het her bestraten te vergroten stelt onze fractie voor de kosten van toezicht en her bestraten volledig in rekening te brengen bij de kabelbedrijven. 

 

Ook lezen wij een verontrustende brief van het drinkwaterbedrijf PWN van 20 november 2013. Het drinkwaterbedrijf stelt dat met de nieuwe techniek de glasvezelnetten ondiep worden aangelegd. Met als gevolg dat de netten boven de waterleidingen geplaatst worden. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade die miljoenen gaat kosten.

 Met deze zorgen stellen wij de volgende vragen:

 1. Wilt u de twee telecomaanbieders dwingen samen te werken zodat straten slechts één keer door twee kabelbedrijven opgebroken worden ? De gemeente kan door de weigering van een vergunning sturend hierin zijn.

 2. Wilt u het gemeentelijke toezicht op de werkzaamheden van kabelbedrijven verscherpen en de bedrijven aansporen om de herbestrating van de sleuven opnieuw uit te voeren of de degeneratiekosten te verhogen ?

 3. Wordt altijd overgegaan tot het innen van degeneratiekosten bij nuts- en kabelbedrijven voor de aanleg van kabels en leidingen ? Zijn de degeneratiekosten volledig kostendekkend ten opzichte van de schade van de bestrating en het noodzakelijke herstelwerk ?

 4. Bent u zich ervan bewust dat het open breken van winkelstraten leidt tot omzetverlies bij winkeliers ? Worden winkeliers voor dit omzetverlies door kabelbedrijven of gemeente gecompenseerd ?

 5. Heeft u contact gehad met PWN over het aanleggen van de glasvezelnetten? Zo ja, ziet PWN geen reden meer tot enkele zorg?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Renzo van Houten, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: Naar aanleiding van de meningsvormende commissie over de uitbreiding van terrassen op o.a. de Roode Steen (14 februari 2023) en de brief die de raad vervolgens heeft ontvangen van bewoners van het Achterom hebben wij de volgende vragen over de verkeersafsluiting die voor de uitbreiding noodzakelijk is.

 

Hoorn, 21 februari 2023 Geacht college,

 

Op 14 februari jl. heeft het college een voorstel aan de raad voorgelegd m.b.t. de uitbreiding van de terrassen aan de Roode Steen en het Kerkplein. Dit ging om een meningsvormende commissie.
In onderstaande vragen gaat het over de uitbreiding van de terrassen op de Roode Steen.
Naar aanleiding van het artikel in het NHD van 15 februari jl. heeft de raad een reactie ontvangen van een omwonende die op het Achterom woont. Bewoners van het Achterom zijn niet tegen de uitbreiding van de terrassen tijdens een vastgestelde periode, maar voorzien problemen op het moment dat de Roode Steen wordt afgesloten voor het verkeer. Bij alle vier de genoemde scenario’s in het voorstel is aangegeven dat de Roode Steen tussen 12.00 en 6.00 uur moet worden afgesloten.

Nu al komt er veel verkeer door het Achterom. De bewoners die bij de eerste verkeersdrempel van het Achterom bij de Geldersesteeg wonen geven aan dat het nu al voor overlast zorgt. Vooral de auto’s met aanhangers gaan er stuiterend over heen.
De drempel met zebrapad is eigenlijk geen drempel te noemen. Het verkeer remt hier niet af, maar gaat er met een te grote snelheid overheen. Het bord dat achter de boom geplaatst is en aangeeft de snelheid te matigen, is niet te zien.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vier artikel 36 vragen:

 

 • In de meningsvormende commissie heeft de wethouder aangegeven een werkgroep te starten over de tijdelijke afsluiting van het verkeer t.b.v. de uitbreiding van de terrassen. Worden bewoners van het Achterom en de Italiaanse zeedijk hier ook bij betrokken? Zo nee wanneer en in welk stadium worden deze bewoners betrokken?
 • De bewoners die de brief hebben geschreven, geven al langer bij de gemeente aan dat de drempel en ook het bord bij het zebrapad bij de overgang over het Achterom tussen de Geldersesteeg niet voldoet. Bent u het met ons eens dat deze situatie per direct moet worden aangepakt?
 • Is het aantal huidige verkeersbewegingen bij het Achterom en bij de Italiaanse Zeedijk bekend? Zo ja dan zouden wij deze graag ontvangen en zo nee gaat u deze dan meten?
 • Is het al duidelijk waar de knip m.b.t de afsluiting komt en welke straten dan meer verkeer door de straat gaan krijgen?

Gezien de actualiteit van het onderwerp hopen wij op korte termijn een reactie op onze vragen te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer,
Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 3 februari 2023

 

Betreft: vragen aanleg voetpad Provincialeweg tussen Keern en Maelsonstraat

 

Geacht College,

 

Onder bewoners van de Toren van Hoorn en naastgelegen appartementen met circa vierhonderd bewoners leeft de wens om een voetpad aan te leggen parallel aan het fietspad van de Provincialeweg, tussen kruispunt Maelsonstraat en kruispunt Keern. Bewoners van de Toren van Hoorn e.o. en medewerkers van organisaties aan de Leemhorststraat kunnen alleen lopen via de Maelsonstraat en van de Dedemstraat naar het Keern of naar Hof van Hoorn. De kortste route naar het Keern is lopende over het fietspad van de Provincialeweg.

 

Lopen over het fietspad van de Provincialeweg is, vooral in het donker, onwenselijk en zelfs levensgevaarlijk. Onze fractie wil daarom dat er parallel aan het fietspad van de Provincialeweg tussen kruispunt Keern en kruispunt Maelsonstraat een voetpad wordt aangelegd. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan valt te overwegen een bruggetje in combinatie met een kort voetpad aan te leggen tussen kruispunt Keern en parkeerterrein Toren van Hoorn.

 

De aanleg van een bruggetje geniet niet de voorkeur van de bewoners. Bewoners vrezen dat een bruggetje veel gebruik gaat worden als sluiproute door scholieren van het Horizoncollege. Onze fractie begrijpt het bezwaar van de bewoners enigszins. Het gebruik van een bruggetje door fietsers kan eventueel worden tegengegaan door fietssluizen te plaatsen bij het bruggetje.

 

 

Voor de aanleg van een voetpad of voetbrug stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u bereid om in overleg met de bewoners van de Toren van Hoorn en met het Horizon College de mogelijkheid te onderzoeken van de aanleg van een voetpad parallel aan het huidige fietspad van de Provincialeweg?

 2. Bent u in tweede instantie bereid te onderzoeken of het mogelijk is om een voetgangersbruggetje in combinatie met een kort voetpad aan te leggen bij het Keern ,voor de circa vierhonderd bewoners van de Toren van Hoorn en voor andere gebruikers?

 3. Wilt u voor de aanleg van voetpad of kort voetpad met voetbrug een bedrag reserveren in de gemeentelijke begroting 2024?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Renzo van Houten, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art. 36 vragen rol stadsbestuur Hoorn slavernijverleden

 

Hoorn, 31 januari 2023

 

Geacht College,

Uw persbericht ‘Onderzoek naar rol stadsbestuur Hoorn slavernijverleden’ van 24 januari jl. heeft ons verbaasd. In het persbericht wordt bekend gemaakt dat de wens uit het coalitieakkoord wordt uitgevoerd om een onderzoek te starten naar de rol van het Hoornse gemeentebestuur in de tijd van de slavernij. Onderzoeksbureau STAD en BEDRIJF heeft de opdracht voor dit onderzoek gekregen. Het genomen besluit voor het onderzoek is in strijd met de toezegging(ID 961) van wethouder Boomgaars. Wethouder Boomgaars heeft toegezegd de gemeenteraad te betrekken bij het proces van een onderzoek naar het slavernijverleden.

In tegenstelling tot deze toezegging laat het college doodleuk weten dat onderzoeksbureau STAD en BEDRIJF de opdracht heeft gekregen. Door te verwijzen naar het coalitieakkoord toont u aan geen inzicht te hebben in de bestuurlijke verhoudingen en de waarde van een coalitieakkoord. Een coalitieakkoord is slechts een wensenlijst van een aantal fracties. Hoorn wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van B&W en niet door een coalitieakkoord.In plaats van zoals toegezegd met de gemeenteraad in gesprek te gaan, heeft het college gekozen voor het voeren van gesprekken met verschillende hoogleraren en onderzoekers. Waarschijnlijk hebben deze gesprekken een warboel van onderzoeksopdrachten opgeleverd. In het persbericht worden onderzoeken genoemd naar:

- rol van het stadsbestuur Hoorn in slavernijverleden;
- de bestaande kennis over dit onderwerp;
- slavernijverleden in relatie tot het koloniale verleden;
- vertegenwoordiging van Hoorn als handelsstad in de VOC- en WIC-tijd;
- de rijkdom die Hoorn en een deel van zijn inwoners vergaarden;
- historisch protest tegen slavenarbeid.

Het college wil het gestarte onderzoek uiterlijk voor 1 juli 2023 afronden om vervolgens in gesprek te gaan met gemeenteraad en inwoners. Het is ons niet duidelijk waarom het onderzoek, waarvan de uitkomsten al bekend zijn, per se vóór 1 juli 2023 afgerond moet zijn. Met het gestarte onderzoek bent u dubbel werk aan het doen, omdat over de slavernij en het kolonialisme al talloze boeken zijn geschreven en onderzoeken zijn uitgevoerd. Wij adviseren u het boek van Anton de Kom ‘Wij slaven van Suriname’ te lezen over de verschrikkingen van de slavernij.

Op 19 december 2022 hield minister-president Rutte een indrukwekkende toespraak. Voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden bood de premier excuses aan tot alle tot slaaf gemaakten, hun dochters en zonen, en al hun nazaten. Premier Rutte noemde de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid. Wij verwachten dat het college van B&W na het Hoornse onderzoek dezelfde conclusie trekt als de premier heeft gedaan. De minister-president heeft zijn excuses aangeboden namens de Nederlandse staat, inclusief Hoorn. Het wordt gênant wanneer het Hoornse college dezelfde excuses over de slavernij maakt en daarmee de premier passeert.

Onze fractie heeft de indruk dat het Hoornse onderzoek slechts is bedoeld om het beeld van JP Coen te verwijderen van de Roode Steen. Wij zijn ervan overtuigd dat veel Hoornse inwoners het beeld van weldoener en moordenaar JP Coen willen laten staan op de Roode Steen. Door het beeld op de Roode Steen te laten staan worden we iedere dag herinnerd aan de duistere geschiedenis van de slavernij en het koloniale verleden.

Fractie Tonnaer stelt volgens artikel 36 Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Waarom heeft u de gemeenteraad niet vooraf betrokken bij het gestarte onderzoek? Waarom wordt de gemeenteraad met een persbericht weggestuurd ?
2. Met welke hoogleraren en onderzoekers heeft u gesprekken gevoerd? Welke specifieke kwaliteiten heeft het onderzoeksbureau STAD en BEDRIJF voor het onderzoek naar de rol van het stadsbestuur en de slavernij?
3. Hoeveel kost het onderzoek en kunnen meerkosten gedeclareerd worden ? Zijn met het bureau afspraken over een mogelijk vervolgonderzoek gemaakt ?
4. Bent u het met ons eens dat over de slavernij en het koloniaal verleden al veel onderzoeken zijn uitgevoerd en boeken zijn geschreven?
5. Denkt u werkelijk dat het Hoornse onderzoek een ander resultaat oplevert vergeleken met de vele eerdere landelijk uitgevoerdeonderzoeken?
6. Bent u het met ons eens dat de excuses die minister-president Rutte namens de Nederlandse staat heeft gedaan, ook namens het Hoornse stadsbestuur heeft uitgesproken ?
7. Bent u met ons van mening dat Hoornse onderzoeken, stadsgesprekken, publicaties over slavernij en het kolonialeverleden geen invloed hebben op de mening van de Hoornse bevolking voor behoud van het beeld van JP Coen op de Roode Steen?
8. Houdt u vast aan het onderzoek en de excuses die u wilt maken over de slavernij, ondanks de toespraak en excuses die premier Rutte reeds hierover heeft gemaakt?
9. Wilt u de discussie voor of tegen het beeld van JP Coen op de Roode Steen beëindigen door de gemeenteraad binnenkort daarover te laten beslissen?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid/fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art. 36 vragen uitbreiding horeca in winkels en woningen

 

Hoorn, 16 januari 2023

 

Geacht College,

 

Per brief van 8 juni 2020 hebben wij gevraagd minder verzoeken te honoreren voor de transformatie van winkelpanden tot horecabedrijven. Eigenaren van horecabedrijven kunnen daardoor moeilijk hun horecabedrijven verhuren of verkopen. Gelukkig is het aantal transformaties de laatste tijd afgenomen. De recente vestigingen van Hotel Heavens en restaurant The Saint in de Grote Kerk en restaurant- hotel Ysbrantsz aan de Roode Steen zijn een aanwinst voor Hoorn.

 

Daarnaast hebben we nieuwe ontwikkelingen waargenomen:

 • Met de verbouwing en uitbreiding krijgt het Westfries Museum een eigen horecavoorziening. Wij vinden de vestiging van horeca in het museum niet nodig, omdat in de directe omgeving van het museum zeker tien horecabedrijven zijn gevestigd waar de museumbezoeker terecht kan voor koffie of een lunch. De museumhoreca beconcurreert met gemeentelijke subsidie de omringende horecabedrijven aan de Roode Steen. Wij vinden dit een ongewenste situatie die sterk lijkt op de eerste exploitatiejaren met subsidie van restaurant Schouwburg Het Park;

 • De uitbreiding van het aantal Bed & Breakfast-accommodaties gaat ten koste van gevestigde hotels. Woningen verliezen door de vestiging van B&Bs geheel of gedeeltelijk de woonfunctie. Hotels moeten allerlei investeringen doen om aan de veiligheidseisen te voldoen, terwijl dat van B&B’s niet geëist wordt;

 • Over de mogelijke realisering van hotelkamers, feestzaal en partytuin in het historische pand aan de Gouw verbazen wij ons. Mocht de achtertuin van het pand gebruikt worden om feesten te houden, dan zal dit ongetwijfeld het woonplezier van bewoners aan Gouw en Ramen verkleinen. Zeker de achtertuin van het historische pand is nu nog een oase van rust.

Over bovengenoemde ontwikkelingen hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat er in Hoorn voldoende horecabedrijven zijn gevestigd en uitbreiding van de horeca daarom niet noodzakelijk is?

2. Wilt u alsnog afzien van een horecavoorziening in het Westfries Museum?

3. Vestiging van een B&B gaat vaak ten koste van de woonfunctie en is concurrerend voor de gevestigde hotels. Wilt u de vestiging van nieuwe B&B’s beperken door minder vergunningen te verlenen?

4. Hoeveel B&B’s zijn met en zonder vergunning gevestigd in Hoorn ? 5. Welke voorwaarden stelt u aan de mogelijke vestiging van horeca

met hotelkamers, feestzaal en partytuin aan Gouw nr. 7?
6. Is het mogelijk in het pand Gouw nr. 7 enkele woonappartementen

te bouwen voor verkoop en huur? Wilt u de nieuwe pandeigenaar

hiervoor enthousiast maken?
7. Mag de achtertuin in de toekomst gebruikt worden voor feesten en

voor opslag van o.a. fusten? Kunnen bewoners van Gouw en Ramen bezwaar maken tegen een mogelijke realisering van een feesttuin?

8. Heeft de ondernemer bij de gemeente een vergunning voor vestiging van horeca in pand Gouw no. 7 aangevraagd of gekregen?

9. In de achtertuin is enkele jaren geleden een tuinhuis gebouwd. Dat blijkt in werkelijkheid een kleine woning te zijn. Welke horecafunctie krijgt de illegale tuinwoning in de toekomst en wordt daarbij rekening gehouden met de bewoners aan Gouw en Ramen?

10. Bespreekt u onder andere de onderwerpen in deze brief met Horeca Nederland afdeling Hoorn en welke mening heeft zij hierover?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: Reactie op de brief van het college “ontwikkelingen met betrekking tot de A7 van 22 december 2022” en vragen over het geluidsscherm ter hoogte van het Kruiwerk in de berm rijksweg A7.

 

Hoorn, 4 januari 2023

 

Geacht college,

 

Naar aanleiding van ons eerdere verzoek van 11 november 2022 om inwoners aan o.a. de Verfmolen en de Oliemolen in de Grote Waal te ondersteunen bij het indienen van de zienswijzen over de uitkomst van de geluidsberekening van hun woningen en de brief die de gemeenteraad op 22 december 2022 over de ontwikkelingen met betrekking tot de A7 heeft ontvangen heeft onze fractie de volgende brief met vragen.

 

In juli 2012 heeft de gemeenteraad het besluit genomen een geluidscherm voor de duur van 10 jaar te plaatsen ter hoogte van het Kruiwerk in de berm bij de rijksweg A7 (Besluit met registratienummer 12 21503). Dit scherm werd toen betaald uit het budget van het leefbaarheidsfonds. Het scherm was nodig om de overlast van het verkeerslawaai van de A7 te verminderen en de leefbaarheid in de Grote Waal te verhogen. Rijkswaterstaat zag en ziet het verkeerslawaai van het wegverkeer op de A7 ter hoogte van het Kruiwerk niet als een formeel knelpunt. De inwoners van de Grote Waal ondervonden en ondervinden overlast van de geluidshinder van het verkeerslawaai van de rijksweg A7.

 

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad een motie ( motie 1 27/9/2016) aangenomen waarin geconstateerd wordt dat het dringend noodzakelijk is dat er op korte termijn geluidsschermen langs de A7 ter hoogte van de Grote Waal worden geplaatst. Dit in het belang van de volksgezondheid en een normale leefomgeving voor de inwoners die in dit deel van de Grote Waal wonen en leven. De gemeenteraad gaf zichzelf in deze motie de opdracht zich achter de inhoud van de brief van de Belangengroep Stop Geluidsoverlast A7 Grote Waal te stellen. Daarnaast zouden alle landelijke partijen zich landelijk hard maken voor een geluidsscherm.

In 2019 is voor de MIRT ( meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) verkenning corridor Amsterdam-Hoorn een multi modelpakket aan maatregelen afgesproken.

 

Op 7 januari 2021 werd de gemeenteraad per brief geïnformeerd door het college over de ontwikkelingen geluidsoverlast A7 Grote Waal. Wederom werd de gemeenteraad geïnformeerd n.a.v. de signalen van de Belangengroep Stop Geluidsoverlast A7 Grote Waal. In 2020 heeft het ingenieursbureau DGMR een geluidsonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er veel verschillende geluidsbronnen zijn: het spoor, de Venneweg en de A7 die los van elkaar niet buiten de regels vallen, maar in combinatie te veel geluid veroorzaken. Daarbij is er ook geen wet of regel die omwonende beschermt voor de optelsom van geluiden, de zogenaamde cumulatieve belasting. In deze brief wordt de overlast erkend en worden er 5 maatregelen genoemd die het geluid kunnen verminderen.

 

Op 23 oktober 2022 heeft de Belangengroep Stop Geluidsoverlast A7 een brief gestuurd aan het college. Hier doen zij het college het verzoek in overleg te treden met Rijkswaterstaat afdeling meerjarenprogramma geluidssanering (MJGP) en worden er drie concrete vragen gesteld m.b.t. de geluidsoverlast.

 

Op 22 december 2022 is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over een aantal actuele ontwikkelingen rondom de A7.
In deze brief staat dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de tweede kamer op 23 juni 2022 heeft geïnformeerd over de lopende projecten ten aanzien van bereikbaarheid. Hierin staat ook dat er een gewijzigde planning komt m.b.t. de MIRT verkenning en deze naar achteren wordt verschoven. (2025-2026). In de brief wordt ook het besluit aangekondigd dat Rijkswaterstaat en de gemeente vinden dat de verzorgingsplaats de Koggen moet worden gesloten. Daarnaast wordt aangegeven dat het niet duidelijk is hoe de geluidswal wordt dichtgezet
en aangevuld, wanneer de Koggen wordt gesloten. Het college verwijst naar de brief van Rijkswaterstaat die de inwoners aan de Oliemolen en Verfmolen hebben ontvangen. Hierin wordt gesteld dat de geluidsberekeningen van hun woning voldoen aan de geluidseisen. De inwoners geven aan dat hier als vigerende wetgeving de milieuwet van 2012 is gebruikt. De berekeningen worden gebaseerd op oudere regelgeving. De inwoners hebben individueel en met ondersteuning van de Belangengroep Stop Geluidsoverlast A7 Grote Waal zienswijze ingediend over de uitkomst van deze berekeningen.

 

Naar aanleiding van bovenstaande stellen wij de volgende 5 artikel 36 vragen:

 1. Welke consequenties heeft het stopzetten van het MIRT project voor de uitvoering van de noodzakelijke 5 maatregelen gesteld in de brief van 7 januari 2021 en wat is de stand van zaken m.bt. de 5 gestelde maatregelen?

 2. Wat gaat het college doen om ervoor zorg te dragen dat er ingezet wordt op deze 5 maatregelen?

 3. Op welke termijn kan verzorgingsplaats De Koggen worden gesloten?

 4. Wanneer krijgt de Belangengroep Stop Geluidoverlast A7 Grote Waal een reactie op hun verzoek van 25 oktober 2022 en de 3 concrete vragen die hierin gesteld zijn?

 5. In 2012 nam de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid en stelde € 161.000 beschikbaar uit het leefbaarheidsfonds voor het plaatste een houten scherm in de berm van de rijksweg A7. Inmiddels staat het geluidscherm er 10 jaar en is de overlast zoals u weet sterk toegenomen in de Grote Waal. Het scherm is aan vervanging toe. Bent u bereid dit scherm te gaan vervangen voor een geluidscherm dat voldoet aan de huidige normen en wanneer kan de gemeenteraad hier een voorstel over ontvangen?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Marieke Rijk, gemeenteraadslid

2022

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Betreft: herhaalde wateroverlast Dinkeltunnel

 

Hoorn, 24 december 2022

 

Geacht College,

 

Na flinke regenval werden vrijdagmiddag 23 december jl. de Dinkelweg en Dinkeltunnel in de wijk Kersenboogerd afgesloten voor verkeer wegens wateroverlast in de tunnel. Volgens het Noordhollands Dagblad is de gemeente Hoorn opgeroepen om ervoor te zorgen dat de tunnelpompen die het water weg horen te pompen gemaakt worden. Tot die tijd zou de Dinkeltunnel afgesloten blijven.

De Dinkeltunnel is aangelegd in 1999. In augustus 2018 is er nog groot onderhoud gepleegd aan de tunnel.
Wateroverlast door niet goed werkende pompen en/of andere oorzaken is daar al vaker voorgekomen op 29 april 2021 en 29 juni 2021.

Nu anderhalf jaar later is het weer raak.

Gezien de klimaatveranderingen zullen intensieve regenbuien vaker voorkomen. Daarom stellen wij de volgende vragen

1. Beseft u dat de Dinkelweg en Dinkeltunnel intensief gebruikt worden en essentieel zijn om de wijk Kersenboogerd in en uit te rijden?

2. Bent u bekend met de wateroverlast in de Dinkeltunnel? Zo ja, hoe gaat u de wateroverlast afdoende bestrijden?

3. Als het probleem inderdaad bij de pompen ligt, waarom worden deze niet afdoende gerepareerd of vervangen?

4. Bent u bereid na dit derde incident te zoeken naar een permanente oplossing voor het probleem van wateroverlast in de Dinkeltunnel?

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art 36 vragen wonen arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen Hoorn, 12 december 2022

 

Geacht College,

 

In de bedrijfswoning aan de Neutronweg 8a wonen al jarenlang arbeidsmigranten. De woning is 256 m2 groot en heeft twee badkamers, twee toiletten, negen slaapkamers, zeer ruime keuken en een buitenterras. De bewoners wonen er naar tevredenheid en vergroten de (sociale) veiligheid op het bedrijventerrein. In de directe omgeving van de bedrijfswoningen bevinden zich geen andere woningen. Van buurtoverlast is geen sprake.

 

Ondanks deze bijzondere woonlocatie heeft de eigenaar van de woning van de gemeente Hoorn het verzoek gekregen om uiterlijk medio februari 2023 de bedrijfswoning te ontruimen. In dat geval zal de komende jaren de bedrijfswoning nutteloos leeg staan, terwijl er een enorm groot tekort is aan woningen voor arbeidsmigranten. Bovendien is er voor de huidige tien arbeidsmigranten geen alternatieve woonruimte in West-Friesland te vinden.

 

Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd met andere partijen, bedrijven en bewoners een stadsbrede visie te ontwikkelen op een gezonde toekomst van bedrijventerreinen, waarbij ruimte is voor een combinatie van wonen, werken en vermaak. Deze motie is volgens ons slechts voor een deel uitgevoerd. Van een onderzoek naar een combinatie van wonen, werken en vermaak is weinig terechtgekomen.

 

De woningnood onder arbeidsmigranten bestaat nog steeds en er zijn nog geen vooruitzichten dat die op korte termijn wordt opgelost . Per motie heeft de gemeenteraad op 23 maart 2021 besloten de Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten in woningen bestemd voor de woningmarkt in te trekken. Volgens deze motie veroorzaken grote aantallen tijdelijke arbeidsmigranten in woningen een achteruitgang van de woonomgeving in straten en buurten. De goedkope koopwoningen worden uitgewoond en de bewoners hebben geen enkele betrokkenheid met de straat of buurt.

 

Volgens ons is van achteruitgang aan de Neutronweg en omgeving geen sprake. Uitbuiting en slechte leefomstandigheden zijn hier niet aan de orde . Wij vinden dat het college van B&W de motie niet naar inhoud en geest uitvoert. De aanschrijving door de gemeente is inhumaan, houdt onvoldoende rekening met de specifieke woonsituatie aan de Neutronweg en houdt geen rekening met het woningtekort voor arbeidsmigranten.

 

Tijdens de raadscommissie van 29 november jl. hebben Liberaal Hoorn en Christen Unie gevraagd voor- en tegenargumenten voor het wonen op bedrijfsterreinen te onderzoeken en de bestaande woonsituatie aan de Neutronweg te gedogen. In de beantwoording verwees wethouder Helling naar een lopend regionaal onderzoek naar woonlocaties voor arbeidsmigranten.

 

Fractie Tonnaer, Liberaal Hoorn en Christen Unie stellen volgens artikel 36 Reglement van Orde de volgende vragen:

 

 1. Bent u het met ons eens dat de arbeidsmigranten aan de Neutronweg geen overlast veroorzaken in straat, buurt en bedrijventerrein? Vindt u de woning voldoende groot om door tien arbeidsmigranten te worden bewoond?

 2. Wilt u de gemeentelijke aanschrijving tot ontruiming van de bedrijfswoning intrekken en de bestaande woonsituatie, in afwachting van de lopende onderzoeken, voor ten minste vijf jaar gedogen?

 3. Bent u met ons van mening dat de zeven West-Friese gemeenten het vooralsnog niet is gelukt de slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren in de regio? Heeft u voor de tien arbeidsmigranten na uitzetting een alternatieve woonruimte?

 4. Bent u bereid het wonen op bedrijfsterreinen door arbeidsmigranten voorlopig toe te staan zolang er geen grote woonlocatie voor arbeidsmigranten is gevonden in de regio?

 5. Wilt u vanwege de urgentie en ondanks de Kerstvakantie de gestelde vragen binnen dertig dagen beantwoorden ?

 

Vriendelijke groet, gemeenteraadsleden

 

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

 

Chris de Meij, namens Liberaal Hoorn

 

Kees Maas, namens Christen Unie

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: art. 36 vragen verwijderen aanlichtmasten Roode Steen Hoorn, 8 december 2022


Geacht College,

Enkele weken geleden zijn tot onze verbijstering vier aanlichtmasten geplaatst op de Roode Steen. De plaatsing van de vier lichtmasten heeft de Roode Steen veranderd van een historisch plein in een soort van Cruyff Court.
Het fotograferen van bijvoorbeeld het Westfries Museum kan vrijwel onmogelijk zonder een van de lichtmasten ongewild in beeld te krijgen. De lichtmasten maken het plein nog rommeliger en verkleinen voor het oog de meest historische plek van onze stad.

Fractie Tonnaer is al jaren een groot voorstander van het aanlichten van monumenten in Hoorn. Het aanlichten van onder andere de Oosterpoort met brug en de Statenpoort is een verrijking voor de inwoners en toeristen. Dat geldt trouwens ook voor het plaatsen van de vele bloemmanden aan lantaarnpalen en bruggen in de stad. We willen u daarom aansporen voort te gaan met het aanlichten van monumenten en plaatsen van bloemmanden aan lantaarns en bruggen.

De wijze waarop monumenten worden aangelicht worden op de Roode Steen is echter een aanfluiting. Daarom vragen u zo snel mogelijk nog voor de ingebruikname van de masten deze te verwijderen. De verwijderde lichtmasten kunnen wat ons betreft geschonken worden aan een van de vele noodlijdende sportverenigingen voor het verlichten van hun sportvelden. Veel sportverenigingen ontbreekt het aan financiële middelen voor de aanschaf van goede veldverlichting en kunnen slechts oude lichtmasten van niet-Hoornse sportverenigingen aanschaffen.

Over het verwijderen van de aanlichtmasten stellen wij volgens art. 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 

1. De gemeenteraad heeft 10 december 2019 de ‘Nota Aanlichten Hoorn’ vastgesteld. Wordt in deze nota het plaatsen van negen meter hoge lichtmasten als mogelijkheid genoemd? Zo nee, waarom zijn dan toch zulke hoge lichtmasten geplaatst? Is het mogelijk monumenten op de Roode Steen zonder lichtmasten aan te lichten? Heeft de gemeente zichzelf voor het plaatsen van de lichtmasten een omgevingsvergunning verleend? Heeft de monumentencommissie ingestemd met de plaatsing van de lichtmasten?

2. Bent u het met ons eens dat de lichtmasten een aanfluiting zijn voor het aanzien van het plein en dat daardoor het plein visueel verkleind en verrommeld wordt? Hoe vaak moeten de aanlichtmasten tijdelijk verwijderd worden voor evenementen zoals de jaarlijkse kermis?

3. Wat heeft de aanschaf en plaatsing van de vier lichtmasten gekost en hoeveel kost jaarlijks het diverse keren tijdelijk verplaatsen?

4. Bent u bereid om de aangerichte schade aan de Roode Steen te herstellen door nog voor de ingebruikname van de masten deze te verwijderen?

5. Wilt u de verwijderde lichtmasten schenken aan een financieel noodlijdende sportvereniging voor het verlichten van sport- of trainingsveld?

6. Waarom zijn op het Kerkplein en voor ‘t Hoofd aanlichtmasten geplaatst en gaat dit soort plaatsingen nog vaker gebeuren?

7. Welke monumenten worden de komende jaren met of zonder aanlichtmast nog meer aangelicht en past dit binnen het beschikbaar gestelde budget?

Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art. 36 vragen vernoemen van straten en foutieve straatnaamborden in Holenkwartier

 

Hoorn, 7 november 2022 Geacht College,

 

Al ruim veertien jaar pleit Fractie Tonnaer voor het vernoemen van straten en pleinen naar personen uit de sport, het oorlogsverzet, het openbaar bestuur en de kunst & cultuur-sector. In november 2016 heeft de gemeenteraad zelfs een motie daartoe aangenomen. Dankzij deze motie en aanhoudende druk vanuit onze fractie zijn de laatste jaren in Bangert Oosterpolder en het Holenkwartier straten vernoemd naar personen die door ons zijn voorgesteld. De straatnaamborden in Bangert Oosterpolder vermelden alleen de persoonsnaam. Belangrijke informatie zoals verdiensten, beroep of geboorte- en overlijdensdatum van de vernoemde ontbreekt op de straatnaamborden.

 

Per brief van 14 maart 2022 heeft onze fractie haar verbazing uitgesproken over het feit dat in de Rozenbuurt de straten niet vernoemd worden naar bestuurders van fruitveiling, verenigingen en bestuurders van de gemeente Zwaag, maar naar rozensoorten.

 

Volgens de column van Wally Ooms in Hoorns Nieuwsblad (week 44 november 2022) zijn in het Holenkwartier straatnaambordjes met alleen voorletter en familienaam geplaatst. Afgelopen dagen is onze fractie naar de foutieve straatnaamborden gaan kijken. De namen op de borden moeten met volledige voor- en achternaam worden vermeld. Daarnaast ontbreekt het aan verdere informatie over de vernoemde persoon.

 

De pas geplaatste straatnaamborden zijn slecht gemaakt. Wij verwachten daarom dat alle naamborden in het Holenkwartier worden vervangen door borden met voor- en achternaam én met vermelding van beroep, geboortejaar en overlijdensjaar. Dat geldt ook voor alle straatnaamborden in Bangert Oosterpolder die naar personen vernoemd zijn. Wie is Corry van Kleef en Elle Mol en wat hebben zij voor de gemeenschap betekend?

 

Verder willen wij dat voortaan elk straatnaambord op feestelijke wijze wordt onthuld, in aanwezigheid van familieleden van de vernoemde. Daarmee toont u respect voor de familie van de vernoemde en bouwt u een relatie met hen op.

 

Vanwege bovenstaande stellen wij volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

 

 1. Bent u bereid alle foutieve en incomplete straatnaamborden in Holenkwartier en Bangert Oosterpolder zo snel mogelijk te vervangen door nieuwe?
 2. Kunt u voortaan de nieuwe straatnaamborden feestelijk onthullen met familieleden van vernoemden?

 3. Wilt u de Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte aansporen de komende jaren meer straten te vernoemen van personen uit bijvoorbeeld sport, verzet WO II en bestuurlijk Zwaag?

 4. Straten in de toekomstige Rozenbuurt zouden vernoemd worden naar voormalige bestuurders uit de zelfstandige gemeente Zwaag. Door onverklaarbare redenen is door het college besloten deze straten naar diverse soorten rozen vernoemen. Waar en wanneer kan deze bestuurlijke dwaling worden rechtgezet, zodat straten alsnog namen van bestuurders uit Zwaag krijgen?

 

Enkele (eerder) voorgestelde vernoemingen van personen die in Hoorn Blokker en Zwaag wonen of hebben gewoond:

 • Ernesto Hoost (4x kampioen kickboksen K-1)

 • Lobke Berkhout en Marcelien de Koning (wereldkampioen en

  Olympisch zilver, zeilen)

 • Burgemeester B. Canneman (Hoorn 1949-1971)

 • Burgemeester F. Tjaberings (Hoorn 1971-1981)

 • Roelof Wassenaar (componist-dirigent-muziekleraar)

 • Arie van Zoonen (leraar-schrijver stadsgeschiedenis)

 • Feico de Leeuw (musicus–dirigent)

 • Rien Bonte (leraar–dichter)

 • Margreet van Hoorn (schrijver-dichter)

 • Klaas Ooijevaar (kunstschilder)

 • Peter de Rijcke (kunstschilder-graficus-schrijver 1945-2022)

 • Stephan van den Berg (Olympisch goud, windsurfen)

 • Piet Olofsen (kampioen recordhouder speerwerpen)

 • Wim Ruska (2 X Olympisch goud, judo)

 • Frits Slomp-de Zwerver (dominee-verzetsman)

 • Trien de Haan-Zwagerman (socialiste-feministe-verzetsvrouw)

 • Elle Mol (27 jaar wethouder gemeente Blokker)

 • Corry van Kleef (gemeenteraadslid Blokker en Hoorn)

 • Piet van Kampen (wethouder Zwaag, 1926-1957)

 • Martin Brozius (acteur–presentator)

 • Han Ebbelaar (danser Nationaal Ballet)

 • Jacob Blokker pz (grondlegger winkelconcern)

 • Cornelis Beerepoot (wethouder Zwaag)

 • Lijst met namen is niet compleet

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft : vragen ex art. 36 RvO collectieve deelname NHN in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MBA-NHN (ROM)

 

Hoorn, 20 oktober 2022

 

Geacht College,

 

Op 21-09-2021 heeft de gemeenteraad raadsvoorstel (zaaknummer 1881729) aangenomen over “Collectieve deelname NHN in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN (ROM)”. Deze ontwikkelingsmaatschappij gaat bedrijven ondersteunen door middel van business development, investeringen en toe leiden naar of uitvoeren van rijksregelingen. De Regionale Ontwikkeling Maatschappij (ROM) bestaat uit een Transitiefonds van 100 miljoen euro en een MKB-fonds van 60 miljoen euro. Beide fondsen zijn revolverend.

 

Nu de organisatie ruim 1 jaar operationeel is, heeft Fractie Tonnaer de volgende art. 36 vragen:

 

 1. Kunt u een overzicht per 01-10-2022 geven van de gemeenten in Noord-Holland (met uitzondering van Gooi en Vechtstreek) die (vooralsnog) niet financieel participeren in de ROM dan wel geen bijdrage leveren in de exploitatie van de organisatie (solidariteitsbijdrage)?

 2. Ervan uitgaande dat niet alle gemeenten in Noord-Holland participeren in de ROM wat voor gevolgen geeft dat voor het functioneren van de ROM en de organisatie van de ROM?

 3. Kunt u een overzicht geven van de bezetting van de organisatie per 01-10-2022 alsmede per onderdeel van de organisatie: business development, expertise uitvoeren rijksregelingen en expertise strategische /netwerk expertise ?

 4. Blijft de exploitatiebijdrage voor de gemeente Hoorn voor het jaar 2022 en 2023 beperkt tot het toegezegde bedrag van € 25.676,- ?

 5. Kunt u een overzicht per 01-10-2022 geven van de bedrijven die een beroep hebben gedaan op een financiële bijdrage uit het Transitiefonds dan wel het MKB fonds: omvang het bedrijf (aantal werkzame personen), kern activiteiten, vestgingsplaats, de omvang van de financiële participatie door de ROM en voor welk soort van (innovatieve) activiteiten?

 6. Kunt u een overzicht geven van de bedrijven die middels de ROM succesvol een beroep hebben gedaan op de landelijke en Europese Fondsen

 1. Fractie Tonnaer constateert dat op dit moment nog geen dan wel onvoldoende communicatiemiddelen worden ingezet om de ROM structureel onder de aandacht te brengen van de bedrijven in Noord-Holland. Is deze constatering juist ? indien deze constatering niet juist is, kunt u Fractie Tonnaer informeren over het communicatie en marketing plan van de ROM en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering daarvan alsmede de out of pocket kosten?

 2. Fractie Tonnaer stelt voor dat het College de raad periodiek informeert over de voortgang van de werkzaamheden van de ROM: 2 maal per jaar. Is uw College hiertoe bereid dan wel is het College bereid de ROM op te dragen dat laatstgenoemde organisatie de participerende gemeenten 2 maal per jaar informeert.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer

Roger Tonnaer, fractievoorzitter.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen art 36 RvO over grondaankoop bij Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken, Berkhouterweg 21, Hoorn

 

Hoorn, 9 oktober 2022.

 

Geacht College,

 

De gemeenteraad heeft op 27 september jl. het raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht Berkhouterweg aangenomen. Dankzij dit besluit wordt voorkomen dat gronden aan de Berkhouterweg door ontwikkelaars voor speculatie worden aangekocht.

 

Het voorkeursrecht geldt specifiek voor een stuk agrarische grond ter grootte van 6.495 m2 aan de Berkhouterweg. De gemeente wil deze grond aankopen voor de verplaatsing van de busremise en rayonpost Pelmolenpad. Eerder heeft de gemeente ten behoeve van de verplaatsing Berkhouterweg 28 en 30 aangekocht.

 

Kort geleden hebben wij gehoord dat de gemeente met ProRail in onderhandeling is over de verwerving van een stuk grond naast het volkstuinencomplex van de Volktuindersvereniging Hoorn en Omstreken, Berkhouterweg 21. U heeft de Volkstuindersvereniging niet geïnformeerd over de verwerving van deze grond. Daardoor is bij de Volkstuindersvereniging onzekerheid gerezen over de toekomst. Welke plannen heeft de gemeente zodra de grond van ProRail is overgenomen? Mogelijk wilt u de aangekochte grond van ProRail samenvoegen met de grond van de volkstuinen voor de bouw van een busremise, rayonpost of voor woningbouw. In elk geval blijft het een raadsel waarom u de grond van ProRail aan de Berkhouterweg wilt aankopen.

 

Om alle onzekerheid over de toekomst van de Volkstuindersvereniging weg te nemen, stellen wij volgens art. 36 R.v.O de volgende vragen:

 

 1. Met welk doel wilt u de grond van ProRail aankopen? Voor uitbreiding van de volkstuinen, busremise, rayonpost of heeft u andere plannen met de grond?

 2. Waarom heeft u de Volkstuindersvereniging niet tijdig geïnformeerd over de verwerving van de grond naast de volkstuinen? Begrijpt u dat daardoor bij de vereniging onzekerheid is ontstaan?

 3. Wilt u de Volkstuindersvereniging en de gemeenteraad alsnog informeren over de plannen die u heeft met de verwerving van de grond van ProRail? Wilt u de aangekochte grond gebruiken voor de uitbreiding van het aantal volkstuinen?

 4. Is er een verband tussen de aankoop van Berkhouterweg 28 en 30, vestiging van voorkeursrecht perceel sectie C nummer 1896 en sportcomplex van Sportvereniging Zwaluwen? Zo ja, welk?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 26 september 2022

 

Betreft: herbestemming Koopvaarder no.1 Nota van uitgangspunten

zaaknummer: 1969463

 

Geacht College,

 

Plannenmakers willen het kantoorgebouw Koopvaarder no.1 transformeren tot ongeveer 25 goedkope en middelduren woningen. U heeft een Nota van Uitgangspunten op 26 juli jl. daarvoor vastgesteld.

 

Door diverse bewoners en ondernemers uit de omgeving is bezwaar gemaakt tegen de plannen.

 

Om tot een goede afweging te komen wil onze fractie de bouwplannen en de transformatie van het gebouw bespreken in een van de komende raadscommissies.

 

Wij vertrouwen erop dat voor de bespreking door de raadscommissie van de indieners van de bouwplannen, omwonenden en bedrijven uitgenodigd worden.

 

Wij vernemen graag via de griffie wanneer de Nota van Uitgangspunten voor de appartementenbouw op de agenda van de raadscommissie wordt geplaatst.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter.

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Hoorn, 26 september 2022

 

Betreft: reactie en nieuwe artikel 36 vragen opvang gevonden (zwerf)dieren anders dan honden of katten

 

Geacht College,

 

Na het lezen van de beantwoording van 14 september jl., zaaknummer 1976121 en de reactie van Dierenambulance Hoorn stellen wij nieuwe vragen.

 

Op 14 februari 2022 heeft Dierenambulance Hoorn een voorstel gedaan bij wethouder, beleidsmedewerker en de beleidsmedewerkster van de SED-gemeenten om de noodzakelijke en wettelijke opvang van de overige gehouden dieren op te lossen.

 

Dierenambulance Hoorn heeft februari jl. voorgesteld de opvang van de overige gehouden dieren op zich te willen nemen. Van belang is dan wel dat er een passende opvanglocatie gerealiseerd wordt, omdat het thuis opvangen van de dieren geen houdbare oplossing is maar pure noodzaak. Een opvanglocatie kan al op een stukje grond plaatsvinden (buiten de bebouwde kom i.v.m. geluidsoverlast) met bijvoorbeeld een tweedehands kantoorunit, noodgebouw of een leegstaand pand/loods met buitenruimte.

 

Vanuit deze startpositie kan Dierenambulance Hoorn fondsen aanschrijven voor onder andere de aanschaf van de inrichting, hokken, hekwerk etc.

 

Dierenambulance Hoorn werkt uitsluitend met vrijwilligers, er zijn geen personeelskosten. Dit zou een snel te realiseren en relatief goedkope oplossing kunnen zijn zodat de gemeente kan voldoen aan de wettelijke taak voor de opvang van deze dieren voor tenminste 14 dagen. Daarnaast zijn de vrijwilligers niet meer op zichzelf aangewezen en is dierenopvang thuis door medewerkers van de Dierenambulance niet meer nodig.

 

Volgens art. 36 van het RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat het opvangen van zwerfdieren door de vrijwilligers van Dierenambulance Hoorn niet langer zo verder kan gaan en een structurele oplossing vanaf 2023 echt te laat is?

 2. Kan het college naar aanleiding van het voorstel van 14 februari jl. van de Dierenambulance Hoorn samen met deze organisatie zoeken naar een snel te realiseren opvanglocatie in de stad?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer

Renzo van Houten, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Hoorn, 17 september 2022

 

Betreft: hulp aan voedselbank

 

Geacht College,

 

Door de torenhoge energieprijzen, inflatie en toenemende kosten van levensonderhoud raken steeds meer inwoners in financiële problemen. In eerste instantie werden de groepen met lage inkomens getroffen, maar intussen geldt dat ook voor mensen met een middeninkomen. Deze zorgelijke ontwikkeling leidt ertoe dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de Voedselbank. Iedere dag stijgt het aantal aanvragen voor een voedselpakket bij de Voedselbank in Hoorn.

 

Voedselbank West-Friesland kan het aantal toenemende aanvragen nauwelijks meer aan, omdat het aanbod van voedsel door onder andere de supermarkten stagneert. De supermarkten beperken de voorraad versproducten, waardoor die minder worden aangeboden aan de Voedselbank. Feitelijk brandt de kaars aan twee kanten: een toenemend beroep op de Voedselbank en minder aanbod van producten.

 

Onze fracties maken zich daarover grote zorgen. De gemeenten in West- Friesland zullen de Voedselbank hulp moeten bieden om dit groeiende probleem om te lossen. De Voedselbank kan zelf het best aangeven welke hulp ze van de gemeenten nodig heeft. Onze fracties veronderstellen dat met financiële steun van de gemeente het voor de Voedselbank mogelijk wordt aanvullende tekorten aan levensmiddelen zelf in te kopen, bij voorkeur bij Westfriese boeren en bedrijven. Zo kan de Voedselbank gezonde voedselpakketten blijven leveren aan West-Friese inwoners die het hard nodig hebben.

 

 

Wij vragen u om spoedig in overleg met de Voedselbank West-Friesland te treden en met de zes andere West-Friese gemeenten hulp te bieden aan de Voedselbank. Voorkomen moet worden dat noodlijdende inwoners de komende winter niet fatsoenlijk kunnen eten.

 

Vriendelijke groet,

 

namens Fractie Tonnaer,

Patrick Hoefman en Marieke Rijk, gemeenteraadsleden

 

namens PvdA,

Arnica Gortzak, gemeenteraadslid

 

namens Sociaal Hoorn,

Jeroen van der Veer, gemeenteraadslid

 

namens Liberaal Hoorn,

Debbie Katers, gemeenteraadslid

 

namens De Realistische Partij,

Menno Jas, gemeenteraadslid

 

namens ChristenUnie,

Kees Maas, gemeenteraadslid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn

Postbus 603

1620 AR Hoorn

 

Hoorn: 16 september 2022

 

Betreft: Artikel 36-vragen over Poppodium Manifesto

 

Geacht college,

 

U heeft in het coalitieakkoord op laten nemen dat u onderzoek gaat doen naar en een besluit nemen over de realisatie van een nieuw en volwaardig poppodium. Dit initiatief ondersteunen wij van harte, maar de komende jaren zullen wij het nog even met Manifesto onder de vleugels van stichting Netwerk moeten doen. De afgelopen twee coronajaren waren niet makkelijk voor de kunst- en cultuursector, maar gelukkig heeft Manifesto deze crisis overleefd. Onlangs is de coördinator, die voor 36 uur per week in dienst was, met vervroegd pensioen gegaan. Toen zijn collega’s op zoek wilden gaan naar een geschikte opvolger kregen zij van Netwerk te horen dat het aantal uren voor deze functie teruggebracht was van 36 naar 12 uur per week. Dat roept bij ons de volgende vragen op:

 

 1. Was het college op de hoogte van deze bezuiniging en waarom is dit besluit niet met de raad gedeeld?

 2. Wat was hiervoor de motivatie van Netwerk, is daar met u van tevoren overleg over geweest en -zo ja- was u het eens met deze motivatie?

 3. Hoe verhoudt deze bezuiniging zich tot de gemaakte prestatie afspraken met Netwerk en is het geld dat zij voor Manifesto krijgen gelabeld of mogen zij dat ook voor andere doeleinden gebruiken?

 4. Vind u het verstandig om in het post coronatijdperk, waarbij zowel kaartverkoop als horecaomzet behoorlijk achterblijft, zoveel uren te bezuinigen op deze belangrijke functie?

 5. Hoe denkt Netwerk in deze krappe arbeidsmarkt een ervaren kracht aan te trekken die binnen 12 uur deze verantwoordelijke functie waar kan nemen?

 6. Komt er een openbare sollicitatieprocedure of heeft Netwerk al een kandidaat op het oog en zijn de medewerkers van Manifesto daarin voldoende meegenomen?

 7. Wat gaat Netwerk met het vrijgekomen gelden doen, is dat van tevoren met u besproken en bent u daarmee akkoord?

 

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat we snel zicht krijgen op deze situatie.

 

Arnold Wegner     PvdA Hoorn   

Roger Tonnaer     Fractie Tonnaer

Chris de Meij       Liberaal Hoorn

Aan: burgemeester J. Nieuwenburg, voorzitter van de gemeenteraad Hoorn

 

Hoorn, 12 september 2022

 

Betreft: verkiezing wethouders

 

Geachte heer Nieuwenburg,

 

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni jl. heeft onze fractie verbouwereerd geluisterd naar de uitslag van de stemming over de benoeming van de zes Hoornse wethouders. Wij zijn onthutst dat de voorzitter van de raad louter en alleen heeft medegedeeld dat door de stemming de wethouders zijn gekozen, zonder te vermelden met welk aantal stemmen voor/tegen of anderszins de zes wethouders zijn benoemd. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn stemmingen voor wethouders door de gemeenteraad, voor of tegen, altijd bekendgemaakt door de voorzitter van de raad of door de stemcommissie. Dat geldt trouwens voor elke stemming die door de gemeenteraad wordt gehouden. Het nemen van besluiten door middel van een stemming is voor volksvertegenwoordigers belangrijk.

 

In art. 21 lid 8 van het Reglement van Orde van de Hoornse gemeenteraad staat: De voorzitter deelt de uitslag na de stemming mee, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen.’ Tijdens de raadsvergadering van 16 juni jl. heeft u zich als voorzitter van de gemeenteraad niet gehouden aan het Reglement van Orde, door slechts te melden dat de kandidaat-wethouders door een meerderheid van de raad zijn gekozen. Door op deze wijze de uitslag van de verkiezing van de wethouders bekend te maken, ontstaat de indruk dat er een belang is om deze uitslag niet bekend te maken.
Onze fractie heeft na onderzoek vastgesteld dat in de andere zes West- Friese gemeenten de uitslag van de wethoudersverkiezingen telkens bekend is gemaakt met het noemen van het aantal stemmen voor en/of tegen.

 

Aan prof. mr. dr. G. Boogaard, hoogleraar decentrale overheden, hebben we de Hoornse casus voorgelegd. Hij is onder andere van mening dat de stemverhouding zelf niet geheim is op basis van de wet. En als de stemverhouding niet verplicht geheim is, dient deze openbaar te zijn. Verder is ons gebleken dat de stembriefjes meteen na de stemming zijn vernietigd en dat van het tellen van de stemmen geen proces-verbaal is opgemaakt.

 

De uitslag van de verkiezing van de wethouders is omgeven met twijfels. Wij weten niet hoeveel stemmen voor of tegen op iedere wethouder is uitgebracht. Wij vinden het essentieel om te weten hoeveel stemmen de individuele wethouders van de gemeenteraad hebben gekregen. Ook voor de gekozen wethouders is het belangrijk te weten op hoeveel steun ze voor hun werk als wethouder kunnen rekenen.

 

Vanwege de voorgeschiedenis van de troebele coalitievorming, het slechte imago en de verstoorde verhoudingen vinden wij het van belang dat het politieke bestuur van Hoorn transparant opereert. In deze casus verwachtten wij nauwkeurigheid zodat de stemming over de benoeming van de wethouders ordentelijk en transparant verloopt. In onze ogen is dit nu niet gebeurd.

 

Wij stellen daarom voor tot een herstemming over te gaan, de stembriefjes minstens vier jaar te bewaren en van de stemming door de stemcommissie een ondertekend proces-verbaal op te maken.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Simon Broersma, Patrick Hoefman, Renzo van Houten, Ellen van der Knaap, Marieke Rijk en Roger Tonnaer, gemeenteraadsleden

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 4 september 2022

 

Betreft art.36 vragen behoud en organisatorische hulp kermis Blokker

 

Geacht College,

 

Al ruim een eeuw lang organiseert Blokker de kermis. Vroeger stond deze opgesteld voor het Dorpshuis, in de Kolenbergstraat, bij de Veiling en voor het Gouden Hoofd. De laatste dertig jaar staat de kermis op het parkeerterrein voor Winkelcentrum de Beurs. Alleen in de coronajaren 2020 en 2021 werd er geen kermis georganiseerd. De Blokkerse kermis vindt altijd plaats op de derde zondag van september. Dit jaar vanaf vrijdag 16 september tot en met maandag 19 september.

 

De laatste jaren wordt de kermis georganiseerd en gefinancierd door enkele ondernemers van WC de Beurs. Vooral Erik Alders, eigenaar van café Het Gouden Hoofd, heeft een belangrijk aandeel in de organisatie. Door beperkte financiële middelen ontbreekt het de laatste jaren aan kermisattracties voor kinderen en jongeren. Tot en met 2017 stonden op de kermis in Blokker nog vijf tot zes attracties zoals een draaimolen, botsauto’s en scooters. Dit jaar beperkt de kermis zich tot een kermisborrel en beachvolleybal. Voor de kinderen staan er enkele springkussens opgesteld.

 

Fractie Tonnaer pleit voor de terugkeer van de attracties op de kermis van Westerblokker. Voor de vitaliteit en leefbaarheid moeten dorpsvoorzieningen als jaarmarkten, scholen, winkels, dorpscafés, zwembad de Wijzend en ook de kermis op peil blijven.

 

Ondanks de inspanningen van onder anderen Alders dreigt de oorspronkelijke kermis van Blokker in stilte te verdwijnen. Een financiële bijdrage en organisatorische hulp door de gemeente Hoorn zijn voor behoud van de oorspronkelijke kermis met attracties hard nodig. Onze. fractie wil zich inzetten voor behoud en uitbreiding van de kermis tot minstens het oorspronkelijke niveau.

 

Hoorn heeft al ruim 575 jaar een kermis. De laatste veertig jaar is de Hoornse kermis zelfs uitgegroeid tot de top tien van Nederlandse kermissen. Medewerkers van de gemeente Hoorn, samen vormend het Kermisteam, hebben met het organiseren van de kermis een enorme grote kennis en ervaring opgebouwd. Volgens ons kan deze ervaring optimaal ingezet worden voor het, samen met de dorpsgemeenschap van Blokker en Zwaag, organiseren van de jaarlijkse kermis.

 

Voor het organiseren en opwaarderen van de kermis stellen wij de volgende artikel 36 vragen:

 

 1. Heeft de gemeente Hoorn in 2018 en 2019 een financiële bijdrage van jaarlijks € 2000 geleverd voor de kermis in Blokker en zo ja, waarom?

 2. Bent u met ons van mening dat voor de dorpsgemeenschap van Blokker en Zwaag ook jaarmarkten en kermissen van onschatbare waarde zijn?

 3. Wilt u de opgebouwde kennis en ervaring van het Hoornse kermisteam benutten voor verbetering van de kermis in Blokker en Zwaag?

 4. Kunt u het voordelige saldo van de Hoornse kermis inzetten voor verbetering van de kermis met attracties in Blokker en Zwaag?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: dhr. J. Nieuwenburg, Burgemeester Hoorn

 

Hoorn, 23 augustus 2022

 

Betreft: vragen verlengen cameratoezicht stationsgebied

 

Geachte Burgemeester,

 

Volgens persbericht van de gemeente Hoorn heeft u besloten het cameratoezicht bij het station te verlengen tot 1 maart 2023. Aan de voorzijde van het station worden twee camera’s opgesteld. De camera’s zijn 24 uur per dag actief en worden geregelmatig live uitgekeken.

 

Fractie Tonnaer steunt het besluit om het aantal camera’s aan de voorzijde van het station uit te breiden met één camera. Tot onze verbazing gaat de uitbreiding aan de voorzijde ten koste van het cameratoezicht aan de achterzijde van het station. Feitelijk wordt het veiligheidsgevoel aan de voorzijde verhoogt door de camera aan de achterzijde te verplaatsen naar de voorkant van het station. Het aantal camera’s wordt niet uitgebreid maar slechts verplaatst. Het veiligheidsgevoel aan de achterzijde van het station wordt door de verwijdering van de camera verlaagt.

 

Het beeld ontstaat dat het aan de achterzijde van het station voldoende veilig is. Wij vinden het verwijdering van de camera achter het station niet verantwoord. Gebleken is dat de NS lift onder andere door vandalisme regelmatig defect is. Treinreizigers, bezoekers en medewerkers van het Dijklander ziekenhuis, fietsers en automobilisten willen met een veilig gevoel gebruik maken van het Transferium en de trap van de loopbrug. Camera toezicht aan de achterzijde verhoogt dit veiligheidsgevoel.

 

Wij vragen u dringend de camera aan de achterzijde van het station niet te verwijderen door deze te verplaatsen naar de voorkant van het station. Veiligheid aan de voor- en achterzijde van het station is even belangrijk. Fractie Tonnaer pleit voor uitbreiding van twee naar drie camera’s in het stationsgebied.

 

Naar aanleiding van het persbericht hebben wij de volgende vragen:

 

 1. Bent u het met ons eens dat het weghalen van de camera aan de achterzijde van het stationsgebied ten koste gaat van de bewaking en veiligheid daar?

 2. Vindt u dat een camera aan de achterzijde preventief kan werken tegen vandalisme, zodat onder andere de NS lift minder vaak buiten bedrijf is?

 3. Op grond van welke informatie heeft u besloten de camera te verplaatsen naar de voorzijde van het station ?

 4. Heeft over de verplaatsing van de camera overleg plaatsgevonden met NS ?

 

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: Artikel 36 vragen n.a.v. de informatieve brief van het College over de uitvoering van de energietoeslag, de wijzigingen, de uitbetaling en de informatie aan inwoners van de gemeente Hoorn.

 

Hoorn, 23 augustus 2022 Geacht College,

 

Op 21 april jl. heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de uitbetaling van de energietoeslag van € 800,00 aan inwoners met een minimum inkomen in onze gemeente.

 

Het gaat hier om de inwoners die met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm moeten rondkomen. Het Kabinet heeft in december 2021 besloten tot deze compensatie.

 

Het is van het grootste belang geweest om snel in actie te komen, omdat voor veel inwoners door de hoge energiekosten in nijpende financiële problemen dreigen te raken. Daarom is op 19 april jl. het besluit genomen om per direct én met terugwerkende kracht deze inwoners te helpen.

 

Op 14 juli jl. heeft de raad een brief ontvangen van wethouder Hakhoff. Hierin staat dat slechts 2.000 van de in totaal 3.000 tot 3.500 inwoners deze vastgestelde energietoeslag hebben ontvangen. Aan 1.000 tot 1.500 inwoners heeft u de in april toegezegde compensatie nog steeds niet uitbetaald. Het betreft voornamelijk inwoners die zelf een aanvraag voor compensatie hebben gedaan. Inwoners die door de hoge energielasten in financiële nood komen, die tijdig een aanvraag doen en nu vier maanden later nog steeds niets hebben ontvangen.

 

Uit deze zelfde brief van wethouder Hakhoff kan nu opgemaakt worden, dat deze eenmalige toeslag voor deze inwoners wordt verhoogd naar € 1.300,-. Dat is een prachtig bericht, als de toeslag tijdig is uitbetaald.

 

Uit deze brief blijkt verder, dat er eerst een besluit moet worden genomen over deze wijziging. Én dat de inwoners die nu nog geen € 800,- hebben ontvangen, moeten wachten tot deze beleidswijziging definitief is vastgesteld. Dit besluit zal pas in september genomen worden en op zijn vroegst in oktober uitgevoerd worden. Als argumentatie voert u aan, dat dit als gevolg van het zomerreces is.

 

Ook in de informatie aan alle inwoners van Hoorn via de gemeentesite schiet u tekort. Op 7 juli jl. stond dat de uitbetaling van de € 800,- uiterlijk in de maand juli 2022 zou plaats vinden. Hiermee doet u afbreuk aan de betrouwbaarheid van de gemeente richting haar inwoners. Inmiddels zijn wij door inwoners benaderd die de energietoeslag niet hebben ontvangen en de gemeente hierover hebben benaderd.

 

De inwoners krijgen te horen dat er een storing in het programma voor de verwerking van de aanvragen is en het nog wel even kan duren voor uitbetaling plaats gaat vinden. Ook wordt er gezegd dat de aanvraag nog in behandeling is, als inwoners vervolgens om een bevestiging van de aanvraag vragen. Ook de schriftelijke bevestiging krijgen zij niet en er wordt gemeld, dat ze hierop moeten wachten.

 

Wij hebben dan ook de volgende artikel 36 vragen:

 1. Hoeveel inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag, hebben deze toeslag van € 800 ontvangen?

 2. Hoeveel inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag, hebben deze toeslag van € 800 nog niet ontvangen? Wanneer ontvangen zij deze alsnog?

 3. Wat gaat het college doen richting de inwoners die een bericht hebben ontvangen, dat zij in juli 2022 de toeslag zouden ontvangen en daarna niets meer van de gemeente vernomen hebben?

 1. Hoeveel aangevraagde energietoeslagen zijn er behandeld én uitbetaald? Hoeveel niet én hoe lang gaat het duren?

 2. Wat gaat het college doen, als inwoners na de tegemoetkoming van de energietoeslag nog steeds in financiële problemen komen?

 3. Wat gaat het college doen voor inwoners die boven de 120% norm uitkomen en door de toenemende energielasten (in combinatie met de inflatie) eveneens in problemen komen?

 

Gezien de actuele problematiek verzoeken wij u de vragen te beantwoorden voor de aankomende raadsvergadering in september.

 

Tot slot de oproep aan het college:
Gezien de toenemende financiële problemen bij veel inwoners als gevolg van de energieprijzen vragen wij het college om zo snel mogelijk tot een besluit te komen om vervolgens tot uitbetaling van de door het Rijk toegezegde extra 500 euro over te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marieke Rijk, gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer

Jeroen van der Veer, gemeenteraadslid namens Sociaal Hoorn

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Hoorn, 19 augustus 2022

 

Betreft: vragen art. 36 RvO omgevingsvergunning bouw IKEC op voormalige hockeyvelden Nieuwe Steen

 

Geacht College,

 

In het coalitieakkoord ‘Durven. Doen! Dromen zijn bedrog’ staat dat openheid en transparantie de basis vormen en dat inwoners, ondernemers en andere belangstellenden erop moeten kunnen vertrouwen dat ze op de juiste manier betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen en plannen die hun raken en aangaan.

 

Nu al is gebleken dat de opmerkingen in het coalitieakkoord over bestuurlijke vernieuwing en betrekken van inwoners loze woorden zijn. In de praktijk komt van betrokkenheid en inspraak weinig terecht.

 

U maakt er een gewoonte van tijdens de zomervakantie een aanvraag voor omgevingsvergunning te publiceren. Eerst voor de kap van 34 bomen en nu voor de bouw van een Integraal Kind en Expertise Centrum. Door het tijdstip bent u er zeker van dat zo weinig mogelijk inwoners de bekendmaking lezen en er bezwaar tegen maken.

 

In de gemeentelijke bekendmaking verkleint u het IKEC tot kinderopvang. In de bekendmaking hoort te staan dat het de bouw betreft van een Integraal Kind en Expertise Centrum, school voor speciaal onderwijs met zorg en kinderopvang onder één dak.

 

Ook de omschrijving Nieuwe Steen 9 is vaag. De beoogde IKEC wordt niet gebouwd in de buurt van Nieuwe Steen 9, maar op de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen.
De bewoners-wijkoverleg IBWNS heeft eerder voorgesteld de bouw van IKEC en appartementen om te keren. Groot voordeel daarvan is dat het
leerlingenvervoer voor IKEC rechtstreeks komt en gaat via de Blokmergouw en niet dwars door de wijk hoeft. Dat slimme idee heeft u van tafel geveegd. Van betrokkenheid en de mogelijkheid tot vergroting van het draagvlak heeft u geen gebruik gemaakt. Het handelen van het college is in strijd met de mooie woorden uit het coalitieakkoord.

 

Volgens de bekendmaking ligt de omgevingsaanvraag niet ter inzage. Onze fractie vindt het onbetamelijk dat de bouwplannen voor een IKEC niet ter inzage liggen, terwijl de bouw ruim twintig miljoen euro kost, bewoners van de Nieuwe Steen betrokken zijn en regelmatig besproken is in de gemeenteraad.

 

Volgens artikel 36 van het RvO de volgende vragen:

 1. Bent u bereid de aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een IKEC in te trekken en op een later moment opnieuw te publiceren?

 2. Wilt u bij nieuwe publicatie of verlenging ervan de locatie en de organisatie nauwkeurig noemen en de bouwplannen alsnog ter inzage leggen?

 3. Wanneer en hoe gaat echte bewonersparticipatie plaatsvinden met bewoners van de Nieuwe Steen over de bouw van het IKEC en de appartementen?

 

Omdat de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaatsvindt op dinsdag 27 september aanstaande, verwachten wij minstens één week voor deze raadsvergadering beantwoording van onze vragen. Volgens de Reglement van Orde behoort het college B&W binnen 30 dagen art. 36 vragen te beantwoorden.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Directie woningcorporatie Intermaris

 

Hoorn, 19 augustus 2022

 

Betreft: stand van zaken muizenplaag Kluut

 

Geacht College, geachte directie,

 

Op 11 juli j.l. heeft Fractie Tonnaer art. 36 vragen gesteld omtrent de muizenplaag aan de Kluut.
In de periode die daarop volgde is er veel aandacht voor dit probleem geweest in diverse media. Echter concrete hulp aan het getroffen gezin wordt slechts mondjesmaat en niet afdoende geboden. De vragen zijn nog niet beantwoord. Kennelijk ziet niemand de urgentie van de zaak in. Het betreft hier de volksgezondheid en de plaag wordt niet voldoende ingeperkt. Sterker nog: inmiddels zijn er ook ratten gezien.

 

Een medewerker van de gemeente Hoorn, regisseur Ondergrond en Afvalinzameling, is direct na ontvangst van de door ons gestelde vragen naar de Kluut gegaan en heeft eveneens geconstateerd dat er in de groenstrook tussen Lepelaar en Kluut veel gedumpt afval lag. Hij heeft toegezegd dit te zullen laten opruimen.

 

Verhuurder Intermaris laat nog steeds 2 x per week het gespecialiseerde verdelgingsbedrijf voor muizen en ander ongedierte langskomen. Dode muizen worden verwijderd en nieuwe vallen geplaatst.
Ook heeft Intermaris een bedrijf ingeschakeld om het oude keukenblok te laten verwijderen. Toen zij het keukenblok verwijderden, troffen zij vele dode muizen aan maar ook sprongen er een hoop levende muizen tevoorschijn. Hierop zijn 2 van de heren naar buiten gerend en zij wilden niet meer verder werken aan deze opdracht.

 

Na het verwijderen van het oude keukenblok, bleek er geen warm water meer uit de kraan te komen en stond de gaskraan open. Dit werd ontdekt door een ingeschakelde monteur. Een levensgevaarlijke situatie.

 

De nieuwe keuken wordt mogelijk in september of oktober geplaatst en dan worden ook de gaten gedicht en elektra hersteld. In de tussentijd behelpt het gezin zich met een elektrisch kookplaatje en een barbecue om toch te kunnen koken. Er is alleen een noodkeuken teruggeplaatst, bestaande uit een aanrecht en een paar kastjes.

 

Omdat de muizen nog steeds massaal aanwezig zijn, worden van de apparaten die nog wel aanwezig zijn de snoeren aangevreten. Er is zelfs geen werkende koelkast meer aanwezig.
Ook de houten luxaflex en allerlei snoeren zijn aangevreten.

 

Intermaris zou een door een vorige bewoner ingebouwde koof in de woonkamer verwijderen, maar heeft dit nu weer afgezegd. Volgens Intermaris zitten er geen muizen achter de koof, volgens het verdelgingsbedrijf wel.

Intermaris heeft ook een medewerker bij buren langs laten gaan o.a. om duidelijk te maken dat er geen kattenvoer langs de schuttingen mag worden neergezet.

 

Naaste buren zetten o.a. vuilniszakken in de tuin. De muizen lopen heen en weer tussen dit huis en het huis waar op dit moment de klachten vandaan komen. De bewoonster van dat huis krijgt 22 augustus a.s. bezoek van het verdelgingsbedrijf om daar te kijken en vallen te plaatsen.

 

Wij hebben getracht contact te krijgen met een gespecialiseerde medewerkster van de GGD HN, die ook door de bewoners was ingeschakeld. Helaas is zij momenteel afwezig. De bewoners van het huis hadden namelijk het vermoeden dat er ook ratten in de buurt waren. Dit vermoeden kwam voort uit het vinden van veel grotere keutels, het aanvreten van de houten luxaflex en het vinden van dode muizen met afgebeten kop.

 

Het verdelgingsbedrijf zei dat er geen ratten aanwezig konden zijn, maar de medewerkster van GGD HN sprak dit tegen. Inmiddels hebben de bewoners zelf buiten een dode rat gevonden (foto aanwezig) en worden er ook levende ratten op straat gezien.

Concluderende dat:

 • De muizenplaag nog niet is opgelost en er inmiddels ook dode en levende ratten worden gezien

 • Intermaris mogelijk pas september of oktober a.s. een nieuwe keuken gaat plaatsen en onderhoud gaat plegen

 • De leefomstandigheden en lichamelijke en psychische gezondheid van het getroffen gezin steeds slechter worden

 

willen wij u toch zeer dringend verzoeken om hier direct in te grijpen om nog erger te voorkomen. De zomerse temperaturen hebben ook niet bijgedragen aan het verbeteren van de situatie.

 

Om dit probleem snel en grondig aan te pakken is het nodig dat dit gezin tijdelijk een ander onderkomen krijgt, bijvoorbeeld in een vakantiehuisje, waar zij onder hygiënische omstandigheden tot rust kunnen komen en fatsoenlijk een maaltijd kunnen koken.

 

Als zij weg zijn, kunnen het verdelgingsbedrijf en Intermaris snel, grondig en effectief het huis weer in bewoonbare staat brengen door het ongedierte te verdelgen en de gebreken aan het huis te herstellen.
De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van Volksgezondheid. Dit gezin, waaronder een meisje van 11 jaar, leeft inmiddels maanden in de beschreven situatie.

 

Huisnummer van het gezin is uiteraard bij ons bekend, vanwege de AVG hebben wij dat in deze en voorgaande brief niet genoemd.

 

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 15 augustus 2022

 

Betreft: art 36 vragen over kap 34 bomen op voormalige hockeyvelden Nieuwe Steen.

 

Geacht College,

 

Met verbazing hebben wij gelezen – in de gemeentelijke bekendmaking week 32, augustus 2022, aanvraag omgevingsvergunning - dat het college een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het kappen van 34 bomen op de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen.

 

Dat u de voorgenomen bomenkap bekend maakt midden in de zomerperiode, vinden wij geen toeval. U heeft ongetwijfeld voor dit zomertijdstip gekozen om er zeker van te zijn dat zo weinig mogelijk bewoners deze bekendmaking lezen en bezwaar tegen de bomenkap zullen maken.

 

Afgezien van het tijdstip van de aanvraag begrijpen wij niet waarom nu al een vergunning voor het kappen van 34 bomen is aangevraagd. U loopt daarmee ver voor de muziek uit.

 

Voor er bouwpalen de grond in gaan en bomen worden gekapt, moeten door het college en gemeenteraad nog diverse besluiten worden genomen. Het beeldkwaliteitsplan moet vastgesteld worden en de situering van de bouw is afhankelijk van het lopende onderzoek naar de mogelijkheid een half verdiepte parkeergarage aan te leggen. Zolang niet duidelijk is op welke locatie precies wordt gebouwd, kunt u nog niet weten welke en hoeveel bomen in de weg staan.

 

Verder is niet aangetoond dat de 34 te kappen bomen herplant worden op de voormalige hockeyvelden. Ook is de bomenkap in strijd met de Groenvisie van de gemeente Hoorn. Volgens deze Groenvisie worden bomen gekoesterd en leveren deze een bijdrage aan de klimaatdoelstelling.

 

Uit eerder gehouden ecologische onderzoek is gebleken dat in het oude gebouw van de hockeyvereniging vleermuizen verblijven. Omdat de vleermuis een beschermde diersoort is moet er in de directe omgeving een andere verblijfplaats voor de dieren worden gemaakt. In opdracht van de gemeente zijn door Evert Kunst twintig vleermuizenkasten gemaakt en opgehangen in de omgeving van de voormalige hockeyvelden. U kunt het oude verenigingsgebouw pas slopen indien alle vleermuizen zich hebben verplaatst. Over de resultaten van de vleermuizen zijn we niet geïnformeerd. Wanneer vraagt u een vergunning voor de sloop van het oude clubgebouw ?

 

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een definitief ontwerp voor het IKEC ontbreekt. De gemeenteraad moet er ook nog een bestemmingsplan en een grondexploitatie vaststellen, alvorens gebouwd en bomen gekapt kunnen worden.

 

Volgens uw raadsbrief van 28 juli, zaaknummer 1967166, wilt u ondanks het Didamarrest de grond van de voormalige hockeyvelden verkopen aan o.a. Intermaris. Om deze onderhandse grondverkoop toch mogelijk te maken wilt u de gemeenteraad een notitie aanleveren over het Didamarrest. Het aanleveren van deze notitie wachten wij af.

 

Van de door het college geoogde bewonersparticipatie komt opnieuw weinig terecht. Wij eisen voor de bewoners van de Nieuwe Steen serieuze en optimale participatie bij de bouw van een IKEC en 140 appartementen. Goede participatie verkleint de kans op langdurige bezwaarprocedures en verhoogt de kans op realisering van de bouwplannen.

 

Vanwege genoemde argumenten en de vele besluiten die nog genomen moeten worden stellen wij volgens artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 1. Bent u bereidt de aangevraagde omgevingsvergunning voor de kap van 34 bomen direct in te trekken ?

 2. Wanneer en hoe gaat echte bewonersparticipatie plaatsvinden met bewoner van de Nieuwe Steen ?

 3. Zijn de vleermuizen met succes verplaatst naar de speciaal gemaakte vleermuizenkasten of verblijven er nog vleermuizen in het oude verenigingsgebouw ?

 4. Welke besluiten moeten nog door de gemeenteraad worden genomen voordat een vergunningaanvraag voor het kappen van 34 bomen noodzakelijk is. Worden de 34 te kappen bomen op dezelfde locatie gecompenseerd ? Waarop is het aantal van 34 bomen te kappen bomen gebaseerd terwijl u de exacte bouwlocaties nog niet heeft bepaald, een onderzoek naar de bouw van een half ondergrondse parkeergarage nog loopt en de uitkomsten daarvan nog niet bekend zijn ?

 

Omdat de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaatsvindt op dinsdag 27 september aanstaande, verwachten wij minstens één week voor deze raadsvergadering beantwoording van onze vragen. Volgens het Reglement van Orde behoort het college B&W binnen 30 dagen art. 36 vragen te beantwoorden.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Hoorn, 8 augustus 2022

 

Betreft: vragen art. 36 RvO beëindiging en financiële steun aan Warenhuis Hoorn

 

Geacht College,

 

Warenhuis Hoorn is op 1 juni jl. gestopt met het online verkopen en bezorgen van producten van Hoornse ondernemers aan consumenten. Door te stoppen met de online verkoop is er na twee jaar een eind gekomen aan het project Warenhuis Hoorn. De gemeente Hoorn heeft voor de bouw en exploitatie van de website in totaal € 75.000 financiële steun verleend. Hoornse ondernemersorganisaties hebben waarschijnlijk nog eens € 37.000 steun gegeven.

 

Per brieven van 4 april, 17 april en 13 mei 2020 heeft onze fractie vragen gesteld over nut en noodzaak, hoge kosten, effectiviteit, rendement, continuering, mate van vernieuwing, innovatie en kapitaalsvernietiging bij het vroegtijdig stopzetten van de online verkoop door Warenhuis Hoorn. Verder is het opmerkelijk dat nog voordat financiële steun was aangevraagd, de gemeente Hoorn financiële toezeggingen had gedaan.

 

Door middel van een opheffingsmail laat Warenhuis Hoorn de 465 aangesloten winkels weten dat in twee jaar tijd voor € 325.000 is omgezet. Per winkel komt dat jaarlijks neer op slechts € 350,- per winkel. Volgens onze fractie wordt zelfs de tegenvallende omzet te mooi voorgesteld. Dankzij aankopen door de gemeente Hoorn zijn de omzetcijfers met ongeveer € 50.000 opgekrikt.

 

De directie van de gemeente Hoorn heeft voor alle medewerkers cadeaubonnen gekocht bij Warenhuis Hoorn voor een totaalbedrag van € 42.225. Daarnaast heeft de gemeente bij Warenhuis Hoorn kinderpakketten gekocht voor naar schatting in totaal € 10.000.

 

Het lijkt erop dat door de gemeentelijke aankopen het college B&W van de subsidiëring van Warenhuis Hoorn toch nog een succesverhaal heeft proberen te maken.

 

Op grond van de huidige beschikbare informatie trekken wij de voorlopige conclusie dat Warenhuis Hoorn weinig heeft opgeleverd. De kosten zijn te hoog, de omzet valt tegen en door na twee jaar al te stoppen vallen de investering en subsidiëring in het water.

 

Om een beter inzicht te krijgen in het project Warenhuis Hoorn stellen wij volgens art. 36 van het R.v.O de volgende vragen:

 1. Welk bedrijf of organisatie heeft financiële steun aangevraagd bij de gemeente Hoorn voor Warenhuis Hoorn? Wie voert thans het beheer en de exploitatie van Warenhuis Hoorn? Heeft de nieuwe eigenaar van de website alle financiële baten en lasten van de initiatiefnemer overgenomen ?

 2. Heeft Warenhuis Hoorn over financiële steun door de gemeente Hoorn verantwoording afgelegd, door het beschikbaar stellen van de jaarrekening 2020 en 2021? Kunt u ons deze jaarrekeningen doen toekomen ?

 3. Kunt u cijfers leveren over de omzet, aantal deelnemers, financiële steun door gemeente en ondernemersorganisaties, rendement en de totale kosten van Warenhuis Hoorn ?

 4. Bent u het met ons eens dat door het beëindigen van Warenhuis Hoorn de investering en inspanningen in het water zijn gevallen? En dat website van Warenhuis Hoorn intussen verouderd is en geen functie meer heeft voor de aangesloten winkels ?

 5. Wat heeft het college ertoe aangezet om zonder aanvraag vooraf subsidie of een voorschot te verstrekken aan Warenhuis Hoorn ? Hoe groot is de financiële bijdrage in totaal geweest ?

 6. Bent u het met ons eens dat de omzet tegenvalt en de kosten van Warenhuis Hoorn buitengewoon hoog zijn ? Hoeveel heeft de aankoop van kinderpakketten de gemeente gekost? Is het juist dat de gemeente cadeaubonnen voor alle medewerkers gekocht heeft bij Warenhuis Hoorn voor een totaalbedrag van € 42.225,- ?

 7. Bent u bereid de verleende subsidie aan Warenhuis Hoorn en andere organisaties in coronatijd te laten onderzoeken op doelmatigheid, juistheid en financiën, door bijvoorbeeld een extern bureau, gemeentelijke auditcommissie of rekenkamercommissie ?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn Hoorn, 8 augustus 2022

 

Betreft: artikel 36 vragen opvang gevonden (zwerf)dieren anders dan honden of katten

 

Geacht College,

 

In het NHD van 5 augustus jl. hebben we gelezen dat door de Dierenambulance Hoorn e.o. een gedumpte konijnenfamilie in veiligheid is gebracht. Sinds medio februari 2022 is er geen opvang meer in de regio voor konijnen, cavia's, post- en sierduiven, volièrevogels etc. Dierenopvang Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn verzorgde de opvang van alle overige gehouden dieren (behalve honden en katten) voor de 7 Westfriese gemeenten, maar is sinds 1 januari 2022 gesloten vernamen wij via NH Nieuws. Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud vangt sinds 15 februari j.l. geen huisdieren meer op wegens capaciteitsgebrek.

 

Gevonden dieren uit bovengenoemde categorieën worden nu thuis door vrijwilligers van Dierenambulance Hoorn e.o. opgevangen. Dit is een onwenselijke situatie. Honden en katten kunnen wel worden opgevangen bij het Heberdina Japin Timmerman Dierenasiel in Hoorn.

 

De gemeente Hoorn is volgens artikel 8, lid 3, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van gezelschapsdieren die niet direct kunnen worden herleid naar een in de buurt aanwezige eigenaar.

 

De gemeente Hoorn heeft een wethouder dierenwelzijn en sinds 2017 is er ook een nota dierenwelzijn waarin onder andere bovengenoemd artikel uit het Burgerlijk Wetboek wordt genoemd. In hoofdstuk 7 Dieren in nood, staat dat de gemeente een faciliterende rol in neemt bij het afstemmen van afspraken over de samenwerking tussen hulpdiensten en opvangcentra over de (tijdelijke) opvang van huisdieren. Fractie Tonnaer is van mening dat van opvang van dieren in nood weinig werk is gemaakt.

 

Volgens art. 36 van het RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Onderkent u dat er een probleem is voor de opvang van gevonden (zwerf)dieren anders dan honden of katten in de gemeente Hoorn?

 2. Realiseert het College zich dat de gemeente Hoorn een wettelijke verplichting voor de opvang van bovengenoemde dieren? Waarom is van de nota Dierenwelzijn Hoorn (2017-2021) op dit onderdeel niet uitgevoerd?

 3. Wij gaan er van uit dat het College binnenkort een oplossing heeft voor de noodopvang van zwerfdieren. Op welke termijn verwacht het College een oplossing te hebben voor de opvang van (zwerf)dieren anders dan honden of katten?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Ellen van der Knaap en Renzo van Houten, gemeenteraadsleden.

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Hoorn, 20 juli 2022

 

Betreft: artikel 36 vragen bouwplannen Westerblokker 23 A, Blokker serie II Geacht College,

 

Op 9 april jl. heeft onze fractie het college gevraagd in beginsel toestemming te geven aan Karsten Besseling Beheer b.v. voor de bouw van aan aantal jongerenappartementen op de locatie Westerblokker 23 A te Blokker. Volgens het Reglement van Orde dienen deze vragen binnen dertig dagen door het college beantwoord te worden. Pas op 21 juni jl. (zaaknummer 1949695) heeft u de vragen beantwoord.

 

Uit de antwoorden blijkt dat u geen prioriteit geeft aan de woningbouw en geen opbouwende bijdrage wilt leveren daarvoor. Volgens uw college heeft medewerking aan de bouwplannen van Karsten grote ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen voor de Linten. U geeft toe dat van bescherming van de Linten de afgelopen dertig jaar weinig terecht is gekomen. Het huidige Beeldkwaliteitsplan wordt door de gemeente zelfs geactualiseerd. Wij vertrouwen erop dat het aangepaste Beeldkwaliteitsplan ruimte biedt om op de locatie Westerblokker 23 A de bouw van appartementen mogelijk te maken.

 

U wilt niet meewerken aan de bouw van appartementen omdat dit grote ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen heeft voor de Linten. Voor deze gelegenheidsargumenten heeft onze fractie geen begrip. De afgelopen dertig jaar zijn mede dankzij de gemeente Hoorn ongeveer 3500 woningen in de wijk Bangert Oosterpolder en ruim 100 woningen aan de Linten gebouwd. Door de bouw van deze woningen zijn de doorzichten naar het achtergebied met veel groen verdwenen.

 

Door de nieuwbouw is er op de Linten een enorme toename van verkeer ontstaan waarover u zich geen serieuze zorgen heeft gemaakt. U suggereert nu dat door de bouw van zo’n tien jongerenappartementen er een verkeerschaos op de Linten ontstaat.

 

De bouwplannen van Karsten Besseling zijn qua bouwvolume vergelijkbaar met het huidige gebouw op perceel Westerblokker 23 A. Het appartementengebouw wordt op precies dezelfde plek gerealiseerd.

 

Bovendien heeft de locatie veel parkeergelegenheid en deze hoeft door de woningbouw niet te worden uitgebreid.

 

Volgens art. 36 van het RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Wordt in het vernieuwde Beeldkwaliteitsplan De Linten rekening gehouden met de bouwplannen van Karsten Besseling aan de Westerblokker 23 A?

 2. Wordt in het vernieuwde Beeldkwaliteitsplan nog geforceerd onderscheid gemaakt tussen zorgappartementen en appartementen met of zonder eigen adres?

 3. Realiseert het college zich dat door de bouw van appartementen er niets veranderd aan het bouwvolume, plek en parkeercapaciteit?

 4. Westerblokker 23 A heeft volgens het bestemmingsplan een winkelfunctie. Is het college zich ervan bewust dat zich in het pand Westerblokker 23 A verkeersaantrekkende detailhandel kan vestigen? Bijvoorbeeld, winkel voor partijverkoop, tuincentrum, afhaalrestaurant(s) en discountwinkels zoals Action? Vindt u een dergelijke ontwikkeling wenselijk?

 5. Wilt u op grond van veranderde inzichten, nieuwe informatie en aanpassing van het Beeldkwaliteitsplan alsnog meewerken aan de realisering van jongerenappartementen aan Westerblokker 23 A? Wilt u daarover in gesprek gaan met Karsten Besseling Beheer?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer

Patrick Hoefman en Roger Tonnaer, gemeenteraadsleden.

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: permanente locatie voor covid-vaccinatie in Hoorn Hoorn, 18 juli 2022

 

Geacht College,

 

In NHD van maandag 11 juli jl. hebben we gelezen dat de GGD Hollands Noorden gestart is met het werven van nieuwe medewerkers en op zoek is naar extra vaccinatielocaties. Alle GGD ’en in Nederland zijn zich aan het voorbereiden op mogelijk extra vaccinatierondes na afloop van deze zomer.

 

In december 2021 en maart 2022 heeft onze fractie gevraagd de GGD te helpen met het zoeken naar een vaste vaccinatielocatie in Hoorn. Fractie Tonnaer vindt nog steeds dat inwoners in Hoorn en niet in Hem gevaccineerd moeten kunnen worden.

 

Kort na onze tweede oproep werden de inwoners aangenaam verrast met de opening van een tijdelijke vaccinatielocatie in de Noorderkerk. Zelfs in de Grote Waal en Kersenboogerd werd tijdelijk gevaccineerd.
Vergeleken met de vaccinatielocatie in Hem, waar de Hoornse inwoners noodgedwongen naartoe moesten, zijn de tijdelijke vaccinatielocaties in Hoorn een gedeeltelijke verbetering.

 

Wij vinden nog steeds dat Hoorn een eigen vaccinatielocatie verdient. Daarom pleiten wij opnieuw voor de vestiging van een permanente covid-vaccinatielocatie in onze stad. Een dergelijke permanente vaccinatielocatie hoort bij onze stad met 75.000 inwoners en zal het percentage gevaccineerde ongetwijfeld verhogen.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen art. 36 vragen omtrent muizenplaag Kluut

 

Hoorn, 11 juli 2022

 

Geacht College,

Fractie Tonnaer werd attent gemaakt op een ernstig geval van muizenoverlast aan de Kluut in de wijk Kersenboogerd.
Het betreft een huurhuis van Intermaris. Sinds 8 maanden hebben de huurders last van muizen door het hele huis en proberen zij een oplossing te vinden voor dit probleem.

 

Wij zijn geschokt over wat we ter plaatse hebben aangetroffen en zijn van mening dat dit gezin tijdelijk elders moet worden ondergebracht, zodat Intermaris en het verdelgingsbedrijf, dat onder andere muizen bestrijdt, er snel en grondig aan de slag kunnen om het probleem op te lossen.

 

Huurders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van muizen, maar het probleem groeide dit gezin al snel boven het hoofd. Ook met hulp van HVC kon het niet worden opgelost. Daarna werd Intermaris om hulp gevraagd. Zij hebben een gespecialiseerd verdelgingsbedrijf ingeschakeld, dat muizen en ander ongedierte bestrijdt. Dit bedrijf is sinds juni bezig in het betreffende huis en heeft geconstateerd dat de plaag niet wordt veroorzaakt door onhygiënisch gedrag van de bewoners of door het voer van hun honden. Wel wordt er allerlei achterstallig onderhoud gezien, waaronder meerdere gaten, waardoor de muizen het huis binnen kunnen komen. Het bedrijf stuurt momenteel om de 3 dagen een medewerker langs om dode muizen te laten verwijderen die met behulp van plakstrips zijn gevangen. Vallen en gif werken niet.

 

Het verdelgingsbedrijf heeft aangegeven dat het huis momenteel onbewoonbaar is, vanwege onder andere brand- en elektrocutiegevaar door kapotgebeten snoeren, uitwerpselen van muizen en hun ziekteverwekkende buiksmeer en de stank die de muizen veroorzaken. Intermaris wil echter niet meewerken aan tijdelijke andere huisvesting zoals een vakantiehuisje voor dit gezin en hun huisdieren. Het gezin heeft geen financiële middelen om zelf een ander onderkomen te bekostigen. Alle drie gezinsleden hebben gezondheidsklachten die veroorzaakt zouden kunnen worden door de muizen. Zij worden momenteel medisch onderzocht en ook de GGD en Jeugdzorg zijn hierbij betrokken.

 

Rondom het rijtje huizen constateerden wij ook dat er verschillende bakken voor gft- en restafval aan de straat stonden met daarin zeer divers afval (bijv. plastic in de gft bak) en dat achter de huizen sprake was van slecht onderhouden groen waar ook allerlei afval lag (van schuttingdelen tot vrachtwagenbanden). Buurtbewoners zouden ook vogels voeren. Dit alles kan natuurlijk ook leiden tot het aantrekken van ongedierte.

 

 

Na een bezoek ter plaatse hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent het met ons eens dat hier sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid en dat er direct actie moet worden ondernomen door het gezin vervangende woonruimte te laten bieden en het huis te laten ontdoen van de muizen, te reinigen en te renoveren? Zo nee, waarom niet?

 2. Bent u bereid om in samenwerking met Intermaris en HVC te onderzoeken of dit probleem wellicht ook bij anderen in deze straat speelt?

 3. Bent u bereid om, samen met Intermaris en HVC, mee te werken aan het voorkomen van dit soort uitwassen door bijvoorbeeld voorlichting aan de buurtbewoners te geven over het aanbieden van huisvuil en grofvuil en het goed onderhouden van het groen?

 

Fractie Tonnaer wil, gegeven dit voorbeeld, nogmaals aandacht vragen voor het aanstellen van een wijkconciërge die een grote rol zou kunnen spelen in het voorkomen van dit soort toestanden.

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen art. 36 RvO, bestrijding wateroverlast Ged. Appelhaven en Achterom

 

Hoorn, 8 juli 2022 Geacht College,

 

Tijdens hevige regenbuien lopen verschillende huizen van Ged. Appelhaven en Achterom onder water. Onder bewoners van de beide straten heerst angst voor een herhaling van de wateroverlast in september 2019 en augustus 2020.

 

Per brief van 18 september 2020 hebben wij u gevraagd intensief onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de wateroverlast en doeltreffende maatregelen ertegen te nemen. Verder heeft onze fractie u gevraagd in gesprek te gaan met de bewoners en hen te betrekken bij het onderzoek en de te nemen maatregelen.

 

Naar aanleiding van onze vragen heeft de gemeente Hoorn in eerste instantie open roosterdeksels geplaatst en zijn in de steeg tussen Ged. Appelhaven en Doelenkade extra straatkolken geplaatst. Deze aanpassingen hebben niet echt geleid tot het tegengaan van de wateroverlast. Daarom heeft het college aan Arcadis Nederland opdracht gegeven om onderzoek te doen en maatregelen te presenteren om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Het is trouwens niet duidelijk of Arcadis ook de wateroverlast aan het Achterom onderzoekt.

 

Op woensdag 15 december 2021 heeft er een tussentijdse terugkoppeling plaatsgevonden over het onderzoek en de mogelijk te nemen maatregelen. Dat digitale gesprek met bewoners was hoopgevend en constructief. Volgens gemeente en Arcadis is lozing van overtollig regenwater op het openvlaktewater van de Appelhaven de meest effectieve maatregel voor de bestrijding van de wateroverlast.

 

Daarvoor heeft de gemeente toestemming gevraagd en gekregen van Rijkswaterstaat. Er is daarom volgens ons geen enkele belemmering meer om het overtollige regenwater te lozen op de Appelhaven. Ondanks de angst onder bewoners van de Ged. Appelhaven is door de gemeente nog steeds geen enkele doeltreffende maatregel uitgevoerd. U blijft slechts kijken en onderzoeken, terwijl u van Rijkswaterstaat de vereiste toestemming heeft gekregen.

 

Volgens art. 36 van het RvO de volgende vragen:

 1. Welke maatregelen zijn of worden genomen voor de bestrijding van de wateroverlast aan de Ged. Appelhaven en Achterom?

 2. Wanneer wordt begonnen met de aanleg van een afvoer van regenwater vanaf de Ged. Appelhaven naar het water van de Appelhaven? Heeft de gemeente meer maatregelen in voorbereiding voor de bestrijding van wateroverlast?

 3. Is het onderzoekswerk afgerond en welke aanbevelingen en bruikbare maatregelen stelt Arcadis daarin voor?

 4. Wilt u de bewoners over het Arcadis onderzoek informeren en de maatregelen die genomen moeten worden met hen bespreken? Welke aanvullende preventieve maatregelen kunnen de bewoners zelf nemen om wateroverlast te voorkomen? Gaat de gemeente hen bij de realisering daarvan helpen?

 5. Welke specifieke maatregelen heeft u in petto om de wateroverlast aan het Achterom te bestrijden?

 6. Moet voor de uitvoering van maatregelen de gemeenteraad om budget worden gevraagd en zo ja, wanneer denkt u dit te doen?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouder Hoorn

 

Betreft: Vraag over bestrijden overlast WC de Grote Beer en Poolster e.o.

 

Hoorn, 30 juni 2022

 

Geacht college,

 

Op 20 april heeft onze fractie de vraag gesteld hoe de gemeente denkt de overlast achter het WC de Grote Beer aan te pakken en toestemming te vragen aan het driehoeksoverleg (burgemeester, officier van justitie en politie) voor het plaatsen van bewakingscamera’s op deze plek.

 

Het antwoord van het college (4 mei jl.) hierop was dat cameratoezicht een uiterst middel is. Voordat dit aan de orde is moet er voldaan worden aan proportionaliteit en subsidiariteit. De casus bij de Grote Beer e.o. zou niet voldoen aan deze eisen. Tevens werd aangegeven dat de boa’s en de politie een aantal keer ter plaatse zijn geweest en niemand hebben aangetroffen.

 

Onze fractie heeft de beantwoording besproken met de inwoners en met hun afgesproken dat zij melding maken wanneer de overlast plaats vindt. Wij weten van een aantal inwoners dat deze dit hebben gedaan.

 

Onze fractie heeft van de inwoners aan de Poolster gehoord dat de overlast er nog steeds is en zelfs verergert. Een aantal inwoners maken ook melding van de overlast, maar zien deze niet verbeteren. De hanggroep verplaatst zich inmiddels ook in de richting van de Poolster. Zij klimmen op privé balkons en stellen zich intimiderend op. Inwoners voelen zich hierdoor niet veilig.

 

Wij gaan ervan uit dat de boa’s en de politie inmiddels op de hoogte zijn van de toenemende overlast en beter in beeld hebben wat zich hier afspeelt.

 

Vraag:

 

Is het College bereid vanwege de toenemende overlast en meldingen door bewoners, in overleg met de Driehoek, bewakingscameras plaatsen achter Winkelcentrum de Grote Beer. Bij niet plaatsing ontvangen wij graag uitleg.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Overige vragen: Gemiste kans voor Kersenboogerd

 

Hoorn, 24 juni 2022

 

Geacht College,

 

Op 18 december 2018 heeft de Raad het besluit genomen om aan de slag in de wijk de Kersenboogerd en wil daarvoor ook genoeg geld uittrekken. In het programmaplan zijn een aantal thema’s beschreven, waaronder Initiatieven, Veiligheid, overlast en handhaving, Herinrichting stationsgebied en Openbare ruimte. We zijn nu bijna 4 jaar verder en tijd om concreet in de wijk verbeteringen door te voeren.

 

Diverse bewoners hebben al een paar jaar achter elkaar Wethouders en Raadsleden voorbij zien komen en horen zeggen hoe belangrijk zij het vinden dat er aanpassingen in de woonwijken gaan plaatsvinden.

 

En ja hoor, recent diende zich een concreet overzichtelijk verbeter voorstel aan. Bij de Messing werd namelijk een laadpaal geplaatst en werd door de bewoners aangegrepen om de vraag te stellen of met de realisatie van deze laadpaal de lantaarnpaal midden in de parkeervakken niet gelijk verplaatst kon worden. Deze lantaarnpaal is al geruime tijd voor de automobilist in deze wijk een doorn in het oog aangezien deze paal het parkeren in de vakken enorm belemmerd.

 

Helaas kreeg de initiatiefnemer te horen dat het verplaatsen van de lantaarnpaal niet mogelijk was omdat de gemeente er geen noodzaak in zag. Ook in de beantwoording van de gemeente stond dat de gemeente niets meer voor de initiatiefnemer kon betekenen.

 

Wij betreuren de opstelling van de gemeente aangezien wij juist ook de komende jaren miljoenen euro’s gaan investeren in deze woonwijk.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

 

 1. Bent u het met ons eens dat we blij moeten zijn op initiatieven van inwoners die zich inzetten om verbeteringen in hun woonwijken willen realiseren?

 2. Deelt u de opvatting dat het verzoek van de bewoners van de Messing past in de doelstellingen zoals geformuleerd in de kansen voor de Kersenboogerd?

 3. Bent u bereid alsnog deze lantaarnpaal te verplaatsen zodat de parkeerplaatsen beter benut kunnen worden?

  Wij begrijpen dat er in Hoorn op tal van plekken laadpalen gerealiseerd worden. Dit vinden we ook een prima ontwikkeling. Bij de keuze van de locaties zou zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de parkeerdruk, zichtbaarheid en bereikbaarheid waarbij de bewoners ook betrokken zouden worden.

 4. Kunt u aangeven op welke wijze u met bovenstaande criteria rekening heeft gehouden met het realiseren van een laadpaal op deze plek?

 

Namens de fracties van

 

Liberaal Hoorn, Chris de Meij

 

Fractie Tonnaer, Ellen van der Knaap

Aan: College van Burgemeester en Wethouder Hoorn

 

Betreft: direct verplaatsen grote tent op 4 invalide parkeerplaatsen Oostereiland voor sportevenement de Ironman.

 

Hoorn, 21 juni 2022

 

Geacht college,

 

Ten behoeve van het sportevenement de Ironman heeft de gemeente Hoorn een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een grote tent op de 4 invalide parkeerplaatsen op het Oostereiland.

 

Onze fractie begrijpt dat het noodzakelijk is dat er een tent wordt geplaatst voor het evenement. Wat wij niet begrijpen is dat deze tent precies op de 4 invalide parkeerplaatsen is neergezet.

 

Zoals u weet is vanaf 1 juni 2022 het parkeerbeleid m.b.t. het invalide parkeren veranderd en kunnen mensen die mindervalide zijn en niet binnen de gemeente grenzen van Hoorn wonen alleen nog maar op de invalide plekken parkeren met hun GPK kaart.

 

Nu zijn er voor een hele week waarin mensen uiteraard onze stad en het Museum van de Twintigste Eeuw bezoeken 4 invalide plekken niet beschikbaar.

 

Wij vragen het college er dan ook voor zorg te dragen dat de tent per direct wordt verplaatst, zodat de plekken beschikbaar zijn voor mindervalide bezoekers.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art. 36 vragen over achterstallig onderhoud huizen Intermaris en dan met name vocht en schimmelproblemen

 

Hoorn, 13 mei 2022

 

Geacht College,

N.a.v. antwoorden op de eerder gestelde overige vragen van 22 oktober 2021 over achterstallig onderhoud door Intermaris en de toezegging van wethouder van der Ven in de raadsvergadering van 16 december 2021 hebben wij de volgende vragen over het achterstallig onderhoud van huizen door Intermaris.

 

In de beantwoording van de art. 36 vragen van 17 november 2021 geeft het college aan geen consistent probleem van vocht- en schimmelvorming te herkennen bij de 2500 woningen van Intermaris in de wijk Kersenboogerd. Onze fractie krijgt nog steeds regelmatig klachten van inwoners uit voornamelijk de Kersenboogerd met vocht- en schimmelproblemen, maar ook andere blijken van achterstallig onderhoud. Foto’s hiervan zijn beschikbaar. Bewoners en hun kinderen hebben door de vocht en schimmel gezondheidsklachten. Kinderen moeten noodgedwongen bij ouders in de slaapkamer slapen, omdat hun eigen kamer veel te vochtig is. Badkamers zijn vaak inpandig, zonder raam en zonder ventilatiesysteem waardoor er vocht en schimmel problemen zijn. Mensen douchen met ramen en deuren open en kopen dure middelen om schimmel te bestrijden.

 

Bij het Bewoners Overleg Kersenboogerd zijn totaal 39 meldingen binnengekomen over vocht en schimmel problemen, waarbij moet worden aangemerkt dat mensen dan ook aangeven dat hun buren dezelfde klachten hebben. Dit is ons inziens dan ook het topje van de ijsberg. Uit de huisbezoeken die Intermaris de afgelopen tijd in de Kersenboogerd heeft gedaan blijkt dat de problematiek groot is.

 

Na een zorgvuldig onderzoek van onze fractie en diverse gesprekken met inwoners, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Netwerk, huurdersvereniging de Boog en Intermaris hebben we geconstateerd dat het inzicht in deze problematiek is toegenomen. Intermaris zal de komende jaren inzetten op de vocht en schimmelproblematiek in de huizen in de Kersenboogerd, maar ook in andere buurten waar deze problematiek speelt.

 

Onze fractie vindt dat de zorgelijke situaties, zeker waarbij ook sprake is van gezondheidsklachten, direct moeten worden opgepakt. De meldingen die wij de afgelopen weken hebben gekregen hebben wij doorgegeven aan Intermaris. Wij kunnen ons voorstellen dat er meer zorgelijke en schrijnende situaties zijn die niet bij ons of het BOK bekend zijn.

 

Na een gesprek bij Intermaris hebben wij geconstateerd dat het melden van klachten niet altijd gebeurt en niet voor iedereen mogelijk is.

 

Naar aanleiding van bovenstaande stellen wij het college de volgende artikel 36 vragen:

1. Wat zijn de concrete afspraken die het college over het onderhoudsniveau van de huizen van Intermaris heeft gemaakt? Wij ontvangen graag een tussenrapportage van de stand van zaken.

2. Deelt het college onze bevindingen en kan zij erop toezien dat de zorgelijke situaties direct door Intermaris worden opgepakt?

3. Kan 1.Hoorn en dan met name de participatiecoach, die ingezet is om de zorgklanten te ondersteunen, een rol spelen in het ondersteunen van huurders, het signaleren van de problemen en het melden van vocht en schimmel problemen bij Intermaris?

 

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Marieke Rijk, gemeenteraadslid
Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: art. 36 vragen digitale parkeervergunning voor gehandicapten


Hoorn, 12 mei 2022


Geacht College,

De inwoners in Hoorn met een GPK kaart, een gehandicapten parkeerkaart moeten voor 1 juni 2022 een digitale parkeervergunning aanvragen, zodat zij op alle betaalde parkeerplaatsen en plekken van vergunninghouders in Hoorn kunnen parkeren. Op 14 april 2022 hebben de inwoners van Hoorn met deze GPK kaart een brief ontvangen. De GPK kaart achter de vooruit leggen is vanaf 1 juni 2022 niet meer voldoende.


Naast invalide inwoners uit Hoorn bezoeken dagelijks invalide inwoners uit naast gelegen gemeente van Hoorn en uiteraard zijn er ook invalide toeristen uit eigen land en het buitenland die Hoorn bezoeken.
Wij zijn benaderd door inwoners die in onze buurgemeenten wonen en geprobeerd hebben een digitale vergunning aan te vragen. Zij hebben van de gemeente te horen gekregen dat dit niet mogelijk is, omdat zij niet in Hoorn wonen. Vanaf 1 juni 2022 is het voor deze inwoners van buiten Hoorn met een GPK kaart niet mogelijk te parkeren op betaalde parkeerplaatsen of op vergunning plaatsen, zij mogen met hun GPK kaart alleen parkeren op de aangewezen invalide parkeer plaatsen. Van deze plekken zijn er zeer weinig in de gemeente Hoorn.

Vanaf 1 juni 2022 worden alle invaliden van buiten Hoorn die niet op een als zodanig aangeduide invalidenparkeerplaats geparkeerd staat bekeurd. ( ondanks handicap en bezit van een GPK kaart).
Het is voor inwoners buiten Hoorn niet mogelijk om een online vergunning aan te vragen. Uit een klein onderzoek van onze kant blijkt dat dit in andere gemeenten zoals Amsterdam wel mogelijk is en daar worden mensen van buiten de gemeente ook geholpen met het aanvragen van deze online vergunning. Daar is het mogelijk dat betrokken auto’s in het digitale systeem worden gezet, zodat de scan auto zijn werk kan doen.

Onze fractie vindt dat het voor iedere invalide mogelijk moet zijn om te parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen en die van vergunninghouders.

 

Daarnaast is deze nieuwe regeling voor inwoners in de buurgemeenten en in andere gemeenten in Nederland nog nergens in de media gecommuniceerd.

Gezien bovenstaande hebben wij de volgende artikel 36 vragen:

1. Klopt onze constatering dat het voor mensen buiten de gemeente Hoorn niet mogelijk is een digitale parkeervergunning aan te vragen?

2. Bent u het met ons eens dat hier sprake is van aantasting van het gelijkheidsbeginsel? Mensen met een GPK kaart uit welke gemeente dan ook moeten gelijk behandeld worden.

3. Wilt u per direct gaan regelen dat het voor iedere invalide mogelijk is met GPK kaart op alle betaalde en vergunningsplekken te kunnen parkeren?

4. Wij verwachten dat er per 1 juni 2022 geen boetes uitgedeeld worden en kan u ons deze toezegging geven?

5. Hoe en wanneer gaat u ervoor zorg dragen dat iedere invalide binnen en buiten Hoorn weet welke regelingen er in de gemeente zijn m.b.t. het parkeren voor invaliden?

Met vriendelijke groet,
Namens Fractie Tonnaer,
Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 11 mei 2022


Betreft: rapport Passende woonvormen voor senioren

 

Geacht College,

  

Met veel interesse hebben wij van het rapport “Passende woonvormen voor senioren in West-Friesland” (Advies BRON) kennisgenomen.

 

Volgens het rapport verdubbelt de groep senioren tot 2040 en worden zij de snelst stijgende groep op de woningmarkt.
Volgens de prognose van de provincie Noord-Holland is er een extra woningbehoefte van minimaal 9000 woningen, waarvan het grootste deel passend moet zijn voor senioren.
Voorzieningen als openbaar vervoer, winkels en zorg moeten op niet te grote afstand voorhanden zijn.


In het rapport wordt aangegeven dat senioren verhuisbereid zijn, maar wel een aantal wensen hebben.
Zij ervaren hun huidige woning vaak als te groot en willen graag kleiner gaan wonen (80-100 m2). Senioren willen wel een kleinere woning kopen of een kleinere woning huren, mits deze levensloopbestendig is en er een niet te hoge huur wordt gerekend.
Als dit soort woningen beschikbaar zou zijn, ontstaat er doorstroming en komen er ook meer huizen beschikbaar voor jongere huishoudens.


In Hoorn zijn er helaas weinig geschikte locaties om aan deze vraag te voldoen. Echter ziet Fractie Tonnaer in de Nieuwe Steen, op de oude hockeyvelden, een uitgelezen kans om 40 passende woningen voor senioren te bouwen die aan de wensen van deze groep voldoen en waar een mate van zorg geleverd kan worden. Een zogeheten Knarrenhof zou een prima voorbeeld zijn. Volgens het rapport geeft een dergelijke woonvorm de bewoners een gevoel van veiligheid en geborgenheid.


Openbaar vervoer is voorhanden en winkelcentrum de Huesmolen ligt in de buurt. Voorts is het mogelijk om de te bouwen huizen uit te rusten met domotica en het bezorgen van levensmiddelen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
De huizen kunnen onderhoudsarm en duurzaam gebouwd worden.
Het is van belang dat ook de Stichting Wilgaerden Leekerweide Groep en Stichting de Omring nauw bij dit plan betrokken worden.


Fractie Tonnaer heeft hart voor senioren en denkt graag mee over dit onderwerp. We hopen dat u onze aanbeveling wilt overnemen. Als het bouwen van 40 passende seniorenwoningen op deze prachtige locatie niet kan, waar zou het dan nog kunnen?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en wethouders Hoorn

 

Betreft: 100 miljoen voor revitaliseren winkelcentra

 

Hoorn, 10 mei 2022

 

Geacht College,

Vorig jaar heeft het rijk aangekondigd 100 miljoen euro beschikbaar te stellen aan gemeenten om de winkelleegstand en de verloedering in winkelcentra en binnensteden terug te dringen. Voor de eerste ronde is 22 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor deze eerste ronde kunnen van 9 mei 2022 tot en met 30 mei 2022 worden ingediend. Voor ieder ingediend project is maximaal 5 miljoen beschikbaar. De financiële steun kan gebruikt worden voor renovatie, transformatie, sloop-nieuwbouw en voor openbare voorzieningen zoals de aanleg van parken en plantsoenen.

  

Volgens informateur Van Doorn is de gemeente Hoorn de afgelopen jaren veel subsidies misgelopen door te weinig wethouders. Fractie Tonnaer heeft de indruk dat het mislopen van subsidies veroorzaakt is door gebrekkige bestuurskracht en betrokkenheid bij de verschillende dossiers. Om te voorkomen dat onze gemeente opnieuw financiële steun van het rijk misloopt, vragen wij dringend om actief een beroep te doen op de nieuwe revitaliseringsregeling.

 

Voor het indienen van projecten heeft Hoorn al een pasklaar project in voorraad. In februari 2019 heeft de gemeenteraad, op voorstel van onder anderen onze fractie, de stimuleringsregeling ‘Wonen boven en in winkels’ ingesteld. Volgens ons kunnen er nog minstens 200 woningen boven en in leegstaande winkels gerealiseerd worden. Voor de uitvoering van de regeling is jaarlijks slechts € 75.000,- beschikbaar. Gezien de vele aanvragen is dat budget veel te klein.

 

Daarom stellen wij voor dat u de stimuleringsregeling ‘wonen boven en in winkels’ bij het Rijk aanmeldt voor steun uit het bovengenoemde fonds. Na de eerste aanvraagronde kan Hoorn gebruik maken van de tweede aanvraagronde door andere projecten in te dienen. Maar laten we beginnen met het project ‘Wonen boven en in winkels’.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer
Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: artikel 36 vragen onderhandse grondverkoop voormalige hockeyvelden en omdraaien bouw van 40 appartementen en IKEC

 

Hoorn, 9 mei 2022

 

Geacht College,

Op 15 juni heeft de gemeenteraad besloten om de oude hockeyvelden Nieuwe Steen aan te wijzen als locatie voor de bouw van een Integraal Kind en Expertisecentrum (IKEC) voor 450 leerlingen. Tevens werd besloten op dezelfde locatie 140 appartementen te bouwen. De geplande bouw van drie sportzalen werd teruggebracht naar één grote of twee kleine sportzalen.

  

Fractie Tonnaer is voor de bouw van een IKEC in combinatie met 40 ouderenwoningen. 140 appartementen vinden wij te veel voor de Nieuwe Steen. Initiatiefgroep Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen (IBWNS) wil, namens de bewoners van de Nieuwe Steen, door middel van echte burgerparticipatie betrokken worden bij de plannen voor de ontwikkeling van de oude hockeyvelden. Zij heeft u voorgesteld om 40 woningen te bouwen voor ouderen. IBWNS heeft verder geadviseerd de plannen voor een IKEC en appartementen om te draaien.

 

Het voorstel is om het IKEC te bouwen in de richting van de Blokmergouw en de appartementen te bouwen richting de wijk. Daardoor is het mogelijk een directe ontsluiting te maken tussen IKEC en de Blokmergouw. Met deze directe aansluiting op de Blokmergouw worden leerlingenvervoer en ander verkeer door de wijk voorkomen.

  

Voordat de gemeenteraad op 15 juni 2021 het raadsvoorstel aannam, had het college al in januari 2019 een intentieovereenkomst gesloten met Intermaris en was in augustus 2020 een grondprijs afgesproken met BPD.

Alles wijst erop dat u met Intermaris en BPD een onderhandse afspraak voor grondverkoop heeft gemaakt, terwijl een dergelijke grondverkoop in strijd is met de uitspraak van de Hoge Raad. Zoals u weet of zou moeten weten, geldt de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 ook voor onderhandse grondtransacties die vóór 26 november 2021 zijn afgesloten.

 

Het college lijkt dat ook te beseffen. U overweegt althans het verkoopproces anders te doen dan eerder heeft plaatsgevonden. Vaag blijft u over de wijze waarop de ‘extra processtap’ van grondverkoop aan Intermaris en projectontwikkelaar BPD wordt uitgevoerd.
Volgens ons moet u zich houden aan de uitspraak van de Hoge Raad. Dat betekent dat de grondverkoop alleen kan plaatsvinden na een open marktconsultatie. Fractie Tonnaer heeft zich voorgenomen om de vernieuwde verkoop of ‘extra processtap’ scherp in de gaten te houden en eventueel voor te leggen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Exclusieve grondverkoop aan projectontwikkelaar BPD en Intermaris zal geen rechter accepteren.

 

Volgens artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij de volgende vragen:

1. Initiatiefgroep Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen heeft het college voorgesteld om de bouwplannen om te draaien en het IKEC te bouwen tegen de Blokmergouw en de 40 appartementen te bouwen in de richting van de wijk. Het IKEC-verkeer (leerlingen en medewerkers) kan dankzij het omdraaien rechtstreeks aansluiten op de Blokmergouw en hoeft niet door de Nieuwe Steen. Wilt u de ideeën van de wijkbewoners voor het omdraaien van de bouw overnemen en uitvoeren?

2. IBWNS wil maximum 40 woningen voor ouderen op de locatie van de voormalige hockeyvelden. Begrijpt u dat de bouw van een IKEC in combinatie met 140 appartementen negatieve gevolgen heeft voor de realisering van een IKEC, terwijl dit niet de intentie is van de wijkbewoners?

3. In 2019 en 2020 heeft u met Intermaris en BPD een grondprijs en een intentieovereenkomst vastgesteld. In strijd met de uitspraak van de Hoge Raad heeft u de grond onderhands verkocht aan BPD en Intermaris. Wat is in deze grondverkoop geregeld en welke toezeggingen zijn hierbij door de gemeente aan de kopers gedaan?

4. Om een lang en kostbaar juridisch traject te voorkomen adviseren wij het (voorlopig) koopcontract te beëindigen en de grond via marktconsultatie aan te bieden. Welke ‘extra processtap’ wilt u zetten voor de hernieuwde grondverkoop? Is deze ‘extra processtap’ in overeenstemming met de uitspraak van de Hoge Raad?

5. Welke gemeentelijke gronden heeft u de afgelopen vijf jaar onderhands verkocht en aan wie? Hoe verhoudt deze onderhandse verkoop zich tot de uitspraak van de Hoge Raad en welke conclusies trekt u daaruit?

 

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: uw brief over Didamarrest zaaknummer 1948409

 

Hoorn, 29 april 2022

Geacht College,

In onze brief van 22 april 2022 hebben wij het college, in aansluiting op wat wij reeds in de raadscommissievergadering van 25 en 27 januari 2022 onder de aandacht hebben gebracht, nog eens nadrukkelijk gewezen op de grote risico’s van de voorgenomen onderhandse grondverkoop aan projectontwikkelaar BPD en Intermaris in de Pelmolenpad/Prisma locatie. In deze brief hebben wij aangekondigd, gelet op de summiere en onder nodeloze geheimhouding verstrekte beantwoording, juridisch advies te zullen inwinnen.

Inmiddels hebben wij uitgebreid gesproken met een op dit vakgebied zeer ervaren jurist. Zijn analyse van de casus Pelmolenpad/Prismalocatie laat aan twijfel weinig te wensen over. Een samenwerkingsmodel op het Pelmolenpad/Prismalocatie tussen BPD en Intermaris is in welke vorm dan ook gegoten, niet Didamproof.
Daarbij wijst deze ervaren jurist op het vlak van mededinging en gebiedsontwikkeling, op de vele publicaties en uitspraken die sinds het Didamarrest van 26 november 2021 zijn verschenen. Naast de in onze brief van 22 april jl. genoemde publicatie van notabene prof. Bregman en de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland inzake Nieuwegein vs. Shell, verwees onze jurist nog naar vele andere artikelen, lezingen en seminars:

-Factsheet Didam-arrest van de Landsadvocaat Pels Rijken dd. 10 januari 2022 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het voorbehoud dat de landsadvocaat maakt inzake reeds gesloten overeenkomsten is door de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland inzake Nieuwegein inmiddels achterhaald.
-Kamerbrief 2022-0000018474 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

-artikel in Stadszaken van 3 december 2021
-artikel in Vastgoedmarkt van 3 december 2021
-artikel in Financieel Dagblad van 4 december 2021
-artikel in Binnenlands Bestuur van 7 december 2021
-webinar op 10 december 2021 door Stibbe (betrokken advocaat bij Didamarrest) voor NEPROM
-Cobouw van 7 maart 2022

 

Inmiddels hebben wij kennisgenomen van uw brief aan de gemeenteraad over het Didamarrest van 21 april 2022. In deze informatiebrief geeft u aan dat het college momenteel onderzoekt welke gevolgen het Didam- arrest heeft voor Hoorn. Daarin wordt reeds vastgesteld, dat inzake IKEC Nieuwe Steen het proces anders zal moeten worden ingericht. Nadere juridische onderbouwing hoe dit dan juridische vorm krijgt ontbreekt helaas. Wij kunnen ons als raadsfractie geen oordeel vormen over de juridische aanvaardbaarheid c.q. de legitimiteit van uw keuze.

Daarnaast geeft u in de informatiebrief aan dat voor een aantal lopende projecten een extra processtap zal worden gemaakt. Wij veronderstellen dat met de ‘extra processtap’ bedoeld wordt het houden van een marktconsultatie zoals gesteld in de Didam uitspraak van de Hoge Raad. Onze fractie neemt aan dat dit ook geldt voor het Pelmolenpad/Prisma locatie.

Hiermee wordt voorkomen dat ook in deze casus de gemeente in juridisch drijfzand belandt, met alle ongewenste consequenties van dien. Wij dringen er bij uw college met klem op aan de gemeenteraad volledig te informeren over de stand van zaken van de Hoornse projecten, in het bijzonder over het Pelmolenpad/Prisma locatie in relatie tot het Didamarrest.

Tenslotte verwijzen wij naar artikel 132 van de gemeentewet. Volgens artikel 132 heeft de centrale overheid de bevoegdheid besluiten van de gemeente te vernietigen als deze in strijd zijn met het recht of het algemeen belang.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: artikel 36 vragen over de sloop van 166 huurwoningen in Hoorn-Noord

 

Hoorn, 26 april 2022

  

Geacht College,

Op 19 april 2022 verscheen in het Noordhollands Dagblad een artikel met als titel: ‘Intermaris sloopt nog eens 166 huurwoningen in Hoorn-Noord’. In het artikel staat dat bij Intermaris het voornemen bestaat de huurwoningen vanaf 2025 te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Door de voorgenomen sloop verdwijnen ook een tiental bedrijfspanden plus een pand met een maatschappelijk doel (lees: het Leger des Heils).

Op 21 april 2022 verscheen een vervolgartikel waarin antwoord werd gegeven op de meest gestelde vraag die uit het artikel van 19 april jl. voortvloeide, namelijk ‘of hetzelfde aantal sociale huurwoningen worden gebouwd als gesloopt wordt.’ Intermaris stelt dat in elk geval evenveel sociale huurwoningen terugkomen maar geven aan liever nog meer sociale huurwoningen op die locatie te willen bouwen. In het artikel geeft een woordvoerder van de woningcorporatie aan met de gemeente in gesprek te willen om naast sociale huurwoningen ook woningen in andere sectoren te willen toe voegen. Hierbij wordt gekeken hoe dat ruimtelijk en financieel haalbaar kan worden gemaakt. Over de toekomst van de bedrijven die langs de Johannes Poststraat in de ruimten op de begane grond gevestigd zijn. Of deze bedrijven weer op dezelfde locatie aan de slag kunnen, hangt af van de gemeente.

Op sociale media en in gesprekken met ons zijn al verontrustende reacties naar voren gekomen van bewoners. Ook wij zijn verrast door bovenstaande nieuwsartikelen. Enerzijds zijn wij uiteraard voorstander van een duurzame, kwalitatief goede woningvoorraad. Maar anderzijds hebben wij ook zorgen over deze actie in tijden van woningnood, oplopende wachtlijsten voor sociale huurwoningen, grondstoftekorten en de ervaringen uit eerdere sloop- en nieuwbouwprojecten waarbij de huurprijzen fors zijn gestegen.

Naar aanleiding van onze zorgen met betrekking tot dit plan stellen wij u de volgende vragen:

 1. Het slopen van 166 woningen is een groot project in Hoorn-Noord (zie rapport RKC Grote Projecten). Waarom is de raad niet eerder rechtstreeks door het college geïnformeerd? En komt het college met een voorstel naar de raad?

 2. Eerder heeft er ook nieuwbouw plaatsgevonden in Hoorn-Noord. Er zijn toen meer woningen in de categorie middenhuur teruggekomen ten koste van de sociale huur. Is het aantal van 166 gewaarborgd, of kunnen er ook meer of juist minder sociale huurwoningen voor terugkomen?

 3. Uit welk onderzoek blijkt dat de kwaliteit van een aantal woningen slechter is dan verwacht en kunnen wij als raad dit inzien?

 4. Zijn er geen alternatieven te bedenken waardoor niet gesloopt maar duurzaam gerenoveerd kan worden, zodat deze huizen behouden kunnen blijven als sociale huurwoningen?

 5. Naast sociale huurwoningen zijn er ook een aantal bedrijfspanden die worden gesloopt. Hoe is bij sloop de voortzetting van de bedrijfsvoering geregeld?

 6. Komen deze bedrijfspanden als het aan de gemeente terug op deze locatie, zo niet waarom niet?

 7. Kan de gemeente waarborgen dat het Leger des Heils op een andere locatie in de stad haar intrek kan nemen, zodat onze inwoners het Leger des Heils kunnen blijven bezoeken?

 1. Gezien er in het oorspronkelijke artikel staat dat er 166 appartementen nieuw worden gebouwd om de 166 woningen te vervangen, betekent dit dan ook dat er enkel 166 appartementswoningen gerealiseerd gaan worden en dus hetzelfde aantal woningen behouden blijven en er geen tussenwoningen terugkomen?

 2. In eerdere sloop- en nieuwbouwprojecten zijn er dusdanige aanpassingen geweest in onder andere de huurprijs of de oppervlaktes van de woningen. Hierdoor is het voorgekomen dat bewoners ondanks een toezegging dat ze desgewenst kunnen terugkeren, geen mogelijkheid hadden om terug te keren naar een passende woning. Hoe is er in dit project gewaarborgd dat de oorspronkelijke bewoners wel kunnen terugkeren naar een woning die zowel financieel als in oppervlakte passend is?

 3. Gezien de schaarse bouwcapaciteit voor het realiseren van nieuwbouw en het tekort aan sociale huurwoningen, hoe is dit sloop- en nieuwbouwproject met andere ontwikkelingen en plannen zoals de Poort van Hoorn en revitalisatie van de Kersenboogerd in de planning met elkaar afgestemd en kunnen ze elkaar in de weg zitten?

Met vriendelijke groet,

Lisa Klinkenberg – PvdA-Hoorn
Renzo van Houten – Fractie Tonnaer
Kees Maas – ChristenUnie
Chris de Meij – Liberaal Hoorn
Jeroen van der Veer – Sociaal Hoorn

Aan College van Burgemeester en wethouders

 

Betreft: vraag over bestrijden overlast bij WC de Grote Beer

 

Hoorn, 20 april 2022

Afgelopen weken is Fractie Tonnaer benaderd door direct omwonende van de Grote Beer. Bewoners ervaren dagelijks overlast, vooral in de avonduren, van met name jonge mannen die zich in auto’s verzamelen onder de overkapping van het parkeerterrein achter het winkelcentrum de Grote Beer en drugs verhandelen en gebruiken. Zij houden zich daar langdurig op en laten rommel achter. Ook wordt veel graffiti op de muren aangebracht.

 

Omwonende bewoners spreken veroorzakers van de overlast aan op hun gedrag en dan met name over het achterlaten van rommel. De eigenaar van het winkelcentrum laat het parkeerterrein dagelijks schoonmaken.

 

Handhaving heeft laten weten pas camera’s op te hangen nadat voldoende duidelijk is welke problemen zich afspelen bij de Grote Beer. Er zou eerst een degelijke onderbouwing en een besluit door de Driehoek (burgemeester, politie, justitie) voor nodig zijn om camera’s te plaatsen. De overlast bij Winkelcentrum de Grote Beer bestaat al maanden. Naast de inzet van politie en Handhaving adviseren wij bewakingscamera’s te plaatsen.

 Wilt u om overlast te voorkomen en te bestrijden toestemming vragen aan de Driehoek voor het plaatsen van bewakingscamera’s bij Winkelcentrum de Grote Beer?

 

Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer, Marieke Rijk,
gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en wethouders Hoorn

 

Betreft: vraag over bestrijden overlast bij WC de Grote Beer

 

Hoorn, 20 april 2022.

 

Afgelopen weken is Fractie Tonnaer benaderd door direct omwonende van de Grote Beer. Bewoners ervaren dagelijks overlast, vooral in de avonduren, van met name jonge mannen die zich in auto’s verzamelen onder de overkapping van het parkeerterrein achter het winkelcentrum de Grote Beer en drugs verhandelen en gebruiken. Zij houden zich daar langdurig op en laten rommel achter. Ook wordt veel graffiti op de muren aangebracht.

 

Omwonende bewoners spreken veroorzakers van de overlast aan op hun gedrag en dan met name over het achterlaten van rommel. De eigenaar van het winkelcentrum laat het parkeerterrein dagelijks schoonmaken.

 

Handhaving heeft laten weten pas camera’s op te hangen nadat voldoende duidelijk is welke problemen zich afspelen bij de Grote Beer. Er zou eerst een degelijke onderbouwing en een besluit door de Driehoek (burgemeester, politie, justitie) voor nodig zijn om camera’s te plaatsen. De overlast bij Winkelcentrum de Grote Beer bestaat al maanden. Naast de inzet van politie en Handhaving adviseren wij bewakingscamera’s te plaatsen.

 

 • Wilt u om overlast te voorkomen en te bestrijden toestemming vragen aan de Driehoek voor het plaatsen van bewakingscamera’s bij Winkelcentrum de Grote Beer ?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 19 april 2022

 

Betreft: artikel 36 vragen bouwplannen Westerblokker 23 A, Blokker

 

 

Geacht College,

In opdracht van Karsten Besseling Beheer b.v. heeft architectenbureau Koorn b.v. op 17 maart 2021 het Hoorns Initiatieven Platform (HIP) van de gemeente Hoorn verzocht in te stemmen met de bestemmingsverandering van winkelfunctie tot woonbestemming van Westerblokker 23 A, Blokker. Volgens het geldende bestemmingsplan is er naast het bestaande winkelbedrijf slechts één bedrijfswoning toegestaan.

 

Karsten Besseling wil de winkelfunctie opheffen en het hele pand transformeren tot 10-15 appartementen voor jongeren. Voordat de bouwplannen uitgewerkt worden, wil de opdrachtgever eerst de principe- toezegging ontvangen voor de transformatie van het pand voor de bouw van jongerenappartementen.

 

Op 7 april 2021 heeft het Hoorns Initiatieven Platform (HIP) Karsten Besseling Beheer b.v. en architectenbureau Koorn laten weten niet te willen meewerken aan het verzoek tot de bouw van jongerenappartementen. De gemeente beschouwt de bouw van appartementen als een aantasting van de beeldkwaliteit van de linten. De bouw van zorgappartementen zonder eigen adres is wel toegestaan aan de linten.

  

Fractie Tonnaer verzoekt het college alsnog in te stemmen met de bouw van jongerenappartementen aan Westerblokker 23 A. De belangrijkste redenen om appartementenbouw toe te staan, zijn volgens ons:

 

 het Beeldkwaliteitsplan De Linten (juni 2002) waarop de afwijzing is gebaseerd, is een verouderd plan;

 door de bouw van woningen in Bangert Oosterpolder zijn doorzichten naar het achtergebied met veel groen al jaren geleden verdwenen;

 er is sprake van een woningtekort aan betaalbare woningen en dat zal de komende jaren alleen maar erger worden;

 de bouwplannen van Karsten Besseling Beheer zijn qua bouwvolume vergelijkbaar met het bestaande gebouw. Voor de beeldkwaliteit van de linten is er geen verschil tussen appartementen voor jongeren of voor zorg.

  

Vandaar dat wij u de volgende vragen stellen:

1. Bent u het met ons eens dat het Beeldkwaliteitsplan De Linten, vastgesteld op 17-07-2002, verouderd is en door de woningbouw in met name Bangert Oosterpolder is achterhaald? Alle doorzichten aan de linten zijn met instemming van de gemeente Hoorn reeds verdwenen.

2. Wilt u een nieuw Beeldkwaliteitsplan De Linten opstellen en daarbij rekening houden met de nieuwbouw die de afgelopen dertig jaar achter en bij de linten is gerealiseerd?

3. Waarom wordt er in het huidige Beeldkwaliteitsplan een verschil gemaakt tussen de bouw van appartementen en de bouw van zorgappartementen?

4. Waarom heeft het Hoornse Initiatieven Platform (HIP), alvorens de plannen af te wijzen, niet eerst meer informatie gevraagd over de voorgenomen bouwplannen bij de opdrachtgever of de architect?

5. Wilt u alsnog Karsten Besseling Beheer b.v. in beginsel toestemming geven voor de bouw van jongerenappartementen ? Na uitwerking van de bouwplannen kan het college de bouwplannen definitief beoordelen.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

  

Betreft: overige vragen over het niet doorgaan van de Avondvierdaagse 2022 in Hoorn

 

Hoorn, 31 maart 2022

 

Geacht College,

Op maandag 28 maart j.l. werden wij verrast door een artikel in het Noordhollands Dagblad waarin staat dat er dit jaar geen Avondvierdaagse zal zijn in Hoorn. Reden hiervan is de opheffing van de Hoornse wandelsportvereniging U.D.I.-S.O.S., die het evenement sinds de jaren ’40 organiseerde.

  

Fractie Tonnaer vindt het zeer wenselijk dat voor een groot aantal kinderen, na twee jaar leven met coronamaatregelen, dit evenement in 2022 weer zal plaatsvinden. Deze kinderen hebben veel te lang binnen gezeten, met als gevolg te weinig beweging in de buitenlucht en te weinig contact met leeftijdgenoten. Jaarlijks doen circa 2500 kinderen mee aan de Avondvierdaagse in Hoorn en op de slotdag, als ook ouders en begeleiders meelopen, zijn er circa 4000 mensen van de partij.

 

Wie kent nu niet het beeld van groepen vrolijke mensen die zingend door de Hoornse straten lopen om aan het eind van vier dagen wandelplezier en verbinding een welverdiende medaille in ontvangst te nemen? De Koepoortsweg doet dan niet onder voor de Nijmeegse “Via Gladiola”, versierd met vlaggetjes en met muziek van Showband Hoorn.

 

Naar aanleiding van bovengenoemd artikel stellen wij u daarom de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de Hoornse Avondvierdaagse een goede wandeltraditie is en bijdraagt aan een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid en zorgt voor plezier in het leven?

2. Is het mogelijk dat de gemeente Hoorn de organisatie van de Avondvierdaagse overneemt, bij voorkeur met Hoornse wandel- of sportorganisaties, zodat in 2023 een doorstart van de Avondvierdaagse plaatsvindt?

 

Met vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer
Ellen van der Knaap, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: straatnamen Rozenbuurt

 

Hoorn, 14 maart 2022

Geacht College,

In november 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het vernoemen van straten en pleinen naar personen uit het oorlogsverleden, de sport, het (politiek) lokaal bestuur en de kunst & cultuur. In de motie worden veel namen als voorbeeld voor vernoeming genoemd.

Dankzij deze motie is in de Bangert Oosterpolder een aantal straten vernoemd naar inwoners uit de toenmalige gemeente Blokker die bestuurlijk actief zijn geweest, onder wie Corry van Kleef en Elle Mol. In het Holenkwartier zijn straten vernoemd naar personen die op het terrein van de kunst & cultuur en de historie van de gemeente belangrijk waren. Onze fractie rekent erop dat de straten in de nieuwe wijk Rozenbuurt vernoemd gaan worden naar voormalige bestuurders uit de zelfstandige gemeente Zwaag.

De Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte heeft enkele maanden geleden het college van B&W geadviseerd straten in de Rozenbuurt te vernoemen naar bestuurders van de veiling en de verenigingen en naar wethouders van de gemeente Zwaag. Tot onze verbijstering heeft u het advies om straten te vernoemen naar oud- bestuurders uit Zwaag niet overgenomen. U vindt dat straten ook naar vrouwelijke bestuurders vernoemd moeten worden. Een vreemde opvatting, omdat toentertijd vooral in dorpen als Zwaag geen vrouwen bestuursfuncties bekleedden.

In grotere steden bestuurden vrouwen meestal ziekenhuizen, weeshuizen, kloosters of een vorstendom (Thorn). Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren veel vrouwen actief in het oorlogsverzet.

Vorige week heeft u in alle wijsheid besloten de straten niet te vernoemen naar personen uit Zwaag, maar zonder creativiteit te vernoemen naar diverse rozensoorten. Met dit besluit schuift het college de motie over vernoemingen voor een deel aan de kant. Bovendien toont u geen enkel respect voor de oud-bestuurders en de dorpsgemeenschap van Zwaag. Achteloos en eigenhandig neemt u een besluit zonder te willen begrijpen dat van het college over enkele weken afscheid wordt genomen. Dezer dagen worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en zwaaien wij u uit.

Wij willen daarom dat u de besluitvorming over het vernoemen van straatnamen in de Rozenbuurt onmiddellijk stopt en overlaat aan het nieuwe college van B&W, dat binnen enkele weken na de verkiezingen geïnstalleerd wordt.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vaccinatielocatie na eind maart in Hoorn

 

Hoorn, 11 maart 2022


Geacht College,

In december 2021 heeft onze fractie per brief gevraagd de GGD te helpen met het zoeken naar een vaccinatielocatie in Hoorn. Fractie Tonnaer vindt dat de inwoners dicht bij huis gevaccineerd moeten kunnen worden. Vooral voor oudere inwoners is het reizen naar Middenmeer en Hem een probleem.

Wij zijn blij dat er vrij onverwacht een tijdelijke vaccinatielocatie geopend is in de Noorderkerk. Na de opening van de Noorderkerk werd vaccineren incidenteel zelfs mogelijk in de Grote Waal en de Kersenboogerd.

Eind maart 2022 worden de tijdelijke vaccinatielocaties gesloten. De voorgenomen sluiting van de vaccinatielocaties vinden wij onverstandig en ongewenst. Fractie Tonnaer vindt nog steeds dat Hoorn, stad met bijna 75.000 inwoners, een eigen vaccinatielocatie moet hebben.
Wij pleiten opnieuw voor de vestiging van een permanente vaccinatielocatie of behoud van de tijdelijke vaccinatielocatie(s) in Hoorn, zodat bewoners op loopafstand gevaccineerd kunnen worden.
Een vaccinatielocatie verlaagt de drempel voor onze inwoners om een coronaprik te halen én verhoogt daarmee ook het aantal gevaccineerden.


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen over inrichting Westerdijk en dan specifiek de terugplaatsing van de steiger

Hoorn, 24 januari 2022

 

Geacht College,

Na het verdwijnen van het strandje en de zwemsteigertjes bij de brandweerinlaat en aan de Westerdijk heeft de gemeente de bewoners toegezegd dat er een zwemsteiger terug zou komen.
De nieuwe plek die hiervoor nu wordt genoemd is bij de Parkschouwburg. Dit is door een medewerker of medewerkers van de projectgroep bepaald. Een aantal westerdijkbewoners heeft ons een brief gestuurd waarbij zij aangeven dit niet de goede plaats voor de steiger te vinden.

De bewoners weten meer over de overlast in het verleden bij de Parkschouwburg. De bewoners pleiten voor een zwemsteiger bij de brandweerinlaat. Deze plek is verder van de woonhuizen gelegen en zal minder overlast geven voor de buurt en het terras bij de Parkschouwburg.

Tijdens de raadscommissie van 18 januari 2022 heeft Fractie Tonnaer de volgende vragen gesteld:

Klopt het dat de bewoners van de Westerdijk op 9 december 2021 tijdens een bijeenkomst aangegeven hebben een andere locatie keus te hebben en waarom wordt dit niet meegenomen in de keus van de aanleg?
Kunnen wij als raad nog een voorstel van de herinrichting van dat stuk bij de Westerdijk verwachten en de herplaatsing van de steiger?

Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen door de wethouder en de reactie van de bewoners van de Westerdijk hierop stellen wij nu de volgende artikel 36 vragen:

 1. In de brief van het college aan de raad van 27 juli 2020 is er aan de raad toegezegd dat de plannen voor de herinrichting nog voorgelegd zouden worden aan de raad in dezelfde brief wordt aangegeven dat de verschillende keuzes nog niet gemaakt zijn o.a. dat er nog met de bewoners gesproken gaat worden over de plek van de steiger. Uit de beantwoording blijkt dat dit niet is gebeurd, maar dat de keus voor de aanleg als voldongen feit is voorgelegd aan de bewoners. Bent u bereid de visie van de bewoners alsnog serieus te overwegen en te bekijken?

 2. Dewethoudergeeftaandathetideevandebewonersnietmogelijkis, omdat deze niet rolstoeltoegankelijk zou zijn. De bewoners geven aan dat het wel mogelijk is de steiger rolstoeltoegankelijk te maken is op de door hun gewenste plek, is het college bereid dit door deskundigen te laten uitzoeken?

 3. De wethouder gaf aan dat de steiger onderdeel is van de versterking van de dijk en het daarom noodzakelijk is nu te beslissen waar de steiger komt. Ons lijkt dit niet aannemelijk, want de steiger staat pas aan het eind van de rit op zijn vroegst eind 2022 gepland. Is het college het met ons eens dat er nog tijd is te bepalen waar de steiger komt?

 4. Is het college bereidt nogmaals met de bewoners om te tafel te gaan om gezamenlijk te bekijken wat de beste plaats voor herplaatsing van de steiger is?

 5. Is het college bereid de raad actief te betrekken bij de herinrichting van dat stuk en de herplaatsing van de steiger door middel van een raadsvoorstel?

Vriendelijke groet,
Marieke Rijk, gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 21 januari 2022

 

Betreft: afwijzen vestiging padelcentrum op bedrijventerrein Westfrisia

 

Geacht college,

Volgens een NHD-artikel van 21 januari 2022 heeft ondernemer Bas Smit plannen voor de vestiging van een padelcentrum. Het zou gerealiseerd moeten worden in het voormalige pand van Office Centre aan de Marowijne. In het nieuwe padelcentrum moeten zes banen komen.

Volgens het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Westfrisia’ – in oktober 2014 vastgesteld – is de vestiging van een sportvoorziening in principe niet toegestaan. Voor perifere detailhandel en commerciële sportvoorzieningen kan een vestiging bij uitzondering worden toegestaan.

 

Onze fractie adviseert u om niet mee te werken aan de vestiging van een padelcentrum om de volgende redenen:

 • er is een tekort aan bedrijfspanden en bouwkavels voor de vestiging of verplaatsing van bedrijven;
 • Sportcentrum Hoorn heeft drie binnen- en vier buitenpadelbanen;
 • tennisverenigingen de Hulk, Juliana en Swaegh hebben concrete plannen om zonder gemeentelijke subsidie buitenbanen voor padel aan te leggen;
 • voor de vitaliteit van het verenigingsleven én om ledenverlies tegen te gaan is het van belang om padel als nieuwe sport toe te voegen aan het aanbod van tennisverenigingen.

 

Al met al achten wij dit voldoende redenen om het college van B&W te verzoeken de aanvraag van ondernemer Smit voor de vestiging van een padelcentrum aan de Marowijne af te wijzen. Het heeft onze voorkeur om (toekomstige) aanvragen van tennisverenigingen voor de aanleg van padelbanen zo snel mogelijk te honoreren, zodat daar komende voorjaar en zomer padel gespeeld kan worden. Volgens informatie heeft tennisvereniging de Hulk een vergunning aangevraagd voor vier padelbanen en treft tennisvereniging Swaegh voorbereidingen voor de aanleg van drie padelbanen.

 

Ten slotte raden wij u aan over de mogelijke vestiging van een padelcentrum aan de Marowijne advies te vragen bij ondernemersverenigingen, waaronder de Hoornse Ondernemers Federatie en de Hoornse Ondernemers Compagnie. Fractie Tonnaer kan zich niet voorstellen dat deze ondernemersorganisaties voorstander zijn van een niet noodzakelijke bestemmingsverandering van Bedrijventerrein Westfrisia.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

roger tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art. 36 vragen over zebrapad in de bocht van de Rijnweg Kersenboogerd, bij bibliotheek en station

 

Hoorn, 13 januari 2022

 

Geacht College,

Op Facebook in de groep “Kersenboogerd Hoorn”, is op 9 januari een filmpje geplaatst over het zebra-oversteekplaats in de bocht van de Rijnweg bij de bibliotheek en station. Bij dit filmpje wordt genoemd dat het hier nogal eens mis gaat; Meeste automobilisten rijden hier plankgas door met alle gevolgen van dien.

Er zijn tot nu toe 90 reacties op dit Facebook filmpje geplaatst.
De reacties zijn van: Er wordt daar veel te hard gereden; de bocht is levensgevaarlijk, het zou hier een 30km zône moeten worden en op te hard rijden gehandhaafd moeten worden. Er moeten daar maatregelen genomen worden met drempels zoals bij Van Aalstweg, om de snelheid van de te hard rijdende auto’s te remmen.
Onlangs, 5 december 2021, is hier opnieuw iemand aangereden met vervelend letsel.
Dit zebrapad wordt intensief gebruikt; het is gelegen bij het station, een druk bezocht winkelcentrum, voor de bibliotheek. Er wonen in deze omgeving veel senioren en deze zijn niet snel ter been, sommige met visuele beperkingen en een aantal met hulpmiddelen, zoal rollators. Onze fractie vindt dat mensen op deze druk bezochte plek hier veilig moeten kunnen oversteken en dat automobilisten gewaarschuwd moeten worden voor dit slecht zichtbare zebrapad. (vooral in de avond)

Onze vragen zijn:

1. Bent u het met ons eens dat dit zebrapad een gevaarlijke oversteekplaats is?

2. Wilt u speciale aandacht geven aan deze oversteekplaats om het veiliger te maken door hier een 30km zône te maken, met handhaving op te hard rijden, het aanleggen van waarschuwingsborden/lichtsignalen bij zebra/verkeersdrempel(s) en of door aanleg van een verhoogd zebraplateau zoals bij het zebrapad op de Rijnweg voor Woonzorgcentrum Betsy Perk?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer
Conny Ligthert, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: resultaat onderzoek joods vastgoed tijdens en na WO II in Hoorn

Hoorn, 12 januari 2022

Geacht College,

Juli 2020 heeft onze fractie u per brief gevraagd onderzoek te laten doen naar de koop en doorverkoop van joods vastgoed tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.
Uit de beantwoording is gebleken dat uw college geen besef heeft van de kennis die al was opgebouwd over joods vastgoed in Hoorn. Raymund Schütz had reeds onderzoek gedaan en erover gepubliceerd in het kwartaalblad van Oud Hoorn. Egbert Ottens had voor zijn boek ‘Hier is alles gewoon, dat spreekt’ onder meer onderzoek gedaan naar joods onroerend goed.


Om te voorkomen dat het gevraagde onderzoek niet gestart zou worden besloot de Hoornse gemeenteraad 3 november 2020 € 15.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar joods vastgoed tijdens en kort na WO II. Verder werd in de motie voorgesteld Raymund Schütz en Egbert Ottens met hun kennis en ervaring het onderzoek naar joods vastgoed te laten uitvoeren.


November 2021 hebben Schütz en Ottens het eindresultaat van het onderzoek het college B&W aangeboden.
Dankzij de motie is door de gemeente Hoorn veel eerder met een onderzoek gestart vergeleken met andere gemeenten. Deze voorsprong dreigt in een achterstand te eindigen omdat het onderzoeksresultaat niet naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Wij vinden het onverklaarbaar dat het onderzoek nog niet aan de gemeenteraad is aangeboden terwijl de gemeenteraad door middel van een motie feitelijk de opdrachtgever van het onderzoek is.


Het lang dralen voordat het onderzoek naar de gemeenteraad wordt verstuurd heeft volgens ons te maken met de ambitie van het college het onderzoek in boekvorm uit te geven. Ook bent u bezig zonder instemming van de onderzoekers redactionele aanpassingen in het onderzoek te doen en overweegt u een lezing te organiseren.
De gedachte een boek uit te geven en een lezing te organiseren over het onderzoek juichen wij toe. De Bas Baltusstichting heeft bewezen voor het uitgeven van boeken over historische onderwerpen een goede uitgever te zijn. Wij begrijpen dat bij het uitgeven van een boek een lezing georganiseerd wordt.
Fractie Tonnaer is er niet over te spreken dat u onnodig lang het onderzoekresultaat vast houdt door niet meteen het onderzoek te sturen naar de gemeenteraad.
Daarom vraagt onze fractie u dringend allereerst het onderzoekresultaat naar joods vastgoed in Hoorn van Schütz en Ottens uiterlijk eind januari 2022 naar alle gemeenteraadsleden te sturen. Daarna heeft u alle tijd een boek over dit onderwerp uit te geven en een lezing te organiseren.


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter.

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen over digitalisering vergunning parkeren per 1 januari 2022 en het invoeren van de bezoekersvergunning

Hoorn, 11 januari 2022

Geacht College,

Begin december 2021 hebben inwoners van Hoorn een nota voor het vergunning parkeren 2022 ontvangen. Hierbij zat geen vergunning of verdere uitleg. Inwoners hebben telefonisch contact opgenomen met de gemeente Hoorn en gevraagd waarom zij wel een nota hebben ontvangen maar geen vergunning. Hierover kregen zij het volgende te horen: het vignet dat bij het vergunning parkeren hoorde is afgeschaft en dat hadden de inwoners kunnen lezen op Hoorn.nl. Er is dus geen brief met uitleg meegezonden met de nota.

Ook hoorden inwoners tijdens deze gesprekken dat de papieren kraskaarten voor het ontvangen van bezoek zijn afgeschaft en vervangen worden door een digitaal systeem met aanmelden door de ontvanger van de bezoeker, per app. Dit stond overigens op dat moment niet op Hoorn.nl.

Op 16 december 2021 diende onze fractie, ondersteund door andere partijen, een motie in. Hierin verzochten wij het college de tijd te nemen voor de invoering van het nieuwe systeem en te onderzoeken bij andere gemeenten hoe het op meerdere manieren mogelijk is om bezoek aan en af te melden.

In het voorstel dat voorlag is gecommuniceerd dat de invoering van de digitale bezoekersvergunning van 1 maart 2022 zou plaatsvinden.
Deze motie werd niet aangenomen, maar de wethouder heeft wel een aantal toezeggingen gedaan m.b.t. de communicatie van het nieuwe systeem en de mogelijkheden om op een eenvoudige manier bezwaar te kunnen maken tegen eventueel opgelegde boetes.


Volgens art. 36 RvO stellen wij nu de volgende vragen:

1. Klopt het dat de inwoners een nota voor hun vergunning parkeerkaart hebben ontvangen, zonder vignet en zonder verdere uitleg?

2. Zo ja: is de gemeente bereid op zeer korte termijn alle inwoners die een nota hebben ontvangen alsnog schriftelijk te informeren over de wijzigingen?

3. Door de digitalisering van de vergunning kaarten is er een rijke bron van informatie over inwoners beschikbaar. Hoe wordt hiervan de privacy gewaarborgd?

4. Doordat er geen vignetten meer in de auto’s liggen worden niet- vergunninghouders niet meer herkend door buurtbewoners. Sociale controle op het gebruik van vergunning plaatsen is niet meer mogelijk. Is de gemeente bereid naast een digitale vergunning een eenvoudig vignet uit te geven dat zichtbaar in de auto’s geplaatst kan worden?

5. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat alle inwoners de mogelijkheid hebben bezoek aan en af te melden voor het nieuwe digitale systeem? Is de app bijvoorbeeld ook geschikt om gebruikt te worden op de oudere types smartphone, inclusief de senioren telefoons?

6. Kan ervoor gezorgd worden dat bezoekers zelf de app kunnen installeren als zij mensen bezoeken die geen mobiele telefoon hebben, zorgbehoevend of digibeet zijn? Is het mogelijk dat de mantelzorger de app kan installeren?

7. Is de gemeente bereid een brief te versturen aan alle inwoners in de vergunningsgebieden met informatie over het nieuwe systeem en de toezeggingen die gedaan zijn in de gemeenteraadsvergadering op 16 december 2021?

Vriendelijke groet,
Marieke Rijk, gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen over integriteit bij vertrek/ontslag en nieuwe baan wethouders

Hoorn, 3 januari 2022

 

Geacht College,

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 worden de geloofsbrieven van de raadsleden gecontroleerd en onderzoek gedaan naar de integriteitsrisico’s bij de kandidaat-wethouders.

De Hoornse gemeenteraad heeft 19 december 2017 het besluit genomen over het screenen van kandidaat-wethouders. Gekeken wordt naar onder meer de eigen financiële belangen, het bezit van een onderneming, strafrechtelijke veroordelingen en naar eventuele belangen in commercieel vastgoed binnen de gemeente. Het is zelfs mogelijk om nader dossieronderzoek of een antecedentenonderzoek te laten plaatsvinden.

De gemeenteraad beoordeelt uiteindelijk of de kandidaat geschikt is voor het wethouderschap en maakt een inschatting van de mogelijke risico’s voor zijn of haar bestuurlijk functioneren. Voorkomen moet worden dat bestuurders, fractie of politieke partijen en gemeente daarover in conflict komen en elkaar schade toebrengen.

Fractie Tonnaer is tevreden met de screening van de integriteit van kandidaat-wethouders in Hoorn. Bij de benoeming is veel goed geregeld. Bij ontslag en in het geval van een nieuwe baan door wethouders is over de integriteit niets geregeld. Mede op grond van ervaringen in het verleden willen wij graag afspraken maken over ontslag en een daaropvolgende baan bij bedrijven en organisaties. Bij disfunctioneren, onzorgvuldig of onrechtmatig handelen kunnen wethouders met een uitvlucht het wethouderschap beëindigen. Vervolgens kan de uitvlucht bij ontslag gebruikt worden om in een nieuwe betrekking aan de slag te gaan.

Wij willen voorkomen dat wethouders binnen twee jaar na vertrek solliciteren dan wel een baan accepteren bij een bedrijf of organisatie waarmee ze in het verleden actieve bemoeienis hebben gehad, opdrachten aan hebben verleend of subsidie aan is verstrekt.

Onze fractie pleit voor het aanscherpen of aanvullen van de integriteitsrisico’s bij ontslag.

Wij stellen u de volgende vragen:

 1. 1. Hebben Hoornse wethouders de afgelopen acht jaar met een uitvlucht ontslag genomen en een nieuwe baan kunnen krijgen ?
 2. 2. Bent u het met ons eens dat bij ontslag van wethouders hun integriteit in het geding kan zijn ? Kunt u regels maken zodat wordt voorkomen dat wethouders onzuivere ontslagredenen gebruiken ?
 3. 3. Wilt u afspraken maken of regels stellen zodat voorkomen wordt dat vertrokken wethouders binnen twee jaar na ontslag een baan accepteren bij een bedrijf of organisatie waarmee ze op enigerlei wijze bemoeienis hebben gehad ? Wilt u deze aanvullende integriteitsregels voorleggen aan de gemeenteraad ?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, fractievoorzitter

2021

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: hoogte opbrengst oud papier en karton voor verenigingen

Hoorn, 29 december 2021

Geacht College,

Afvalverwerkingsbedrijf HVC haalt oud papier en karton op van inwoners. Voor het ophalen van OPK worden vrijwilligers van verenigingen ingeschakeld. Voor Liefdewerk Oud Papier (LOP Zwaag), Interkerk, Showband Hoorn en voetbalverenigingen Zwaluwen, HSV Sport, de Blokkers en Hollandia zijn het ophalen en de opbrengst van oud papier een belangrijke bron van inkomsten.

De vergoeding die HVC uitkeert aan verenigingen voor het ophalen van oud papier bedraagt € 25 per ton (elke vier weken ophalen) en € 35 per ton (elke twee weken ophalen) De hoogte van de vergoeding van OPK wordt door de gemeente bepaald.

Deze vergoeding is voor verenigingen al jaren dezelfde, terwijl de prijs van oud papier intussen enorm is gestegen. De indicatieprijs voor oud papier en karton is de laatste maanden € 150 per ton. Verenigingen die papier ophalen, profiteren voorlopig niet van deze prijsstijging. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat naast de opbrengsten kosten worden gemaakt, begrijpen wij niet waarom verenigingen niet meedelen in de hogere opbrengsten van oud papier.

Showband Hoorn pleit voor een verhoging van de opbrengst ten bate van alle verenigingen die actief zijn in het ophalen van oud papier en karton in Hoorn, Zwaag en Blokker. Wij willen de gemeente vragen om na de gesprekken met verenigingen de vergoeding te verhogen, zodat zij meeprofiteren van de verhoging van de marktwaarde van oud papier en karton.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art.36 RvO verkeer Zwaag, Blokker en Bangert & Oosterpolder

Hoorn, 29 oktober 2021


Geacht College,

Onze fractie heeft tot spijt moeten constateren dat de diverse wijk- overleggen vanwege corona en door gebrek aan belangstelling zijn opgeheven. Desondanks heeft onze fractie gesprekken gevoerd met diverse bewoners uit Zwaag, Blokker en Bangert & Oosterpolder. Tijdens deze gesprekken werden de zorgen over het verkeer regelmatig aan de orde gesteld. Deze zorg wordt mede ingegeven door de voorgenomen maatregelen van de gemeente Drechterland voor het reduceren van met name het vrachtverkeer op de Noorderdracht en Zuiderdracht en de mogelijke toename daardoor van het verkeer in wijk en dorpen.

Wij stellen volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

1. De recent aangelegde verkeersplateaus op de Strip hebben tot doel de snelheid van het autoverkeer te reduceren. De bewoners hebben de stellige indruk dat ondanks de aangelegde verkeersplateaus de automobilisten de snelheid niet verminderen.
• Is uw college van plan de snelheid van het autoverkeer te monitoren dan wel te controleren en met welke frequentie?
• Wat heeft de aanleg van de 2 verkeersplateaus op de Strip gekost?
• Op welke manier gaat het college de naleving van de 30km- zone op de Strip controleren?
• Volgens de meest recente nieuwsbrief Bangert & Oosterpolder blijkt uit onderzoek dat verkeersplateaus een snelheid remmende werking hebben. Kunt u de resultaten van dat onderzoek ons toesturen?
• Zijn er recente verkeerstellingen beschikbaar met betrekking tot de Strip, Dorpsstraat, Bangert, Koewijzend en Westerblokker, bijvoorbeeld over het jaar 2019 en 2020?

2. In het bestemmingsplan Bangert & Oosterpolder 2006 staan de verkeersintensiteiten vermeld op de Strip, Dorpsstraat, Bangert, Koewijzend en Westerblokker
• Zijn deze verkeersintensiteiten nog steeds valide ? Zo niet, kunt u een overzicht sturen van de actuele verkeersintensiteiten op
genoemde wegen?
• In het geval deze substantieel afwijken van de in het bestemmingplan Bangert & Oosterpolder gepresenteerde cijfers, welke maatregelen kunnen of worden er door het college genomen om het aantal vervoersbewegingen met name op de linten te reduceren?
• Bestaat voor de bewoners de juridische mogelijkheid om aan de hand van het bestemmingsplan Bangert & Oosterpolder 2006 de verkeerreductie af te dwingen?

3. Uit onderzoek van een aantal jaren geleden blijkt dat 52% van de automobilisten op de Dorpsstraat te hard rijdt, terwijl dit voor Bangert, Koewijzend en Westerblokker niet anders zal zijn
• Is het college bereid op termijn te onderzoeken of het
genoemde percentage van 52% nog steeds actueel is?
• Kan het college aangeven met welke frequentie de
verkeerssnelheid op de linten en de Strip wordt gecontroleerd
en wat de (mogelijke) resultaten zijn?

4. Tot slot
• Is bij het college zicht op het sluipverkeer dat via de linten richting Nieuwe Steen en binnenstad rijdt? Zo niet, ligt het dan niet voor de hand om hier onderzoek naar te doen?
• Is het college nog steeds van mening dat het autoverkeer op de linten gelet op het specifieke karakter daarvan moet worden beperkt, gelet op de toelichting in het bestemmingsplan Bangert & Oosterpolder 2006?
• Indien dit in het voornemen ligt van het college, welke maatregelen wil het college op korte termijn nemen?
• Heeft het college recent overleg gevoerd met het college van de gemeente Drechterland over de voorgenomen verkeersmaatregelen op de Noorderdracht en Zuiderdracht? Heeft het college zicht op de consequenties daarvan voor het verkeer op de hiervoor genoemde wegen en zo ja, welke zijn deze? Heeft het overleg met het college van Drechterland geleid tot invloed op en aanpassing van de voorgenomen verkeersmaatregelen van Drechterland?
• Begrijpt het college dat de verkeersmaatregelen en verkeersproblemen op diverse wegen in onderling verband staan en dat het daarom nodig is in deze samenhang verkeersbesluiten te nemen?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art.36 vragen over aankoop van opstallen/gebouwen van Zwaluwen

Hoorn, 26 oktober 2021


Geacht College,

Op initiatief van hvv Hollandia en Zwaluwen ’30 zijn met de gemeente gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie van de twee voetbalverenigingen in het Julianapark. Woensdag 29 september jl. heeft er een eindgesprek plaatsgevonden.

Onderdeel van de fusie was het aankopen van de gebouwen van Zwaluwen ’30 door de gemeente. Over de aankoop zijn taxatierapporten gemaakt en gesprekken gevoerd. Door het beëindigen van de fusiegesprekken is de noodzaak tot aankoop van het complex door de gemeente Hoorn verdwenen. In mei 2021 heeft Zwaluwen ’30 het aanbod tot aankoop ingetrokken.
Omdat het Zwaluwen-complex op grond staat die door de gemeente Hoorn in erfpacht is uitgegeven, heeft de gemeente het recht op eerste aankoop van de gebouwen/opstallen van Zwaluwen ’30. Desondanks zijn er projectontwikkelaars die de sportcomplex/opstallen willen aankopen. Waarschijnlijk ziet men dit als eerste stap naar de uiteindelijke aankoop van de bijbehorende voetbalvelden.
Onze fracties zijn van mening dat voorkomen moet worden dat gebouwen en voetbalvelden door Zwaluwen ’30 en de gemeente verkocht worden aan projectontwikkelaars. De regie over mogelijke ontwikkelingen op deze locatie moet in handen blijven van de gemeente Hoorn.


Op grond van bovenstaande stellen wij volgens art. 36 van het RvO de volgende vragen:

1. Kunnen de opstallen/gebouwen van voetbalvereniging
Zwaluwen ’30 zonder goedkeuring van de gemeente verkocht worden? Heeft de gemeente nog steeds recht van eerste aankoop?
2. Is het bekend dat projectontwikkelaar(s) belangstelling hebben voor de opstallen van Zwaluwen ’30? Kan verkoop aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar plaatsvinden zonder instemming van de gemeente?
3. Bent u het met ons eens dat bij een mogelijke aankoop van de opstallen door een projectontwikkelaar, de gemeente de regie op mogelijke ontwikkelingen op deze locatie verliest en dat dit ongewenst is?
4. Is het juist dat de gebouwen van Zwaluwen ’30 op erfpacht staan en de bijbehorende voetbalvelden eigendom zijn van de gemeente Hoorn? Wilt u toezeggen dat de voetbalvelden alleen verkocht worden met goedkeuring van de gemeenteraad?
5. Wilt u Zwaluwen ’30 informeren over de eigendomsverhoudingen en recht op eerste aankoop door de gemeente Hoorn?


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid
namens Hoorn Lokaal, René Assendelft, gemeenteraadslid
namens PvdA, Arnold Wegner, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: achterstallig onderhoud en schimmelvorming in woningen Kersenboogerd

Hoorn, 21 oktober 2021


Geacht College,

In het najaar van 2020 bereikten ons berichten over hardnekkige vocht- en schimmelproblemen bij huurders van Intermaris in de Kersenboogerd. Wij ontvingen deze berichten via buurtambassadeurs die als vrijwilliger werkzaam zijn bij Stichting Netwerk. Zij hebben in april 2019 alle bewoners van de Rondeelstraat geïnterviewd.
Zij schetsten de situatie bij een jong gezin, waar sprake is van veel vochtoverlast met als gevolg ernstige zwarte schimmelvorming in de woning. Dit gezin heeft inmiddels 2 jonge kinderen die al snel gezondheidsproblemen kregen. Zij wonen met zijn vieren in 1 kamer.

In het afgelopen jaar zijn diverse instanties bij het gezin op bezoek geweest om de situatie in ogenschouw te nemen, waaronder 1.Hoorn en de GGD. Zij zijn geschrokken van de toestand van de woning, maar geven aan niets te kunnen doen. De medewerkster van de GGD had dit éénmaal voor een ander gezin gedaan en werd toen op haar vingers getikt.

Verhuurder Intermaris geeft als advies: ramen en deuren open en de kachel stoken, ook in de zomer. Dit biedt geen soelaas, wel een hoge energierekening. Leefbaarheidsmedewerkers van Intermaris spreken over ‘bewonersgedrag’ en huurders voelen zich niet gehoord. Zij moeten het probleem zelf maar zien op te lossen met lapmiddelen.

Naar aanleiding van dit verhaal hebben wij navraag gedaan in de wijk en horen steeds dezelfde verhalen: hardnekkige vocht- en schimmelproblemen, verrotte kozijnen, lekkage en zo meer. De klachten komen uit de hele wijk.

Wij willen u het volgende vragen:

1. Herkent u de situatie zoals hierboven beschreven?
2. a. Onderkent u dat er een consistent probleem is van veel vocht- en schimmeloverlast in de woningen die Intermaris verhuurt in de Kersenboogerd?
b. Zo ja, is u bekend wat de oorzaak van dit probleem is?
c. Zo ja, hoe kan het dat deze situatie al jaren voortduurt en het probleem niet wordt opgelost?
3. a. Erkent u dat de huidige situatie zeer ongezond is voor huurders en dat er spoedig een oplossing dient te komen?
b. Op welke termijn denkt u de huurders een passende oplossing te bieden?


Met vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
namens CDA, Alex van der Kleij

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO kwijtschelding/niet innen precariobelasting

Hoorn, 8 oktober 2021


Geacht College,

Naar aanleiding van aanhoudende geruchten heeft onze fractie 25 januari 2021 een zevental vragen gesteld over de kwijtschelding of het niet innen van precariobelasting, op eigen gezag door (voormalige) wethouders en ambtenaren van de gemeente Hoorn. Door deze toezeggingen is de gemeente Hoorn ongeveer € 250.000 aan inkomsten mis gelopen.

Met onze brief van 25 januari jl. heeft Fractie Tonnaer onder meer gevraagd om alsnog met terugwerkende kracht tot oplegging of inning van precariobelasting over te gaan. De beantwoording door het college van 18 februari jl. op onze vragen vinden wij openhartig en onthutsend tegelijk. Het college van B&W heeft lang geweten dat een aantal ambtenaren en (voormalige) wethouders toezeggingen heeft gedaan en dat daardoor de gemeente financieel is benadeeld.

Over deze belastende kennis heeft u de gemeenteraad nooit actief geïnformeerd. Dat deed u pas nadat vragen hierover waren gesteld. In de beantwoording geeft u ruiterlijk toe dat door een aantal medewerkers en wethouders in zes gevallen onrechtmatige kwijtschelding of niet opleggen van precariobelasting heeft plaatsgevonden. U bent alsnog bereid met terugwerkende kracht deze precariobelasting op te leggen.

Opnieuw verzuimt u actief, uit eigen beweging, de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de inning van de precariobelasting.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Waarom bent u niet in staat zelf actief de gemeenteraad te informeren over het niet innen en over de resultaten van het alsnog innen van precariobelasting?
2. Alleen de heffingsambtenaar is bevoegd besluiten of ontheffing van belasting te verlenen. Welke maatregelen neemt u of gaat u nemen tegen medewerkers die onrechtmatige toezeggingen hebben gedaan? Is herhaling mogelijk en wat heeft de organisatie hiervan geleerd?
3. Door toezeggingen is de gemeente ongeveer € 250.000 aan inkomsten mis gelopen. Zijn er de afgelopen tijd meer gevallen van niet innen gevonden? Hoeveel precariobelasting heeft u alsnog geïnd? Lopen nog procedures tegen belastingplichtigen? Hoe gaat u het niet of wel innen van de belasting in de financiële jaarstukken verwerken?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: aanvullende art 36 vraag

Hoorn, 1 oktober 2021


Geacht college,

12 september jl. stelde onze fractie artikel 36 vragen over de bouw van een ketenpark  warmtecentrale tussen Muntpark en de Verlengde Lageweg 19 in de Kersenboogerd. Deze vragen kruisten toen een NHD artikel over de transformatie van het kantoorpand tot woningen voor jongeren.

Onder andere tijdens de Algemene Beschouwingen (20 oktober 2019) heeft onze fractie aandacht gevraagd voor het feit dat de eigenaar van het pand aan de Verlengde Lageweg 19 in 2018 al voor de tweede keer een plan had ingediend voor de bouw van appartementen in het kantoorgebouw. Over het transformeren zijn door ons verschillende gesprekken gevoerd en e-mails uitgewisseld met de wethouders Helling, van der Ven en Broersma. Voor de eventuele realisering van woningen is op ons verzoek door de wethouders contact gelegd met Wooncorporatie Intermaris. Over eventuele resultaten van dit contact is onze fractie vooralsnog niet geïnformeerd. Het college B&W heeft voor de noodzakelijke bestemmingswijziging nog steeds geen voorstel aan de gemeenteraad gedaan. Door de bouw van een warmtecentrale naast het betreffende kantoorgebouw dreigt de situatie te ontstaan dat de geplande woningbouw voor jongeren in het kantoorgebouw moeilijk of onmogelijk wordt.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Wanneer stelt u de gemeenteraad een bestemmingswijziging voor zodat woningbouw in het kantoorgebouw mogelijk wordt;
2. Zal de bouw van een warmtecentrale de realisering van (jongeren)woningen in het kantoorpand aan de Verlengde Lageweg op enige manier bedreigen?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Onno Egtberts, gemeenteraadslid.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen over ontwikkelingen manage de Eenhoorn

Hoorn, 27 september 2021


Geacht College,

In het blad SAMENSPEL (no. 15, jaargang 51, pagin.7) vraagt Sandra de Heus, voormalig voorzitter van Dorpenoverleg Blokker-Zwaag, aandacht voor de mogelijke bestemmingswijziging van manage de Eenhoorn aan de Koewijzend 32, Blokker. Sandra de Heus is volgens het artikel ter ore gekomen dat de manage is verkocht aan een projectontwikkelaar. Die wil op deze locatie woningen bouwen.

Ongeveer dertig jaar geleden is strijd geleverd voor het behoud van een groene Blokweer. Door deze acties is toen de afspraak gemaakt dat het historische land van boer Vlaar open en behouden zou blijven. Aan de rand van de Blokweer (Vriendschaplaan) werd de bouw van appartementen en twee villa’s (Vriendschaplaan 120 en 121) mogelijk. Verder werd afgesproken dat er een Milieu Educatief Centrum (MAK-Blokweer) gebouwd zou worden. Uitgangspunt was om het gebied Blokweer zo groen en open mogelijk te houden. Manage de Eenhoorn, met buiten lopende paarden, paste goed bij het karakter van de Blokweer.

Het destijds gesloten historisch akkoord stelde iedereen tevreden: woningbouw met behoud van het historische open landschap met monumentaal kussentjesland. Fractie Tonnaer wil deze afspraken nog steeds nakomen en pleit opnieuw voor behoud van de huidige woon- en leefomgeving van Hoorn, Zwaag en Blokker. Behoud van groen en het open landschap van WestFriesland binnen de gemeentegrenzen van Hoorn is voor ons noodzakelijk.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Gaat het college meewerken aan een bestemmingswijziging voor woningbouw op de locatie van manege de Eenhoorn, Koewijzend 32? Bent u met ons van mening dat alleen grondgebonden woningbouw aansluit op de omgeving van de Blokweer?
 2. Wanneer gaat u de bewoners van Blokker en Zwaag betrekken bij de mogelijke woningbouw aan de Koewijzend 32?
 3. Welke conclusies trekt u uit de historische afspraken die zijn gemaakt met inwoners van Blokker en Zwaag over de bouw van woningen en MAK, met behoud van een groen Blokweer?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen verkoop pand Jan Willemszstraat 18

Hoorn, 20 september 2021

 

Geacht College,

Diverse organisaties zijn op zoek naar nieuwe of vervangende huisvesting voor hun organisatie. Onze fractie heeft mede daarom medio juli 2021 het college voorgesteld om het kantoorpand van voorheen Tamarinde aan de Jan Willemszstraat 18 strategisch aan te kopen.


Tot onze verbazing is daarna gebleken dat het betreffende kantoorpand in de loop van 2020 door de gemeente Hoorn is verkocht, voor € 845.000 aan Pro6 Ontwikkeling VII b.v. te Alkmaar. Deze verkoop heeft plaatsgevonden zonder overleg vooraf met de gemeenteraad en zonder rekening te houden met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Vastgoedbeheer’ van de Hoornse Rekenkamercommissie van 23 mei 2016.


De informatieve en interactieve sessies over de vastgoedstrategie voor de gemeenteraad op o.a. 27-06-2019 zijn achteraf zinloos geweest. Onze fractie houdt er zelfs rekening mee dat het college op termijn nog meer gemeentelijke panden verkoopt zonder overleg vooraf met de gemeenteraad. Wij willen deze uitverkoop van panden voorkomen.


Volgens art. 36 van het Reglement van Orde stellen wij de volgende vragen:

 1. Welke open verkoopprocedure is gevolgd bij de verkoop van kantoorpand Jan Willemszstraat 18, Hoorn? Is het pand verkocht aan de hoogste bieder of aan de koper met de beste bouwplannen?
 2. Is alvorens het kantoorpand (grond 4.270 m2, gebruiksoppervlakte 1.084m2, 15 parkeerplaatsen en speeltuin) te verkopen onderzoek gedaan en rekening gehouden met de behoefte van organisaties voor nieuwe of vervangende huisvesting? Heeft het college een moment overwogen om het pand in eigendom te houden?
 3. Onder welke voorwaarden is kantoorpand, gebouwd in 1987, aan de Jan Willemszstraat 18 verkocht aan Pro6 Ontwikkeling?
 4. Waren nog meer projectontwikkelaars of anderen geïnteresseerd in de aankoop van het betreffende pand?
 5. Welke gemeentelijke panden wilt u op termijn, zonder overleg met de gemeenteraad, nog meer verkopen?
 6. Bent u bereid het kantoorpand terug te kopen en het planproces, inclusief het sluiten van een anterieure overeenkomst te stoppen?
 7. Hoe, wanneer en door wie worden buurtbewoners van de Jan Willemszstraat, Drieboomlaan, Joh. Poststraat, Loniusstraat en Tyrasstraat, zo vroeg mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van de bouwplannen van Pro6 Ontwikkeling?
 8. Is het betreffende kantoorpand door het college B&W of via mandaat door de gemeente verkocht?


Vriendelijke groet,
Namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: charmecampagne voor restauratie en bouw op lege kavels

Hoorn, 24 augustus 2021

Geacht College,

De afgelopen vijftig jaar is Hoorn uitgegroeid van 18.000 naar 73.000 inwoners. Deze groei kwam voor een groot deel tot stand dankzij woningbouw in de nieuwbouwwijken Grote Waal, Risdam en Kersenboogerd. Met ruim 20.000 inwoners is de Kersenboogerd de grootste wijk van onze stad. Bangert & Oosterpolder is voorlopig de laatste uitbreidingswijk van Hoorn.

Naast de aanleg van nieuwbouwwijken is in het havenkwartier en de binnenstad van Hoorn opvallend veel gebouwd. Een streep werd getrokken door de sloopplannen van het havenkwartier. Er werden woningen gebouwd op Visserseiland, Karperkuil, Vollerswaal, Gasfabriekstraat, Grote Kerk, Gedempte Appelhaven, Italiaanse Zeedijk en Vijzelstraat.

Dankzij de restauratie in de afgelopen vijftig jaar van kerken, poorten, panden en woonhuizen zijn binnenstad en havenkwartier met sprongen verbeterd. Ondanks deze prestaties is onze stad nog niet af en moet er nog een aantal monumentale panden en woonhuizen gerestaureerd worden. Ook lege bouwkavels vragen om de bouw van woningen.

Wij begrijpen nauwelijks waarom pand- en kaveleigenaren geen acties ondernemen voor de restauratie en bouw van woningen. Wij vinden het de hoogste tijd dat de verwaarloosde woonhuizen en lege bouwkavels onder handen genomen worden.

Onze fractie roept het College op eigenaren te stimuleren om panden te restaureren en lege bouwkavels te bebouwen door hen niet alleen aan te schrijven maar tegelijkertijd enthousiast te maken. Wij zouden vanuit het College graag een charmecampagne zien voor bouw en restauratie en zo eigenaren ondersteunen met plannen, bij aanvraagprocedures en bij de aanvraag van financiële regelingen of subsidies. Door eigenaren te stimuleren is volgens ons nog een flinke winst te boeken. Wij nodigen u uit zo’n charmecampagne te starten.

Bent u bereid een speciale actie op te zetten ter stimulering van de bouw op lege bouwkavels en de restauratie van verwaarloosde rijks- en gemeentelijke monumentale panden en woonhuizen in Hoorn, Blokker en Zwaag?

Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen over ondertekenen van collegebrieven en brief 11 augustus 2021 over TONK-regeling

Hoorn, 19 augustus 2021

Geacht College,

Het coronavirus heeft de afgelopen 1,5 jaar forse economische en geestelijke schade veroorzaakt bij inwoners, winkeliers, horeca, toerisme en in de kunst- en cultuursector. Dankzij een aantal maatregelen en regelingen heeft u ondernemers en inwoners door deze moeilijke tijd heen geloosd. Voor deze inspanningen hebben wij veel waardering.

Dinsdag 22 juni 2021 heeft u besloten de rijksregeling Verlenging Tegemoetkoming TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) tot 1 oktober uit te voeren. Per brief aan de gemeenteraad (24 juni 2021) geeft u keurig uitleg over de voortgang en verlening van de TONKregeling.

Al jaren worden brieven van het college ondertekend door een of meer wethouders. Fractie Tonnaer heeft diverse keren verzocht deze brieven te ondertekenen door de burgemeester en gemeentesecretaris. Zoals u weet of zou moeten weten neemt het college conform de gemeentewet besluiten en niet individuele wethouders. Wethouders hebben geen eigen budget, departement en vormen geen zelfstandig bestuur. Er is sprake van collectief bestuur. De laatste jaren zien we toch steeds vaker dat alleen wethouders brieven ondertekenen over majeure onderwerpen.

Afgelopen week zijn door Post NL duizenden brieven bezorgd op Hoornse adressen ondertekend door wethouder Al Mobayed. Met deze brief in de ik-vorm spoort mevrouw Al Mobayed iedereen aan om een TONKuitkering aan te vragen. Door de ondertekening suggereert zij dat de

TONK-uitkering door haar is bedacht en wordt uitgevoerd. Het is bovendien niet duidelijk of bezwaren tegen een mogelijke afwijzing van de TONK-uitkering door haar persoonlijk behandeld worden.

Wij willen dat er definitief een einde komt aan het ondertekenen van collegebrieven door één of meer wethouders.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Ondertekening van de brief van 11 augustus jl. door wethouder al Mobayed is in strijd met de beginselen van collectief bestuur en mede daarom van weinig waarde. Waarom worden brieven over collegebesluiten regelmatig door individuele wethouders ondertekend ? Wilt u voortaan brieven over collegebesluiten uitsluitend door de burgemeester en gemeentesecretaris laten ondertekenen?
 2. Wat zijn de kosten van schrijven, printen en versturen van de brief van 11 augustus jl. over de TONK-regeling?
 3. Waarom is de brief over de TONK-regeling huis-aan-huis bezorgd door Post NL, terwijl de gemeente Hoorn via Werksaam medeeigenaar is van Business Post en dit postbedrijf vaste bezorger is van stadhuispost ?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan het college van Burgemeester en wethouders
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

Hoorn, 5 augustus 2021

Betreft: Artikel 36 vragen

Onderwerp: Artikel NHD 3 augustus 2021, Zero-emissiezone Hoorn rond 2027

Geacht College,

Dinsdag 3 augustus 2021 was in het Noordhollands Dagblad (NHD) te lezen dat de gemeente Hoorn rond 2027 naar een Zero-emissiezone wil. Ook wordt duidelijk gemaakt welke fasering de gemeente voor ogen heeft met het eerst verbieden van niet emissievrije bestelbussen in 2027 en in 2030 de vrachtwagens. In het artikel wordt melding gemaakt van plannen die opgesteld zijn om naast de instelling van de Zero-emissiezone het optimaliseren van de afvalinzameling en afbakenen van het kernwinkelgebied met bewegende paaltjes mogelijk te maken.

Deze publicatie verbaast ons zeer omdat de raad (nog) niet op de hoogte is van deze plannen en roept bij ons de volgende vragen op:

 1. Waarom is tot deze publicatie overgegaan zonder voorafgaande informatiesessie of raadsbrief?
 2. Waarom is de ambitie om een Zero-Emissiezone in te stellen in 2027 niet expliciet gemeld in het raadsbesluit of raadsvoorstel van de mobiliteitsvisie Hoorn 2030 van 6 juli 2021?
 3. Erkent het college dat er sprake is van impliciete besluitvorming in de mobiliteitsvisie Hoorn 2030 en dat impliciete besluitvorming onwenselijk is?
 4. Tot onze verbazing zijn in onderstaande kaart van de Zero-emissiezone zijn de Binnenstad, Hoorn Noord en Venenlaankwartier opgenomen. Waarom is deze in onze ogen onrealistische afbakening gemaakt in tegenstelling tot de gemaakte afspraken in de mobiliteitsvisie?

  Bekijk afbeelding. 

 5. Waarop is de in het NHD genoemde CO2-reductie van 1 megaton voor Hoorn gebaseerd en wanneer moet die bereikt zijn?
 6. In de mobiliteitsvisie staat: “De afbakening van het gebied wordt later vanaf 2021 ingevuld in nauwe samenspraak met de ondernemers in de stad. Daarbij is er ook aandacht voor andere maatregelen die de logistiek in de stad verduurzamen en optimaliseren”. Dat roept de volgende vragen op:
  a. Heeft het overleg met de ondernemers in de (binnen)stad om te komen tot deze afbakening plaatsgevonden?
  b. Op welke wijze heeft de samenspraak plaatsgevonden tegen de achtergrond dat na het vaststellen van de mobiliteitsvisie de vakantieperiode aanbrak?
  c. Wat was de uitkomst van het overleg met de betrokken ondernemers en andere organisaties?
  d. Waar kunnen betrokken ondernemers en organisaties terecht voor inhoudelijke vragen over deze plannen?
 7. Welke invloed heeft het optimaliseren van de afvalinzameling op de gemaakte afspraken met HVC en heeft er ook overleg met hen plaatsgevonden?
 8. Hoe denkt het college de afvalinzameling in de binnenstad te kunnen optimaliseren en welke financiële middelen zouden daarvoor bestemd kunnen worden?
 9. Wanneer en op welke wijze worden de plannen inhoudelijk met de raad gedeeld en hoe gaat besluitvorming plaatsvinden?

Deze vragen zijn opgesteld in samenwerking met Raadscommissielid Martijn Mengerink, VVD.

Met vriendelijke groet,
Rob Droste – VVD Hoorn
Roger Tonnaer - Fractie Tonnaer
Menno Jas - DRP
Jeroen van der Veer - Sociaal Hoorn
Rob Brandhoff - CDA Hoorn

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen m.b.t. sluiting met ingang van 9 augustus van de Service & Tickets winkel van de NS bij het station in Hoorn.

Hoorn, 4 augustus 2021


Geacht College,

Uit een publicatie van het Noord Hollands Dagblad van 4 augustus 2021 blijkt dat de NS voornemens is de service balie bij het NS Station per 9 augustus Hoorn te sluiten. Treinkaartjes kunnen voortaan alleen online of via een automaat worden gekocht. Van station Hoorn maken dagelijks bijna 16.000 mensen gebruik, bovendien is het regionaal zeer belangrijk, omdat het tegenover het Dijklanderziekenhuis is gelegen. De sluiting loopt voor op de adviesaanvraag die NS op 9 december 2020 bij de Ondernemingsraad en consumentenorganisaties in het Locov heeft ingediend.

Al eerder op 12 januari van dit jaar hebben ondergetekenden art. 36 vragen over dit onderwerp aan u gesteld omdat wij grote zorgen hebben dat niet alle mensen gebruik kunnen maken van de digitale weg. Uit onderzoeken van o.a. de Ouderenbonden blijkt dat nog velen digibeet zijn en zullen blijven. Ook is een servicebalie belangrijk voor buitenlandse toeristen.

Wij vinden dat het Openbaar Vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor mensen met visuele beperkingen maar ook voor mensen die geholpen moeten worden met een treinkaartje kopen via een automaat en mensen die reisinformatie behoeven.

Naar aanleiding van onze eerdere vragen van 12 januari dit jaar heeft u aan de NS Regiodirectie Randstad Hoorn, t.a.v. mevrouw Winkenius een brief geschreven met dringend verzoek om de fysieke serviceverlening in het station Hoorn te continueren of op een creatieve manier uit te voeren.

Volgens artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de sluiting van de servicebalie NS in station Hoorn per 9 augustus 2021?
 2. Heeft u antwoord gehad op uw brief aan Mevrouw Winkenius van de NS Regiodirectie van Randstad Hoorn over dat Wethouder Bashara het niet eens is met de sluiting van de servicebalie en/of een creatieve oplossing wil.
 3. Zo ja: Wat heeft de Regiodirectie geantwoord?
 4. Wat is uw inzet om de dienstverlening in Hoorn inzake het treinverkeer op station Hoorn voor buitenlandse toeristen en onze inwoners, met name voor de inwoners die dit nodig hebben, te behouden?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Conny Ligthert en Marieke Rijk, gemeenteraadsleden

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: voordracht nieuwe stadsdichter

 

Hoorn, 2 augustus 2021

 

Geacht College,

 

Per brief van 26 april 2021 hebben wij voorgesteld Levi Noë te benoemen tot stadsdichter van Hoorn. Vanuit de kunst- en cultuursector kregen wij goede recensies over hem. Woordkunstenaar Noë beschikt de gave van het woord en is goed in staat de corona-afstand van 1,5 meter tussen inwoners met warmte en humor te verkleinen.

 

Volgens wethouder Bashara (NHD, 29 april 2021) is het voorstel om Noë te benoemen tot stadsdichter ‘pronken met andermans veren’.  

Ondanks de ferme uitspraak van wethouder Bashara is het college van B&W, drie maanden na ons schrijven van 26 april jl., nog steeds niet voornemens om Noë te benoemen tot stadsdichter. Al een flinke tijd staat Noë in de startblokken om te schrijven voor en over onze inwoners en organisaties. Wij verheugen ons nu al op de roerende gedichten die hij ongetwijfeld zal maken bij het afscheid van een of meer wethouders in het voorjaar van 2022.

 

Fractie Tonnaer wil u nogmaals oproepen om Noë’s talent niet voor de stad verloren te laten gaan, hem op korte termijn te benoemen tot stadsdichter en hem daarbij de creatieve ruimte te verschaffen die daarvoor nodig is.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: woekerende braamstruiken bij Nok, Kap en Spant

Hoorn, 23 juli 2021


Geacht College,

Buurtbewoners van Nok e.o. hebben ons attent gemaakt op de slechte staat van onderhoud van het parkje gelegen tussen Nok en Spant. Het parkje maakt deel uit van het Willem Wiesepark in de Kersenboogerd. Tijdens de wandeling zijn we geschrokken van de wildgroei door braamstruiken in het park. Braamstruiken zijn vanwege de doornen gevaarlijk voor gebruikers van het park en overwoekeren struiken en bomen.

Bewoners en onze fractie hebben de indruk dat onvoldoende groenonderhoud in dit gedeelte van het Willem Wiesepark plaatsvindt. Daardoor worden de noodzakelijke inspanningen om de achterstand in te lopen steeds groter. Zonder kordaat ingrijpen verandert het park in een wildernis en wordt het onbruikbaar voor wandelaars en spelende kinderen. Om het woekeren te bestrijden hebben bewoners op enkele plaatsen in het park zelf stukken braamstruik verwijderd.

Fractie Tonnaer wil u oproepen de woekerende braamstruiken te verwijderen en het jaarlijkse onderhoud op te pakken.

Wij stellen u hierover de volgende vragen:

 1. Onderkent u de problemen met de woekerende braamstruiken en het achterstallig onderhoud in dit gedeelte van het Willem Wiesepark, tussen Nok en Spant ? Wilt u de braamstruiken verwijderen en de schade aan het overige groen herstellen?
 2. Is de achterstand in onderhoud en woekerende braamstruiken ontstaan door een beperkt onderhoudsbudget of door andere omstandigheden ? 3. Is eveneens in andere parken van onze stad sprake van woekerende braamstruiken en wat gaat u hiertegen doen ?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: uw brief 14 juli 2021, zaaknummer 1877239, promotiekosten Holland boven Amsterdam.

Hoorn, 16 juli 2021

Geacht College,

11 juni jl hebben wij gevraagd waarom de gemeente Hoorn jaarlijks € 86.395 bijdraagt voor de pormotie van Holland boven Amsterdam. Deze financiële bijdrage is een boven gemiddelde bijdrage ten opzichte van andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarom hebben wij gevraagd welke extra toeristische diensten de gemeente Hoorn ontvangt voor deze hoge financiële bijdrage aan Hollande boven Amsterdam.

Volgens de beantwoording door het college (14 juli 2021) ontvangt Hoorn voor de boven gemiddelde financiële bijdrage geen extra toeristische diensten maar krijgt onze stad meer aandacht in campagnes en promotie. Als voorbeeld worden genoemde de Waterweken, Omringdijk en de Gouden Eeuw.

Uw beantwoording heeft ons niet overtuigd van nut en noodzaak voor deze extra financiële bijdrage aan Holland boven Amsterdam.

In uw brief laat u ons doodleuk weten plannen te hebben de financiële bijdrage aan Holland boven Amsterdam de komende vier jaar te continueren en ons daarover te informeren.

Voordat u financiële toezeggingen doet willen wij allereerst een discussie in de raadscommissie voeren over nut, noodzaak en de hoogte van de financiële bijdrage aan Holland boven Amsterdam. Wij ontraden het college met klem zonder discussie met de gemeenteraad onomkeerbare beslissingen te nemen of toezeggingen te doen.

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Menno Jas, namens DRP

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn
Betreft: art. 36 vragen over structureel probleem van parkeercontrole door scanauto bij gebruik van gehandicapten parkeerkaart.

Hoorn, 9 juli 2021

Geacht College,


De Gemeente Hoorn verstrekt Europese Gehandicapten Parkeervergunningen op naam. Deze dienen achter de voorruit te worden gelegd zodat de parkeerwachter de rechtmatigheid van het parkeren kan controleren.

Vanwege bezuinigen en een betere efficiency is gekozen deze controle te laten uitvoeren door een scanauto. Deze scant het kenteken.

Recentelijk is een inwoner van Hoorn, in het bezit van een gehandicapten parkeerkaart, tot 2 maal toe aangeslagen voor een naheffing op dezelfde locatie, terwijl hij was gerechtigd daar kosteloos te kunnen parkeren.

Na het maken van bezwaar zijn beide naheffingen geseponeerd, hetgeen extra administratieve lasten voor de gemeente betekent.

Wij stellen u volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

 1. Waarom heeft de Gemeente gekozen voor de uitgifte van een Europese Gehandicaptenkaart op naam?
 2. Kan de scanauto ook de vergunning op het dashboard controleren?
 3. Mag de vergunninghouder, met zijn op naam gestelde vergunning, in elk willekeurig voertuig rijden volgens de codes op zijn rijbewijs en gebruikmaken van zijn parkeervergunning?
 4. Wat zijn de consequenties indien vergunninghouder in een voertuig rijdt dat niet op zijn naam staat, denk hierbij aan een leenauto van een garagebedrijf of een auto van een willekeurige particulier als hij zijn gehandicapten parkeerkaart gebruikt?
 5. Bent u het met ons eens dat door deze procedure fraude in de hand kan worden gewerkt?
 6. Waarom signaleert het parkeersysteem niet dat het kentekenvoertuig eigendom is van een vergunninghouder met een rechtsgeldig Europese Gehandicapten Parkeerkaart?
 7. Hoe kan het dat de naheffingstoeslagen verschillen bij een parkeercontrole bij dezelfde parkeerpaal?


Vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer,
Nico Oudheusden, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: voortgang besluitvorming Rozenbuurt

Uw brief: 17 juni 2021, kenmerk 1873646

Hoorn, 21 juni 2021


Geacht College,

Door een technische storing in de ICT en door incomplete stukken van onvoldoende kwaliteit is er vertraging ontstaan in de besluitvorming voor de bouw van 450 woningen in de Rozenbuurt. Als alles volgens plan verloopt, verwacht u tijdens de raadscommissie van 31 augustus a.s. het plan te bespreken en tijdens de raadsvergadering van 21 september a.s. door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Wij hebben de indruk dat de vertraging niet alleen is ontstaan door een ICT-storing en door een gebrek aan kwaliteit van de onderliggende stukken. Opvallend in uw brief is de zin “vlak voor de beoogde besluitvorming in het college 1 juni jl”. Onze fractie vermoedt dat de vertraging eerder is ontstaan door de geringe inspraak en participatie van omwonenden van de Rozenbuurt in Zwaag. De bezwaren van de bewoners tegen de geplande hoogbouw aan de Oostergouw, onderdeel van de Rozenbuurt, is door de gemeente en Scholtens Bouw genegeerd. Door het wegwuiven van de bezwaren heeft u de bewoners extra aangespoord met goede argumenten bezwaar te maken tegen onder andere de hoogbouw aan de Oostergouw.

De opmerking van wethouder Helling dat de bewoners zich juridisch maar moeten verweren tegen plan Rozenbuurt heeft blijkbaar effect gehad met alle gevolgen van dien.

Voor het participatieproces De Vrijheid (Holenweg 6-8-10) heeft u na de beoordeling van de binnengekomen reactie van bewoners alsnog besloten dat externe begeleiding door De Wijde Blik van het participatieproces nodig is. Fractie Tonnaer wil u aanraden voor de Rozenbuurt vergelijkbare externe begeleiding van het participatieproces in te schakelen.

Door de gebrekkige participatie heeft u de ontstane vertraging over zichzelf afgeroepen. Het tij is nog te keren door alsnog te luisteren naar de mening van bewoners. Wij raden u aan de ontstane vertraging om te zetten in tijdwinst door alsnog met de bewoners in gesprek te gaan en van de participatie serieus werk te maken. Dan pas kunt een nog grotere vertraging, van minstens één tot twee jaar, voorkomen. De bewoners zijn nu van plan een bezwaarprocedure te voeren tot en met de Raad van State.

Deze groeiende vertraging is ongunstig voor de broodnodige woningbouw in Hoorn en West-Friesland.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer

Artikel 37: Aanbestedingstraject invulling locatie oude viskraam Hoofd 2B


Geacht college,

Naar aanleiding van het aanbestedingstraject over de invulling van locatie oude viskraam Hoofd 2B ontvangen meerdere raadsleden zeer verontrustende signalen. Deze signalen zijn politiek zwaarwegend en daarom gaan wij ervanuit dat er vooralsnog geen onomkeerbare besluiten in dit dossier worden genomen.

Deze signalen zijn dat er door betrokkenen getwijfeld wordt aan de gang van zaken rondom de aanbesteding en dat er sprake zou zijn van vooringenomenheid tijdens het proces. We kunnen dat niet beoordelen zonder te beschikken over de benodigde inlichtingen. De raadsleden vragen het college dan ook om de gemeenteraad te volledig te informeren conform artikel 37 van het RvO.

Daarbij willen wij in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe is de aanloop naar het aanbestedingstraject verlopen en is dat de gebruikelijke procedure voor het starten van een aanbestedingstraject?
 2. Waarom is de gemeenteraad niet betrokken geweest bij dit onderwerp noch actief geïnformeerd?
 3. Wat waren de criteria van het aanbestedingstraject en is er ook alleen aan deze criteria getoetst?
 4. Wat was het geldende mandaat voor de ambtelijke organisatie in het aanbestedingstraject en in de aanloop richting dat traject en is dat een gebruikelijke procedure?
 5. Waarom is er volgens het college ophef ontstaan over het uitkomst aanbestedingstraject, waarbij de bestuurlijke betrouwbaarheid van de gemeente Hoorn ter discussie is komen te staan?
 6. Leefden er ambtelijk en/of bestuurlijk al langer plannen om een fietsenverhuurbedrijf in de viskraam te vestigen?
 7. In welke mate is het college bereid om een second opinion te laten uitvoeren, waarbij de juiste en meest gebruikelijke procedure van aanbesteding nogmaals wordt gevolgd?

Wij verzoeken de mondelinge beantwoording te laten plaatsvinden in de eerste aankomende raadsvergadering.

Hoogachtend,

Robert Vinkenborg, ÉÉNHoorn
Onno Egtberts, Fractie Tonnaer
Rob Droste, VVD Hoorn
Dick Bennis, CDA Hoorn
René Assendelft, Hoorn Lokaal
Kees Maas, Christen Unie
Arnica Gortzak, PvdA
Menno Jas, DRP

Aan college van Burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: vragen n.a.v. raadsvoorstel 1863909 Keuze voorkeursvariant Westfries Museum

Hoorn, 27 mei 2021


Geacht College,


Tijdens de verbouwing en samenvoeging is het Westfries Museum ongeveer twee jaar gesloten voor publiek en wordt de collectie in depot bewaard. In de commissievergadering van 20 mei jl. heeft onze fractie voorgesteld de collectie slechts voor een deel in depot te bewaren. Een belangrijk deel kan volgens ons worden opgesteld en getoond in de Statenpoort (oude stadhuis). Het minst kwetsbare deel van de collectie kan in etalages van leegstaande winkels worden tentoongesteld.

Verder heeft onze fractie de suggestie gedaan om belangrijke schilderijen te kopiëren op linnen. Deze replica’s zouden op diverse plekken in de stad, buiten en binnen, opgehangen kunnen worden tijdens de verbouwing. Door het plaatsen van de replica’s in de stad blijft het museum ondanks de sluiting altijd in het oog en het hart van de inwoners en bezoekers van onze stad. Hebben het college en het museum sympathie voor bovenstaande ideeën? Willen en kunnen het college en het museum onze ideeën uitvoeren?

Hoewel de toegankelijkheid niet als optie in het amendement ‘sober en doelmatig’ wordt genoemd, stelt het college voor de toegankelijkheid van het Westfries Museum te verbeteren. Dat zou moeten door een lift te bouwen en op iedere verdieping barrières in de vorm van trappen en hoogteverschillen tussen de vloeren te verwijderen. Over het verwijderen van monumentale niveauverschillen maken wij ons zorgen. Volgens ons tast dat het monumentale karakter van panden ernstig aan. Hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Hoornse welstands- en monumentencommissie toestemming gegeven voor het verwijderen van de monumentale niveauverschillen? Zijn de niveauverschillen met trappen en deurdrempels essentieel voor het karakter van de monumentale panden van het Westfries Museum? Welke bouwkundige maatregelen neemt u voor de toegankelijkheid van andere monumenten zoals de Waag, Hoofdtoren, Oosterpoort, Boterhal en Koepelkerk?

Wij vertrouwen erop dat het college uiterlijk voor 15 juni a.s. onze vragen zal beantwoorden.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vraag n.a.v. raadsvoorstel 1863909 Keuze voorkeursvariant Westfries Museum

Hoorn, 26 mei 2021

Geacht College,

Medio 2017 heeft de heer Le Cocq d’Armanville aan het Westfries Museum een bedrag van 1,7 miljoen euro nagelaten. Het toenmalige college van B&W heeft de nalatenschap van de heer Le Cocq naar zich toegehaald zonder voldoende rekening te houden met de intentie van de heer Le Cocq en diens goede verstandhouding met het museum.

Bij brief van 31 juli 2017 heeft Fractie Tonnaer aan het college gevraagd of de nalatenschap kan en mag worden ingezet voor de verbouwing en samenvoeging van het Westfries Museum. Uit de beantwoording (18-08-2017) van vraag 5 blijkt dat het college of museum overweegt de nalatenschap daarvoor te gebruiken. Citaat uit beantwoording: ‘De voorwaarden van het legaat zijn dermate ruim gedefinieerd dat (gedeeltelijke) financiering van maatregelen van het nagelaten vermogen tot de mogelijkheden behoort.’

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie van 20 mei jl. hebben wij de nalatenschap van de heer Le Cocq genoemd. Door wethouder Bashara werden de opmerkingen en vragen ontwijkend beantwoord.

Vanwege de hoge verbouwingskosten van het museum en mede gezien de zorgelijke financiële situatie van de gemeente lijkt het ons nodig dat vanuit het Le Cocq-legaat een substantiële bijdrage aan de verbouwing en samenvoeging van het museum wordt geleverd. Het gebruik van het legaat past bij het doel en de intentie van de nalatenschap.

In verband met de behandeling van het raadsvoorstel ‘Keuze voorkeursvariant vernieuwing Westfries Museum’ tijdens de raadsvergadering van 15 juni a.s. stellen wij de volgende vraag:

 • Wilt u de gemeenteraad voorstellen om een substantieel deel van de nalatenschap van de heer Le Cocq , zijnde € 1,7 miljoen euro, in te zetten voor de verbouwing en samenvoeging van het Westfries Museum?

Wij vertrouwen erop dat het college uiterlijk voor 15 juni a.s. deze vraag zal beantwoorden.


Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Arnold Wegner, namens PvdA

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: art.36 vragen organiseren kinder-kermis 2021

 

Hoorn, 17 mei 2021.

 

Geacht College,

 

Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 werd al snel duidelijk dat de jaarlijkse kermis met vuurwerk in de Hoornse binnenstad niet georganiseerd kon worden. Om het gemis van de kermis enigszins te compenseren stelde onze fractie voor om een kermis te organiseren voor kinderen met uitsluitend kinderkermisattracties. Het college nam dat voorstel niet over. Op het parkeerterrein van het Pelmolenpad werd een aangepaste kermis gehouden met 50 attracties, looproute en stoplichtensysteem.

 

Wij waren zeer tevreden over de inzet die u destijds toonde door onder de moeilijke omstandigheden toch een kermis in afgeslankte vorm te organiseren. Ondanks de grote positieve inzet door de kermisexploitanten en het kermisteam werd de echte kermissfeer gemist en viel het aantal bezoekers tegen. Voor een deel werd het geringe bezoek veroorzaakt door de ligging van het afgesloten parkeerterrein Pelmolenpad ten opzichte van de winkelstraten in de binnenstad.

 

Wij veronderstellen dat ook dit jaar door de coronacrisis in Hoorn geen traditionele jaarkermis met vuurwerk kan en mag worden gehouden.

Vanwege het geringe enthousiasme voor de kermis op het Pelmolenpad vorig jaar stellen wij opnieuw voor om een kermis voor uitsluitend kinderen met kinderattracties in de straten van de Hoornse binnenstad te organiseren. Tijdens de kinderkermis kunnen ouders en grootouders  winkels en horecaterrassen aan de kermisroute bezoeken.

Vergeleken met een gewone kermis sluit de kinderkermis om 18.00 uur en is politietoezicht nauwelijks nodig. De kermisexploitanten kunt u het aantrekkelijk maken om met attracties naar Hoorn te komen door korting te geven op het staangeld.

 

Om ervoor te zorgen een reactie van u te krijgen stellen wij de volgende vragen:

 

 1. Bepaalt het kermisteam dan wel het college of en in welke vorm, waar en wanneer de jaarkermis 2021 wordt gehouden?
 2. Bent u het met ons eens dat het organiseren van de kermis 2021 niet op een afgesloten terrein buiten de binnenstad georganiseerd dient te worden, omdat dan de kermissfeer wordt gemist en er weinig bezoekers zullen komen?
 3. Bent u het met ons eens dat alleen een kermis in de straten van de binnenstad profijtelijk is voor winkeliers en horecaondernemers?
 4. Wilt u onze suggestie overnemen door dit jaar een kinderkermis te organiseren verspreid door de winkelstraten van de binnenstad?
 5. Heeft het college een alternatieve coronakermis in petto en zo ja welk type kermis, waar en wanneer?

 

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

 

 

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen bouw 50 appartementen locatie Blauwe Steen

Hoorn, 4 mei 2021

Geacht College,

Tijdens digitale informatiesessie voor raads- en commissieleden, donderdag 25 maart jl., presenteerde Campanile Vastgoed Ontwikkeling of Wilkoja Vastgoed bouwplannen voor de locatie van het voormalige winkelcentrum de Blauwe Steen. De projectontwikkelaar wil vijftig appartementen bouwen in de vorm van een hofje. Voor de realisering van deze huurappartementen wordt een pand in de Nieuwsteeg gesloopt en in de Nieuwstraat een poort, als toegang naar het hofje, gebouwd.

Bewoners vertelde ons dat de gemeente Hoorn optioneel zoekt naar de mogelijkheid om in combinatie met de appartementenbouw een grote fietsenstalling voor de binnenstad te bouwen in de Nieuwstraat. Verder deed Campanile Vastgoed de toezegging om over de bouwplannen met de bewoners en ondernemers in de buurt in gesprek te gaan. Bovendien kondigde Campanile aan om in de Nieuwstraat een informatiepunt over de bouwplannen te openen voor buurtbewoners, ondernemers en bezoekers.

Bewoners en ondernemers van Nieuwsteeg, Nieuwstraat, Kruisstraat en Lange Kerkstraat maken zich over de voorgenomen bouwplannen grote zorgen. Om de belangen van de ondernemers en bewoners zo goed mogelijk te behartigen hebben ze daarom de Belangengroep Blauwe Hof opgericht. De Belangengroep Blauwe Hof vindt de bouwplannen niet passen in de binnenstad. Ze voldoen niet aan het geldende bestemmingsplan. Door te dicht op de erfgrenzen te bouwen worden bewoners ernstig in hun woongenot benadeeld. Bovendien is geen rekening gehouden met de uitbreidingwensen van ondernemers.

Fractie Tonnaer is al jaren een groot voorstander van meer woningen in de binnenstad  maar, is het eens met de bezwaren van ondernemers en bewoners van de Blauwe Steen e.o.  Projectontwikkelaar Campanile Vastgoed Ontwikkeling of Wilkoja Vastgoed wil te veel appartementen op een te kleine kavel bouwen. Wij vermoeden dat Campaline niet de ambitie heeft om de binnenstad te verrijken met een mooi bouwplan, maar vooral oog heeft voor winstmaximalisatie. Wij begrijpen niet waarom Campanile ondernemers geen uitbreiding gunt voor hun bedrijf. Fractie Tonnaer adviseert dan ook het college om zich niet te verbinden aan kansloze bouwplannen ten koste van ondernemers en binnenstadbewoners.

Wij stellen u volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

 

 1. Waarom is na de presentatie op 25 maart jl. nog steeds geen contact gelegd met bewoners en ondernemers en is er geen informatiepunt ingericht over de bouwplannen Blauwe Steen zoals toegezegd?
 2. Campanile of Wilkoja wil vijftig appartementen bouwen en de gemeente Hoorn overweegt een fietsenstalling in de Nieuwstraat te bouwen als onderdeel van een totaal plan. Dreigen hierdoor de belangen van de projectontwikkelaar en van de gemeente met elkaar verstrengeld te raken ?
 3. Welke ervaring heeft de gemeente opgedaan bij de projecten de Vrijheid en de Lepelaar en zijn die bruikbaar bij het bouwproject de Blauwe Steen
 4. Bent u het eens met de bewoners en ondernemers dat het voorgenomen bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en met de belangen van ondernemers en bewoners ?
 5. Beslist het HIP (Hoorns Initiatieven Platform), College B&W of de gemeenteraad over de bouwplannen voor locatie de Blauwe Steen ?
 6. Bent u bereid te streven naar een aangepast bouwplan dat beter past in de binnenstad, voldoet aan het bestemmingsplan en meer rekening houdt met de belangen van ondernemers en bewoners in de buurt ?
 7. Kunt u het traject beschrijven van projectontwikkelaar en gemeente bij de realisering van de bouwplannen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wanneer ? Heeft de gemeente zich op enigerlei wijze gecompromitteerd aan de bouwplannen van Campanile of Wilkoja

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: voordracht nieuwe stadsdichter

Hoorn, 26 april 2021

Geacht College,

In 2005 is Cornelis Putemmer benoemd tot eerste (onbezoldigd) stadsdichter van Hoorn. Putemmer (werkelijke naam: Kees Aker) was stadsdichter tot zijn overlijden op 23 oktober 2008. Hij trad regelmatig op tijdens stadsfeesten, recepties en jubilea voor Hoornse verenigingen en de gemeente met vooral humoristische gedichten. In de Korte Achterstraat is een gedicht van Cornelis Putemmer aan de gevel bevestigd. Steven Engel was in 2010 stadsdichter van Hoorn. Vanaf januari 2013 is Hedwig Baartman een aantal jaren stadsdichter geweest. Vooral in deze moeilijke coronatijd verlangen onze inwoners naar vrolijke en troostende gedichten. Een nieuwe stadsdichter kan deze gedichten het best schrijven.

U heeft waarschijnlijk diverse geschikte kandidaten die Hedwig Baartman als dichter kunnen opvolgen. Desondanks stellen wij voor om Levi Noë te benoemen tot stadsdichter van Hoorn. Levi studeerde in 2017 af aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Dit jaar was hij actief op het Health Valley Event, voor Gehandicaptenzorg Nederland en heeft hij zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. Levi kan volgens onze fractie de 1,5 meter corona-afstand tussen inwoners denkbeeldig verkleinen en de monumentale haven, binnenstad, nieuwbouwwijken en de dorpen Blokker en Zwaag in mooie bewoordingen schilderen. Daarom verzoeken wij het college van B&W om Levi Noë te benoemen tot stadsdichter en hem alle creatieve vrijheid te geven die daarbij nodig is.


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Hoorn, 15 april 2021

Betreft: vragen art. 36 RvO over plannen van de Betrokken Poorter

Geacht college,

In december 2020 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vastgesteld. Het plan wordt de komende tijd in twee bestemmingsplannen uitgewerkt. Een bestemmingsplan voor stationsgebied Noord en Zuid en het andere voor het PelmolenpadPrismalocatie.

In februari jl. is de gemeente Hoorn het participatieproces gestart rond de plannen voor de Poort van Hoorn. Bewoners van Keern e.o. maken als Stichting de Betrokken Poorter intensief gebruik van het participatieproces. Op professionele wijze worden stedenbouwkundige schetsen kritisch bestudeerd, nieuwe berekeningen gemaakt en bruikbare voorstellen aangeleverd voor de bouw van een 1,5-laags ondergrondse parkeergarage met fietsenstalling, onder het hele gebied aan de noordkant van het station.

De plannen van Stichting de Betrokken Poorter zijn vrijdag 24 maart en vrijdag 9 april digitaal gepresenteerd en besproken met onder anderen gemeenteraadsleden. Om de discussie te vergroten en de ideeën en plannen te toetsen, had De Betrokken Poorter door middel van een brief aan wethouder Bashara speciaal mensen uitgenodigd van de Projectorganisatie Poort van Hoorn en het stedenbouwkundigbureau Karres en Brands. Wethouder Bashara (Poort van Hoorn) , Projectbureau en stedenbouwkundigbureau Karres en Brands werden tijdens de tweede presentatie op 9 april jl. gemist en zijn daardoor een nuttige dialoog met de plannenmakers misgelopen.

Om de inspanningen en plannen van de Stichting de Betrokken Poorter tot zijn recht te laten komen, hebben onze fracties afgelopen vrijdag tijdens de digitale bijeenkomst toegezegd om de ideeën en vervangende plannen van de Poorter voor te leggen en daarover art. 36-vragen te stellen:

 1. Is het juist dat de birdview van Karres en Brands aanmerkelijk minder bouwoppervlakte biedt dan door de gemeenteraad is vastgesteld?
 2. Bent u het met ons eens dat de schaduwwerking zoals getoond in de brochure van de Stichting zeer nadelig is voor de bewoners van Keern en Dedemstraat?
 3. In Hoorn zijn diverse openbare en particuliere ondergrondse parkeergarages gebouwd. Hoe verhoudt zich deze bouw tot de opmerking van de projectorganisatie dat ‘de pech in onze stad is dat de bodem zich niet echt leent voor ondergronds bouwen van parkeergarages’ (NHD 9 dec. 2020)? Bent u het eens met ons dat de conclusies over de bodem en de beperkte mogelijkheid om ondergrondse parkeergarages te bouwen onjuist is?
 4. Bent u met ons van mening dat de aanwezigheid van ondergrondse parkeergarages onder de Toren van Hoorn en Ekoplaza het extra onaannemelijk maakt dat er in het (tussenliggende)
  Stationsgebied Noord vanwege de ‘grondwaterstand’ niet ondergronds gebouwd kan worden? Hoe verhoudt zich dat tot het Raadsbesluit om zoveel mogelijk ondergronds te parkeren?
 5. Bent u het met ons eens dat dankzij gebruik van elektrische OV-bussen zowel onder als boven het busstation gebouwd kan worden? Deelt u onze mening dat het busstation en de busremise voor elektrische OV-bussen bij elkaar gebouwd moet worden? Volgens advies in stedenbouwkundigplan van Karres en Brands (blz. 14 en 30) moeten de bussen op korte afstand van het busstation in de busremise gestald en opgeladen kunnen worden.
 6. Volgens Stichting de Betrokken Poorter kunnen de vervoersstromen al op de Maelsonstraat gescheiden worden en in combinatie met de busremise bij het busstation, een significante afname opleveren van de kruisende verkeersbewegingen. Graag uw mening hierover.
 7. Door de aanwezigheid van grote brokken puin en ander grof afval, zoals bielzen, en door de aanwezigheid van olie en steenkoolbedrijven in de jaren vijftig en zestig is de grond vermoedelijk meer vervuild dan wordt aangenomen. Ben u met ons van mening dat sanering van de vervuilde grond alleen kan door afgraving van de grond en dat daarmee de mogelijkheid ontstaat om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen? Kunt een indicatie geven van de hoogte van de saneringskosten van de vervuilde grond? Wie is financieel voor de sanering verantwoordelijk?
 8. Bent u het met ons eens dat het unieke historische lint van het Keern, licht verhoogd als voormalige dijk, niet mag worden aangetast? Het historisch effect wordt ook versterkt door de nieuwe poort van de begraafplaats die weer in ere is hersteld.

Vriendelijke groet, namens

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

VVD, Chris de Meij

CDA, Dick Bennis

PvdA, Arnold Wegner

DRP, Menno Jas

Christen Unie, Kees Maas

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO, Nieuwendam 8

Hoorn, 6 april 2021

Geacht College,

Vanaf 1 maart jl. is aan de Nieuwendam 8 een praktijk voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassen gevestigd. De vestiging is volgens het bestemmingsplan uitsluitend toegestaan in combinatie met wonen. Het monumentale woonhuis is volledig tot praktijk veranderd. Het pand Nieuwendam 8 heeft de bestemming ‘gemengd’.

Vestiging van een praktijk strookt niet met het karakter van woonstraat in de historische haven. Omdat er een tekort is aan woningen en een overschot aan lege kantoorgebouwen, is er geen enkele noodzaak om van het bestemmingsplan af te wijken en toe te staan dat de woonfunctie volledig wordt opgeheven ten gunste van de vestiging van een praktijk. Deze vestiging vergroot bovendien het parkeerprobleem en trekt verkeer aan in de historische haven.

De Binnenstadsvisie ‘ruimte voor de gemengde stad’ is ten onrechte gebruikt om de vestiging van een praktijk in het gehele pand toe te staan. Volgens ons is de binnenstadsvisie vergeleken bij het bestemmingsplan een ondergeschikt document. Door de vestiging van een praktijk toe te staan overruled de Binnenstadsvisie het bestemmingsplan, terwijl het bestemmingsplan leidend en bepalend is. De onbegrijpelijke beslissing voor de transformatie van woonhuis naar praktijkpand is onder verantwoordelijkheid van het college van B&W bij mandaat genomen door de vakafdeling en HIP (Hoorns Initiatieven Platvorm).

Onze fractie vraagt zich af hoe lang en hoe vaak het college verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor bij mandaat genomen besluiten. Onbegrijpelijke mandaatbesluiten verhogen het bestuurlijke risico voor het college van B&W. Wij maken ons zorgen over dit verhoogde risico en adviseren het college om het bestuur in eigen hand te nemen en de huidige mandaatregeling gedeeltelijk of helemaal in te trekken, zodat een einde wordt gemaakt aan de voor het college kwetsbare mandaatcultuur.

Volgens art. 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat het bestemmingsplan leidend is voor een bestemmingswijziging van woonhuis tot volledig kantoor/praktijk en dat de Binnenstadsvisie ondergeschikt is aan het bestemmingsplan?
 2. Op welke wijze zijn de bewoners van de Nieuwendam betrokken bij de bestemmingswijziging van woonhuis tot volledig kantoor/praktijk?
 3. Deelt u onze mening dat de vestiging van een praktijk in de historische haven niet noodzakelijk is vanwege de grote leegstand van kantoorpanden en dat dit de parkeerdruk in de historische haven verhoogt?
 4. Hoeveel panden aan de Nieuwendam en in de historische haven kunnen nog veranderd worden van woonhuis naar kantoor/praktijk? En vindt u deze ontwikkeling wenselijk? 5
 5. Distantieert het college zich van of neemt het college de verantwoordelijkheid voor het mandaatbesluit tot transformatie van woonhuis naar volledig kantoor/praktijk aan de Nieuwendam 8?
 6. Welke stappen neemt u om herhaling van deze mandaatbeslissing te voorkomen die strijdig is met het bestemmingsplan en met de buurtbelangen van de Nieuwendam en de historische haven?
 7. Beseft het college dat het verantwoordelijk is voor de huidige ruime mandaatregeling en dat het daardoor veel bestuurlijk risico neemt? Bent u bereid de mandaatregeling aan te passen en te beperken?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer

Aan: Burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: samenvoegen panden en verkoop ijs

Hoorn, 9 maart 2021

Geacht College,

Banketbakker Van den Berg, gevestigd op Nieuwstraat 6 in Hoorn, heeft het plan om winkelpand Nieuwstraat 8 aan te kopen en vervolgens samen te voegen. De aankoop van het pand zal alleen plaatsvinden indien Van den Berg toestemming krijgt de panden samen te voegen én in pand nr. 8 schepijs te verkopen.


Ongeveer 4/5 van het pand Nieuwstraat 8 zal in gebruik worden genomen als werkruimte voor de fabricage van chocolade en ijs. In ongeveer 1/5 van het pand, aan de voorzijde, wil Van den Berg uitsluitend schepijs verkopen. Er komen geen zitplaatsen met stoelen en tafels en er komt geen raamverkoop van ijs. Enkele weken in december wordt de verkoopruimte gebruikt voor de verkoop van oliebollen en appelbeignets. Op ongeveer 17 meter diepte vanaf de voorgevel worden de twee panden (werkplaats banket en chocolade & ijs) met elkaar verbonden.

Minstens twee keer is door stadhuismedewerkers of werkgroepen de verkoop van ijs in pand Nieuwstraat 8 afgewezen. Wij hebben voor deze weigering geen begrip. Ondernemers in de Hoornse binnenstad verliezen, zeker in coronatijd, jaarlijks veel omzet. Het aantal leegstaande winkelpanden neemt toe. Fractie Tonnaer vindt het belangrijk dat de binnenstad een economisch krachtig centrum blijft voor Hoorn en de regio.

Om dat doel te bereiken is het nodig dat het college ondernemers helpt bij de bedrijfsvoering en uitbreiding van hun winkels. Wij waarderen het dat de enige Hoornse banketbakker in deze economisch moeilijke tijd wil investeren in zijn zaak en gelijktijdig investeert in de Hoornse binnenstad.

Onze fractie vraagt daarom het college zich constructief op te stellen door de samenvoeging van panden en de verkoop van ijs in pand no.8 mogelijk te maken. IJs behoort al minstens zeventig jaar tot het vaste assortiment van banketbakkers. In Amsterdam is een aantal beroemde banketbakkers met ijsverkoop gevestigd. Minstens de helft van de tachtig leden van de vereniging Het Patisserie College, waar Van den Berg lid van is, verkoopt schepijs. Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw was de Hoornse banketbakker Conijn aan de Ramen een begrip met schepijs. IJsverkoop is feitelijk geen horeca-activiteit maar hoort meer thuis bij het assortiment van de banketbakker.

Wij vragen u mee te werken aan de samenvoeging van de panden Nieuwstraat 6 en 8 en de ijsverkoop in pand no. 8 toe te staan. Dat is volgens ons belangrijk voor de banketbakker en voor de economie van de binnenstad. Leegstaande winkelpanden hebben een negatief effect op de economie terwijl bedrijvigheid in de binnenstad hard nodig is.

Wij rekenen erop dat uiterlijk aankomende zomer banketbakker Van den Berg heerlijk schepijs kan verkopen. Binnen één maand verwachten wij voor banketbakkerij Van den Berg een positieve reactie op de aanvraag te ontvangen.


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,


Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: artikel 36 vragen over nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen 2011 in relatie met de vastgestelde Groenvisie 2019.

Hoorn, 15 maart 2021


Geacht College,


In 2011 is de nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen vastgesteld. Deze nota wordt nog steeds als leidraad gebruikt voor het openbaar-groenbeleid in Hoorn. Onze stad versteent steeds meer en openbaar groen is vanwege tal van redenen van grote waarde. Daarom is, na een uitgebreid participatietraject met bewoners, in 2019 een Groenvisie vastgesteld. Daarnaast ondersteunt de gemeente vergroeningsprojecten zoals stichting Stadslandbouw en het project Steenbreek.

Recent zijn wij als fracties geconfronteerd met de gronduitgifte van gemeentelijk groen waarover we onze twijfels hebben. Het lijkt erop dat deze uitgifte niet is getoetst aan de uitgangspunten in de recent vastgestelde Groenvisie. Tevens lijkt het dat de nota uit 2011 nog steeds gebruikt wordt voor de uitgifte van openbaar groen. Omwonenden en direct betrokkenen worden ook niet betrokken bij deze uitgifte.

In het uitgiftebeleid wordt gesproken over toetsingsgronden. In de voorbeelden die wij hebben gekregen, is het niet duidelijk welke toetsingsgronden dat zijn en hoe die zijn toegepast. Onze fracties vinden het van groot belang dat deze criteria helder en inzichtelijk zijn voor alle inwoners van Hoorn.

Wij constateren dat de nota uit 2011 niet meer past in deze tijd en onvoldoende aansluit op de Groenvisie die door de gemeenteraad in 2019 is vastgesteld. Wij zien dat door de uitgifte van stukjes grond veel groen verdwijnt, dat deze slecht worden onderhouden of gebruikt worden voor het stallen van bijvoorbeeld vuilnisbakken, auto’s, aanhangwagens en zelfs worden ingericht als privétuin.

Volgens art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Welke afweging wordt er gemaakt om openbaar groen af te geven ter adoptie of als huur? Met daarnaast de vraag: is er, of wat is, het verschil tussen beide opties?
 2. Wat zijn de huidige toetsingscriteria voor het uitgeven van openbaar groen en hoe worden buurtbewoners bij de uitgifte betrokken?
 3. Is het mogelijk een adoptiegroen-overeenkomst om te zetten in een huurcontract? Zo ja, aan welke criteria wordt dat dan getoetst en wie kan dat bepalen?
 4. Welk deel van het uitgegeven openbaar groen moet daadwerkelijk groen blijven en welk deel mag worden verhard?
 5. Is er voldoende toezicht op de inrichting en het gebruik van de uit te geven stukjes grond en hoe is dat geregeld?
 6. Mogen de stukjes groen onttrokken worden aan de openbare ruimte?
 7. Hoe is het recht van overpad, indien van toepassing, voor direct omwonenden geregeld en gegarandeerd?
 8. Hoeveel stukjes openbaar groen/openbare grond zijn er de laatste tien jaar uitgegeven? Is er voldoende recent zicht op hoe deze stukjes worden gebruikt en zijn ingericht?
 9. Op welke wijze sluit het huidige uitgiftebeleid in uw ogen aan bij de vastgestelde Groenvisie?
 10. Tot slot: wilt u het uitgiftebeleid uit 2011 op korte termijn vernieuwen, zodat de uitgifte van grond aansluit op de Groenvisie 2019?

Vriendelijke groet,

Marieke Rijk, namens Fractie Tonnaer
Yousuf Yousufi, namens VVD
Alex van der Kleij, namens CDA
Elsbeth Broerse, namens D66
Jeroen van der Veer namens Sociaal Hoorn
Patricia Kusters, namens Groenlinks
Kees Maas, namens Christen Unie

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: nieuwe bouwafspraken voor de Poort van Hoorn

Hoorn, 11 maart 2021


Geacht College,

De vraag naar sociale huurwoningen is zeer hoog. Door het tekort aan sociale huurwoningen vraagt de gemeente van projectontwikkelaars om ten minste 30% goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Voor de resterende zeventig procent hanteert Hoorn de regel 30% middelduur en 40% duur.

Door de Huurdersvereniging De Boog zijn we erop attent gemaakt dat de 30-30-40 regel blijkbaar niet geldt voor de toekomstige woningbouw in het gebied Poort van Hoorn. In de minidocu Woningnood en Hoogbouw van Dion Swart zegt wethouder Samir Bashara letterlijk: ’Stel, je zou in de Poort van Hoorn 20-30% sociale woningen bouwen. Dan kom je financieel niet uit. Poort van Hoorn is net op een andere doelgroep gericht, voor mensen die in een appartement dicht bij het station willen wonen, daar zitten hogere en iets hoger dan gemiddelde inkomens’.

Uit de uitspraken van wethouder Bashara trekken wij de conclusie dat het college van B&W zonder instemming van de gemeenteraad de bouwverhouding 30-30-40 voor woningbouw heeft losgelaten in het gebied van de Poort van Hoorn. Kennelijk gelden hier nu andere bouwopdrachten, omdat voor andere doelgroepen wordt gebouwd en de projectontwikkelaars om financiële redenen niet goedkoop kunnen bouwen. Volgens wethouder Bashara, en wij nemen aan ook volgens het college, wordt in de Poort van Hoorn alleen gebouwd voor kopers en huurders met hoge(re) inkomens die bij het station willen wonen.

Onze fractie is verbaasd dat het college zonder instemming van de gemeenteraad deze nieuwe bouwverhoudingen in de Poort van Hoorn heeft bedacht. Wij veronderstellen dat projectontwikkelaars die woningen elders in de stad willen bouwen, dus buiten de Poort van Hoorn, een beroep op deze noviteit zullen doen en ook daar zullen aansturen op het bouwen van minder sociale woningen.

Wij stellen daarover de volgende art. 36-vragen:

 1. Uitgaande van collegiaal bestuur, vragen wij wanneer het college B&W besloten heeft de bouwverhouding van 30-30-40 in de Poort van Hoorn te veranderen ten nadele van de sociale woningbouw? Wanneer legt u deze beslissing voor aan de gemeenteraad?
 2. Beseft het college dat deze nieuwe bouwopdracht consequenties heeft voor andere bouwprojecten, buiten de Poort van Hoorn?
 3. Begrijpt u dat door de nieuwe bouwopgave Wooncorporatie Intermaris alleen de taak krijgt om sociale woningen te bouwen en dat dit vanwege bouwcapaciteit en financieel voor Intermaris niet uitvoerbaar is? Wat is de mening van Intermaris en huurdersvereniging de Boog hierover?
 4. Heeft wethouder Bashara of het college met projectontwikkelaars reeds afspraken gemaakt over de bouw van minder sociale woningen in de Poort van Hoorn? Maken de nieuwe bouwverhoudingen deel uit van de intentieovereenkomst Poort van Hoorn met onder anderen NS en provincie NH?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO toewijzing sociale huurwoningen door alleen Woonmatch

Hoorn, 8 februari 2021

Geacht College,

De meeste sociale huurwoningen in West-Friesland zijn in het bezit van twee gemeentelijke woningbedrijven en zes woningcorporaties. De sociale huurwoningen hebben een huurgrens tot € 752,-. In principe worden deze woningen alleen toegewezen aan huurders die gezamenlijk een jaarinkomen hebben tot € 40.000,-.

De vraag naar sociale huurwoningen is zeer hoog. Mede vanwege het tekort aan sociale huurwoningen vraagt de gemeente Hoorn van projectontwikkelaars om tenminste 30% goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Hoorn hanteert de 30% (goedkoop) 30% (middel) 40% (duur) regel.

Stichting 172 min i.o. heeft ons recent erop gewezen dat de toewijzing van sociale huurwoningen die gebouwd worden door projectontwikkelaars, door de ontwikkelaar zelf toegewezen worden. Met de toewijzing van sociale huurwoningen hebben de meeste projectontwikkelaars nauwelijks kennis en ervaring. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen gelden voorwaarden zoals een inkomenstoets en dient een wachtlijst van woningzoekenden bijgehouden te worden.

Om te voorkomen dat de toewijzing van sociale huurwoningen verbrokkelt over diverse projectontwikkelaars en woningcorporaties stellen wij voor de toewijzing in handen te geven van Woonmatch WestFriesland, organisatie van zes woningcorporaties. Voor woningzoekenden is dat het meest overzichtelijk en solide. Fractie Tonnaer vraagt het college voor de toewijzing door één organisatie met één loket zich in te spannen. In het belang van uniformiteit in de toewijzing van sociale huurwoningen stellen wij de volgende art. 36-vragen:

 1. Bent u met ons van mening dat de toewijzing van sociale huurwoningen geen kerntaak is van projectontwikkelaars en vanwege kennis en ervaring beter uitgevoerd kan worden door woningcorporaties?
 2. Deelt u onze mening dat voorkomen moet worden dat toewijzing van sociale huurwoningen in West-Friesland verbrokkelt over diverse organisaties en bedrijven?
 3. Wilt u zich ervoor inspannen dat projectontwikkelaars de toewijzing van sociale huurwoningen in handen geven van Woonmatch WestFriesland?
 4. Bent u het met ons eens dat voor woningzoekenden het overzichtelijk en efficiënt is wanneer één organisatie is belast met inschrijving en toewijzing van sociale huurwoningen in WestFriesland?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO kwijtschelden/niet innen precariobelasting

Hoorn, 25 januari 2021

Geacht College,

Medewerkers/ambtenaren hebben de laatste jaren steeds meer bevoegdheden gekregen om zelfstandig beslissingen te nemen. Het is ons niet bekend in welke mate deze mandatering in de gemeentelijke organisatie is ingevoerd en wellicht te ver is doorgevoerd. Al drie, vier jaar is bij onze fractie het gerucht bekend dat een voormalig wethouder en medewerkers op eigen gezag precariobelasting aan belastingplichtigen hebben kwijtgescholden of niet hebben geïnd. Deze toezeggingen zijn door wethouder en ambtenaren gedaan terwijl ze daartoe niet bevoegd waren. Door deze toezeggingen is de gemeente ongeveer € 250.000,-- aan inkomsten misgelopen. U weet dat alleen het college van Burgemeester en Wethouders beslissingen neemt. Beslissingen in het gemeentelijke bestuur kunnen niet door één of meerdere wethouders worden genomen. Alleen de burgemeester heeft voor de openbare orde en veiligheid een zelfstandige bevoegdheid en kan beslissingen nemen.

Bovengenoemde kwestie vinden wij zorgelijk en daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het vermoeden juist dat door een (voormalig) wethouder en medewerkers/ambtenaren toezeggingen zijn gedaan over het niet innen of kwijtschelden van precariobelasting?
 2. Waren ze daartoe bevoegd en zo niet, welke maatregelen neemt u tegen deze onrechtmatige toezeggingen?
 3. Als het vermoeden wordt bevestigd, hoe lang heeft het college kennis van het onrechtmatig kwijtschelden of niet opleggen van precariobelasting en waarom duurt het zo lang voordat hiertegen wordt opgetreden?
 4. Klopt onze schatting dat de gemeente Hoorn ongeveer €250.000,- aan inkomsten is misgelopen?
 5. Begrijpt het college dat door het niet opleggen, kwijtschelden of niet innen van precariobelasting precedentwerking dreigt met grote nadelige gevolgen voor de gemeente?
 6. Gaat u alsnog, met terugwerkende kracht, over tot oplegging of inning van precariobelasting? 7. Welke maatregelen neemt u of zijn inmiddels genomen om herhaling van onrechtmatige toezeggingen te voorkomen?


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: artikel 36 vragen m.b.t. fysieke openingstijden van de service balie van de NS bij het station in Hoorn.

Hoorn, 12 januari 2021

Geacht college,

Uit een publicatie van ONS WESTFRIESLAND van 10 december 2020 blijkt dat de NS voornemens is de service balie bij het NS Station in Hoorn te sluiten. Treinkaartjes kunnen voortaan alleen online of via een automaat worden gekocht.

Alle activiteiten zouden dan moeten plaatsvinden via de digitale weg, informatieverzoeken, toelichting op de z.g. keuzedagen voor senioren bij treinreizen, advies bij vertragingen en overige zaken. Op zichzelf lijken dat hele gewone alledaagse zaken maar voor een deel van de bevolking helemaal niet zo gewoon.

Daarnaast zou dit betekenen dat in Noord-Holland Noord ten noorden van NS Zaandam geen fysieke servicebalie meer aanwezig is.

Fractie Tonnaer is tegen sluiting van de service balie in Hoorn en vindt het belangrijk dat er fysieke mogelijkheden voor service blijven.

Er is nog steeds een grote groep mensen die het nodig heeft dat er fysieke dienstverlening in een redelijke nabijheid aanwezig is.

In navolging van de Senioren Partij Alkmaar willen wij het college vragen zich in te zetten voor behoud van fysieke kaartverkoop en service in het NS station en vraagt het college of zij al in gesprek is met de NS over de mogelijke sluiting van het service loket.

Volgens artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de achteruitgang in de dienstverlening door NS?
 2. Is deze vermindering van de dienstverlening onderwerp van gesprek tussen NS en het college?
 3. Wat is uw inzet om de NS dienstverlening in Hoorn voor onze inwoners, met name voor de inwoners die dit nodig hebben, te behouden?
 4. Heeft de sluiting van het service- en verkooploket door NS gevolgen voor de bouw van een nieuw station aan de noordkant van het spoor?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Marieke Rijk en Conny Ligthert, gemeenteraadsleden

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: pleidooi vakantiespelen in coronatijd voor alle kinderen

Hoorn, 11 januari 2021

Geacht College,

Volgens een krantenartikel in het NHD van 8 januari 2021, ‘Eenzaamheid bij jonge kinderen zorgwekkend’, heeft Stichting Netwerk en Team Sport een vakantiefeest georganiseerd. Aan het vakantiefeest hebben ongeveer 70 kwetsbare kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar deelgenomen. De selectie voor deelname werd gedaan door Stichting Netwerk, 1.Hoorn, basisscholen en begeleiders van nieuwkomers. De spelen werden georganiseerd vanwege schoolachterstand, eenzaamheid, verveling en het gemis aan dagelijks ritme in deze moeilijke coronatijden.

Wij juichen het organiseren van vakantiefeesten toe, maar vinden het moeilijk te begrijpen dat deze feesten alleen georganiseerd worden voor kwetsbare kinderen. Alle Hoornse 5000-6000 kinderen hebben het moeilijk en behoefte aan spel, sport en onderling contact in coronatijd. Trouwens, ook de ouders van de kinderen raken uit hun gewone ritme en hebben moeite om het thuisonderwijs te combineren met hun eigen werk. Om zowel ouders als kinderen te ontlasten pleiten wij voor het organiseren van kindervakantiefeesten voor alle Hoornse kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onze fractie stelt voor dat deze kinderenspelen door de gemeente, samen met Netwerk en Team Sport, op wijk- en buurtniveau coronaveilig worden georganiseerd. Daarom hopen wij erop dat enthousiaste ouders zoveel mogelijk thuis blijven tijdens de vakantiefeesten.

Netwerk en Team Sport hebben door het organiseren van kinderactiviteiten in het verleden voldoende kennis en ervaring opgebouwd om kleinschalige kinderfeesten voor kinderen succesvol te organiseren. En mocht vanwege de coronamaatregelen het niet mogelijk zijn binnenkort de kinderfeesten te houden, dan kan alvast met de voorbereiding ervan worden gestart. De kosten van de kinderfeesten voor Hoornse kinderen kunnen ten laste komen van de egalisatiereserve stimuleringsfonds (coronacrisis € 2,4 miljoen).

Om te voorkomen dat ons voorstel voor het organiseren van kinderfeesten voor alle kinderen vervliegt, vragen wij u om binnen vier weken op ons voorstel te reageren.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

2020

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen over Ouderenbeleid naar aanleiding van Notitie van Stichting Ouderenraad, d.d. eind september 2020: “Het leven is een feest! – Is het leven een feest? “

Hoorn, 9 december 2020.

Geacht College,

Volgens het Planbureau Leefomgeving/CBS (cijfers 2019) is de belangrijkste trend in de demografie van Nederland, ook in onze regio, de voortgaande vergrijzing. In 2018 is het percentage 65-plussers toegenomen tot bijna 19 procent en er wordt een verdere stijging verwacht naar 25 procent in 2035. Pas in 2050 zal het iets minder worden. Met de ouder wordende bevolking neem het aantal 85-plussers toe, die zal verdubbelen. Een ander belangrijk punt is dat de verwachting is dat de het potentieel zorgcapaciteit zal afnemen tot de helft in 2035.

De landelijke Ouderenbond KBP-PCOB heeft onder bijna 3000 ouderen in 2019 vastgesteld dat veel ouderen moeite hebben met de snelheid waarmee de maatschappij digitaliseert. Ruim 35% van de 75-plussers gebruikt geen internet blijkt uit dit onderzoek. Deze ouderen vinden het te moeilijk en/of voelen zich te oud en/of hebben fysieke problemen en/of vertrouwen het internet niet. KBO-PCOB vindt hulp voor ouderen naar de digitale snelweg noodzakelijk en velen van de ouderen verwachten dat het nooit zal lukken door persoonlijke beperkingen op de digitale snelweg te komen en daarom zijn alternatieven voor digitale oplossing noodzakelijk voor deze categorie.

Belangrijk om vooruit te kijken hoe ouderen, (met een fors aantal) toch een positieve laatste levensfase in Hoorn kunnen doorbrengen en hoe de zorg in Hoorn optimaal voor deze ouderen geregeld kan worden.

Eind september heeft Stichting Ouderenraad Hoorn de notitie van de Ouderenraad Hoorn over zingeving bij senioren opgesteld door Peter Pijsel, (Het leven is een feest! - Is het leven een feest?) overhandigd aan wethouder mevrouw Al Mobayad,

De Ouderenraad geeft in bovengenoemde notitie o.a. de volgende aanbevelingen:

 • Gemeente, welzijnsorganisaties en ouderenbonden kunnen alleen effectief zijn, wanneer ze nauw samenwerken en duidelijke prioriteiten stellen.
 • Senioren zouden in het lokale welzijnsbeleid op het gebied van zingeving en eenzaamheid een aparte plaats moeten krijgen, omdat hun situatie en behoeften wezenlijk afwijken van die van andere leeftijdsgroepen.
 • De Ouderenraad adviseert de gemeente Hoorn een coördinator ouderenbeleid aan te stellen. Deze functionaris dient de positie en bevoegdheid te krijgen om, in overleg met de doelgroep en andere belanghebbenden, geïntegreerd ouderenbeleid te ontwerpen.
 • Tevens zou een soort “Ouderenloket” moeten worden ingesteld, waar senioren met hun specifieke vragen en behoeften terecht kunnen.
 • Buurtprojecten, een goede inrichting van de openbare ruimte, meer woonvormen voor gelijkgestemden en het gebruik en toegankelijkheid van techniek en ICT bevorderen betekenisvol contact en zin in leven. In het ondersteuningsaanbod moet een glijdende schaal komen van familie, buren en vrienden, tot goed opgeleide vrijwilligers en tot slot professionele geestelijke zorg.

Onze vragen zijn:

 1. Bent u bereid om specifiek Ouderenbeleid te ontwerpen in het Welzijnsbeleid, gelet op de groeiende leeftijdscategorie met specifieke problemen en toenemende zorgvragen?
 2. Bent u bereid een Ouderenloket en/of coördinator ouderenbeleid in gemeente Hoorn aan te stellen?.
 3. Bent u bereid om bij de inrichting van de openbare ruimte specifieke aandacht te besteden aan ontmoetingsruimten en activiteiten voor zingeving. (o.a. toegankelijkheid ICT te bevorderen bij ouderen en eenzaamheidsbestrijding van ouderen)?
 4. Bent u bereid als gemeente Hoorn alternatieve communicatie te bieden voor de ouderen in Hoorn in plaats van via de digitale snelweg omdat deze voor velen (nog) niet toegankelijk is?
 5. Bent u bereid om op korte termijn een sessie te organiseren met de Ouderenraad over bovengenoemde onderwerpen genoemd in de notitie “Het leven is een feest!- Is het leven een feest? ”.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer
Conny Ligthert, gemeenteraadslid

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO, kernteam, sportakkoord en sportcollectief

Hoorn, 18 november 2020

Geacht college,

De Hoornse gemeenteraad heeft van Stichting Hoorns Sportcollectief een kritische brief ontvangen over het Sportakkoord, de samenstelling van kernteam en het gemis aan draagvlak bij sportverenigingen.

Naar aanleiding van deze brief stellen wij de volgende vragen:

 1. Welke relatie heeft de gemeente Hoorn tot de (voormalige) sportformateur, het kernteam en het Hoorns Sportakkoord? De voormalige sportformateur gebruikt o.a. het (mail) adres van de gemeente Hoorn en suggereert daarmee medewerker van de gemeente te zijn;
 2. Hoe verhoudt zich het Sportakkoord tot het gemeentelijke sportbeleid? Bent u bij de samenstelling van het Hoorns Sportakkoord betrokken geweest en daar medeverantwoordelijk voor?
 3. Is het u bekend dat bij het schrijven van het Sportakkoord weinig sportverenigingen uit Hoorn, Blokker en Zwaag betrokken zijn en dat het daarmee draagvlak mist om uitgevoerd te worden ? Heeft het gemis aan draagvlak invloed op de houding van de gemeente tegenover de uitvoering van het Sportakkoord?
 4. Het kernteam beschikt jaarlijks over een uitvoeringsbudget van € 40.000,- (in 2021). Een van de aanvraag-criteria is een cofinanciering van 50%. Bent u het met ons eens dat 50% eigen bijdrage voor sportverenigingen fors is en niet aanmoedigt om een aanvraag te doen? Hoeveel budgetaanvragen zijn er door sportverenigingen gedaan vóór eind september 2020?
 5. Bent u het met ons eens dat voor een goede uitvoering van het Sportakkoord meer draagvlak nodig is bij sportverenigingen en het Hoorns Sportcollectief ? Is het een taak van het college of van het kernteam om dit draagvlak te vergroten.
 6. Kunt u de relatie tussen kernteam, sportverenigingen en Hoorns Sportcollectief versterken zodat het draagvlak en de uitvoerbaarheid van het Sportakkoord worden bevorderd?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft: vragen ex artikel 36 RvO

Onderwerp: Coronabonus boa’s

Hoorn, 6 november 2020

Geacht College,

Amsterdam gaat in december haar handhavers in de stad een coronabonus uitkeren van E 300 per persoon. Hiermee springt de gemeente Amsterdam in het gat dat het kabinet laat vallen. Met deze bonus voor de buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) in Amsterdam speelt de gemeente in op het ongenoegen dat de vakbonden woensdag 4 november uitten over het uitblijven van een bonus door het kabinet. Eerder kondigde minister Ferd Grapperhaus van Justitie aan dat alle politiemedewerkers in Nederland een coronabonus van E 300 krijgen. Al eerder besloot de gemeente Hilversum hiertoe.

Dit brengt de fracties van VOCHoorn, HOP, Fractie Tonnaer en VVD tot de volgende vragen inclusief voorstel:

 1. Is het college op de hoogte van het initiatief, genomen door de gemeenten Amsterdam en Hilversum, om hun Boa’s een coronabonus van €300 uit te betalen?
 2. Wij zijn van mening dat ‘onze’ 20 Hoornse Boa’s een uitermate grote inzet in deze zware Corona-tijden leveren en daarom net zoals alle politiemedewerkers, een vergelijkbare blijk van waardering verdienen. Deelt het college onze mening ? Zo neen, waarom niet ?
 3. Bent u bereid vanuit het Corona-budget €6.000,- vrij te maken voor de toewijzing van een coronabonus van €300 p/p aan de 20 Hoornse Boa’s ?

Uw antwoorden zien wij met belangstelling binnen de geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert, fractievoorzitter VOCHoorn
Robert Vinkenborg, fractievoorzitter HOP
Roger Tonnaer, fractievoorzitter Fractie Tonnaer
Chris de Meij, fractievoorzitter VVD

Vragen ex artikel 36 over granuliet als ondergrond van het stadsstrand.

28-10-2020

Geacht College,

In het NHD vernamen wij vorige week dat het Natuurmonumenten 400 ton granuliet heeft laten storten om te kijken of het geschikt is als ondergrond voor de Markerwadden. Wij maken ons daardoor zorgen over de dijk en het daarop komende stadsstrand in Hoorn.

Eerder was in het Tv-programma Zembla namelijk te zien dat er risico’s zitten aan het gebruik van granuliet.

Wij vinden het zeer ongewenst dat er granuliet op het Hoornse grondgebied gestort zou worden en willen voorkomen dat dit gaat gebeuren, vandaar de volgende vragen:

 1. Weet u of er op Hoorns grondgebied bij de aanleg van het stadsstrand granuliet is gebruikt?
 2. Bent u het met ons eens dat dit zeer onwenselijk is, daar er risico’s zitten aan het gebruik van dit afval en dat voorkomen moet worden dat granuliet wordt gebruikt in de dijk en het daarop komende Stadsstand of bij andere locaties op Hoorns grondgebied?
 3. Bent u bereid om er bij het HHNK op aan te dringen en zo mogelijk te eisen, dat ze geen granuliet storten op Hoorns grondgebied?
 4. Graag horen wij van u hoe u staat tegenover het gebruik van granuliet en of u een actie (motie) van de raad nodig heeft om dat kracht bij te zetten.

Met vriendelijke groet,

Roy Drommel, GroenLinks Hoorn
Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer

Hoorn, 06 oktober 2020

Betreft: Vragen op grond van artikel 36 Reglement van Orde

Onderwerp: HVC ophaalbeleid

Geacht college,

In het NHD van (digitaal) 6 oktober 2020 lezen we dat HVC zich uit smalle straatjes terug trek, m.a.w. daar worden de rolcontainers niet meer geleegd. In het voorbeeld is dit de Yellowlaan in Blokker. Het (b)lijkt een voorbeeld te zijn van het nieuwe beleid van HVC. Gezien de protesten en onze zorgen hebben we de volgende vragen:

 1. Is deze wijziging in ophaalbeleid U bekend? Zo ja, sinds wanneer en is dit met de raad gecommuniceerd?
 2. Heeft U ingestemd met deze wijziging en hoeverre is dit mogelijk binnen de lopende (prestatie) afspraken?
 3. Hoe kan het dat de straten ineens te smal of de auto’s van HVC te breed zijn? Of speelt dit al langer en is de raad hier niet over ingelicht tijdens de sessies begin van dit jaar?
 4. Is er onderzocht en/of bij bewoners nagevraagd of een grote verzamelplaats niet meer overlast of onveiligheid veroorzaakt (slechter overzicht of tussendoor overstekende kinderen) dan meerdere kleinere opstelpunten? Zo nee, waarom niet?
 5. Is dit een voorbode, als de protesten kleinschalig blijken, van meerdere grote verzamelplaatsen? Hierbij valt te denken aan het centrum dat zijn containers aan moet bieden op de pleinen/parkeerplaatsen.
 6. Los van alle vragen en antwoorden, bent U bereid bij dit soort (ingrijpende) maatregelen de betrokken bewoners, dus ook waar de containers worden neergezet, meer en pro-actiever te informeren?

Wij verwachten uw gefundeerde antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Alex van der Kleij - Raadslid CDA
Guido Breuker - Raadslid Hoornse Onafhankelijke Partij
Aart Ruppert - Raadslid VOCHoorn
Onno Egtberts - Fractie Tonnaer

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn.

Betreft: vragen art.36 RvO , bestrijden wateroverlast Ged. Appelhaven

Hoorn, 18 september 2020.

Geacht College,

September 2019 en augustus 2020 zijn tijdens hevige regen verschillende huizen aan de Ged. Appelhaven onder water gelopen. Honderden liters water stroomden de woonkamers van de woningen binnen. Dankzij kordaat optreden van de brandweer is de waterschade beperkt gebleven. Volgens de brandweer wordt het onderlopen van de straat veroorzaakt door een tekort aan putten en door de bestrating van de Ged. Appelhaven. De straat is op sommige plaatsen bol, terwijl hij in het midden juist hol behoort te zijn.

De gemeente Hoorn heeft gezocht naar de vermoedelijke oorzaken van de wateroverlast, zonder resultaat. Door de gemeente is geconstateerd dat de bestrating, straatkolken en kolkleidingen schoon en in orde zijn. De Ged. Appelhaven ligt ten opzichte van de omgeving (Grote Oost en Doelenkade) in een kom waardoor hij extra veel regenwater te verwerken krijgt. Verder is de gemeente van mening dat de bewoners zelf maatregelen kunnen nemen door bijvoorbeeld de deurdrempels te verhogen.

Wij vinden het verhogen van de deurdrempels van de voordeur een lapmiddel, dat alleen een vertragende werking heeft op het water dat de woning instroomt. De wateroverlast aan de voorkant van de woningen speelt zich ook af aan de achterkant van de huizen, grenzend aan de gemeentelijke steeg tussen Ged. Appelhaven en Doelenkade.

Onder de bewoners van de Ged. Appelhaven heerst angst voor herhaling van de wateroverlast. Ze vrezen om een weekend op stap of met vakantie te gaan. De gemeente kan niet alle risico’s voorkomen, maar
kan wel zoveel mogelijk veiligheid bieden door de schade voor bewoners beperkt te houden.

Fractie Tonnaer vraagt u om intensiever onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van wateroverlast in de woningen aan de Ged. Appelhaven. Tegelijk verwachten wij dat de gemeente mogelijke veroorzakers van de wateroverlast eenvoudig oplost. U kunt bijvoorbeeld beginnen met de bollingen of bulten te verwijderen en zo de straat in het midden hol te maken, zodat het water niet naar de woningen maar naar de putten loopt in het midden van de straat. Ook kunt u wellicht putdeksels vervangen door een type met meer opening. Verder willen wij u aanraden om kritisch te kijken naar de riolering en bestrating van de gemeentelijke steeg tussen Ged. Appelhaven en Doelenkade. Wij vermoeden dat in deze steeg een betere waterafvoer mogelijk is.

Volgens art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Kunt u intensiever onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van wateroverlast in de Ged. Appelhaven en alvast eenvoudige maatregelen nemen, zoals het verwijderen van de bollingen in de bestrating?
 2. Wilt u de bewoners bij het onderzoek betrekken, hen informeren over de uitkomsten van het onderzoek en met hen maatregelen voor bestrijding van de wateroverlast bespreken?
 3. Kunt u ons daarna informeren over het onderzoek, de gesprekken met de bewoners en de maatregelen die genomen zijn of nog genomen gaan worden tegen de wateroverlast aan de Ged. Appelhaven?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen over Kansen voor Kersenboogerd, inzake verstening door te veel inbreiden en aandacht voor opzetten van woo coöperaties in dit gebied.

Hoorn, 17 september 2020.

Geacht College,

In de Raadssessie van 18 augustus jl., is via een sessie “Kansen voor de Kersenboogerd” o.a. door gemeente Hoorn en Intermaris een presentatie gegeven over de kansen voor een deel van deze wijk en mogelijke nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

Ambtenaren van gemeente Hoorn en van de projectgroep “Kansen voor de Kersenboogerd” vertelden dat vooral in Kersenboogerd Noord en het Centrumgebied, de “grachtengordel”, relatief veel ‘kwetsbare’ bewoners wonen. Er werden mogelijke veranderingen genoemd.

Oplossingen (kansen) werden ondermeer gevonden in het “inbreiden” van woningen waardoor direct aan de vraag naar meer woningen in de Kersenboogerd wordt voldaan. In dit zeer dichtbevolkte deel van de Kersenboogerd (en van Hoorn) zouden dus nog meer woningen bij gebouwd moet gaan worden. Ook werd andere toewijzing van woningen voorgesteld met als motivatie, een gemêleerde bevolkingsopbouw te kunnen garanderen.

Onze fractie signaleert ook dat er in de loop der jaren zeker in deze delen van de Kersenboogerd een eenzijdig populatie is ontstaan waarbij te veel ‘kwetsbare’ bewoners in deze wijk bij elkaar wonen, met te weinig begeleiding, en weinig over is van de gedachten om daar een goede afspiegeling van de maatschappij woonachtig te laten zijn. Het één-enander levert regelmatig overlast op.

In diverse andere gemeentes zijn inmiddels succeservaringen bekend met het “leefbaar maken van probleemwijken”. Deze wijken stonden ook als ‘bloemkoolwijken’ te boek. Hierbij werd nauwelijks “ingebreid” maar werden organisaties van professionals en bewoners (zogenoemde coöperaties) verantwoordelijk voor beheer, wonen (verhuur) en welzijn. Het positieve van deze woon-coöperaties is dat huurders zelf hun woon- en leefruimtes (mede)ontwerpen en geheel betrokken zijn bij hun buurt.

Onze vragen zijn:

 1. Hoe denkt het College te voorkomen dat de wijk Kersenboogerd niet te veel “versteend” bij de “inbreiding-plannen” van Intermaris?
 2. Moeten we mogelijke plannen voor het bijbouwen van woningen in de Kersenboogerd niet juist verplaatsen van het centrumgebied van de Kersenboogerd naar de rest van de wijk of aangrenzende wijken?
 3. Wil het College onderzoek doen naar en stimuleren van het oprichten voor woon-coöperaties voor huurders bij de uitvoering van het dossier “Kansen voor de Kersenboogerd”?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer

Conny Ligthert, gemeenteraadslid

Norbert de Vries, commissielid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 over toeristentreintjes/busjes in Hoornse haven en binnenstad

Hoorn, 3 september 2020.

Geacht College,
Toeristentreintjes die op veel plaatsen in het land duizenden bezoekers rondrijden, mogen niet meer de weg op. Gemeenten hadden hiervoor nimmer toestemming mogen geven.

De Rijksdienst Wegverkeer en de Inspectie Leefomgeving en Transport tolereren niet langer toeristentreintjes op de openbare weg. Vooral toeristen en cruisepassagiers zullen de toeristentreintjes missen. Anderzijds komt er een einde aan de concurrentie met taxibedrijven, watertaxi en touringcarbedrijven, die met betaalde krachten werken. Vooral door de coronacrisis staan touringcars buiten gebruik in de garage en verliezen taxibedrijven en watertaxi veel omzet.

December 2016 besloot de gemeente Hoorn om met ingang van 1 maart 2017 in de Hoornse binnenstad een inrijverbod voor touringcars in te stellen. Tegelijkertijd werd er alternatief vervoer voorgesteld voor riviercruisepassagiers en toeristen-bezoekers aan de binnenstad en historische haven van Hoorn.

Januari 2017 heeft het college een éénmalige startsubsidie van € 55.000,- toegekend aan Hoorn City Tours. De startsubsidie werd betaald vanuit Puur Hoorn. Tevens heeft het college B&W voor 2017 vanuit het rekeningresultaat incidenteel € 40.000,- uitgetrokken voor handhaving van het touringcarverbod. Met de startsubsidie van €55.000,- heeft Hoorn City Tours vier elektrische treintjes aangekocht. Naast de uitgaven van € 40.000,-- en € 55.000,- werd voor de aanschaf en plaatsing van twaalf haltepalen in 2018 € 42.500,- betaald.

Achteraf blijkt dat deze uitgaven hebben plaatsgevonden ten behoeve van treintjes zonder toestemming van de Rijksdienst Wegverkeer en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De met financiële steun van de gemeente Hoorn aangekochte treintjes zijn buiten gebruik gesteld en worden door Hoorn City Tours verkocht.

Om het gemis aan elektrische treintjes op te vangen heeft het Zwitserse bedrijf Globus Tours besloten twee (voor 23 en 16 inzittenden) busjes in te zetten voor vervoer van cruisepassagiers tussen Oostereiland en de Nieuwe Wal.

Het vervoer van meer dan 8 personen over de openbare weg wordt geregeld in de Wet personenvervoer 2000. Niet iedereen mag personenvervoer aanbieden en uitvoeren. Dat geldt ook voor vervoer per busje met Duits kenteken van en naar het Oostereiland en de Nieuwe Wal en voor het Hop On Hop Off-vervoer.

In aansluiting op eerdere vragen van HOP en VOCHoorn, stellen wij volgens artikel 36 van het reglement van orde de volgende vragen:

 1. In 2017 en 2018 is subsidie verleend aan en zijn kosten gemaakt voor elektrische treintjes van Hoorn City Tours. Wist u tijdens de subsidiëring dat de treintjes van HCT geen gebruik mogen maken van de openbare weg?
 2. Welke voorwaarden zijn er gesteld bij de toekenning van een startsubsidie van € 55.000,- aan HCT? Was deze subsidie bestemd voor de exploitatie of voor de aankoop van elektrische treintjes?
 3. Weet u dat vervoer door Globe Tours met twee busjes (M3 categorie) met Duits kenteken in strijd is met diverse artikelen uit de Wet en Besluit personenvervoer 2000 en niet in de Hoornse binnenstad mogen rijden? Heeft de gemeente en de Inspectie Leefomgeving en Transport hiervoor ontheffing verleend aan Globe Tours?
 4. Beschikt Globe Tours over een communautaire vergunning volgens Europese recht- en regelgeving voor busvervoer in Nederland?
 5. Wilt u de twaalf haltepalen die voor de treintjes van Hoorn City Tours zijn aangeschaft en geplaatst in de binnenstad en historische haven verwijderen en opslaan totdat nieuwe initiatieven in 2021 en volgende jaren zijn genomen?
 6. Bent u het met ons eens dat treintjes/busjes-vervoer van cruisepassagiers en toeristen, overgelaten moet worden aan Nederlandse bus- en taxibedrijven ? Welke rol vervult de gemeente hierbij?


Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

namens PvdA, Arnica Gortzak

namens DRP, Menno Jas

namens fractie Danny Verdonk, Danny Verdonk

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen over onvoldoende aandacht betrekken bestuur Ouderenraad Hoorn inzake Ouderenhuisvesting in Woonvisie Hoorn 2020-2025.

Hoorn, 27 augustus 2020.

Geacht College,

In de Raadsvergadering van 30 juni jl., is het amendement ingediend door de Fractie Tonnaer, Sociaal Hoorn, DRP en Christen Unie, betreffende het aanhouden van “vaststellen van de Woonvisie 20202025” aangenomen.

De Ouderenraad Hoorn zou betrokken worden in een informatieve sessie alvorens de Woonvisie wordt vastgesteld.

Op 28 juli 2020 heeft de secretaris van het bestuur van de Stichting Ouderenraad Hoorn een brief aan College en Raadsleden gestuurd om een substantieel percentage van de te bouwen woningen te oormerken als ouderenhuisvesting. Verder wordt geadviseerd dat er voldoende ruimte moet komen voor geclusterde en gemeenschappelijke woonvormen. Deze woonvormen maken het mogelijk om wonen en zorg te combineren, dit is van belang voor ouderenhuishoudens met kwetsbare personen, mensen met dementie en migranten ouderen. Ook kan op deze manier het tekort aan verpleeghuiscapaciteit worden teruggedrongen.

Onze fractie betreurt het dat deze sessie nog steeds niet heeft plaats gevonden, terwijl de problemen rond ouderenhuisvesting en zorg alleen maar toenemen. De groep ouderen neemt van alle doelgroepen het sterkst toe in Hoorn. Een groot deel van de woningvoorraad is niet meer geschikt voor ouderen, met name als er behoefte is aan zorg. Vooral in Corona-tijd ervaren wij meer problemen bij kwetsbare ouderen.

Wij signaleren steeds meer dat de zorg voor ouderen tekortschiet en dringen aan om dit onderwerp met spoed aan te pakken, anders kunnen wij niet instemmen met de gepresenteerde Woonvisie.

Bent u bereid op korte termijn een sessie te organiseren met de Ouderenraad over bovengenoemd onderwerp?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer

Conny Ligthert, gemeenteraadslid

Norbert de Vries, commissielid

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft:

 • Geen renovatie onderhoud (o.a. geen displays, ophoging bushaltes) aan twee bushaltes van EBS-buslijn 314 aan de Verfmolen in de Grote Waal.
 • Tijdelijk, gedurende bijna drie maanden (vanaf 2 juni tot en met 21 augustus) zijn de bushaltes van EBS in de Grote Waal vervallen vanwege werkzaamheden aan het stadsstrand. Bewoners aan einde Grote Waal in de Molenwijk zijn hierdoor gedurende bijna drie maanden vrijwel verstoken van OV.

Hoorn, 8 augustus 2020

Geacht college,

Al eerder, in mei 2020 en met rappel, hebben wij wethouder Bashara zonder resultaat over de situatie dat vanaf 2 juni tot en met 21 augustus de dijkweg bij het gemaal afgesloten voor doorgaand verkeer (door werkzaamheden bij het gemaal).

De EBS-buslijn wordt daarom omgeleid vanaf 2 juni tot en met 21 augustus, waardoor verschillende bushaltes tijdelijk vervallen. In de Grote Waal moeten de mensen opstappen bij bushaltes Sterrenweg en Poolster waardoor hun dagelijkse reistijd wordt verlengd met minimaal 30 minuten, verder rijdt de bus tijdelijk niet de Molenwijk van de Grote Waal in.

Aan het einde van de Grote Waal zijn hierdoor mensen verstoken van OV. Mensen met beperkingen en ouderen die b.v. boodschappen doen zijn voor gebruik openbaar vervoer ernstig gedupeerd. Maar ook werkenden die naar het station of richting Amsterdam willen reizen met OV zijn hierdoor ernstig benadeeld.

Wij hebben begrepen dat er geen overleg is geweest met de reizigers in een cruciale functie hierover en er geen tijdelijke/adequate oplossing getroffen is voor de mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Ondanks dat we op 24 mei en met herhaling wethouder Bashara gevraagd hebben om een oplossing voor de getroffen reizigers te creëren is er pas na verloop van anderhalve maand een oplossing gekomen voor de gehandicapte en oudere reiziger. Mosterd na de maaltijd!

 • Hoe heeft u de bewoners hiervan op de hoogte gesteld?

Tevens is het ons opgevallen dat er geen renovatie onderhoud (o.a. geen displays en geen ophoging van de bushaltes) aan twee bushaltes van EBC-buslijn 314 aan de Verfmolen in de Grote Waal heeft plaats gevonden. Vraag van onze fractie dreigen deze bushaltes te verdwijnen uit de dienstregeling? De handelwijze van de gemeente in deze lijkt al te preluderen op de verdwijning van deze bushaltes.

We zijn teleurgesteld over het niet plaats vinden van vervangende maatregelen tijdens de omleiding van bus 314 in de Grote Waal, waardoor reizigers aan het einde van de Grote Waal bij o.a. Verfmolen verstoken waren van OV en ook niet zijn gehoord.

 • Waarom zijn de bewoners van dit gebied en de reizigers op dit traject niet gehoord?

Indien er overwogen wordt om de twee bushaltes aan de Verfmolen in de Grote Waal uit de dienstregeling te halen vinden wij het belangrijk om dit met de bewoners van dit gebied en de reizigers van deze lijn zorgvuldig vooraf te bespreken en te zorgen voor adequate vervangende vervoersmogelijkheden.

 • Gaat de gemeente het gesprek nog aan met de betreffende bewoners?

Wij wijzen u op het onderzoek dat door gemeentes Purmerend en Beemster in februari 2019 is gedaan onder hun inwoners over wensen Openbaar Vervoer aldaar. Via een internetpanel zijn 1347 mensen bevraagd waarbij een respons van 62% werd behaald. Bovendien bestond er een open link enquête, waarop 996 mensen de gehele vragenlijst hebben beantwoord.

Op deze wijze kregen gemeentes Purmerend en Beemster goed inzicht in de wensen van de inwoners met betrekking tot het O.V.

 1. Welke locaties belangrijk zijn voor de bereikbaarheid
 2. Frequenties van de bussen enz. enz.

Wij betreuren het dat gemeente Hoorn te weinig de inwoners-gebruikers van het OV betrekt bij het huidige en toekomstige ontwikkelingen van het OV en pleiten voor meer betrekken van de inwoners en reizigers bij wijzigingen en toekomstplannen van het OV.

 • Vindt het college de gebruikers van het OV en de inwoner van dit gebied van de Grote Waal niet belangrijk genoeg om hen te bevragen of zij zich adequaat zonder meerkosten kunnen vervoeren naar werk/opleiding en sociale kontakten?


Vriendelijke groet,

Conny Ligthert, gemeenteraadslid, namens Fractie Tonnaer

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: verwijdering van twee zebrapaden in Westerblokker

Hoorn 29 juli 2020

Geacht College,

Op 10 juli jongstleden heeft de heer Boris Wilberink namens de gemeente Hoorn een deel van de bewoners van de Westerblokker een brief gestuurd waarin verteld wordt dat 3 augustus wordt gestart met wegwerkzaamheden in hun straat. Daarnaast wordt ingegaan op de fasering van de werkzaamheden en wat deze werkzaamheden inhouden. Zo ook wordt er vermeld dat er twee zebrapaden zullen verdwijnen, te weten die ter hoogte van de kruising van de Westerblokker met de Tortelduif en die ter hoogte van de kruising van de Westerblokker met de Bramleylaan.

Als uitleg voor de verwijdering wordt onder andere het volgende gegeven: “Zebrapaden lijken veilige oversteekplaatsen, maar dit is helaas niet altijd zo. Omdat bij een zebrapad de voetganger voorrang zou moeten krijgen, wordt deze vaak ook genomen door de voetganger. Dit zorgt voor een schijnveiligheid: De voetganger denkt namelijk dat hij of zij veilig kan oversteken, maar dat is niet altijd het geval. In de nieuwe situatie zonder zebrapad heeft de voetganger geen voorrang meer. Het gevolg is dat de voetganger goed moet kijken of er overgestoken kan worden. Omdat er dan goed gekeken moet worden naar het naderende verkeer wordt de oversteek veiliger.”

Net als de bewoners van Blokker wil onze fractie geen verwijdering van de twee zebrapaden aan de Westerblokker. De door de gemeente Hoorn gebruikte argumenten om de zebrapaden te verwijderen bestrijden wij en zijn volgens ons in strijd met het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens genomen. Door het verwijderen van de twee zebrapaden wordt de toch al kwetsbare positie van de voetgangers verder vergroot. Fractie Tonnaer is het met de bewoners van Blokker eens dat na de her-asfaltering van de Westerblokker de zebra-markering op twee plaatsen opnieuw wordt aangebracht.

Vanwege bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

 1. Waarom heeft het college voor verwijdering van de twee zebrapaden besloten zonder overleg hierover met de bewoners van Westerblokker. Heeft het college nog meer van deze verkeersbeslissingen in petto en wordt deze houding tegenover bewoners gebruikelijk?
 2. Waar en hoeveel zebrapaden worden op termijn nog meer verwijderd in Hoorn, Blokker en Zwaag?
 3. Volgens ons is de geciteerde uitleg in de brief van 10 juli jl. strijdig met de bedoeling van de wetgever zoals omschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Graag uw mening hierover?
 4. Bent u bereid de beslissing tot verwijdering van de twee zebrapaden ongedaan te maken door alsnog twee nieuwe zebrapaden aan te leggen op de bestaande locaties?
 5. Neemt het college verkeersmaatregelen zelf of is dit bij mandaat gedelegeerd aan medewerkers?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Onno Egtberts, gemeenteraadslid

 

Brief 2:

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn 

Betreft: Aanvullende vragen verwijdering van zebrapaden Westerblokker 

Hoorn, 4 augustus 2020

Geacht College, 

29 juli 2020 hebben wij vragen gesteld over het verwijderen van twee zebrapaden op de Westerblokker. Naar aanleiding van onze vragen hebben wij veel reactie en informatie ontvangen. Bewoners van de Westerblokker, maar ook van Tortelduif en Houtduif hebben zorgen over de dreigende verwijdering van de zebrapaden. Verder melden de bewoners problemen die zich voordoen bij de reconstructie-werkzaamheden aan de Westerblokker.

In tegenstelling tot de bewoners van Westerblokker zijn de bewoners van Tortelduif en Houtduif niet door de gemeente geïnformeerd. De bewoners van de Duiven hebben alleen een brief van de aannemer (Mouwrik Waardenburg) ontvangen. De bewoners hebben klachten over de ontstane verkeerschaos, doordat veel bewoners en passanten de weg letterlijk kwijt zijn, hun auto’s elders moeten parkeren, hun rolcontainers op een andere plek moeten neerzetten, geen contact kunnen krijgen met de projectleider van de gemeente nog met de aannemer. De bewoners proberen zelf mee te denken om tot een werkbare oplossing te komen en stellen onder andere voor om de bussluis bij de Tortel- en Houtduif tijdelijk open te stellen zodat de buurt beter bereikt kan worden.

We snappen dat door de corona crisis het lastig is met de buurtbewoners aan de Westerblokker e.o. te overleggen maar vinden dit geen reden helemaal geen overleg met bewoners te voeren. De verbijstering en teleurstelling over het gebrekkige overleg en informatie over de werkzaamheden brengen ons ertoe de volgende vragen te stellen:

 1. Wilt u alsnog een overleg organiseren met buurtbewoners van Westerblokker, Houtduif en Tortelduif in welke vorm dan ook;
 2. Klopt onze verkregen informatie dat ook bijvoorbeeld aan de Grevelingenweg en Maasweg zebrapaden gaan verdwijnen? Wilt u direct stoppen hiermee?

Mocht u ondanks de bezwaren van de buurtbewoners en van onze fractie blijven bij het verwijderen van zebrapaden dan zullen wij tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen voor handhaving van zebrapaden.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Onno Egtberts, gemeenteraadslid

 

Aan: directie-bestuur van woningcorporatie Intermaris, postbus 554, 1620 AN Hoorn


Betreft: artikel in NHD d.d. 20 juli 2020, ‘Woningen achter Westeinde’


Hoorn, 29 juli 2020

Geachte directie-bestuur,

Uit het krantenartikel in het NHD van 20 juli 2020 blijkt dat Intermaris in 2008 tien hectare grond plus gebouwen van voorheen Royal Sluis heeft gekocht aan het Westeinde in Enkhuizen. Intermaris kocht toentertijd de grond en gebouwen aan de zuidkant van het Westeinde om samen met een aantal projectontwikkelaars en beleggers woningen te bouwen.

Tot ongeveer het jaar 2000 was Intermaris (v.h. Woningstichting Hoorn) een maatschappelijke organisatie met als doel uitsluitend sociale huurwoningen te bouwen en te verhuren. In de periode van aankoop van grond in Enkhuizen door Intermaris werd op initiatief van minister Blok van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan woningcorporaties de opdracht gegeven commercieel vastgoed te ontwikkelen. Volgens de minister was met de opbrengst van commercieel vastgoed het mogelijk om sociale huurwoningen te bouwen.

De Woningwet 2015 heeft een eind gemaakt aan de rol van projectontwikkelaar door woningcorporaties waaronder Intermaris. Door de Woningwet 2015 staat de samenwerking tussen corporaties, huurders en gemeente centraal en is alleen sociale woningbouw een kerntaak van Intermaris. Door de driehoek worden jaarlijks prestatieafspraken daarover gemaakt. 

Door de invoering van de verhuurdersheffing en de extra vennootschapsbelasting is de financiële positie van woningcorporaties de laatste tien jaar verslechterd en wordt het voor Intermaris steeds moeilijker om betaalbare huurwoningen te bouwen of te verbeteren. U verkoopt zelfs ieder jaar 20 goedkope huurwoningen om met de opbrengst betaalbare nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zoals u wellicht weet zijn Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer al jaren overtuigd tegenstander van verkoop van sociale huurwoningen door Intermaris, omdat u niet in staat bent meer sociale huurwoningen in dezelfde prijsklasse te bouwen.

Ten opzichte van 2008 is er voor Intermaris veel veranderd: Intermaris heeft nauwelijks financieel vlees op de botten en de taak van projectontwikkelaar in commercieel vastgoed bent u gelukkig kwijt. Het bouwen en verhuren van betaalbare huurwoningen is als kerntaak overgebleven en net als voor andere woningcorporaties is dat voor Intermaris een zware taak.

Om te voorkomen dat nog meer goedkope sociale huurwoningen worden verkocht en om bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, doen onze fracties een beroep op Intermaris om de tien hectare grond met gebouwen van voorheen Royal Sluis te verkopen en de opbrengst te herinvesteren in de bouw van betaalbare sociale huurwoningen voor onze inwoners.

Net als huurdersverenigingen, gemeente en onze fracties weet Intermaris dat er een schreeuwend tekort is aan betaalbare huurwoningen. Wij vragen u daarom te stoppen met sloop of verkoop van sociale huurwoningen en met daadkracht betaalbare huurwoningen te realiseren door onder andere gebruik te maken van de opbrengst van de verkoop van grond in Enkhuizen.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, fractievoorzitter

namens Sociaal Hoorn, Jeroen van der Veer, fractievoorzitter

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: verwijdering van twee zebrapaden in Westerblokker

Hoorn 29 juli 2020


Geacht College,

Op 10 juli jongstleden heeft de heer Boris Wilberink namens de gemeente Hoorn een deel van de bewoners van de Westerblokker een brief gestuurd waarin verteld wordt dat 3 augustus wordt gestart met wegwerkzaamheden in hun straat. Daarnaast wordt ingegaan op de fasering van de werkzaamheden en wat deze werkzaamheden inhouden. Zo ook wordt er vermeld dat er twee zebrapaden zullen verdwijnen, te weten die ter hoogte van de kruising van de Westerblokker met de Tortelduif en die ter hoogte van de kruising van de Westerblokker met de Bramleylaan.

Als uitleg voor de verwijdering wordt onder andere het volgende gegeven: “Zebrapaden lijken veilige oversteekplaatsen, maar dit is helaas niet altijd zo. Omdat bij een zebrapad de voetganger voorrang zou moeten krijgen, wordt deze vaak ook genomen door de voetganger. Dit zorgt voor een schijnveiligheid: De voetganger denkt namelijk dat hij of zij veilig kan oversteken, maar dat is niet altijd het geval. In de nieuwe situatie zonder zebrapad heeft de voetganger geen voorrang meer. Het gevolg is dat de voetganger goed moet kijken of er overgestoken kan worden. Omdat er dan goed gekeken moet worden naar het naderende verkeer wordt de oversteek veiliger.”

Net als de bewoners van Blokker wil onze fractie geen verwijdering van de twee zebrapaden aan de Westerblokker. De door de gemeente Hoorn gebruikte argumenten om de zebrapaden te verwijderen bestrijden wij en zijn volgens ons in strijd met het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens genomen. Door het verwijderen van de twee zebrapaden wordt de toch al kwetsbare positie van de voetgangers verder vergroot. Fractie Tonnaer is het met de bewoners van Blokker eens dat na de her-asfaltering van de Westerblokker de zebra-markering op twee plaatsen opnieuw wordt aangebracht.

Vanwege bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

 1. Waarom heeft het college voor verwijdering van de twee zebrapaden besloten zonder overleg hierover met de bewoners van Westerblokker. Heeft het college nog meer van deze verkeersbeslissingen in petto en wordt deze houding tegenover bewoners gebruikelijk?
 2. Waar en hoeveel zebrapaden worden op termijn nog meer verwijderd in Hoorn, Blokker en Zwaag?
 3. Volgens ons is de geciteerde uitleg in de brief van 10 juli jl. strijdig met de bedoeling van de wetgever zoals omschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Graag uw mening hierover?
 4. Bent u bereid de beslissing tot verwijdering van de twee zebrapaden ongedaan te maken door alsnog twee nieuwe zebrapaden aan te leggen op de bestaande locaties?
 5. Neemt het college verkeersmaatregelen zelf of is dit bij mandaat gedelegeerd aan medewerkers? 


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Onno Egtberts, gemeenteraadslid

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

- brief college, zaaknummer 1742094 over herontwikkeling locatie oude hockeyvelden en de parkeeropgave.

- brief van H. Koldewijn, zaaknummer 1740246 planontwikkeling Nieuwe Steen 6.


Betreft: art. 36-vragen over bouwplannen Nieuwe Steen in relatie tot de parkeer- en verkeersproblemen. 


Hoorn, 20 juli 2020


Geacht College,

Uit uw brief van 30 juni jl. aan de gemeenteraad blijkt dat u stug blijft vasthouden aan de bouwplannen in een te klein gebied en dat u de parkeer- en verkeersproblemen denkt op te lossen met opportunistische plannen van dubbel-parkeren, mobiliteitsplannen en het verlagen van de parkeernorm.   

Zolang u blijft vasthouden aan de diverse bouwplannen, inclusief de realisatie van een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC), in combinatie met de gehanteerde parkeer- en verkeersoplossingen, vrezen wij dat de komende jaren in de Nieuwe Steen niet wordt gebouwd. Het verzet van ondernemers en inwoners in de Nieuwe Steen is te groot om op termijn bouwpalen te kunnen slaan.

Wij geven u daarom nogmaals het dringende advies de parkeercapaciteit volledig te realiseren binnen de bouwplannen en bouwgrenzen.

Fractie Tonnaer is ingenomen met het besluit van A-Zeven Projectontwikkeling om op de locatie Nieuwe Steen 6 binnen de eigen perceelgrenzen voldoende parkeercapaciteit zelf te realiseren. Of ook wordt afgezien van de bouw van een 40 meter hoge woontoren blijft vooralsnog onduidelijk.

Oprecht hopen wij dat het college het goede voorbeeld van A-Zeven Projectontwikkeling volgt en eveneens kiest voor voldoende parkeercapaciteit binnen de eigen bouwplannen en bouwgrenzen. Nogmaals, door vast te houden aan niet realistische parkeer-oplossingen brengt u alle bouwplannen, inclusief de realisering van een IKEC in de Nieuwe Steen, onnodig in gevaar.

De brief, zaaknummer 1740246, met logo gemeente, aan de bewoners in de Nieuwe Steen is door een senioradviseur ondertekend en mist daarom betekenis. Volgens ons kunnen deze brieven vanwege de inhoud en de politieke gevoeligheid beter door het college van B&W worden ondertekend. In de brief van uw adviseur wordt gewag gemaakt van de samenstelling van een projectteam door de gemeente voor de verdere planontwikkeling Nieuwe Steen 6.

Qua samenstelling heeft het projectteam een sterk naar binnen gekeerde samenstelling. U doet er verstandig aan de samenstelling van het projectteam open te stellen en te versterken met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit de Nieuwe Steen. Te overwegen valt om bewoners van de Streektuinen hier ook bij te betrekken. De bewoners van de Streektuinen zijn net als de bewoners van de Nieuwe Steen tegen de bouw van een woontoren op de locatie Nieuwe Steen 6.

Volgens art. 36 RvO stellen wij u de volgende vragen:

 1. Begrijpt u dat door het hanteren van lagere parkeernormen, mobiliteitsplannen en dubbel-parkeren de bouwplannen, inclusief de realisering van een IKEC voor 450 leerlingen, onnodig in gevaar komt?
 2. Waarom kiest u bij de realisering van bouwplannen niet voor het uitgangspunt dat voldoende parkeerplaatsen binnen de eigen bouwgrenzen gerealiseerd dient te worden?
 3. Hoeveel parkeerplaatsen zijn gepland en hoeveel leerlingen-vervoer zal dagelijks plaatsvinden voor het IKEC?
 4. A-Zeven Projectontwikkeling heeft het verstandige besluit genomen om de parkeercapaciteit binnen de bouwlocatie Nieuwe Steen 6 te realiseren. Houdt A-Zeven Projectontwikkeling nog steeds vast aan het plan om op dezelfde locatie een 40 meter hoge woontoren te bouwen die op geen enkele wijze past in de omgeving van de Nieuwe Steen en de Streektuinen ?
 5. Wilt u de samenstelling van het projectteam, in het kader van de bestuurlijke vernieuwing, openstellen voor vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers van Nieuwe Steen en de Streektuinen. Door hen tijdig te betrekken wordt tijdverlies voorkomen en de kwaliteit van de bouwplannen vergroot.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen over ‘geroofd’ joods vastgoed

Hoorn, 13 juli 2020.

Geacht College,


Volgens krantenartikel (NHD 11 juli 2020) ‘Hoorn kocht joodse panden’ van Cees Beemster zijn ruim veertig panden in de Tweede Wereldoorlog van joden afgepakt of ‘gekocht’. Enkele van deze panden kwamen begin jaren vijftig in handen van de gemeente Hoorn en werden vervolgens doorverkocht. Mogelijk hebben de teruggekeerde joodse inwoners na de oorlog over de oorlogsperiode erfpacht moeten betalen. Ondanks onderzoek door historicus Raymond Schütz weten we niet precies wat zich destijds heeft afgespeeld met panden en erfpacht van joodse inwoners.

Onze fractie hecht eraan dat de geschiedenis over transacties van joods vastgoed grondig wordt uitgezocht. Mocht uit onderzoek blijken dat Hoorn toentertijd twijfelachtig heeft gehandeld dan zal de gemeente op enigerlei wijze een gebaar moeten maken naar joodse Hoornse families.

Volgens art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het College bereid onderzoek te (laten) doen naar koop en doorverkoop van joods vastgoed en naar de inning van erfpacht tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog ? Wilt u dit onderzoek laten uitvoeren door het Westfries Archief in Hoorn?
 2. Bent u bereid op basis van de uitkomsten van het onderzoek een gebaar te maken naar joodse Hoornse families die de dupe werden van twijfelachtige transacties?


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer

Conny Ligthert, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: Hoornse kinderkermis in coronatijd

Hoorn, 12 juni 2020

Geacht College,

Door de coronacrisis gaat de jaarlijkse kermis in de Hoornse binnenstad dit jaar niet door. Om het gemis van de kermis enigszins te compenseren stelt Fractie Tonnaer voor om een kermis te organiseren met alleen kinderattracties. De kinderkermis kan het beste in de maand augustus worden gehouden. Vanwege de ruime kennis en ervaring kan het vaste kermisteam van de gemeente Hoorn volgens ons deze kinderkermis heel goed organiseren.

De kermis van Hoorn is de oudste van Noord-Holland en bestaat dit jaar 574 jaar. Door deze historie behoort de Hoornse kermis tot de Nationale inventaris immaterieel erfgoed. Daarnaast maakt de kermis van Hoorn deel uit van de top-10 van Nederland.

Het afzeggen van de kermis is een gevoelige klap voor de kermisexploitanten, het kermisteam en vooral voor de Hoornse jongeren en kinderen. Deze teleurstelling geldt ook voor de winkeliers en horecaondernemers, die toch al door de coronacrisis hun omzet aanzienlijk zien verkleinen. Voor veel horecabedrijven is de kermis de belangrijkste periode van het jaar.

Volgens de landelijke coronaregeling mogen kermissen pas na 1 september a.s. weer georganiseerd worden. Donderdag 11 juni jl. hebben de kermisexploitanten gedemonstreerd in Den Haag omdat ze zo snel mogelijk de eeuwenoude traditie weer willen oppakken en het omzetverlies beperkt willen houden.

Minister De Jonge heeft de kermisexploitanten laten weten welwillend te staan tegenover het verzoek om vervroegd met de kermissen te starten. Onze fractie houdt er rekening mee dat vanaf 1 juli of 1 augustus kleine kermissen georganiseerd mogen worden.

In deze moeilijke coronatijd verlangen onze inwoners en ondernemers naar een bescheiden feest, als vervanging van de geschrapte kermis. Daarom vragen wij het college, zodra de kermissen weer worden toegestaan, een kinderkermis te organiseren in de binnenstad. Vanzelfsprekend kan deze kinderkermis alleen georganiseerd wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de coronaregels. Daarom willen wij dat de kinderkermis wordt opgezet in enkele winkelstraten, op de Roode Steen of de Noorderveemarkt. Vanwege de veiligheid moet het kermisterrein voorzien zijn van een in- en uitgang en afgesloten kunnen worden.

Met het organiseren van de kinderkermis maakt u veel kinderen, ouders en grootouders blij. Door meer bezoekers aan de stad en de kermis maakt u het horecaondernemers en winkeliers gemakkelijker om in deze moeilijke tijd economisch te overleven.

Om het voor kermisexploitanten aantrekkelijk te maken naar Hoorn te komen, stellen wij voor het staangeld aanzienlijk te verlagen.

Wij rekenen erop dat u voor de kinderen, ouders, grootouders en ondernemers de feestsingels ophangt en de kindercarrousels laat draaien.

Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: van kinderkermis tot kermis in aangepaste vorm

Hoorn, 4 juli 2020


Geacht College,


Per brief van 12 juni jl. en tijdens de raadsvergadering van 23 juni jl. heeft onze fractie gepleit voor het organiseren van een kinderkermis. Vanwege de coronacrisis gaat de kermis dit jaar niet door. Om het gemis enigszins te compenseren hebben wij voorgesteld een kermis te organiseren speciaal voor kinderen.


De kinderkermis kan worden gehouden op bijvoorbeeld de Noorderveemarkt of op diverse locaties in de binnenstad. Met het organiseren van een kinderkermis maakt u veel kinderen, ouders en grootouders blij. Dankzij meer bezoekers aan de binnenstad profiteren winkeliers en horecaondernemers er ook van. Meer omzet in coronatijd kunnen zij goed gebruiken.


Door toeval hebben wij gehoord dat het college de jaarlijkse kermis in aangepaste vorm, net als in Tilburg, aan het organiseren is. Wij prijzen uw initiatief voor de Hoornse kermis in coronatijd maar hadden het eleganter gevonden daarover geïnformeerd te worden. Onze fractie hoopt dat Hoorn, na goedkeuring door de Veiligheidsregio, deze zomer alsnog een kermis in aangepaste vorm krijgt. De Hoornse bevolking kijkt er naar uit.


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: uitbreiding aantal horecabedrijven niet nodig

Hoorn, 8 juni 2020


Geacht College,

Regelmatig wordt u benaderd met het verzoek om een winkelpand in de binnenstad te transformeren tot horecabedrijf. Veel van deze aanvragen worden gehonoreerd, terwijl daartoe geen noodzaak is.

In de binnenstad van Hoorn staan veel panden leeg en te koop of te huur. Door telkens in te stemmen met het transformeren van winkelpanden tot horecabedrijven neemt het aanbod van horecapanden verder toe. Dat vinden wij een ongewenste ontwikkeling: de leegstand in de binnenstad wordt vergroot en de bestaande horecaondernemers komen in een steeds nadeliger positie te verkeren. Eigenaren van horecabedrijven en horecapanden kunnen door het gemakkelijk transformeren van winkels tot horecapanden nauwelijks hun horecapand of -bedrijf overdragen of verhuren aan bijvoorbeeld een startende horecaondernemer.

Om te voorkomen dat er te veel horecabedrijven en -panden komen en om de huidige horecaondernemers nog een redelijke kans tot verkoop van hun bedrijf of pand te geven, willen wij u vragen om te stoppen met het onnodig transformeren van winkels tot horecapanden. Het huidige aanbod aan horecabedrijven en -panden is in de Hoornse binnenstad en daarbuiten groot genoeg. Er dreigt zelfs een overschot te ontstaan.

Door de coronacrisis verliest de horeca 41,5% aan omzet waardoor de leegstand van horecapanden op korte termijn extra zal toenemen.

Wij willen u verzoeken in overleg te treden met de Koninklijke Horeca afd. Hoorn over het teveel aan horecabedrijven en over de overbodige transformatie van winkelpanden tot horecapanden, zodat de positie van de horecaondernemers verbetert en de leegstand van horecapanden wordt verkleind.


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Hoorn, 25 mei 2020
Betreft: Artikel 36 vragen, aanlichten van monumenten

Geacht College,

Op 10 december 2019 besloot de Raad het volgende:

 1. "De 'Nota Aanlichten Hoorn' vast te stellen, met hierin de volgende kernpunten:
  a. De visie op het aanlichten van monumenten.
  b. De toetsingscriteria voor het aanlichten van monumenten, dit betreft de geografische- en objectgerichte criteria, criteria voor het lichtontwerp, voor de uitvoering en voor duurzaamheid.
 2. Voor het aanlichten van zeven monumenten in Hoorn:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen voor infrastructuur (kabels en leidingen) in 2019 en dit krediet in afwijking van de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2017 in 60 jaar af te schrijven.
  b. Een krediet beschikbaar te stellen voor verlichtingsmiddelen in 2019 en dit krediet in afwijking van de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2017 in 30 jaar af te schrijven.
 3. Voor het aanleggen van infrastructuur aanlichten monumentale panden door derden een krediet beschikbaar te stellen in 2019 en dit krediet in afwijking van de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2017 in 60 jaar af te schrijven.
 4. De jaarlijkse lasten van € 31.677 van bovengenoemde beslispunten 2 en 3 vanaf 2020 voor €10.760 ten laste te leggen van bestaande middelen en voor € 20.917 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat (lijst ruimtevragers Kadernota 2019).
 5. De door het college opgelegde geheimhouding volgens artikel 25 van de Gemeentewet op bijlage 2 'Financiële consequenties aanbesteding 'aanlichten van zeven monumenten en het aanlichten van monumenten door particulieren in Hoorn' en bijlage
 6. 'Begrotingswijziging' te bekrachtigen op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wob, waarbij geheimhouding geldt tot de aanbesteding van de in de bijlage genoemde werken is afgesloten.
 7. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.”

Naar aanleiding van dit besluit en uiteraard de huidige situatie met betrekking tot de Corona crisis stellen wij u de volgende vragen.

 • Op welke wijze heeft de aanbesteding plaatsgevonden, waarom is gekozen voor een onderhandse aanbesteding en hoeveel offertes zijn er aangevraagd voor het aanlichten van monumenten ?
 • Kunt u aangeven hoe de calculatie van de 214.000 euro voor verlichting tot stand is gekomen en met welke gegevens er is gerekend? Graag zien wij, al dan niet onder geheimhouding, alle bedragen gedetailleerd en gespecificeerd tegemoet.
 • Het oprichten en betrekken van een nieuwe stichting voor het aanlichten van monumenten vinden wij onnodig. Het aanlichten van monumenten vinden wij een gemeentelijke taak die alleen door de gemeente uitgevoerd kan worden. Welke werkafspraken en taakverdeling zijn er tussen de gemeente en de nieuwe stichting gemaakt en wie maakt de keus welk monument voor het aanlichten in aanmerking komt. Beschikt de aanlicht-stichting over een eigen budget afkomstig van de gemeente ?

Beantwoording van onze vragen zien wij graag spoedig tegemoet.


Met vriendelijke groeten,

namens de fracties,

DRP, Menno Jas
Fractie Danny Verdonk, Danny Verdonk
Fractie Tonnaer, Onno Egtberts

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: oproep tot lokaal kopen mag geen lippendienst zijn

Hoorn, 25 mei 2020

Geacht College,


Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de gemeente diverse keren opgeroepen om vooral lokaal te kopen. Deze oproep steunen wij enthousiast. Echter, wie een oproep doet tot inkoop bij lokale ondernemers moet ook zelf aan de verwachtingen voldoen. In de praktijk blijkt helaas dat u als gemeente weinig lokaal inkoopt. Veel aanbestedingen van o.a. diensten, restauraties en nieuwbouw vinden buiten West-Friesland plaats, tot en met de inkoop van stadhuiskoffie. Het inkopen en aanbesteden bij Hoornse of West-Friese bedrijven heeft bij u blijkbaar weinig prioriteit, terwijl u anderen daar wel toe oproept.

In West-Friesland zijn honderden innovatieve bedrijven gevestigd met veel kennis, kwaliteit en een lange ervaring. Deze bedrijven zijn actief op het gebied van onder meer woningbouw, waterwerken, detailhandel, import, transport, groen, zaadveredeling en in de toepassing van verduurzaming. Feitelijk is in de regio West-Friesland vrijwel alles te koop of aan te besteden. Wij verwachten dan ook van de gemeente Hoorn dat zij meer en vaker gebruikt maakt van deze lokale producten, diensten en expertise.

 1. Waarom geeft u alleen in de coronaperiode prioriteit aan het lokaal kopen en roept u de inwoners zelfs daartoe op?
 2. Wilt u na de coronatijd prioriteit blijven geven aan lokaal kopen en niet alleen inwoners daarvoor enthousiast maken maar ook zelf het goede voorbeeld geven?
 3. Moet het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente daarvoor aangepast worden?


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, raadslid

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: voorstel aanschaf van hygiëne-palen

Hoorn, 18 mei 2020


Geacht college,


Inmiddels zien we dat het steeds drukker wordt in de winkelstraten en de winkelcentra van Hoorn. Bewoners gaan gelukkig meer winkelen en zoals het er naar uitziet zijn de horecaterrassen vanaf 1 juni weer open.

Deze positieve ontwikkeling zouden wij graag nog meer en op een veilige manier willen faciliteren en daarom doen we het volgende voorstel. Wij willen u vragen voor de winkelstraten in de binnenstad en de vijf winkelcentra in Hoorn hygiëne palen aan te schaffen. In winkelcentrum de Hoef zijn al twee hygiëne-palen in gebruik. Dankzij de hygiëne-palen kan het winkelend publiek de handen desinfecteren. De hygiëne-palen, uitgevoerd in staal, bevat bijna 2 liter desinfecteermiddel, genoeg om ongeveer 1800 mensen de handen mee te desinfecteren. De desinfecteerpalen worden met een voetpomp bediend en zijn hufterproof. Wegens succes zijn door een aantal Alkmaarse ondernemers en door dierentuin Artis Amsterdam deze hygiëne-palen gekocht. De hygiëne-palen worden gemaakt door Hail Europe in Alkmaar.

Wij willen u vragen deze hygiëne-palen aan te kopen als gebaar naar de ondernemers die het toch al zo moeilijk hebben om zo het winkelen aangenamer en veiliger te maken.

De plek waar de hygiëne-palen geplaatst worden, het s ’avond binnen halen van de palen en onderhouden zien wij graag in overleg tussen gemeente en winkeliers en ondernemersorganisatie geregeld worden.

Wij vragen u met de ondernemersverenigingen de aankoop van de hygiëne-palen te bespreken en tot aankoop en plaatsing over te gaan.

Met vriendelijke groet,

Marieke Rijk en Onno Egtberts,
gemeenteraadsleden, namens Fractie Tonnaer.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen over aankoop gevangenis de Glasbak en bouw sociale huurwoningen

Hoorn, 3 maart 2020

Geacht College,


In oktober 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd om zich optimaal in te spannen voor de aankoop van de gevangenis ‘de Glasbak’ in Zwaag. Op deze unieke locatie is het volgens diverse fracties mogelijk o.a. sociale huurwoningen te bouwen. In de motie werd aan het college gevraagd de gemeenteraad, over het verloop van de aankoop vertrouwelijk, te informeren. In de raad van 29 oktober 2019 heeft de burgemeester aangegeven gesprekken te voeren de Minister en met Rijksvastgoedbeheer. Toegezegd werd door de burgemeester de Raad op korte termijn nader te informeren over de vervolgstappen. Doel was voorkomen van een spookhuis en te streven naar een duurzame ontwikkeling in dit gebied. Ook andere voormalige gevangenissen w.o. de Bijlmerbajes in Amsterdam wordt omgebouwd tot een duurzame woonwijk.


Tot nu hebben wij nog geen nadere informatie van het college hierover mogen ontvangen en staat de gevangenis als geruime tijd leeg. Wel hebben we in het NHD eerder kunnen lezen dat de verwerving van de voormalige penitentiaire inrichting moeizaam verloopt. Mogelijk zijn er nieuwe inzichten ontstaan over deze gevangenis en bestaat er een kans dat deze weer in gebruik genomen gaat worden. Daarnaast zien wij dat het Rijk op zoek is naar locaties om vluchtelingen te kunnen opvangen. Dit blijkt o.a. uit de huisvesting van 600 vluchtelingen in Leeuwarden gehuisvest in het WTC centrum.


Wij maken ons ongerust en hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Wanneer verwacht u de leegstaande gevangenis de Glasbak te kunnen aankopen?
 2. Hoe ver zijn de plannen voor een duurzame ontwikkeling en de realisatie van extra sociale huurwoningen op deze locatie en wanneer gaat het college een nota van uitgangspunten aan de gemeenteraad voorleggen over de toekomst van het gebied?
 3. Is het juist dat het Rijk nieuwe inzichten heeft gekregen in de aantallen gevangenissen in Nederland waarbij de kans bestaat dat de penitentiaire inrichting (Glasbak) alsnog weer in gebruik genomen gaat worden?
 4. Klopt het dat het COA opzoek is naar locaties in Nederland voor het huisvesten van vluchtelingen en loopt de gemeente het risico dat de leegstaande gevangenis hiervoor ingezet kan worden? 


Vriendelijke groet,


Chris de Meij, namens VVD

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: vragen art. 36 over uitbreiding activiteiten op bedrijventerrein Gildenweg, Blokker


Hoorn, 4 februari 2020.


Geacht College,


Op 9 januari 2019 zijn door Fractie Tonnaer vijf vragen gesteld over de verkeersoverlast In Oosterblokker-Gildenweg. Bij brief van 8 februari 2019 heeft u de vragen beantwoord. Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt dat het college met ons van mening is dat het bedrijventerrein Gildenweg niet is gelegen op de meest gunstige locatie en dat het bedrijventerrein potentie heeft om te transformeren tot woonwijk.


In het gemeenteblad nr. 25379, 30 januari 2020, staat dat de gemeente Hoorn een aanvraag heeft ontvangen voor een omgevingsvergunning om naast Gildenweg 5 een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit negen units te bouwen. Opvallend daarbij dat de aanvraag niet ter inzage ligt.


De aanvraag voor een omgevingsvergunning vergroot de bedrijvigheid en lijkt in strijd te zijn met de wens van de gemeente om op termijn het bedrijventerrein te transformeren tot woonwijk met ongeveer 2500 woningen.


Daarom stellen wij u overeenkomstig art. 36 van het RvO de volgende vragen:

 1. Hoe verhoudt zich de aanvraag voor de bouw van negen bedrijfsunits tot het verouderde bestemmingsplan en de wens om het bedrijventerrein te transformeren tot woonwijk?
 2. Vindt u het nog steeds wenselijk om bedrijventerrein Gildenweg op termijn te transformeren tot woonwijk en waaruit blijkt dit?
 3. Bent u het met ons eens dat meer bedrijvigheid op de Gildenweg de kans op transformatie verkleint en de verkeersoverlast vergroot voor de bewoners van Zuiderdracht, Noorderdracht , Oosterblokker en Boekert?
 4. Wilt u de gemeenteraad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Gildenweg e.o. zodat ongewenste ontwikkelingen op het bedrijventerrein voorkomen worden 5. Welke stappen heeft u gezet of gaat u nog zetten om de verkeers- en geluidsoverlast voor bewoners te verminderen? 


Vriendelijke groet,


Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Chris de Meij, namens VVD

Jeroen van der Veer, namens Sociaal Hoorn

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft:  vragen art. 36 over uitbreiding activiteiten op bedrijventerrein Gildenweg, Blokker

Hoorn, 4 februari 2020.

Geacht College,

Op 9 januari 2019 zijn door Fractie Tonnaer  vijf vragen gesteld over de verkeersoverlast In Oosterblokker-Gildenweg. Bij brief van 8 februari 2019 heeft u de vragen beantwoord. Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt dat het college met ons van mening is dat het bedrijventerrein Gildenweg niet is gelegen op de meest gunstige locatie en dat het bedrijventerrein potentie heeft om te transformeren tot woonwijk.

In het gemeenteblad nr. 25379, 30 januari 2020, staat dat de gemeente Hoorn een aanvraag heeft ontvangen voor een omgevingsvergunning om naast Gildenweg 5 een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit negen units te bouwen.  Opvallend daarbij dat de aanvraag niet ter inzage ligt.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning vergroot de bedrijvigheid en lijkt in strijd te zijn met de wens van de gemeente om op termijn het bedrijventerrein te transformeren tot woonwijk met ongeveer 2500 woningen.

Daarom stellen wij u overeenkomstig art. 36 van het RvO de volgende vragen:

 1. Hoe verhoudt zich de aanvraag voor de bouw van negen bedrijfsunits tot het verouderde bestemmingsplan en de wens om het bedrijventerrein te transformeren tot woonwijk ?
 2. Vindt u het nog steeds wenselijk om bedrijventerrein Gildenweg op termijn te transformeren tot woonwijk en waaruit blijkt dit ?
 3. Bent u het met ons eens dat meer bedrijvigheid op de Gildenweg de kans op transformatie verkleint en de verkeersoverlast vergroot voor de bewoners van Zuiderdracht, Noorderdracht , Oosterblokker en Boekert ?
 4. Wilt u de gemeenteraad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Gildenweg e.o. zodat ongewenste ontwikkelingen op het bedrijventerrein voorkomen worden
 5. Welke stappen heeft u gezet of gaat u nog zetten om de verkeers- en geluidsoverlast voor bewoners te verminderen ?

 

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer,  namens Fractie Tonnaer

Chris de Meij, namens VVD

Jeroen van der Veer, namens Sociaal Hoorn

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 herontwikkeling oude hockeyvelden

Hoorn, 9 januari 2020

 

Geacht College,

U heeft op 5 december 2019 een raadsbrief (zaaknummer 1742074) gestuurd over de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Onze fracties zijn van mening dat het college in de Nieuwe Steen te veel wil realiseren in een relatief klein gebied.  Bovendien zijn er geen serieuze oplossingen voor de huidige en toekomstige parkeer- en verkeersprobleem in de Nieuwe Steen. Wij zien dat u een lagere parkeernorm hanteert, gebruik van de auto door werknemers van de gemeente wilt beperken, de gemeentelijke organisatie een mobiliteitsplan laat maken en streeft naar bubbel parkeren bij bedrijven op de Nieuwe Steen.

Van de toekomstige bewoners van de 80 nog te bouwen sociale éénpersoons-huurwoningen verwacht u dat de helft van deze bewoners geen auto bezit of zal gebruiken. Uw parkeerberekeningen laten een groot opportunisme zien met  negatieve gevolgen voor de bewoners en bedrijven.

Daarnaast zien wij een enorme toename van het auto gebruik wanneer de woningbouw aan de Nieuwe Steen 6 gerealiseerd wordt.  Het ontbreekt aan een noodzakelijke integrale parkeer- en verkeersvisie in relatie tot diverse bouwplannen in de Nieuwe Steen.

In uw brief wordt alleen gesproken over de parkeerproblemen terwijl er eveneens sprake is van toenemende verkeersoverlast in de Nieuwe Steen. Het merendeel van de 450 leerlingen voor het speciaal basisonderwijs van het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) zullen gebruik maken van leerlingenvervoer per busje en dagelijks gebracht en gehaald worden van en naar het IKEC. 

Onze fracties betwijfelen of de voormalige hockeyvelden wel de meest geschikte locatie is voor de bouw van een IKEC. Wij raden het college en bestuur van het IKEC aan om de verschillende locaties in Hoorn nog eens te beoordelen en de voormalige gevangenis de Glasbak en de sportvelden in Risdam-Noord bij de locatiekeuze te betrekken.

Volgens art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen.

 1. Bent u het met ons eens dat zonder een integrale parkeer- en verkeersvisie en afdoende oplossingen voor de huidige- en toekomstige parkeer- en verkeersproblemen, nieuwbouw in de Nieuwe Steen moeilijk te realiseren is?
 2. Volgens ons zijn dubbel parkeren, mobiliteitsplan en verlaging van de parkeernorm schijnoplossingen. Kunt u niet beter de harde cijfers gebruiken en naar reële oplossingen op zoek gaan?
 3. Bent u het met ons eens dat door de bouw van bijna 200 tot 300 appartementen in de Nieuwe Steen en door de komst van een IKEC de verkeers- en parkeerproblemen in de wijk zullen toenemen?
 4. Waarom wordt door de vestiging van een IKEC met 450 leerlingen nauwelijks rekening gehouden met het leerlingenvervoer? Hoeveel meer verkeersbewegingen ontstaan er dagelijks in de Nieuwe Steen door de vestiging van een IKEC?
 5. Wilt u voor nieuwbouw van IKEC ook andere locaties betrekken, waaronder locatie voormalige gevangenis de Glasbak en de sportvelden in Risdam-Noord?

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

namens VVD, Chris de Meij

namens Sociaal Hoorn, Jeroen van der Veer

2019

Aan: Burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 renovatieplannen Stadhuis

 

Hoorn, 20 december 2019


Geacht College,

Fractie Tonnaer bracht enkele weken geleden een werkbezoek aan Scholtens Bouw Wognum. Tijdens het bezoek werd het gezelschap verrast door het plan voor de renovatie van het stadhuis aan de Nieuwe Steen. Het renovatievoorstel van Scholtens Bouw Wognum omvat globaal:

 • deel A en B van het stadhuis wordt gerenoveerd en verduurzaamd;
 • deel C van het stadhuis wordt als tegenprestatie beschikbaar gesteld aan het renoverende bouwbedrijf dat daarin goedkope appartementen realiseert. De bestaande bouwhoogte van deel C van het stadhuis verandert niet en de buitenkant blijft vrijwel ongewijzigd;
 • de brug over het water tussen de twee delen van het stadhuis wordt verwijderd;
 • de kosten van renovatie en verduurzaming, inclusief het beschikbaar stellen van gebouw C, zijn lager dan het gecalculeerde bedrag (24-30 miljoen euro) voor de beide door het college aan de raad gepresenteerde scenario’s.


Verder is gebleken dat de bouwvoorstellen voor de renovatie-appartementen ruim een jaar bekend zijn in het stadhuis, terwijl de begeleidingsgroep en de gemeenteraad direct noch indirect op de hoogte zijn gebracht van de Scholtens-plannen tot renovatie deel A-B en bouw van appartementen in deel C.


Overeenkomstig art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Waarom heeft het college B&W de begeleidingsgroep en de gemeenteraad niet direct of indirect geïnformeerd over de renovatieplannen en appartementenbouw van Scholtens Bouw, terwijl deze plannen al een jaar in het stadhuis bekend zijn? Wilt u alsnog dit verzuim herstellen en hoe denkt u dit te doen?
 2. Kunt u alsnog de renovatievoorstellen en appartementenbouw van Scholtens Bouw betrekken bij het raadsvoorstel ‘keuze scenario stadhuis’ (zaaknummer 1607537, 9 juli 2019) en het geamendeerde raadsbesluit ( 9 juli 2019) om de scenario’s voor renovatie en nieuwbouw van het stadhuis uit te werken?

 

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, (namens Fractie Tonnaer), Dick Bennis (namens fractie CDA), Arnold Wegner (namens fractie PvdA), Menno Jas (namens fractie DRP), Linda Koekkoek (namens fractie Koekkoek) en Danny Verdonk (namens fractie Danny Verdonk)

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 woningbouwplannen locatie Nieuwe Steen 6

Hoorn, 5 december 2019

Geacht College,

Maandagavond 2 december jl. werd door A-Zeven projectontwikkeling en de gemeente Hoorn een woningbouwplan gepresenteerd voor de locatie Nieuwe Steen 6. Volgens het bouwplan worden op deze locatie 97 appartementen gebouwd, waaronder een woontoren van 40 meter hoog met twaalf verdiepingen. Op maaiveldniveau komen 148 parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen.

Naar aanleiding van de presentatie van de woningbouwplannen stellen wij volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

1. De indruk bestaat dat de omwonenden van de Nieuwe Steen 6 , onder wie de bewoners van de Streektuinen, Kaap Hoorn en Zandsteen niet zijn uitgenodigd voor de informatieavond op 2 december. Hoe wilt u deze omissie herstellen en bent u bereid voortaan ook de bewoners van Kaap Hoorn, Streektuinen en Zandsteen uit te nodigen?

2. Waarom heeft de gemeente projectontwikkelaar A-Zeven projectontwikkeling op het idee gebracht om een woningbouwplan te maken dat afwijkt van het bestemmingsplan ‘Risdam en Nieuwe Steen-West’?

3. In welke mate en op welke onderdelen wijkt het voorgestelde woningbouwplan af van het geldende bestemmingsplan ? Hoe hoog mag volgens het bestemmingsplan in dit gebied gebouwd worden ? Is het juist dat de te bouwen woontoren 30 meter hoger is dan de maximale bouwhoogte van 10 meter?

4. Heeft het college, (met mandaat) het Hoornse Initiatieven Platform of projectontwikkelaar A-Zeven, buroURSEM uit Avenhorn opdracht gegeven voor het maken van een schetsplan ? Hoe hoog zijn de kosten en wie betaalt deze ? Is de opdrachtgever voor het schetsontwerp tevens de ‘eigenaar’ van het schetsplan en zo ja in welk opzicht?

5. Welke afspraken zijn met Octant Mondzorg gemaakt en hoe bent u tot het optimistische aantal van 148 parkeerplaatsen gekomen?

6. Bent u het met ons eens dat nu al sprake is van een toenemende verkeers- en parkeerdrukte en dat deze door de bouw van appartementen sterker zal toenemen ? Hoe wilt u de huidige en toekomstige parkeer- en verkeersproblemen in de Nieuwe Steen verkleinen ? Wanneer ontvangen wij voorstellen daarvoor ?

De beantwoording van deze vragen moet volgens het RvO binnen 30 dagen plaatsvinden. Wij verwachten dat de gestelde vragen beantwoord worden vóór de eerste behandeling van de plannen in de raadscommissie.

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid, namens Fractie Tonnaer

Menno Jas, gemeenteraadslid, namens DRP

Thomas Groot, gemeenteraadslid, namens PvdA

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: vragen art. 36 over aansluiting fietstunnel Zevenhuis - Bangert-Oosterpolder

Hoorn, 3 oktober 2019

Geacht College,

De bouw van de fietstunnel tussen Bangert-Oosterpolder en bedrijventerrein Zevenhuis is voltooid. Ondanks dat is de tunnel nog steeds buiten gebruik, omdat de fietspaden van en naar de tunnel ontbreken.

Bewoners van Bangert-Oosterpolder maken zich in toenemende mate zorgen over de mogelijke keus die het college B&W maakt voor het fietspad naar de fietstunnel. De vraag is: voor welk traject kiest het college? Waarschap, Vredemaker, Marowijne of Strip?

Enkele maanden geleden heeft het college laten weten na de zomer 2019 bekend te maken voor welke fietsroute naar de fietstunnel wordt gekozen. Onze fractie heeft de indruk dat, zonder vroegtijdig overleg met de bewoners van Bangert-Oosterpolder, het college zelf een tracé zal kiezen.

Fractie Tonnaer dringt er op aan om, voorafgaande aan een keuze, eerst te overleggen met de wijk- en buurt bewoners, de werkgroep Verkeer en bewonersoverleg OLBO over de meest geschikte route van en naar de fietstunnel. Alleen door tijdig betrekken van en laten meedenken door wijk- en buurtbewoners ontstaat draagvlak voor deze keuze.

Volgens artikel 36 van het RvO stellen wij de volgende vragen:

 1. Hoe en wanneer gaat het college in overleg met wijk- en buurtbewoners en wijkorganisaties Bangert-Oosterpolder over de fietsroute van en naar de fietstunnel?
 2. Wanneer wilt u het fietspad aansluiten op de fietstunnel tussen bedrijventerrein Zevenhuis en Bangert-Oosterpolder? 


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer w.o. Norbert de Vries (lid raadscommissie), 

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen over Informatiemarkt ‘Een zorgeloze toekomst’ 2019

Hoorn, 1 oktober 2019.

Geacht College,


Onder leiding van de gemeente Hoorn wordt aanstaande dinsdag 8 oktober de informatiemarkt ‘Een zorgeloze toekomst’ georganiseerd. Wij vinden het opvallend dat naast de gemeente Hoorn slechts door één notariskantoor, één hypotheekadviseur en één bank aan de informatiemarkt wordt deelgenomen. Ten opzichte van vorig jaar is de bank als extra deelnemer toegevoegd aan de informatiemarkt. Door het geringe aantal deelnemers aan de markt wordt de indruk gewekt dat alleen deze drie bedrijven kennis hebben van levenstestament, overwaarde en blijver-leningen.

Door het selecte gezelschap van deelnemers kan het beeld ontstaan dat de gemeente Hoorn met deze drie bedrijven een speciale relatie heeft of zijn uitverkoren tot beste van Hoorn.

Fractie Tonnaer vindt het organiseren van de informatiemarkt ‘Een zorgeloze toekomst’ een goed initiatief maar verwacht dat zonder uitzondering, alle Hoornse notariskantoren, banken en hypotheekadviseurs, moeten kunnen deelnemen aan de informatiemarkt. Omdat de informatiemarkt zich vooral richt op ouderen vinden wij het vanzelfsprekend dat ook zorg- en ouderenorganisaties en bedrijven gespecialiseerd op het terrein van woonverbeteringen als deelnemers worden uitgenodigd.

Wij stellen u de volgende vragen:

1. Waarom heeft de gemeente Hoorn niet alle Hoornse notariskantoren, hypotheekadviseurs en banken uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiemarkt ?

2. Wilt u t.b.v. de informatiemarkt ‘Een zorgeloze toekomst' 2020 alle Hoornse notariskantoren, banken en hypotheekadviseurs voortaan uitnodigen?

3. Vindt u het een goede suggestie om voor de informatiemarkt 2020 tevens uit te nodigen alle ouderen- en zorgorganisaties en gespecialiseerde bedrijven in domotica-systemen en andere woonverbeteringen?

4. Vindt u het organiseren van een informatiemarkt een kerntaak van de gemeente of meer een taak voor de deelnemende organisaties en bedrijven ?


In afwachting van uw beantwoording.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Nico Oudheusden, gemeenteraadslid.

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art.36 vragen m.b.t. zandverstuiving bij stadsstrand

Hoorn, 26 augustus 2019

Geacht College,

Met de aanleg van vooroevers heeft Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterkt. Deze dijkversterking met zandoevers veroorzaakt regelmatig zandverstuiving. Het zand waait richting de weg, waardoor de Houtribdijk voor de veiligheid van het verkeer moet worden afgesloten. Rijkswaterstaat probeert de zandverstuiving op diverse wijzen te voorkomen door o.a. een laagje grond over het zand te storten, speciaal grasmengsel te zaaien en door het plaatsen van stuifschermen. Ondanks de genomen maatregelen is afsluiting van de Houtribdijk vanwege het stuifzand regelmatig aan de orde.

Onze fractie houdt er rekening mee dat door de aanleg van de vooroever met stadsstrand bij de Grote Waal, net als bij de Houtribdijk, stuifzand voor ernstige hinder zal zorgen en zal leiden tot tijdelijke afsluiting van de Westerdijk. Daarom willen wij dat tijdens de aanleg van de vooroever het strand zodanig wordt ingericht dat stuifzand nauwelijks voorkomt en afsluiting van de Westerdijk niet nodig is. Het plaatsen van stuifschermen en het storten van grond over het zand vinden wij als bestrijding van stuifzand niet gewenst. Wij vertrouwen erop dat rekening wordt gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanleg van de vooroevers aan de Houtribdijk.

Volgens artikel 36 RvO stellen wij de volgende vragen:

1. Kent u de problemen met stuifzand die zijn ontstaan door de aanleg van vooroevers aan de Houtribdijk ? Welke kennis heeft u hierdoor verkregen t.b.v. de aanleg van het stadsstrand bij de Grote Waal?

2. Wilt u bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/Alliantie Markermeer erop aandringen dat bij de aanleg van de vooroever en de inrichting van het stadsstrand stuifzand zoveel mogelijk wordt voorkomen?

3. Welke organisatie is verantwoordelijk – gemeente Hoorn, Hoogheemraadschap/Alliantie of Recreatieschap (toekomstig beheerder)– voor het eventueel verwijderen van het stuifzand op de rijweg en het tijdelijk afsluiten van de Westerdijk?

4. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van vooroever met stadsstrand vinden nu plaats. Wanneer is het stadsstrand gereed en kan het door Hoornse en West-Friese recreanten voor het eerst worden bezocht?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Marieke Rijk en Onno Egtberts, leden gemeenteraad

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen, fouten herstel kademuren bij Otto’s brug

 

Hoorn, 5 augustus 2019

 

Geacht College,

 

Vrijdag 26 juli jl. hebben wij artikel 36-vragen gesteld over de restauratiefouten aan de kademuren bij Otto’s brug. Volgens een persbericht van de gemeente ontbreekt er na herstel een funderingspaal bij de kademuren.

 

Afgelopen woensdag hebben wij de restauratie van de kademuren per boot bekeken. We kwamen tot de conclusie dat er bij het herstelwerk meer fouten zijn gemaakt. Onder andere zijn er verschillende palen te veel ingekort en daarna met blokken opgevuld. De aangebrachte planken dienen slechts als behang en spietjes zijn gebruikt om te stabiliseren.

 

Onze fractie rekent erop dat ook het college meerdere fouten aan de kademuren heeft vastgesteld en dat het deze door de aannemer laat herstellen.

 

Wij stellen aanvullende vragen in overeenstemming met artikel 36 RvO.

 

 1. Heeft er na afronding van het herstelwerk door aannemer een oplevering van het werk plaatsgevonden en zijn toen tekortkomingen geconstateerd?
 2. Is de aannemer bereid om de vastgestelde fouten voor eigen rekening te herstellen?
 3. Hoeveel tijd kost herstel van meerdere fouten inclusief de plaatsing van de funderingspaal?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 vragen, fouten herstel kademuren bij Otto’s brug

 

Hoorn, 26 juli 2019

Geacht College,

 

Volgens uw brief aan de gemeenteraad van 25 juli 2019 (zaaknummer 1713379) is Otto’s brug per direct afgesloten omdat is ontdekt dat een van de vier palen in de fundering ontbreekt.

Na de ontdekking van de restauratiefouten aan de kademuren heeft u snel gereageerd door de brug meteen buiten gebruik te stellen en de bewoners van o.a. Oude Doelenkade, Slapershaven en Binnenluiendijk meteen hierover te informeren. Voor dit doortastend optreden hebben wij veel waardering.

Aan de andere kant zijn we teleurgesteld dat nu pas het gemis van een funderingspaal is ontdekt. Dat is niet door gemeentelijke inspectie gebeurd maar door een ingehuurd bedrijf dat de conditie van alle bruggen in Hoorn controleert.

Onze fractie heeft de indruk dat het gebrekkige toezicht bij de restauratie van de muren bij Otto’s brug geen incident is maar vaker voorkomt. In dit verband wijzen wij op de problemen en fouten die zijn gemaakt en mogelijk nog steeds worden gemaakt bij de herinrichtingswerkzaamheden aan het loopniveau bij de Poolster.

Naar aanleiding van de gebrekkige restauratie van de kademuren en het tekortschietende gemeentelijke toezicht stellen wij in overeenstemming met art. 36 RvO de volgende vragen:

 1. Stelt u aannemer Ploegam aansprakelijk voor de gebreken bij  restauratie van de kademuren bij Otto’s brug? Heeft de aannemer een verklaring voor het feit dat hij een funderingspaal heeft verwijderd zonder een nieuwe te plaatsen? 
 2. Wanneer gaat de aannemer de restauratiefouten herstellen? En wilt u daar druk op zetten zodat voetgangers en fietsers op korte termijn weer gebruik kunnen maken van de brug? Vanaf 7 januari 2019 tot en met 30 april 2019 is de brug buiten gebruik geweest. Begrijpt u dat een nieuwe periode van afsluiten een te groot beroep doet op en te veel begrip vraagt van de bewoners van het havenkwartier? Klopt het dat voor het slaan van een funderingspaal Otto’s brug weer volledig getild en verplaatst moet worden? Hoeveel tijd gaat dit kosten?
 3. Waarom heeft de gemeentelijke inspecteur of projectleider niet zelf de gebreken vastgesteld bij de restauratie van de kademuren? En waarom zijn de beeldopnamen van de restauratiewerkzaamheden niet regelmatig bekeken?
 4. Geven de ervaringen bij de restauratie van de kademuren en de herinrichting van het loopniveau van de Poolster u aanleiding om kritischer te kijken naar de wijze van aanbesteding en naar de kwaliteit van het gemeentelijke toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden?

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen over informatie en bestrijding van eikenprocessierups

 

Hoorn, 12 juli 2019.

 

Geacht College,

 

Op de website van de gemeente staat dat er nog geen eikenprocessierups is aangetroffen in Hoorn. Jammer genoeg heeft de eikenprocessierups bezit genomen van onze stad en verblijft in diverse eikenbomen in o.a. Eikstraat , Julianapark en Oosterplantsoen. Inwoners hebben ons dit gemeld en gevraagd de eikenrups te bestrijden.

De rupsen hebben brandharen die jeuk, bultjes, oogklachten of irritatie aan luchtwegen veroorzaken.

Grote groepen processierupsen kunnen een boom helemaal kaal vreten. Om gezondheidsklachten te voorkomen vragen wij de eikenprocessierups doelmatig te bestrijden in vooral buurten met vestigingen van scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en op locaties waar veel voetgangers en fietsers passeren.

De onverwachtse aanwezigheid van de processierups in Hoorn overvalt u waarschijnlijk, waardoor de gemeente mogelijk onvoldoende middelen heeft de rups krachtig te bestrijden. Toch gaan wij er vanuit dat de bestrijding meteen en met veel inzet wordt gestart.

Naast de bestrijding vinden wij het nodig dat u onze inwoners informatie levert over de vindplek en gezondheidsklachten welke door de brandharen van de eikenprocessierups kunnen worden veroorzaakt.

Vanwege bovenstaande stellen wij een aantal vragen:

 1. Heeft u van inwoners meldingen ontvangen en verzoeken gekregen voor de bestrijding van de eikenprocessierups ?
 2. Beschikt u over voldoende menskracht en materiaal om de eikenprocessierups voldoende te bestrijden ?
 3. Op welke wijze gaat de rups bestreden worden en is het mogelijk bomen te markeren ?
 4. Wilt u een meldpunt starten en informatie geven aan de inwoners over mogelijke gezondheidsklachten, bestrijding en de vindplek van de eikenprocessierups ?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Levent Helelespe, gemeenteraadslid


Aan: het College van Burgemeester en Wethouders HoornHoorn, 2 juli 2019


Betreft: Artikel 36-vragen plaatsing kunstwerken aan Binnenluiendijk en Karperkuil


Geacht college,

Gisteren lazen wij in NHD-krantenartikel “Buurt in verzet tegen kunst” dat de bewoners van de Binnenluiendijk e.o. zich verzetten tegen de plaatsing van drie dobbers van 3,5 meter hoog in de vijver aan de Binnenluiendijk. Uit het artikel blijkt dat Ed Wagemaker van de Stichting In den Beginne ondanks verzet van de bewoners de plaatsing van de kunstwerken doorzet. Ook beweert de heer Wagemaker dat de gemeente wel “te porren is” en dat “iedereen” enthousiast is over de plaatsing van de drie mamoet dobbers. Uit een gehouden enquete onder omwonenden is gebleken dat ruim 80% van de ondervraagden tegen de plaatsing van de dobbers is. De bewoners van de Binnenluiendijk e.o. doen de suggestie de dobbers op een andere locatie in ons waterrijke Hoorn te laten dobberen. Onze fracties vinden het verbijsterend dat Stichting In den Beginne de plaatsing doorzet en dat de gemeente Hoorn zich daaraan compromitteerd door een vergunning daarvoor te verlenen. Wij zijn van mening dat bij plaatsing van een kunstwerk alleen de buurtbewoners kunnen bepalen of een kunstwerk in hun buurt wel of niet wordt geplaatst. De mening van de buurt moet voor het college leidend zijn voor het verlenen van een vergunning.

Wie de kosten betaald voor het maken en plaatsen van de replica’s is raadselachtig. De naam van de gulle gever wordt niet prijsgegeven. Van een door de gemeente Hoorn gesubsidieerde organisatie eisen wij volledige transparantie en verantwoording over het gevoerde beleid, doel en financien. Dat geldt vooral voor organisaties als In den Beginne die rookgordijnen optrekt.


Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Tijdens de behandeling van de kadernota werd gesteld dat de mening van de bewoners en direct betrokkenen zwaarwegend is bij de plaatsing van kunst in de openbare ruimte. Waarom is dit niet het geval bij plaatsing aan de Binnenluiendijk en Karperkuil?

2. Bent u het met ons eens dat nu blijkt dat de bewoners van de Binnenluiendijk en Karperkuil in grote meerderheid tegen de plaatsing van drie dobbers zijn er daarom geen toestemming tot plaatsing van de replica’s gegeven mag worden. Zo nee, waarom niet?

3. In het procesakkoord dat door de Raad is aangenomen en wordt gebruikt als leidraad voor de huidige te voeren politiek staat onder andere beschreven dat er samen met de stad bestuurd moet worden. Het overgrote deel van de bewoners van Binnenluiendijk en Karperkuil geven duidelijk aan tegen plaatsing van betreffende werken te zijn. Samen met hen kunt u dus tot de conclusie komen dat plaatsing van deze werken ongewenst is. Hoe verhoud de huidige situatie aan de Binnenluiendijk en Karperkuil zich tot hetgeen beschreven in het procesakkoord?

4. Zijn er toezeggingen gedaan voor de plaatsing van deze kunstwerken op deze locatie en zo ja welke zijn dit?

5. Welke motieven heeft de particuliere sponsor om een financiele bijdrage te leveren tot het maken en plaatsen van de replica’s?

6. Onder welke voorwaarden ontvangt Stichting In den Beginne jaarlijks € 10.000,- subsidie van de gemeente Hoorn?

7. Van het college willen wij ontvangen: -recent uittreksel KvK samenstelling bestuur Stichting In den Beginne -jaarrekening 2018 Stichting als verantwoording voor de ontvangen subsidie?

8. Is het waarschijnlijk dat de Stichting voor het maken en plaatsen van de beelden gemeentelijke subsidie heeft gebruikt?

9. Hoeveel kunstwerken/beelden heeft de Stichting met en zonder vergunning in onze stad geplaatst?

10. Zijn alle geplaatste beelden verzekerd tegen bijvoorbeeld schade aan anderen, vandalisme en diefstal?


Vriendelijke groet, namens fracties, Menno Jas (DRP), Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) Jeroen van der Veer (Sociaal Hoorn), gemeenteraadsleden.

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen artikel 36 RvO over lekkage parkeergarage ‘t Jeudje

 

Hoorn, 16 mei 2019.

 

Geacht College,

 

De parkeergarage is in 2000-2001 gebouwd; de opdrachtgever voor de bouw was Stichting ’t Jeudje/Terra Marique (Woningstichting Hoorn + Zeeman Vastgoed). Na de voltooiing is de parkeergarage overgedragen aan de gemeente Hoorn. De parkeergarage bestaat uit twee delen: een algemene (openbare) parkeergarage en een particuliere garage. Het particuliere deel wordt gebruikt door de bewoners van Buurtje en Jeudje. De gemeente Hoorn heeft het appartementsrecht op het openbare deel van de garage gevestigd in VVE A0.

 

Onze fractie heeft al meerdere malen ( 20-07-2015 en 18-09-2017) de situatie rondom de parkeergarage “’t Jeudje” onder de aandacht gebracht. We hebben onder meer aangedrongen Stichting ’t Jeudje/Terra Marique aansprakelijk te stellen voor de blijvende lekkage en de bouwkundige gebreken. De permanente lekkage wordt volgens onze informatie veroorzaakt door te dunne wanden en omdat geen gebruik is gemaakt van kimband. De constructieve naad in de wanden en vloeren laat vocht door. In opdracht van de gemeente Hoorn is eind 2013 door Royal Haskoning DHV Nederland bv een fotorapportage van de lekkage gemaakt. De foto’s maken zichtbaar dat op diverse punten in de parkeergarage sprake is van lekkage en dat deze veel schade veroorzaakt.

 

Ook hebben we aangedrongen op spoedige reparatie van het glazen trappenhuis bij het Jeudje ter hoogte van de Turfhavenbrug wat door constructiefouten tijdens de bouw eveneens lek is. Ongeveer ¾ jaar geleden is het trappenhuis alsnog met succes hersteld. Ons bereiken nog steeds diverse vragen en opmerkingen van verontruste bewoners boven de parkeergarage. Recent hebben we vernomen dat u al sinds 2 oktober 2018 beschikt over de Oplegnotitie inspectierapport Inprevo. In dit rapport staan een drietal verbeteradviezen:

 

 • herstellen van de doorvoeringen in de plafondconstructie, draaiende constructie-onderdelen aanvullende beveilingen tegen doorlaten van koude rook;
 • brandmeld- en rookbeheersingsinstallatie certificeren;
 • vervangen van spiegeldraadglas voor brandwerende beglazing.

 

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de parkeergarage voor diverse andere zaken wordt gebruikt: een sportschool gebruikt de garage incidenteel om met een groep van ongeveer 40 personen sportoefeningen te doen; hangjongeren gebruiken de garage; auto’s w.o. oldtimers staan permanent gestald.

 

Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

 

 1. Wanneer gaat het college de drie adviezen uit het inspectierapport van 2 oktober 2018 eindelijk uitvoeren?
 2. Wanneer wordt de aanhoudende lekkage verholpen en hoe groot is de verdere schade aan de parkeergarage?
 3. Wilt u alsnog optreden tegen onrechtmatig gebruik van de parkeergarage door sportschool, hanggroepen en permanente parkeerders?

 

Onno Egtberts,

Gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn.

 

Betreft: kapotte lift(en) bij NS Station Hoorn

 

Datum: 15 mei 2019.

 

 

Geacht College,

 

Door gebruikers ben ik attent gemaakt op regelmatige storingen van de lift(en) bij de loopbrug van het NS Station Hoorn, vooral aan ziekenhuiszijde.

Deze storingen worden voor een deel veroorzaakt door vandalisme en voor een ander deel betreft het storingen van technische aard. 

 

Voor rolstoelgebruikers en voor personen die moeilijk trappen kunnen lopen is een goed werkende lift bittere noodzaak.

Vanwege de vele storingen van de lift(en) heb ik Pro Rail gevraagd de storingen voortaan sneller op te lossen, vervuiling te voorkomen en het vandalisme te bestrijden. Pro Rail heeft bevestigd dat de lift vaak in storing is en wordt eveneens vandalisme vastgesteld.

 

Onze fractie vindt het aantal storingen, vervuiling en vandalisme een ernstige zaak en verzoekt het College om deze problemen samen met Pro Rail op korte termijn op te lossen.

 

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Conny Ligthert, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders, Hoorn.

Hoorn, 28 maart 2019

Betreft: vragen volgens art.36 RvO, serie 2

Onderwerp: aanleg 30km-zone voor St.Jozefschool, Blokker


Geacht college,

Per brief van 13 maart. Jl. heeft u onze eerder gestelde vragen over de aanleg van een 30km-zone beantwoord. Door de beantwoording wekt u de indruk onvoldoende te begrijpen dat de instelling van een 30km-zone nodig is. Bij een snelheid van 50 km/uur heeft een auto een remweg van 28 meter en bij 30 km/uur een remweg van 13 meter. Het verkorten van de remweg zeker in combinatie met het plotselinge gedrag van kinderen, vergroot de veiligheid aanzienlijk. In de beantwoording oppert u allerlei maatregelen waar wij niet om hebben gevraagd en bovendien conflicterend zijn met het gewenste stedenbouwkundig beeld op de dorpslinten. Verder blijkt dat het college niet is overtuigd van de noodzaak een 30km-zone in te stellen. Ook heeft u geen gevaarlijke situaties bij de school geconstateerd. Deze constatering staat haaks op de mening van de schoolleiding, schoolkinderen, ouders en buurtbewoners die de verkeerssituatie bij de school wel willen verbeteren.


Wij vragen u daarom, gezien de overwegingen hierboven, uw uitgangspunt te herzien en te vragen:

• Wilt u voor de start van het nieuwe schooljaar 20192020, ter hoogte van de St. Jozefschool in Blokker, een 30 km-zone instellen en inrichten? Wegversmallingen, fysieke snelheidsremmers of verspringingen vinden wij daarbij niet nodig.


Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer, Nico Oudheusden, gemeenteraadslid.

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen art.36 RvO over huuropzegging door WEEFF

 

Hoorn, 6 maart 2019

 

Geacht College,

Radio Enkhuizen (Stichting Lokale Omroep Oostelijk West-Friesland), RTV Hoorn (Stichting Lokale Omroep Hoorn) en Stichting Streekomroep West-Friesland (Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) zijn op 8 augustus 2017 gefuseerd tot Stichting Streekomroep West-Friesland (WEEFF). De fusie was o.a. het gevolg van het convenant dat eerder was gesloten tussen de VNG en de landelijke belangenvereniging OLON.

Wij hebben de indruk dat in de praktijk de fusie moeizaam verloopt. Programma’s worden zonder aarzelen geschrapt en vrijwilligers verlaten gedwongen of vrijwillig omroep WEEFF.

Per 1 april 2019 dreigt de huur van de WEEFF-studio in Hoorn te worden opgezegd, waarbij mogelijk allerlei kostbare radio-  en tv-apparatuur wordt verwijderd die met subsidiegeld van de gemeente Hoorn is aangeschaft.

Vermoedelijk wil  WEEFF de Hoornse studio sluiten om ontlast te worden van het huurbedrag van € 40.000,- dat jaarlijks aan de pandeigenaar (gemeente Hoorn) wordt betaald.  De huuropzegging is echter geen bezuiniging omdat de gemeente het huurbedrag volledig compenseert door middel van een subsidie. Onze fracties zijn daarom van mening dat, zodra de huurovereenkomst stopt, de subsidiecompensatie beëindigd kan worden.

Positief zijn de ontwikkelingen bij Radio Bontekoe (vereniging), die in zes jaar tijd zonder een dubbeltje subsidie is uitgegroeid tot een volwaardige lokale omroep voor Hoorn, Blokker en Zwaag.  Met een groot aantal vrijwilligers worden veel programma’s voor diverse doelgroepen gemaakt en nieuws via ether en internet gebracht. Radio Bontekoe is gevestigd in een kleine ruimte van MFA de Kreek in Bangert Oosterpolder. De positieve ontwikkelingen bij Radio Bontekoe geven ons voldoende aanleiding om, na huuropzegging door WEEFF, ervoor te pleiten de studioruimten inclusief de aanwezige apparatuur, voortaan te verhuren aan Radio Bontekoe. 

 

Vanwege bovenstaande stellen wij overeenkomstig art. 36 RvO de volgende vragen:

 1. Heeft Stichting Streekomroep West-Friesland (WEEFF) de huur van de studio’s in Hoorn opgezegd en per wanneer?
 1. Wilt u er alles aan doen om leegstand en ontmanteling van de studio’s te voorkomen?
 1. Zijn tijdens de fusiegesprekken afspraken gemaakt over gebruik en behoud van de studio’s door WEEFF in Hoorn en zo ja welke?
 1. Is het juist dat de gemeente Hoorn jaarlijks € 75.000,-- subsidie verleent aan WEEFF waarvan € 40.000,-- als huurcompensatie? Wilt u na huuropzegging door WEEFF direct stoppen met de subsidiëring van de huur?
 1. Is onze informatie juist dat bij WEEFF veel vrijwilligers/medewerkers zijn vertrokken en diverse programma’s geschrapt? Voldoet daarmee de programmering nog aan de eisen van de Mediawet betreffende programmadiversiteit en doelgroepen?
 1. Wat gebeurt er na huuropzegging met de tv- en radioapparatuur die met subsidie van de gemeente Hoorn is aangeschaft en gemonteerd in de Hoornse studio’s? Deelt u onze mening dat de apparatuur in de studio’s moet blijven?
 1. Bent u bereid om na eventuele huuropzegging de studio’s inclusief apparatuur te verhuren aan Radio Bontekoe?

 

Vanwege de mogelijke huuropzegging per 1 april a.s. rekenen wij erop dat het mogelijk is onze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,  Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

namens VVD, Chris de Meij, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders,

 

Hoorn.

 

Hoorn, 13 februari 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen volgens art.36 ex Reglement van Orde

 

Onderwerp: aanleg 30 km-zone voor St. Jozefschool, Blokker

 

Geacht college,

 

De St. Jozefschool is een basisschool met 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waarvan de meesten door ouders of verzorgers gebracht en gehaald worden met de auto.

Ter hoogte van de St. Jozefschool is de weg voorzien van een rode toplaag met zebrapad. Dit zebrapad is met een nat wegdek en bij duisternis zeer moeilijk te onderscheiden veel automobilisten rijden hier dan ook te hard.

In gesprek met de schoolleiding blijkt dat hier klachten over zijn.

Aan het begin van de verhoogde rode toplaag staan borden waaruit blijkt dat een school is gevestigd. Dit zijn slechts waarschuwingsborden! Volgens de wegenverkeerswet art.5 bepaalt de situatie, lees de automobilist, de snelheid.

De scholieren zijn hier voor hun veiligheid afhankelijk van de inschatting door de automobilist.

Fractie Tonnaer vindt dit uiterst gevaarlijk en stelt voor, in het belang van de verkeersveiligheid, de scholieren en de ouders of verzorgers, om van de gehele rode toplaag deze als een 30 km-zone in te richten.

Vanwege bovenstaande stellen wij volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

 

 1. Bent u met ons eens dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zal toenemen door de instelling van een 30 km-zone?
 2. Is het juist dat, wat de verkeersveiligheid betreft, er overeenkomsten zijn met de inrichting van de Westerblokker ter hoogte van het winkelcentrum De Beurs en basisschool De Bussel?
 3. Wilt u op de Westerblokker ter hoogte van de St. Jozefschool een 30 km-zone instellen en inrichten?

 

Met vriendelijke groet,


Namens Fractie Tonnaer,

Nico Oudheusden, gemeenteraadslid.

fracties Gemeenteraad Hoorn

Aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Hoorn, 17 januari 2019.

Betreft: verdwijnen naam Zwaag op richtingborden N 307

Geacht College,

Na een lange voorbereiding en aanleg werd de vernieuwde Westfrisiaweg ( Alkmaar-Hoorn N 194 en Hoorn-Enkhuizen N 307) door Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Elisabeth Post vrijdag 30 november 2018 geopend. De aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg is een enorme verbetering voor de doorstroming en verkeersveiligheid en bevordert de economische groei van de regio West-Friesland.


Over de nieuwe bebording aan de N 307 bij Hoorn zijn wij zeer ontevreden. De naam Zwaag is door de nieuwe bebording verdwenen. Het niet meer melden van de naam Zwaag op de borden is zeer schadelijk voor de inwoners en de ondernemers van Zwaag. Voor automobilisten is het verwarrend en onduidelijk dat Zwaag niet meer op de richtingborden wordt genoemd.


Op de nieuwe borden staat nu ‘industrieterrein Westfrisia, Oude Veiling, Hoorn en Blokker’. Wij vinden het onverklaarbaar dat Zwaag niet hierbij wordt genoemd.


De ondertekende fracties van de gemeenteraad van Hoorn vragen u met klem de naam Zwaag alsnog op de richtingborden te plaatsen zodat recht wordt gedaan aan de positie van de inwoners, bedrijfsleven en activiteiten van Zwaag


Extra argumenten voor naam Zwaag:

 • Op de nieuwe huidige borden staan twee bedrijfsterreinen in Zwaag genoemd terwijl de meeste bezoekers een adres zoeken in Zwaag en niet op naam van een bedrijfsterrein
 • De Ondernemersvereniging Zwaag heeft in een brandbrief aan de gemeente Hoorn erop aangedrongen dat alsnog Zwaag weer wordt genoemd op de richtingborden om te voorkomen dat potentiele klanten de bedrijven in Zwaag niet kunnen vinden
 • In de lokale- en landelijke media en sociale media terecht veel aandacht wordt besteed aan het gemis van de naam Zwaag op de borden bij de Westfrisiaweg
 • Zwaag de grootste carnavalsoptocht heeft boven de rivieren die uit het hele land jaarlijks 50.000 bezoekers trekt. Deze bezoekers door de verkeerde bebording de carnavalsoptocht dreigen te missen en in de wijk Bangert-Oosterpolder terecht komen en daar de auto’s gaan parkeren. 


Voor de inwoners en ondernemers van Zwaag verzoeken wij u om de naam Zwaag weer op de borden van de afslag naar de Oostergouw te plaatsen. Plaatsing van de naam Zwaag komt overeen met de wensen en beleving van de ondernemers, hun klanten en de bewoners van Zwaag. Besef daarbij dat Zwaag een dorp is en blijft met een sterke woongemeenschap, verenigingsleven en bedrijfsleven.

Vriendelijke groet,
Onno Egtberts,            Fractie Tonnaer
Chris de Meij,              VVD
Dick Bennis,                CDA
Arnica Gortzak,           PvdA
Arwin Rood,                 D66
Robert Vinkenborg,    HOP
Patricia Kusters          Groen Links
Aart Ruppert,              VOCHoorn
Jeroen vd Veer,           Sociaal Hoorn
René Assendelft,        Hoorn Lokaal
Menno Jas,                 De Realistische Partij
Kees Maas,                 Christen Unie

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO verkeersoverlast Oosterblokker-Gildenweg

Hoorn, 9 januari 2019


Geacht College,

Door middel van krantenartikelen, brieven en spandoeken voeren bewoners van Oosterblokker actie tegen overlast van onder andere het vrachtverkeer. Volgens de bewoners rijden dagelijks circa 350 vrachtauto’s en 3500 personenauto’s over de Zuiderdracht. Veel vrachtverkeer is bestemd voor transportbedrijf Pyxis en kipslachterij Plukon op Industrieterrein Gildenweg.

De bewoners willen de verkeersoverlast bestrijden door te pleiten voor de aanleg van een tunnel tussen bedrijventerrein Gildenweg en De Strip in de wijk Bangert en Oosterpolder. Onze fractie is van mening dat de klachten van de bewoners serieus moeten worden genomen, maar dat de voorgestelde oplossing om het vrachtverkeer via De Strip te laten rijden ongewenst is. Wij begrijpen niet dat de bewoners de overlast van het vrachtverkeer willen afwentelen op de bewoners van Bangert en Oosterpolder om er zelf vanaf te zijn.

Als de bewoners van Oosterblokker-Gildenweg e.o. de aanleg van een tunnel als enige oplossing zien, vrezen wij dat de bestrijding van de overlast op korte termijn niet zal verminderen. Onze fractie wil bewoners, gemeente Drechterland en Hoorn aansporen om samen te zoeken naar eenvoudige en haalbare manieren waarmee de verkeersoverlast voor Oosterblokker kan worden verkleind. Daar horen de aanleg van een tunnel en de afwikkeling via De Strip wat ons betreft niet bij.

De bewoners van Oosterblokker zijn er terecht over verbaasd dat enkele jaren geleden de gemeente Hoorn de vestigingsmogelijkheden voor Plukon en Pyxis heeft vergroot. De twee bedrijven zijn de belangrijkste veroorzakers van het vele vrachtverkeer. Plukon veroorzaakt daarnaast geurhinder bij de Groene Steen–Mari Andriessenhof e.o. in de Kersenboogerd. Om de geuroverlast voor de bewoners aldaar beperkt te houden werden ongeveer twintig jaar geleden, als geurbuffer, voetbalvelden aangelegd voor v.v. Blokkers. Die aanleg heeft resultaat gehad maar het kan beter.

Onze fractie wil graag (zie ons verkiezingsprogramma 2018-2022) op langere termijn Bedrijventerrein Gildenweg veranderen in een woonwijk die goed aansluit en beter past bij Oosterblokker, Kersenboogerd en Bangert en Oosterpolder. Op de locatie Gildenweg kunnen ongeveer 250 woningen gebouwd worden. Omdat de bewoners van Oosterblokker op korte termijn een reductie willen van het vrachtverkeer verwachten wij dat de colleges van Drechterland en Hoorn samen met de bewoners op zoek gaan naar haalbare middelen om de verkeersoverlast in Oosterblokker terug te dringen.

Gelet op bovenstaande stellen wij volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

 1. Erkent het college de verkeersoverlast in Oosterblokker en dat deze voor een groot deel wordt veroorzaakt door twee bedrijven op het bedrijventerrein Gildenweg?
 2. Wilt u in overleg met de gemeente Drechterland en de actievoerende bewoners zoeken naar een eenvoudige en doelmatige manier om de verkeersoverlast te verminderen?
 3. Bent u het met ons eens dat de aanleg van een tunnel tussen Gildenweg en De Strip geen goede oplossing is en daarmee de verkeersoverlast van Oosterblokker naar Bangert en Oosterpolder alleen maar wordt verplaatst ?
 4. Deelt u onze mening dat op langere termijn het wenselijk is dat bedrijventerrein Gildenweg wordt getransformeerd tot woonwijk met ongeveer 250 woningen? 5. Kunt u voor het einde van dit jaar in overleg met de gemeente Drechterland en de bewoners van Oosterblokker zoeken naar oplossingen om de verkeersoverlast te verkleinen?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Nico Oudheusden en Roger Tonnaer, gemeenteraadsleden

2018

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: vragen art. 36 RvO aanbesteding gesloten jeugdzorg in NHN


Hoorn, 29 december 2018


Geacht College,

Als afronding van de aanbestedingsprocedure is de gesloten jeugdzorg gegund aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Per 4 februari 2019 gaat Horizon de gesloten jeugdzorg starten voor de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Door de aanbestedingsprocedure is Parlan Jeugdhulp de gesloten jeugdzorg kwijtgeraakt en toont zich hierin een slecht verliezer. Door Parlan werd vanwege de aanbestedingsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam een kort geding aangespannen tegen de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dit kortgeding werd door Parlan verloren omdat de Rechtbank van mening is dat de aanbestedingsprocedure door de achttien gemeenten correct is uitgevoerd.

Naast het aanspannen van een kortgeding heeft Parlan er alles aan gedaan gemeenteraadsleden en diverse organisaties onder druk te zetten met als doel de aanbesteding aan Horizon ongedaan te maken. Zelfs jongeren-cliënten en hun ouders werden voor deze acties ingezet. De geregisseerde acties waren schadelijk voor Parlan zelf, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en de jeugdzorg in de drie regio’s.

In het belang van de jeugdzorg zijn de achttien gemeenten met Parlan, Horizon en met minister de Jong van VWS in overleg gegaan om een soepele overstap af te spreken van de gesloten jeugdzorg van Parlan naar Horizon. Onder andere is afgesproken dat alle jongeren die op 4 februari 2019 in Transferium Jeugdzorg verblijven de behandeling daar kunnen afmaken.

Volgens het NHD artikel ‘Jeugdzorg Transferium kan voorlopig door’ van 27 december jl. is verder afgesproken dat achttien gemeenten, waaronder Hoorn, geld beschikbaar stellen als compensatie voor de groeiende leegstand in het Transferium Jeugdzorg van Parlan. Voor deze financiële tegemoetkoming door de gemeenten hebben wij weinig begrip omdat het verlies van de aanbesteding, de mislukte juridische procedure en de gehouden acties alleen Parlan te verwijten is. Onze fractie begrijpt niet dat Parlan financieel door de gemeenten tegemoet wordt gekomen. Wij hebben verder de indruk dat het ministerie van VWS geen financiële bijdrage levert voor de leegstand van het Transferium.

Wij stellen u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de door Parlan georganiseerde acties schadelijk zijn voor Parlan zelf, de jeugdzorg, Horizon en de gemeenten in NHN;
 2. De Rechtbank Amsterdam heeft Parlan op alle punten in het ongelijk gesteld. Waarom moeten dan toch achttien gemeenten, waaronder Hoorn, een financiële bijdrage leveren voor de leegstand in het Transferium van Parlan. Zijn de gemeenten door het ministerie van VWS en Parlan hiervoor onder druk gezet of hebben de gemeenten vrijwillig een financiële bijdrage aangeboden? Waarom en hoe groot is de financiële bijdrage door Hoorn aan Parlan?
 3. Hoe groot is de financiële bijdrage door het ministerie van VWS voor de leegstand van het Transferium Jeugdzorg?
 4. Heeft Horizon de mogelijkheid de huur en gebruik van het gebouw Transferium over te nemen van Parlan? Wilt u deze mogelijkheid met alle betrokken partijen bespreken en serieus overwegen?
 5. Hoe en wanneer wilt u de gemeenteraad informeren en instemming vragen voor de extra financiële bijdrage aan Parlan? Past de financiële bijdrage binnen het budget jeugdzorg van de gemeente Hoorn? 


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: voorstel aanleg Olga Commandeur- plein

Hoorn, 17 december 2018

Geacht College, Om ouderen actief te houden zijn al in 100 gemeenten, samen met Yalp (leverancier van sport- en speeltoestellen), Olga Commandeur- pleinen aangelegd. In de buurt van Hoorn zijn dergelijke pleinen te vinden in Castricum en Wervershoof.

Onze fractie vindt het jammer dat Hoorn nog geen Olga Commandeur- plein heeft. De aanleg van een Olga Commandeur-plein past uitstekend in het programma ‘Kansen voor de Kersenboogerd’ en zorgt ervoor dat sociale contacten tussen wijkbewoners worden bevorderd. Ons voorstel is daarom om in de wijk Kersenboogerd een ‘sportief plein’ met sporttoestellen voor ouderen aan te leggen en dat het komende jaar sportvrouw Olga Commandeur samen met hen het plein in gebruik gaat nemen.

In de Kersenboogerd kan bij voorkeur een Olga Commandeur-plein worden aangelegd op plekken waar veel ouderen geconcentreerd wonen. Het meest geschikt voor de aanleg van een plein vinden wij onder meer Betsy Perk, Prieel, Leonard Bernsteinhof, Grutto of Nachtegaal. Voor een definitieve locatiekeus raden wij u aan de Stichting Ouderenraad, MEE & de Wering en Bewoners Overleg Kersenboogerd in het proces te betrekken.

Tot slot van dit pleidooi door de aanleg van een Olga Commandeur- plein stellen wij u de volgende vraag:


Wilt u zich, samen met BOK en ouderenbelangenorganisaties, ervoor inspannen dat in de wijk Kersenboogerd een Olga Commandeur- plein wordt aangelegd en door sportvrouw Olga Commandeur uiterlijk in 2019 in gebruik wordt genomen ?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Conny Ligthert en Marieke Rijk, gemeenteraadsleden

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn
Betreft: Voorstel onderzoek en ontwikkeling betere vorm aanvullend vervoer voor inwoners Hoorn, specifiek voor mensen met beperkingen en senioren in Hoorn.

Doelmatig, milieuvriendelijk, voordelig voor gebruiker en gemeente, goed instrument tegen eenzaamheidbestrijding, verbetering participatie van inwoners.

 

Indieners: Nico Oudheusden en Conny Ligthert (Fractie Tonnaer)
Datum: 16 december 2018

Geacht College,

Het openbaar vervoer in Noord-Holland wordt verzorgd door Connexxion, EBS, GVB en NS. Daarnaast is er een breed scala aan doelgroepenvervoer wat wordt geregeld door gemeente, zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties. (O.a. MEE De Weering, Valys en…) Tot slot bestaat er ook nog toeristisch vervoer: De Hop on Hop off.

Onze veronderstelling is dat het aanvullend vervoer in Hoorn anders, en vooral beter en goedkoper voor de gebruiker kan, wellicht zelfs voor de gemeente goedkoper en bovendien: Beter afgestemd kan voor de mensen met beperkingen en senioren.

Bovendien willen we de belasting voor het milieu doen afnemen door beter en voor de gebruiker goedkoper openbaar vervoer aan te bieden dan zal het autogebruik afnemen en draagt dit bij tot een autoluwe binnenstad.

Op bezoek kunnen bij familie of vrienden, naar het theater of het ziekenhuis gaan is een belangrijk goed en voor grote waarde voor onze inwoners van gemeente Hoorn. Mensen die niet zelf hun vervoer willen of kunnen regelen zijn aangewezen op wat door overheden, particulieren en of welzijnsorganisaties wordt aangeboden. Het vervoer voor de toerist, de Hop on Hopp off is niet het gehele jaar (van april tot oktober en vanaf half elf tot vijf uur) en de hele dag beschikbaar. Bovendien kost een rit €6,75.

Een belangrijk deel van het openbaar vervoer wordt geregeld door de rijksoverheid via railvervoer. De verantwoordelijkheid van de provincie ligt bij het uitgeven van concessies voor met name het busvervoer.

In de nieuwe concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 wordt dit vormgegeven door middel van hoofdlijnen, scholierenlijnen, overal flex en buurtbussen. Daarnaast bestaat o.a. het doelgroepenvervoer in opdracht van verschillende instanties en door diverse vervoersbedrijven, (b.v. het leerlingenvervoer)

Het van deur-tot-deur vervoer voor mensen met beperkingen wordt in Hoorn verzorgd door o.a. Valys en Mee de Weering. Onze ogen zijn geopend in gemeente Heerhugowaard met de “Hugohopper”, een vervoerssysteem grotendeel verzorgd door vrijwilligers en voor de inwoners van Heerhugowaard.

Gemeente Heerhugowaard heeft het aanvullend vervoer van deur-van-deur vervoer voor de WMO-doelgroep in 2010 prachtig opgelost door een totale vernieuwing op dit gebied te bewerkstelligen via de “Hugohopper”.

Vanuit Welzijnsorganisaties hebben in Heerhugowaard twee personen het verzoek aan de gemeente gedaan om het hiaat in de Vervoersdiensten op te lossen en de mensen uit hun sociaal isolement te halen middels een plan voor aanvullend openbaar vervoer voor de inwoners van Heerhugowaard via een lidmaatschap.

Het initiatief bleek succesvol en het plan is uitgevoerd tot de “Hugohopper”, vanuit beleid WMO en betaald uit die gelden. Het belangrijkste argument om dit nieuwe aanvullend vervoerplan te starten was om te bezuinigen op de extreme kosten van regiotaxi.

De Hugohopper blijkt in de praktijk kostenbesparend voor het WMO-budget. In ieder geval voor de gebruiker vele malen goedkoper, slechts € 0,50 per rit en veel meer mogelijkheden en betere kwaliteit. De Hugohopper zorgt voor participatie van de burger en zeker voor de ouderen en mensen met beperkingen, maar ook steeds meer jongeren maken gebruik van dit vervoer. Bovendien is het goed voor het milieu: elektrisch vervoer en de auto wordt minder gebruikt.

In 2010 is gekozen om in Heerhugowaard eerst de vier lijndiensten te starten, omdat het makkelijker was de vaste structuurlijnen te laten draaien, dan de wisselende van deur-tot-deur afspraken. Van 9-17 uur en zes dagen in de week. De bussen zijn voor rolstoelen en rollators toegankelijk. De vier elektrische bussen worden geleaset.

Na 17 uur vindt het groepsvervoer plaats voor uitjes van mensen wonend in instellingen, zoals Esdege Reigersdaal.

Later in 2013 startte succesvol het van deur-tot-deur vervoer met drie andere voor dit vervoer afgestemde elektrische busjes. (Hier kan men ook met scootmobiel vervoerd worden)

Momenteel zijn 150 vrijwilligers werkzaam voor de Hugohopper en drie betaalde krachten. Het blijkt een beetje lastig om het aantal vrijwilligers op niveau te houden. Mogelijk komen er educatiemogelijkheden voor chauffeurs in opleiding van Connexxion bij de Hugohopper.

De Provincie wil participeren maar stelt voorwaarde dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn zonder lidmaatschap, zoals de buurtbus; Voor de Provincie is het duurzaamheidsaspect van groot belang.

Voorstel voor het onderzoeken naar de mogelijkheden van milieuvriendelijk , doelmatig aanvullend vervoer rekening houdend met mensen met beperkingen en senioren in onze gemeente.

Wij stellen voor om net zoals in Heerhugowaard waar de Hugohopper rijdt , ( Elektrische bussen, bestuurd door vrijwilligers met vier routes ad. € 0,50 per rit , doelgroepenvervoer en van deur tot deur vervoer ad. € 1, - per rit) bussen door onze fraaie monumentale binnenstad te laten rijden, met regelmatige, frequente ritten. Die aantrekkelijk geprijsd zijn, waardoor mensen verleid worden hun auto te laten staan en te kiezen voor dit milieuvriendelijke vervoer waardoor ook de parkeerdruk minder wordt.

We willen bussen met lage instap, wa arin e en scootmobiel en rollator makkelijk vervoerd kan worden.

Tevens zouden we deze busjes net als in Heerhugowaard willen gebruiken voor doelgroepenverkeer voor groepen van mensen met beperkingen/senioren te vervoeren van een instelling naar b.v. theaterbezoek en of clubjes.

De bekostiging van dit project.

Voor dit project moeten bussen geleased worden en een aantal professionele krachten ingezet worden. Ook voor de vrijwilligers en huisvesting worden kosten gemaakt. In Heerhugowaard worden alle kosten van dit project betaald vanuit de WMO gelden. (€ 280.000,-) Wij adviseren dit ook in Hoorn te doen omdat dit vervoer bijdraagt van de participatie van mensen met beperkingen en zorgt voor eenzaamheidsbestrijding; haalt mensen uit hun sociaal isolement.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Nico Oudheusden en Conny Ligthert

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: vragen samenstellen Kerkenvisie Hoorn

Hoorn, 4 december 2018


Geacht College,

Zaterdag 10 november jl. is in de Stevenskerk in Nijmegen door verschillende organisaties onder leiding van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, de nationale Kerkenaanpak ondertekend. De nationale Kerkenaanpak is een samenwerking van provincie, gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedeigenaren en het ministerie van OCW. Naast het ondertekenen van de Kerkenaanpak heeft minister Van Engelshoven 3 miljoen per jaar aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het opstellen van kerkenvisies. Wij willen u aanmoedigen ook voor onze gemeente een kerkenvisie op te stellen en gebruik te maken van de financiële middelen die het ministerie van OCW hiervoor beschikbaar stelt. Al jaren overlegt het college met het Platform Religieus Erfgoed over het Hoornse culturele en religieuze erfgoed. Onze fractie vindt het Platform zeer geschikt om samen een kerkenvisie voor Hoorn op te stellen. In de kerkenvisie zou een langetermijnperspectief beschreven moeten worden voor culturele en religieuze kerken in Blokker, Zwaag en Hoorn.

Vraag: Bent u bereid samen met het Platform Religieus Erfgoed een kerkenvisie voor de Hoornse kerken te schrijven en van de beschikbaar gestelde financiële middelen van het ministerie OCW gebruik te maken?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 over Muziekschool Gerard Boedijn

Hoorn, 20 november 2018


Geacht College,


Per brief van 2 september jl. hebben de raadsleden de Meij (VVD) en Tonnaer (Fractie Tonnaer) het college verzocht om binnen 4 weken onder meer de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en de begroting 2018 van Muziekschool Gerard Boedijn te ontvangen. Pas na mondeling aandringen ontvingen zij op maandag 8 oktober jl de jaarrekening 2017, de statuten (versie 1990), de begroting 2018 en het uittreksel KvK 21-09-2018.

Uit de begeleidende informatie blijkt dat de Muziekschool het jaarverslag 2017 nog steeds niet gereed heeft. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2018-2022 ontbreekt, terwijl de oude uitvoeringsovereenkomst loopt tot eind 2017. Zonder de gemeenteraad hierover te informeren heeft het college van B&W samen met de Muziekschool besloten de oude uitvoeringsovereenkomst met één jaar te verlengen.

Volgens een artikel in het NHD (Dagblad voor West-Friesland) van 17 november jl. is vanaf 2 oktober jl. het muziekschoolbestuur versterkt met vier nieuwe bestuursleden. Het is een prestatie om vier nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen, maar het is wel de vraag op welke wijze deze bestuursleden zijn aangetrokken. Is tijdens de wervingsprocedure optimaal gebruik gemaakt van geschikte kandidaatbestuursleden ? Of is uitsluitend geworven via de ‘binnenring’ van de muziekschool ? In het NHD van 17 november jl. staat een advertentie van de Bibliotheek Hoorn die op zoek is naar drie nieuwe bestuursleden. Deze open sollicitatieprocedure vergroot voor de Bibliotheek de mogelijkheid om nog onbekende en talentvolle bestuurders te werven. Deze vorm van werving waarderen wij meer.

Het inhoudelijke jaarverslag 2017 van de Muziekschool is nog steeds niet gereed en vastgesteld. De indruk ontstaat dat de school niet in staat is, om welke reden dan ook, om het jaarverslag vast te stellen.

In het Dagblad voor West-Friesland van zaterdag 17 november jl. lezen we dat er binnen het bestuur van de Muziekschool vragen zijn over de rechtmatigheid van de vastgestelde financiële jaarrekening 2017. Wij vinden het opmerkelijk dat het voldoende is als alleen bestuursleden ‘in functie’ geldige besluiten nemen. Met andere woorden, alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester hoeven de financiële jaarrekening vast te stellen. Mocht deze gedachte kloppen dan betekent dit dat niet het totale bestuur de jaarrekening hoeft vast te stellen en geldt tevens dat slechts een deel van het bestuur voor de jaarrekening verantwoordelijk is. Dit vinden wij onwaarschijnlijk.

De financiële positie van de Muziekschool is matig en lijkt zich maar langzaam te verbeteren. Deze verbetering is nodig voor de continuïteit van het muziekonderwijs en voor de verhuizing op termijn naar het voormalige OPDC-gebouw waarvoor veel geld nodig is.

Overeenkomstig art. 36 van het reglement van orde, stellen wij de volgende vragen:

1. Hoe lang en intensief volgt het college de ontwikkelingen bij de Muziekschool. Voelt het college door de subsidie-relatie zich mede- verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de Muziekschool en voor het muziekonderwijs in Hoorn ?

2. De uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Muziekschool loopt tot eind 2017. Waarom is de overeenkomst automatisch met één jaar verlengd en is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd ? Wanneer is de uitvoeringsovereenkomst 2018-2022 gereed en wordt deze de gemeenteraad aangeboden ?

3. Waarom heeft de afgelopen jaren het college weinig aandacht gehad voor de Muziekschool en is de gemeenteraad nauwelijks actief geïnformeerd ?

4. Na aandringen zijn een deel van de gevraagde stukken uiteindelijk beschikbaar gesteld. Waarom kost het zoveel tijd om stukken te verstrekken en wanneer is het inhoudelijke jaarverslag 2017 gereed ?

5. Hoe omschrijft u de algemene financiële positie van de Muziekschool ? Bent u bereid om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de financiële situatie van de Muziekschool zodat zowel de Muziekschool als de gemeente als subsidiegever precies weet welke financiële vooruitzichten de Muziekschool heeft ? Is de jaarrekening 2017 van de Muziekschool door het bestuur rechtmatig vastgesteld of is slechts een deel van het bestuur verantwoordelijk voor de jaarrekening 2017 ?

6. Op welke wijze zijn de nieuwe bestuursleden geworven en vindt u de sollicitatieprocedure niet een gemiste kans om nieuw bestuurlijk talent van buiten de muziekschool aan te trekken ?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Onno Egtberts en Roger Tonnaer, gemeenteraadsleden.

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Betreft: Cursus voor jongeren mbt alcohol in het verkeer


Hoorn, 19 november 2018.

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat onze buurtgemeente Koggenland een goed project heeft met de naam “Zuipen en slikken is voor losers”. Binnen dit project organiseert de gemeente Koggenland in nauwe samenwerking met de Brijder Verslavingszorg een cursus voor jongeren genaamd “alcohol in het verkeer”, de cursus is gratis voor de deelnemers. De positieve stimulans voor jongeren (en eventueel ouderen die niet uitgesloten kunnen worden) zit hem in het feit dat de personen die hun rijbewijs halen en deze cursus hebben gevolgd, een gratis rijbewijs kunnen afhalen bij afdeling Burgerzaken, waarmee ze de kosten van een rijbewijs (bijna 40 euro) besparen. Een deel van de startende bestuurders zal dus extra kennis hebben en worden weerhouden van het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur.

De cursus wordt door de gemeente gefinancierd en door de Brijder Verslavingszorg gegeven. Hoofdthema van de cursus is alcohol/drugs in het verkeer, maar ook smartphone gebruik tijdens het rijden en medicijngebruik komen voorbij. In het geval van de gemeente Koggenland is er ook een samenwerking gezocht met een plaatselijke rijschoolhouder. De cursus wordt onder andere in een van zijn ruimtes gegeven. Wellicht is het te overwegen om de cursus niet alleen aan automobilisten t maar bijvoorbeeld ook aan bromfietser ge geven? Een samenwerking met de lokale middelbare scholen lijkt dan ook voor de hand liggend.

Fractie Tonnaer is een groot voorstander om het alcohol/drugs (en medicijn) gebruik, maar ook smartphone gebruik in het verkeer terug te dringen. We zijn van mening dat door juist met deze in onze ogen kwetsbare en beïnvloedbare doelgroep te beginnen je een grote slag kan slaan. Wij zouden daarom graag zien dat de gemeente Hoorn een vergelijkbare cursus mogelijk maakt en de jonge cursisten honoreert door gratis het eerst behaalde rijbewijs gratis te verstrekken.

Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,

Onno Egtberts, raadslid

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 over Berkhouterweg en bereikbaarheid bedrijven


Hoorn, 13 november 2018


Geacht College,

Dinsdag 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten de Turborotonde en rotonde bij de A7 te vervangen door kruisingen. Onderdeel van het besluit is het afsluiten van het Dampten bij de Berkhouterweg.

Door autobedrijf van der Linden van Sprankhuizen werd voorgesteld de afsluiting meer te verleggen in de richting van de bocht van het Dampten, zodat het bedrijf beter gebruik zou kunnen maken van de nieuw aan te leggen in- en uitrit aan het Dampten. College en gemeenteraad hebben uiteindelijk gekozen voor afsluiting van het Dampten ter hoogte van de Berkhouterweg.

Van der Linden van Sprankhuizen heeft zich ten opzichte van deze nadelige beslissing coulant opgesteld, in de veronderstelling dat bij de reconstructie van de Berkhouterweg de gemeente Hoorn zich optimaal zou inzetten voor de bereikbaarheid van het bedrijf. Van deze optimale inzet is niets gebleken. De gemeente Hoorn doet er alles aan om het autobedrijf onbereikbaar te maken voor bezoekers aan het bedrijf.

In het midden van de Berkhouterweg wordt een Hoorns plateau aangelegd, zodat het autoverkeer vanaf de Turborotonde onmogelijk naar het autobedrijf kan rijden. Automobilisten worden gedwongen om te rijden via de rotonde Grote Waal – Venneweg en vervolgens terug te rijden. De in- en uitrit van het bedrijf is door de herinrichting zo krap gemaakt dat deze door o.a. auto-trailers niet is te gebruiken.

De nieuwe inrichting is voor het autobedrijf volstrekt onacceptabel, schadelijk en in strijd met de afspraken die tussen de gemeente en het bedrijf zijn gemaakt. Inzet was het bedrijf optimaal toegankelijk te houden na de herinrichting van de Berkhouterweg.

Gelet op bovenstaande stellen wij volgens artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat door de aanleg van een Hoornse muur midden op de Berkhouterweg en door de te krappe toegang van de in- en uitrit het autobedrijf veel schade ondervindt ? 2. Wilt u de schade voor het autobedrijf beperken door het mogelijk te maken dat autoverkeer alsnog vanaf de Turborotonde, zonder omweg via de rotonde Grote Waal-Venneweg, het bedrijf direct kan benaderen? 3. Kunt u de in- uitrit verbreden zodat autotrailers op eigen terrein de auto’s kunnen af- en opladen? Is het laden en lossen op eigen terrein noodzakelijk om verkeershinder en onveilige situaties op de Berkhouterweg te voorkomen? 4. Beseft het college dat door de belemmeringen het bedrijf niet of nauwelijks toegankelijk is en er meer verkeersbewegingen optreden dan gewenst is? 5. Bent u zich ervan bewust dat, indien u autobedrijf van der Linden van Sprankhuizen geen optimale toegankelijkheid garandeert, voor het autobedrijf slechts een juridisch traject tegen de gemeente Hoorn rest? 6. Begrijpt het college dat een juridische strijd veel tijd en geld kost en consequenties kan hebben voor de reconstructie van de Turborotonde en de rotonde bij de A7? Bent u het met ons eens dat een oplossing zoeken voor het geschetste probleem effectiever en constructiever is?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Nico Oudheusden en Levent Helelespe, gemeenteraadsleden.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: aankoop gevangenis de Glasbak

Hoorn, 15 oktober 2018

Geacht College,

Begin 1988 werd door de gemeente Hoorn 3 ha grond aan de Compagnie in Zwaag verkocht, voor 2 miljoen gulden. Het Ministerie van Justitie wilde op de aangekochte grond een nieuwe gevangenis bouwen. Bij de verkoop van de grond aan Justitie ging de gemeente ervan uit dat de gevangenis op het Oostereiland niet zou uitbreiden. Zij kondigde aan van plan te zijn de gebouwen op het eiland op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Naar een ontwerp van de in Hoorn geboren en getogen architect Ir. Hans Putter (Archivolt Architecten) werd in 1988-1989 de nieuwe gevangenis gebouwd.

In dezelfde tijd besloot Justitie aan het Keern ook nog een POI te bouwen. In korte tijd beschikte Hoorn onverwacht over drie justitiële instellingen. Dat vond Hoorn iets te veel van het goede. Onder andere daarom werd Justitie gevraagd op termijn het Oostereiland te sluiten. Het Oostereiland werd uiteindelijk gesloten, maar in 1992 door staatssecretaris van Justitie Aad Kosto heropend, naar aanleiding van een onverwacht bezoek aan het Oostereiland én een landelijk cellentekort. Na een verbouwing werd eerst de gevangenis weer gebruikt voor kort gestraften (een-twee weken) en later om uitgeprocedeerde asielzoekers op te sluiten, alvorens hen het land uit te zetten. Mede vanwege het brandgevaar werd de gevangenis, allereerst de bovenverdiepingen, langzaam maar zeker buiten gebruik gesteld.

Eind juni 2018 heeft het kabinet bekendgemaakt enkele gevangenissen te zullen sluiten, waaronder de gevangenis van Zwaag. Alleen vanwege het verlies aan arbeidsplaatsen vindt Fractie Tonnaer het jammer dat de gevangenis binnenkort definitief sluit. De sluiting van de Glasbak, zeker in tijden van woningnood, biedt Hoorn nieuwe kansen. Wij rekenen erop dat het college van B&W er alles aan doet om de Glasbak aan te kopen en te benutten voor sociale woningbouw. Volgens architect Martin van Dort van Archivolt Architecten – specialisten in nieuwbouw, renovatie, herbestemming en verduurzaming van penitentiaire inrichtingen – kunnen in de Zwaagse gevangenis ongeveer honderd woningen worden gebouwd.

Het college heeft de laatste jaren bewezen geen bestuurlijk inzicht te hebben in de strategische aankoop van panden en gronden. De mogelijkheid om de Haai, de Egelbanden, het Balk-terrein en de Fordgarage aan te kopen, heeft u allemaal laten lopen. Daarom bekijken we de toezegging van burgemeester Nieuwenburg dat hij zich zal inspannen voor de aankoop van de gevangenis de Glasbak, met de nodige scepsis. Voor de noodzakelijke realisering van sociale huurwoningen vindt onze fractie de aankoop van de gevangenis van het grootste belang.

Wij willen nogmaals benadrukken dat de aankoop van de gevangenis de Glasbak in Zwaag met veel overtuiging moet worden aangekocht. Pas als de aankoop van de gevangenis een feit is, zullen we de burgemeester en het college feliciteren. Het zou mooi zijn indien we die felicitaties binnen een half jaar zouden kunnen overbrengen.

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober a.s., behandeling programmabegroting 2019, willen wij geïnformeerd worden over de vorderingen die u heeft gemaakt met de aankoop van het gevangeniscomplex in Zwaag.

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR Hoorn

Hoorn: 5 oktober 2018 Betreft: Artikel 36-vragen over Citymarketing Hoorn


Geacht college, geachte portefeuillehouder,

In september hadden wij een ontmoeting met Citymarketeer Emiel Kraft van Ermel, over de voortgang van zijn werkzaamheden. Deze bijeenkomst heeft bij ons de volgende vragen opgeroepen:

1) De website van onze Citymarketeer heet www.ikhouvanhoorn.nl en deze wordt vaak gespiegeld aan www.iamsterdam.com. De Nederlandstalige naam van de Hoornse site straalt echter een stuk minder internationale ambitie uit dan die Engelstalige woordspeling van Amsterdam. Is dat een bewuste keuze en -zo ja- waarom? Zou een meer internationaal toegankelijke of Engelstalige woordspeling niet verstandiger zijn?

2) De site is alleen in het Nederlands, zodat buitenlandse toeristen en touroperators hier geen gebruik van kunnen maken. De Amsterdamse site is in 7 talen en die van Holland boven Amsterdam in 3 talen. Waarom is de Hoornse site alleen in het Nederlands en niet op zijn minst ook in het Engels?

3) De website www.ikhouvanhoorn.nl bundelt voornamelijk reeds bestaande activiteiten, en lijkt verder niet in staat om nieuw, laat staan buitenlands publiek aan te spreken of te informeren. Zo wordt deze site misschien een handige tool voor de inwoners van Hoorn en omstreken, maar dat lijkt ons niet de bedoeling. Is het college het met ons eens dat het ambitieniveau een paar tandjes hoger opgeschaald dient te worden, omdat Citymarketing anders een lokale activiteit blijft?

4) Een van de meest logische plekken om toeristische informatie op te zoeken is via www.hoorn.nl, maar pas na goed zoeken en doorklikken is er een link te vinden die naar www.ikhouvanhoorn.nl leidt. Waarom is deze link niet makkelijker of prominent op de ontvangstpagina van www.hoorn.nl te vinden en waarom is deze informatie wederom niet beschikbaar in het Engels?

5) Er schijnt in de praktijk geen samenwerking te zijn met Holland boven Amsterdam, terwijl daar ook veel geld naar toe gaat. Wij hebben begrepen dat Hoorn nauwelijks aan bod komt in hun marketingactiviteiten. Kunt u ons vertellen of en -zo ja- welke afspraken er zijn gemaakt over samenwerking, afstemming en het delen van contacten en/of informatie tussen HbA en onze City Marketeer? En hoe wordt gegarandeerd dat ook Hoorn aan bod komt in de activiteiten en uitingen van HbA?

6) Een ander punt betreft de versnippering van initiatieven in het gebied. Naast onze eigen City Marketeer en HbA is er ook nog een toeristisch coördinator actief in opdracht van de Westfriese gemeenten. Deze schijnt zonder enige afstemming met de overige partijen te werk te gaan en benadert zelfstandig partners rond het initiatief 50 iconen. Hoe kan het dat zowel onze City Marketeer als HbA als de toeristisch coördinator actief zijn in hetzelfde veld, maar dat er geen sprake is van onderlinge afstemming? Bent u het met ons eens dat hier sprake is van versnippering en het niet effectief inzetten van gemeenschapsgeld? Wij krijgen van Hoornse partijen uit het veld zeer negatieve feedback te horen over de versnipperde aanpak. Op welke manier bent u voornemens om dit te verbeteren?

7) Onlangs is ons ter ore gekomen dat de toeristisch coördinator een product op levert m.b.t. de 50 iconen van Hoorn. Het baart ons grote zorgen dat deze coördinator de toeristische en culturele organisaties benadert met de vraag om tegen betaling opgenomen te worden in het boekje. Onder het mom van "uw organisatie kan toch niet ontbreken" worden de organisaties eigenlijk gedwongen om mee te doen. Zoals gezegd is de toeristisch coördinator een initiatief van de Westfriese gemeenten. Wij vinden het heel vreemd dat wij als gemeenten onze citymarketing op deze manier vormgeven. Vindt u het wenselijk dat de citymarketing waar de toeristisch coördinator voor is aangenomen, door de gemeente via een omweg wordt bekostigd door de culturele en toeristische organisaties in onze stad?

8) Verder is eerder aangegeven dat alle toeristische info die beschikbaar was op de oude website van de gemeente Hoorn, ontsloten zou worden via de website van Ik hou van Hoorn. Waarom is dit nog niet gebeurd?

9) Tevens is afgesproken dat bestaande routes en apps aangehaakt zouden worden via de website van Ik hou van Hoorn. Waarom is dit nog niet gebeurd?

10) De samenwerkende culturele organisaties in Hoorn hebben een eigen website gemaakt met info over hun activiteiten. Eerder is aangegeven dat dit initiatief gekoppeld kon worden aan de website van Ik hou van Hoorn. Waarom is dit nog niet gebeurd?

11) Wat vindt het college van het feit dat er een jaar na invoering van een Citymarketeer organisatorische zaken nog niet op orde zijn?

12) De Citymarketeer zou graag meer budget tot zijn beschikking willen hebben in 2019. Wij vragen ons af of extra budget vrijmaken doeltreffend zal zijn. Wat vindt het college van het verzoek om extra budget voor Hoorn marketing/citymarketing vrij te maken?

13) Het college geeft aan dat resultaten van citymarketing pas na 9 tot 11 jaar enigszins zichtbaar zouden kunnen zijn. Bovendien geeft het college aan dat de effecten van marketingactiviteiten in deze sector niet direct zichtbaar zijn. Op welke gronden acht het college het dan verstandig dat de Raad structureel budget vrij maakt voor citymarketing, waarvan de doeltreffendheid niet toetsbaar is?

14) Uit de subsidieafrekening van 2017 blijkt dat de subsidie van 100.000 aan Hoorn Marketing in het jaar 2017 niet is ingezet voor de doelen, waarvoor de subsidie is aangevraagd. De subsidieaanvraag behelsde namelijk: Meeliften op HbA, Hoorns Erfgoed en Lokaal gastheerschap, dit is in 2017 niet gerealiseerd. Bovendien voegt Hoorn Marketing 38.104 euro toe aan de haar algemene reserve. Waarom heeft er geen verrekening plaatsgevonden? Kan de subsidie van Hoorn Marketing naar beneden worden bijgesteld? Voldoet deze subsidie aan de richtlijnen van het meest recente rapport van de Rekenkamercommissie Subsidiebeleid gemeente Hoorn 'Voor wat hoort wat?

15) Waarom draagt het Hoornse bedrijfsleven niet bij aan het budget van de Citymarketeer? Ziet het bedrijfsleven geen voordeel in een Citymarketeer? Waar is de 25.000 euro van de OSH aan Hoorn Marketing op gebaseerd?

16) Is het college het met ons eens dat Citymarketing en Hoorn Marketing niet naar behoren functioneren? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bezorgd over het gebrek aan zowel ambitie als vorderingen, maar ook het uitblijven van samenwerking met derden baart ons ernstige zorgen. Wij vinden het nog te vroeg om hier bindende conclusies uit te trekken, maar het moge duidelijk zijn dat alles op alles gezet dient te worden, om in 2019 een succes van het Jaar van de Gouden Eeuw te maken. Een niet te missen kans voor onze stad.

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat we snel zicht krijgen op de situatie. Bovendien zouden wij de antwoorden graag willen ontvangen VOOR de behandeling van de programmabegroting.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art.36 over mogelijke aankoop De Haai, serie 2

Hoorn, 20 september 2018

 

Geacht College,

Per brief van 22 augustus jl. heeft u onze eerder gestelde vragen over de mogelijke aankoop van De Haai beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording stellen wij u vijf nieuwe vragen.

Twee keer hebben wij het College verweten het gebouw De Haai op het Visserseiland niet te hebben aangekocht terwijl u daartoe wel de mogelijkheid  had. De oorspronkelijke eigenaar heeft het College De Haai te koop aangeboden in brieven van respectievelijk 8 oktober en 22 december 2016. Ondanks deze concrete aanbiedingen heeft wethouder Tap twee keer verklaard dat De Haai de gemeente nooit is aangeboden. In de beantwoording geeft u alsnog toe dat De Haai wel is aangeboden, maar dat u zich alleen druk heeft gemaakt over de horeca in het pand.

De door het College gehanteerde argumenten om De Haai niet aan te kopen overtuigen ons niet. Door het niet aankopen van het gebouw heeft u een grote kans laten lopen en tegelijkertijd de belangen van het Waterski Centrum Noord-Holland en van Reddingsbrigade Notwin als huurders van het pand totaal over het hoofd gezien. De nieuwe eigenaren van De Haai lijken erop uit te zijn de twee organisaties uit het pand te werken.

Met de beantwoording van vraag 3 beweert het College “dat het (strategisch) aankopen van panden door de gemeente ook niet past in het huidige beleid”. U toont zich op dit punt een slechte rentmeester. In geen enkel beleidsstuk van de gemeente staat dat het u is verboden te handelen in het belang van de gemeente. Het is zelfs de bestuurlijke plicht alles te doen in het algemeen belang van onze stad. U heeft de gemeenteraad op geen enkel moment over de mogelijke aankoop geïnformeerd of de mogelijkheid van aankoop voorgelegd.

Volgens het College hebben de twee overgebleven eigenaren laten weten De Haai te willen slopen in ruil voor de bouw van een nieuw horecagebouw aan het einde van het Visserseiland. Met De Haai als ruilobject dreigt de gemeente in de houdgreep van de twee ondernemers te komen. Wij rekenen erop dat het College nooit aan deze uitruil zal meewerken.

Om uit deze houdgreep te geraken verwachten wij dat het College alsnog De Haai aankoopt. Dan pas kunt u onafhankelijk de mogelijke nieuwe bouwplannen op de kop van het Visserseiland beoordelen én opkomen voor de belangen van onze stad en die van Waterski Centrum Noord-Holland en Reddingsbrigade Notwin in het bijzonder.

Vanwege bovenstaande stellen wij volgens artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Wilt u zich ervoor inspannen dat zowel Waterski Centrum Noord-Holland als Reddingsbrigade Notwin huurder/gebruiker van De Haai kan blijven?
2. Is het college alsnog bereid het gebouw De Haai aan te kopen en zich daarvoor in te spannen?
3. Bent u het met ons eens dat De Haai niet kan en mag worden gebruikt als drukmiddel om nieuwbouw op de kop van het Visserseiland af te dwingen?
4. Mag volgens het huidig bestemmingsplan op het Visserseiland nog worden gebouwd en zo ja onder welke voorwaarden?
5. Kent u de bouwhistorie (1990-2004) met De Paerel, De Haai en het 23 meter hoge kopgebouw op het Visserseiland en wat heeft u hiervan geleerd?


Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Hoorn, 19 augustus 2018

 

Geacht College,

In de nacht van 24-25 oktober 2016 is het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen beklad door actiegroep de Grauwe Eeuw. In de Volkskrant van 17 augustus 2018 laten de heren Michael van Zeijl en Rogier Meyerink van de Grauwe Eeuw weten het standbeeld van J.P. Coen te hebben beklad. De Grauwe Eeuw is ook verantwoordelijk voor acties tegen de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Tevens beoogde de groep de Dodenherdenking in Amsterdam met lawaai te verstoren. Terecht is deze extreemlinkse actiegroep bij de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding in beeld.

Voor het bekladden van het beeld van J.P. Coen hebben wij geen enkel begrip. Het verleden van J.P. Coen is de Hoornse inwoners voldoende bekend. In 2012 is onder leiding van het Westfries Museum een zeer kritische discussie over J.P. Coen gevoerd en is aansluitend in 2014 een nieuw bord op de sokkel van het standbeeld aangebracht. Op het informatiebord staat duidelijk te lezen dat  J.P. Coen geroemd is als krachtdadig en visionair bestuurder, maar evenzeer bekritiseerd wordt om zijn gewelddadige optreden bij het verwerven van handelsmonopolies in het voormalige Nederlands Indië.

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2016 heeft Fractie Tonnaer het college gevraagd op te treden tegen de actiegroep en de aangerichte schade van het standbeeld op haar te verhalen. Uit het krantenartikel in de Volkskrant blijkt dat de actievoerders zeer ingenomen zijn met het bekladden van het standbeeld van J.P. Coen. Wij willen u vragen alsnog aangifte te doen en de herstelkosten op actiegroep de Grauwe Eeuw te verhalen. Het moet voor deze actiegroep duidelijk zijn dat, ondanks kritiek op zijn handelen, het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen blijft staan en alleen goede discussies over onze geschiedenis zinvol zijn.  

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen over o.a. onderhoud en gebruik van Julianapark met schelpenstrand.

Hoorn 8 augustus 2018

Geacht College,

Het Julianapark en het schelpenstrand wordt door bewoners, vooral door de bewoners van binnenstad, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier veel gebruikt. Dankzij het mooie voorjaar en fantastische zomer is te zien hoe veel bezoekers plezier beleven aan het park en strand.

Afgelopen weekend hebben leden van onze fractie diverse keren het Julianapark bezocht om een beter beeld te krijgen over de staat van onderhoud en gebruik van het park en strand. Parkbezoekers en onderhoudsmedewerkers van het Recreatieschap hebben we tijdens ons bezoek aan het park gesproken.

Medewerkers van het Recreatieschap Westfriesland houden het park schoon, halen prikvuil op, maken prullenbakken leeg, controleren de kwaliteit van het zwemwater en zetten zwemlijnen uit. Afgelopen weken werd het park intensief gebruikt en heeft onze fractie geconstateerd dat het park goed wordt schoongehouden. Echter voor het verwijderen van klein vuil zoals peuken, papiersnippers en glasscherven beschikt het Recreatieschap niet over het juiste verwijdermateriaal.

Het beheer en (groen)onderhoud is een taak van de gemeente. Met name het onderhoud van struikgewas en de bestrijding van hoog onkruid zou wat ons betreft beter moeten. Dankzij beter onderhoud komen er meer zichtlijnen die het gevoel van veiligheid bij de bezoekers van het park zal verhogen. Wij vinden dat het Julianapark en het schelpenstrand voortdurend onderhouden moet worden.

De gebruiksregels voor het park staan op de borden bij de ingangen vermeld. De zones of gebieden waarvoor de regels gelden worden op de borden niet goed aangegeven. Deze gebrekkige informatie veroorzaakt bij de bezoeker veel verwarring en maakt de handhaving in het park en bij het strand moeilijk.

Naast het opstellen van regels en het aangeven van zones zal gehandhaafd moeten worden. Er wordt volgens ons nauwelijks opgetreden tegen fietsers en brommers, loslopende honden waar dit niet mag, vernielingen en tegen het willekeurig achterlaten van vuil.

Het verbaast ons al een tijd dat er tijdens het recreëren in het park geen koffie of een ijsje gekocht kan worden. Wij stellen de komst van een (mobiele) bescheiden kiosk voor de verkoop van o.a. koffie, frisdrank, chips, ijs en koek op prijs. Mogelijk kan vv Hollandia of een ander een verkooppunt starten.

Vanwege bovenstaande opmerkingen hebben wij de volgende vragen:

1. Kunt u Recreatieschap Westfriesland aansporen speciaal materiaal in te zetten voor de verwijdering van o.a. papiersnippers, sigarettenpeuken en glasscherven?
2. Wilt u de borden met gebruiksregels en plattegrond vernieuwen?
3. Is het mogelijk tijdens drukke dagen/momenten extra handhaving in te zetten?
4. Wil het college de mogelijkheid onderzoeken voor de plaatsing van een (mobiel) bescheiden verkooppunt van o.a. koffie, frisdrank, ijs en koek?
5. Verbetering van het groenonderhoud in het Julianapark is dringend nodig. Wil het college voor de verbetering van het groenonderhoud in het Julianapark voorstellen doen aan de gemeenteraad?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Geachte College van B&W,

 

Verbaasd hebben wij het artikel in het nhd van 27 juli jongstleden gelezen met de titel "Stank voor dank" na Waterweken.
In het artikel wordt geschreven dat er geen handhaving is geweest, "De melding is niet op tijd bij de toezichthouders gekomen" wordt hier letterlijk geciteerd, wie er is geciteerd staat er helaas niet bij vermeld.

Verder gaat het artikel over:

Wildplassen.
Illegaal vrachtverkeer, onder het poortje door, langs een huis wat in het verleden al eens was verzakt door vrachtverkeer (vandaag ook het verbodsbord).
Wildparkeerders, ivm met parkeerbeheer die niet bereikbaar bleek volgens de heer Meij.
Onderdelen die in onze ogen niks meer met Waterweken te maken hebben.
En last but not least: de wc's (dixies en plaskruizen) worden op de kade voor 't Oude Sluisje geleegd en schoongespoten, waarbij de inhoud voor minimaal een deel op de kade en in het water is terechtgekomen.

Al met al leidt dit bij ons tot de volgende vragen aan u:

 1. Bepaalde onderdelen van de activiteiten lijken ons niet te passen bij het evenement Waterweken. Lijkt het u niet beter om alleen activiteiten te (laten) organiseren die wel bij dit thema aansluiten?
 2. Hoeveel subsidie ontvangt Fletcha Eventures voor het organiseren van dit ene weekend Waterweken in Hoorn?
 3. Wil het college cq handhaving alsnog optreden, melding maken danwel aangifte doen tegen het reinigen van dixies en plaskruizen op/bij het oppervlakte water van de Karperkuil?
 4. Wil het college cq handhaving alsnog optreden, melding maken danwel aangifte doen tegen de bedrijving en/of bestuurders die het verbodsverbod hebben overtreden? 
 5. Is het college zich bewust van de imagoschade aan de Waterweken in Hoorn en daarbuiten?

Wij hebben slechts enkele foto's in ons bezit om een en ander te verduidelijken, gezien het formaat van de foto's stuur ik nu slechts 1 foto mee, mocht u de andere ook nog willen ontvangen dan is dat geen probleem.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw spoedige antwoord,

Onno Egtberts
Gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer

Bijlage: foto

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn


Betreft: Artikel 36-vragen over Hoorn Marketing / City-Marketeer

Hoorn: 27 juni 2018


Geacht college,


Naar aanleiding van het aangenomen amendement over het budget Hoorn Marketing (t.b.v. City-Marketeer) de dato 27 juni 2017 hebben wij de volgende vragen:

 • Welke concrete resultaten zijn er onder directe invloed van de City-Marketeer geboekt om Hoorn beter op de kaart te zetten?
 • Is er aantoonbaar verbetering opgetreden ten opzichte van de laatste 10-12 jaar als in het tweede punt van het amendement genoemd?
 • Is gebleken dat het aanstellen van de City-Marketeer in deze de afwachtende houding als genoemd in het tweede punt van het genoemde amendement van de participanten heeft ondervangen en/of verbeterd?
 • Zijn de stakeholders uit het toerisme, de retail, de horeca, kunst en cultuur en de gemeente tevreden over de behaalde resultaten van de City-Marketeer? En zo ja, hiervan graag een onderbouwing.
 • Graag zien wij het ‘grote draagvlak’ als in het amendement benoemd onder bullet 4 uiteengezet. Het heeft er de schijn van dat dit draagvlak is getoetst aan de hand van de gegevens van belangenorganisatie OSH, waarbij niet alle ondernemers vertegenwoordigd zijn. Graag uitleg hierover.
 • Is het in onze democratische rechtstaat niet gebruikelijk, om in de beeldspraak van het amendement te blijven, dat de wethouder/gemeente “aan het stuur zit” en een Stichting, in dit geval Hoorn Marketing “achter in de bus?” Wat is het uitgangspunt van het huidige college hieromtrent?
 • Op basis van welke competenties en kwaliteiten is de huidige City-marketeer aangesteld en waarom is deze niet rechtstreeks in dienst van de gemeente?
 • Wat is de rol van de gemeente in het aannemen van een City-marketeer? En bent u met ons van mening; “wie betaalt, bepaalt”?
 • Wat zijn de kritieke prestatie-indicatoren voor de huidige City-marketeer waaraan het gestelde budget besteed wordt? Indien dit niet bekend is, wie controleert en wat zijn de sanctionele gevolgen bij niet voldoende presteren?
 • De kadernota 2017 is geamendeerd en €100.000,- is structureel toegevoegd aan het budget Hoorn Marketing (t.b.v. City-Marketeer). Wat was het bestaande budget waaraan de €100.000,- is toegevoegd en wat is het structurele karakter van dit toegevoegde bedrag? Tevens vragen wij ons af of het basisbudget van 2017 plus de toegevoegde €100.000,- limitatief is, of op projectbasis nog uitgebreid kan worden.

 

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

 

Menno Jas           De Realistische Partij
Onno Egtberts     Fractie Tonnaer
Arnica Gortzak     PvdA Hoorn

Aan: het college van B en W van de gemeente Hoorn

Betreft vragen over 2 bedrijven aan het Leekerpad te Zwaag

Hoorn, 19 maart 2018

Geacht college,


Wij hebben als partij al enige tijd contact met bewoners uit de Stijgbeugel. Zij hebben een plan bedacht om een natuurlijk park aan te leggen tussen de Stijgbeugel, de A7 en het Leekerpad. Al vele jaren heeft de gemeente namelijk allerlei plannen bedacht voor dit gebied, van een scholencampus, baggerdepot, sportcomplexen tot een hele hoge UMTS mast. Helaas zijn enkele jaren terug de fruitbomen al door de gemeente gerooid. De bewoners van de Stijgbeugel ervaren dagelijks veel geluidsoverlast van het verkeer op de A7. Een groen parkachtig gebied zou goed zijn voor het absorberen van de fijnstof en in mindere mate van het geluid. Ook ontstaat er voor bewoners voor dit gedeelte van de Risdam-Noord een mooi wandelgebied. Een vrijwilliger van het MAK Blokweer wil de bewoners graag ondersteunen met het ontwerp. Een eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Zowel de bewoners als de Jeu de boulesvereniging hebben ons in het verleden al benaderd over de 2 ‘tijdelijke’ aannemersbedrijven die aan het Leekerpad gevestigd zijn. Zij zorgen voor veel verkeersbewegingen en het Leekerpad wordt regelmatig stuk gereden door de vrachtwagens. Dit gebiedje lijkt wel een soort dumpplek geworden voor de gemeente om allerlei voorzieningen in weg te stoppen.

Wij hebben de volgende vragen aan u:

1. Klopt het dat de 2 genoemde bedrijven voor een deel illegaal gevestigd zijn aan het Leekerpad? Een deel van de grond heeft volgens ons een agrarische bestemming. (onze bron: www.ruimtelijkeplannen.nl )
2. Wat is de status van het huidige ‘schapenveldje’ qua plannen?
3. Wilt u meewerken aan een burgerinitiatief om te komen tot een parkachtig natuurgebied langs het Leekerpad, inclusief het ‘Schapenveldje’? Het onderhoud zal mede door de bewoners zelf worden gedaan.

Wij hopen van harte, dat door verplaatsing van de 2 bedrijven er een nieuw stukje groen en rust kan ontstaan voor dit deel van de Risdam-Noord.

Wij danken u bij voorbaat voor het beantwoorden van onze vragen.

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Simon Broersma, gemeenteraadslid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen art. 36 RvO geen financiële steun aan MAK

 

Hoorn, 24 februari 2018

 

Geacht College,

 

Vrijdag 23 februari jl. werd door wethouder S.Bashara het vernieuwde MAK-café geopend. In twee maanden tijd is met tomeloze inzet door vrijwilligers van het MAK de benedenverdieping van het bezoekerscentrum verbouwd. De vernieuwde MAK-ruimte ziet er weer prachtig uit.

 

Een aantal leden van Fractie Tonnaer was tijdens de opening aanwezig om de MAK-vrijwilligers, directie en bestuur te feliciteren en om getuige te zijn van de overhandiging van een cheque door wethouder Bashara.

Zijn bijbehorende toespraak was qua toon bevredigend, maar qua inhoud teleurstellend. De wethouder was met lege handen naar het MAK gekomen en knipte simpelweg het figuurlijke lint door.

 

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 31 oktober 2017 heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de financiering van een noodzakelijk herinrichtingsplan voor het interieur van het bezoekerscentrum. De totale kosten van de verbouwing bedragen € 225.000,-. De eigen bijdrage van het MAK is € 75.000,-. Wethouder Bashara heeft vanuit het fonds Puur Hoorn € 10.000,-- toegezegd. Het toegezegde bedrag is nog steeds niet aan het MAK uitbetaald. De gesprekken over meer financiële steun aan het MAK verlopen stroperig, terwijl zonder financiële steun door de gemeente Hoorn geen verbouwing kan plaatsvinden. Voor de goede orde, het MAK-gebouw is eigendom van de gemeente Hoorn.

 

Onze fractie heeft altijd de indruk gehad dat een Groen Links-wethouder een natuurlijke band heeft met het Milieu Activiteiten Kenniscentrum Blokweer en zich daarom speciaal wil inzetten voor het MAK. Gebleken is dat in dit kader de liefde van wethouder Bashara voor natuur en groen niet verder gaat dan het doorknippen van een lintje.

 

Wij stellen u volgens art. 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 

 1. Wanneer wordt het aan het MAK het toegezegde bedrag uit Puur Hoorn van € 10.000,-- uitbetaald;
 2. Tijdens de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft wethouder Bashara meer financiële steun in het vooruitzicht gesteld aan het MAK. Wanneer wordt hierover een concrete financiële toezegging aan het MAK gedaan;
 3. Het MAK wil binnenkort starten met fondswerving, maar wacht hiermee totdat de gemeente Hoorn de toegezegde financiële steun aan het MAK definitief heeft gemaakt. Begrijpt het college dat pas financiële steun van fondsen te verwachten is nadat de gemeente Hoorn als eerste over de brug is gekomen.

 

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid   

Aan: het college van B en W van de gemeente Hoorn

Betreft vragen over aanschaf city tree

Hoorn, 28 februari 2018


Geacht college,


In het Noord-Hollands Dagblad lazen wij dat de gemeente Alkmaar een City tree heeft aangeschaft. Graag vragen wij uw aandacht voor dit nieuwe ingenieuze ontwerp.


In de installatie groeit een tapijt van mossen, varens en korstmossen en zogeheten ‘vaatplanten’ die juist leven op stikstofoxide, ozon en fijnstof. Ze filteren 240 ton koolstofdioxide per jaar en kunnen in allerlei omgevingen gedijen.


Zonnepanelen en een regenwater-opvangsysteem regelen het onderhoud. Sensoren meten de omgeving en het klimaat, zodat de planten van afstand kunnen worden gemanaged.


Op deze manier heeft 1 CityTree het effect van 275 stadsbomen, maar heeft 99% minder ruimte nodig en slechts 5% van de kosten. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar toch, een aantal van dit soort moderne bomen kan al een enorm effect hebben in een wijk. Natuurlijk zal er dan ook altijd nog wat aan de oorzaak van de luchtvervuiling moeten worden gedaan, maar alles helpt.


Aan de muur (city tree) zitten ook bankjes vast. Bovendien kunnen temperatuur, luchtvochtigheid en opnameprestaties worden afgelezen.


Er zijn in Hoorn ook een aantal hotspots waar het gaat om fijnstof.


De kruising Loirnestraat / Provincialeweg bijvoorbeeld lijkt ons een prima plek! En bij de scholen aan het d’Ampte nabij de kruising Keern-Provincialeweg.
Onze vraag: zou u voor Hoorn ook 1 of 2 city tree’s willen aanschaffen? Mogelijk kan dit bekostigd worden uit het budget van Puur Hoorn.


Met vriendelijke groet, namens Groenlinks en Fractie Tonnaer,Jos Kamminga, Groenlinks
Simon Broersma, Fractie Tonnaer

Bijlage: 

Achtergrond informatie City boom

Foto City tree

 

Aan: het college van B en W van de gemeente Hoorn

Betreft vragen over de belabberde toestand van het fietspad langs het Keern

Zwaag, 9 februari 2018


Geacht college,
Graag vragen wij uw aandacht voor het vrijliggende fietspad langs het Keern. Dit is een belangrijke fietsroute vanuit de Binnenstad naar de Risdam-Zuid en de Risdam-Noord toe. Het fietspad tussen de Noorderveemarkt in het centrum en de Geldelozeweg bestaat uit stoeptegels die op een aantal plaatsen schots en scheef liggen. Fietsers zijn bang dat zij met hun wielen tussen de openruimtes van de tegels blijven steken. Het echtpaar Henk en Lida Lasschuit van het Oude Ambacht, die geen auto heeft, schrijven ons het volgende ‘kan er niet een keer iets aan het fietspad langs het Keern worden gedaan, het is er soms gewoon eng om op te fietsen, met al die kieren tussen de tegels’. Ook het Bewonersoverleg Risdam-Zuid en Nieuwe Steen heeft in het verleden hier aandacht voor gevraagd.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan u:
- wanneer is dit fietspad aan de beurt om opgeknapt te worden? - wordt dit fietspad dan ook in asfalt of in betonplaten uitgevoerd?
Fractie Tonnaer pleit er voor om zo snel mogelijk dit fietspad uit te voeren in asfalt of betonplaten, zodat er een gladgestreken fietspad ontstaat.

Wij danken u bij voorbaat voor het beantwoorden van onze vragen.


Met vriendelijke groet, namens de Fractie Tonnaer,


Simon Broersma, gemeenteraadslid

Bijlage: enkele foto’s van het fietspad

Aan Burgemeester en college van B&W Hoorn

 

Geachte Burgermeester van Nieuwenburg, Geacht College,

 

Hoorn, 28 februari 2018.

 

Afgelopen weekend hebben zich in de omgeving van station Kersenboogerd  twee incidenten voorgedaan.

 

 • Zondagochtend werd een overval gepleegd op de Vomar-supermarkt aan het Betje Wolffplein. Door de overvaller werd een Vomar-medewerker neergestoken. Gelukkig is de medewerker herstellende.
 • Het tweede geweldsincident vond zondagmiddag plaats. Enkele personen gooiden stoeptegels in het tunneltje bij station Kersenboogerd. Het is heel bijzonder dat daardoor niemand gewond is geraakt.

 

Deze geweldsincidenten hebben grote gevolgen voor winkeliers, bewoners en bezoekers op en in buurt van het station en Winkelcentrum Kersenboogerd. Het gevoel van onveiligheid is door de incidenten sterk toegenomen. Er wordt veel vernield aan o.a. het station en bewoners en voorbijgangers voelen zich regelmatig bedreigd. Om de onveiligheid en overlast te bestrijden zijn in het verleden de nodige inspanningen geleverd. Jongerenwerkers, migrantenwerkers en bewakers zijn ingezet. Het effect van deze inzet is maar van korte duur.

 

Bewoners, winkeliers en winkelend publiek van het Betje Wolffplein en Winkelcentrum voelen zich steeds onveiliger. Het vertrouwen in de overheid die blijkbaar niet in staat is overlast en geweld te bestrijden, neemt af.

Wij doen een dringend beroep op de burgemeester en het college van B&W er alles aan te doen om de al jaren bestaande overlast en vormen van geweld voor eens en voor altijd aan te pakken.

Wij geven u daarbij in overweging om politie, handhavers en bewakingscamera’s  in te zetten in de bestrijding van de overlast en geweld.

Onze fractie doet het voorstel de voormalige koffiepunt-locatie op het station te gebruiken als uitvalsbasis en observatiepost voor politie en handhaving. Vanuit deze nu leegstaande locatie kunnen overlast en geweld direct en doeltreffend worden aangepakt. De veiligheid en het gevoel van veiligheid moeten weer terugkomen bij bewoners, ondernemers en winkelend publiek.

 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart a.s. worden de komende weken geen raadsvergaderingen of commissievergaderingen gehouden. Daarom willen wij u vragen ons zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten welke adequate maatregelen u denkt te nemen tegen de aanhoudende overlast en diverse vormen van geweld op en rond het station Kersenboogerd.

 

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer,     gemeenteraadslid

 

Aan College van Burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: vragen over herbouw en plaatsing Bangerter Rad in Blokker
Hoorn, 27 januari 2018

Geacht College,

In september 2015 is op de Strip in Bangert Oosterpolder het kunstwerk “Rad van Bangert” van Kees Bierman geplaatst. Een mooi kunstwerk, alleen wel op de verkeerde plek. Het hoort te staan op de historische plek van het oorspronkelijke Bangerter Rad, waar het fungeerde als overhaal om schuiten over de weg naar de vaarroute tussen Hoorn en Enkhuizen te brengen.

Plannen voor de herbouw van het oorspronkelijke Bangerter Rad zijn enkele jaren geleden gestrand vanwege de hoge kosten en het gebrek aan geld voor de herbouw.

Op 8 september 2015 heeft onze fractie bij de wethouders Pijl en Nieuwenburg gepleit voor het verplaatsen van het kunstwerk “Rad van Bangert” van Kees Bierman naar de historische plek van het Bangerter Rad: het terrein op de hoek van Bangert-Noorderdracht, in de buurt van het Wijzenddijkje. Die verplaatsing werd afgewezen. Wel werd voorgesteld om op deze plek alsnog het Rad in oorspronkelijke staat te herbouwen.

Hoewel er nog steeds geen zichtbare plannen zijn gemaakt voor de bouw en plaatsing van deze replica van het historische Rad van Bangert op de oorspronkelijke locatie, heeft het voornemen de wethouders Pijl en Nieuwenburg geen windeieren gelegd: één wethouder is benoemd tot burgemeester van Drechterland en de ander tot burgemeester van Hoorn.

Door de burgemeestersbenoemingen is voor de plaatsing van het Rad een ideale situatie ontstaan. De historische plek ligt precies op de gemeentegrens tussen Drechterland en Hoorn. De twee burgemeesters kunnen dus gemakkelijk over elkaars gemeentegrenzen heen kijken.

Ruim 2,5 jaar na de hernieuwde toezegging tot bouw en plaatsing is nog steeds geen zicht op enige inspanning voor een Bangerter Rad.

Onze fractie wil graag weten waarom activiteiten voor de herbouw tot op heden uitblijven.

Daarover stellen wij de volgende vragen:

 1. Op welke termijn wordt het Bangerter Rad herbouwd en geplaatst op de historische plek;
 2. Wie heeft de leiding bij de herbouw en plaatsing. En komt het Rad te staan op het grondgebied van de gemeente Drechterland of dat van de gemeente Hoorn;
 3. Welke gemeente of organisatie betaalt de rekening van herbouw en plaatsing. Zijn daarvoor speciale fondsen of reserves beschikbaar of moet een bedrag worden vrij-gemaakt in de voorjaarsnota of begroting 2019;
 4. Welke taak heeft Stichting Cultuur Historische Route Blokker bij de herbouw en plaatsing van het Rad ?

Gezien de aard van het onderwerp stellen wij gewone vragen. Desondanks vertrouwen wij erop dat binnen een maand onze vragen worden beantwoord. Bij voorbaat onze dank daarvoor.

 

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer, fractievoorzitter

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft:  vragen art. 36 RvO,  verwijderen van zand onder speeltoestellen.

Hoorn, 3 januari 2018

 

Geacht College,

Uit studies blijkt dat er een kans bestaat voor kinderen op besmetting met de parasieten toxoplasmose en/of toxocariasis door het spelen op speelplekken waar zand aanwezig is. Deze parasieten komen in het zand door de poep van katten en honden. Uit een onderzoek in 3 gemeenten in  2014 bleek dat er in 30% van de zandbakken Toxocara eieren zaten. In ‘valzand’ onder speeltoestellen zal dat vermoedelijk nog veel hoger zijn.  In 2016 zijn er naar aanleiding van het tv programma ‘Smerige zaken’ Kamervragen gesteld door D66 Kamerlid Koser Kaya aan het kabinet. Het advies van toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid aan ouders was om kinderen niet te laten spelen in zand dat dient als valdemping onder speeltoestellen.  In de praktijk lijkt ons dat niet haalbaar, spelende kinderen heb je als ouders immers niet aan een touwtje. Daarom vinden wij, net als bijvoorbeeld de gemeente Schagen en Den Helder, het noodzakelijk dat de aanwezige zandondergronden op de openbare speelplekken aangepakt worden. Fractie Tonnaer ziet graag dat er de komende jaren gefaseerd de zandondergronden vervangen worden. Nieuwe speeltoestellen krijgen wat ons betreft geen zandondergrond meer, maar een veiligheidsvloer van vast materiaal zoals rubberen tegels. Naast het gezondheidsrisico is zand ook veel vervuilender voor kinderen, kinderen lopen het zand gemakkelijk mee het huis in.

Omdat rubberen tegels vrij kostbaar zijn kiezen wij voor vervanging als een speeltoestel aan het einde van zijn levensduur is. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om alleen onder en vlak naast de speeltoestellen rubberen tegels aan te brengen, de grond eromheen zou met gras kunnen worden ingezaaid.    

Volgens artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

 1. Hoeveel speelplekken in de gemeente Hoorn hebben nog zandondergronden?
 2. Wilt u prioriteit geven aan het zandvrij maken van speelplekken?
 3. Kunt en wilt u structureel middelen vrij maken voor het gefaseerd vervangen van zandondergronden voor bijvoorbeeld rubberen tegels of gras?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Simon Broersma, gemeenteraadslid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft:  vragen art. 36 RvO,  vernoemen van o.a. Trien de Haan-Zwagerman

 

Hoorn, 2 januari 2018

 

Geacht College,

Reeds vanaf 2009 heeft onze fractie diverse keren aandacht gevraagd en gepleit voor het vernoemen van straten, pleinen en lanen in Bangert Oosterpolder naar personen die voor de gemeenschap en de gemeenten Blokker, Zwaag en Hoorn van betekenis zijn geweest. Als voorbeeld  noemden wij o.a. Corry van Kleef, Elle Mol, C. Beerepoot,  Dominee Frits Slomp (Frits de Zwerver), Piet van Kampen en Arie van Kampen.

Helaas moeten wij constateren dat het college er nog altijd niet in is geslaagd om ook maar één straat of laan naar een van de genoemde personen te vernoemen. In de meeste gevallen kiest u voor straatnamen die refereren aan voorwerpen, sterren, stenen of andere onbenulligheden, boven het vernoemen van deze personen. Zelfs het vernoemen van een speelveldje of grindpad is het college nog teveel.

Op initiatief van Fractie Tonnaer werd 1 november 2016 door de gemeenteraad een motie aangenomen, met het verzoek aan het college van B&W om in het vervolg straten, lanen en pleinen in Bangert Oosterpolder te vernoemen naar personen uit het oorlogsverleden, sport (politiek) bestuur en kunst- en cultuur. Deze motie werd door alle fracties, met uitzondering van CDA en D66, ondertekend.  

Tijdens de raadsvergadering van 7 november jl. heeft  fractievoorzitter Jos Kamminga (Groen Links) het boek  ”Kom vrouwen, aangepakt !” aan alle collegeleden cadeau gedaan. Het boek beschrijft het leven en politieke werk van Trien de Haan-Zwagerman (1891-1986) en is geschreven door Bart Lankester. De pers, waaronder de dag- en weekbladen Trouw, NRC, NHD Dagblad voor West-Friesland (door Frans van Iersel) en West-Friesland op Zondag (door Egbert Ottens) besteden aandacht aan het boek over de strijdbare Trien de Haan.

Na het lezen van het boek  “Kom vrouwen, aangepakt !”  stellen wij u voor mevrouw Trien de Haan toe te voegen in de rij van personen die vernoemd zouden moeten worden volgens de aangenomen motie van 1 november 2016. Wij beschouwen het als een vergissing haar naam niet eerder te hebben genoemd terwijl onze fractievoorzitter, mevrouw de Haan zelfs een aantal keren heeft ontmoet.

Volgens artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

 1. Wilt u mevrouw Trien de Haan-Zwagerman toevoegen aan de namenlijst van personen in de aangenomen motie over het vernoemen van straten, lanen en pleinen in met name Bangert Oosterpolder;
 2. Hoeveel straten, lanen of pleinen zijn of worden binnenkort vernoemd naar personen zoals deze in de motie van 1 november 2016 genoemd zijn ?

 

Vriendelijke groet,  namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid.

2017

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Vragen Artikel 36 RvO over kosten en bezwaarschriften huishoudelijke ondersteuning


Hoorn, 12 december 2017Geacht college,


Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 november jl. is er teruggeblikt op de hervormingen die zijn doorgevoerd op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. Sinds 1 januari 2015 wordt de huishoudelijke ondersteuning door de gemeente uitgevoerd. Gebleken is dat er, vanaf het moment dat de uitvoering in handen lag van de gemeente Hoorn, een versobering van huishoudelijke ondersteuning heeft plaatsgevonden van 15%. Door deze versobering blijft er structureel 1 miljoen over van het budget huishoudelijke hulp.


Het is opvallend dat er 113 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de versobering van de huishoudelijke ondersteuning. Van deze 113 bezwaarschriften zijn er 54 gegrond verklaard, hetgeen ons zorgen baart. Vanwege het grote percentage gegrondverklaringen durven wij te concluderen dat de huidige zorgbudgetten niet optimaal ingezet worden waardoor onnodige geldreserves zijn opgebouwd. Mensen die extra uren huishoudelijke hulp nodig hebben krijgen die niet. Wij vertrouwen erop dat kort na 1 januari 2018 de beleidsregels worden versoepeld waardoor meer uren hulp in de huishouding worden geleverd.


Onze fractie wil graag weten hoeveel één uur extra huishoudelijke hulp de gemeente kost en welke kosten door de gemeente worden gemaakt bij het voeren van een juridische bezwaarprocedure. Fractie Tonnaer vermoedt dat die kosten zich nauwelijks tot elkaar verhouden en de kosten voor de juridische procedure beter ingezet kunnen worden voor meer uren huishoudelijke hulp.
Vanwege vorenstaande stellen wij u, in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde, de volgende vragen:

 1. Welke kosten zijn er verbonden aan het voeren van een juridische bezwaarprocedure? Komen deze kosten ten laste van het budget huishoudelijke hulp of anders?
 2. Hoeveel medewerkers en bezwaar- en beroepscommissies zijn hierbij betrokken?
 3. Welke inspanningen dient een burger te leveren bij het starten van een juridische bezwaarprocedure? Welke diensten worden er geleverd om de toegang tot het juridisch proces te vergemakkelijken?
 4. Hoeveel bedraagt de teruggang in het aantal uren die verstrekt zijn aan huishoudelijke ondersteuning sinds 1 januari 2015?
 5. Hoe verhoudt de inkorting van deze uren aan huishoudelijke ondersteuning zich met de kosten die gemoeid zijn met het voeren van een juridische bezwaarprocedure?
 6. Bent u met ons eens dat de verhouding tussen kosten van huishoudelijke hulp en de kosten van de juridische procedure zich nauwelijks tot elkaar verhouden?


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,


Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Aan: het college van B en W van de gemeente Hoorn

 

Betreft art 36 vragen over het aanleggen van bloemenlinten (bijen / insectenlinten)

 

Zwaag, 31 oktober 2017


Geacht college,


De hoeveelheid insecten is de afgelopen decennia gigantisch afgenomen, zo leert een geruchtmakend onderzoek. Ook het aantal verschillende soorten neemt af. Insecten zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem, omdat ze voedsel zijn voor vogels en vleermuizen. Het ontbreekt aan brede akkerranden met een variatie aan bloeiende planten, waar een variatie aan insecten voedsel kan vinden. Ook in de steden nemen de bloeiende bermen al jaren af. Fractie Tonnaer zou graag zien dat de gemeente Hoorn ook haar steentje bijdraagt om ons eigen ecosysteem te helpen. Het zou goed zijn om in het voorjaar van 2018 op grote schaal bloemenlinten aan te leggen. Dus langs bermen en in openbaar groen gemengd bloemzaad strooien. De volgende locaties zijn volgens ons geschikt: het grasveldje naast kinderboerderij de Waalrakkers, het wandelpad langs Achter op het Zand, het wandelpad op het Visserseiland naar het havenlicht toe, langs alle grote wijkontsluitingswegen, zoals de Zwaagmergouw, Oostergouw, Liornestraat, de Weel etc.


Vraag: wilt u bloemenlinten in het voorjaar aanleggen? Wij zijn benieuwd naar uw reactie.


Hier kunt u een foto vinden van hoe een bloemenlint (bijen / insectenlint) eruit zou kunnen zien.


Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,


Simon Broersma, gemeenteraadslid

Fractie Tonnaer


Aan: college van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 


Betreft: vragen artikel 36 RvO over aanwezigheid van Japanse duizendknoop aan de Slapershaven en op andere plaatsen in Hoorn.

 


Hoorn, 12 oktober 2017


Geacht College,


9 augustus jl. hebben wij een drietal vragen gesteld over de woekerende Japanse duizendknoop aan het talud van de Slapershaven. Deze duizendknoop veroorzaakt nu en in de toekomst veel schade aan talud, kade, kademuren (eigendom en beheer gemeente Hoorn) en fundering van Kleine Oostbrug (gemeente) en Kleine Oostsluis (eigendom en beheer HHNK).


Uit de beantwoording ( 7 september 2017) blijkt dat het college van B&W de gevaren van de Japanse duizendknoop niet kent en zelfs het waanidee heeft dat de duizendknoop aan de Slapershaven het talud beschermt. De gemeente presteert het bovendien de duizendknoop te maaien. Door het maaien draagt u bij aan de verspreiding van de Japanse duizendknoop. De Hoornse houding wijkt af van de inspanningen die andere gemeenten, provincies en waterschappen leveren voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop.


Uw onkunde en onverschilligheid hebben ons gestimuleerd contact op te nemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met de heer R. Leuven, hoogleraar Animal Ecology & Ecophysiology aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Uit reacties van beiden blijkt dat de Japanse duizendknoop een bedreiging is voor dijken, wegen, kademuren, waterkering en andere objecten. Het maaien van de Japanse duizendknoop zorgt voor verdere verspreiding van de exotische invasie. Volgens het Hoogheemraadschap is de Japanse duizendknoop een gevaar en risico voor de waterkering terwijl de gemeente Hoorn van mening is dat de Japanse Duizendknoop het talud versterkt.


Prof. R. Leuven laat ons weten dat maaien van de plant zeer onverstandig is en dat de resten van de plant niet bij het groenafval mag worden gedaan om verspreiding te voorkomen. Bovendien is hij van mening dat hoe langer wordt gewacht des te kostbaarder het wordt de plant te verwijderen. Onze fractie raadt u aan per direct te stoppen met het maaien van de Japanse duizendknoop en samen met het Hoogheemraadschap plannen te maken voor de verwijdering van de Japanse duizendknoop aan de Slapershaven. Daarna kan ook op andere locaties in de stad de duizendknoop verwijderd worden.


Vanwege de eerdere beantwoording stellen wij ditmaal volgens artikel 36 van het RvO een aantal nieuwe vragen.

 1. Geven de opvattingen van het Hoogheemraadschap en van prof. R. Leuven het college aanleiding de onverantwoorde houding tegenover de Japanse duizendknoop te wijzigen;
 2. Bent u bereid de Japanse duizendknoop aan de Slapershaven en elders in de stad te bestrijden door de woekeraar met wortel en tak uit te roeien;
 3. Of wilt u alleen onder dwang van het Hoogheemraadschap de Japanse duizendknoop wegwerken;
 4. Wilt u om verdere verspreiding te voorkomen onmiddellijk stoppen met het maaien van de duizendknoop;
 5. Op welke locaties in Hoorn staat in de openbare ruimte de Japanse duizendknoop nog meer en wilt u ook deze verwijderen?


Vriendelijke groet,


Roger Tonnaer, gemeenteraadslid, namens Fractie Tonnaer.

Aan: college van Burgemeester en Wethouders gemeente Hoorn


Betreft: vragen artikel 36 RvO over lekkage parkeergarage en trappenhuis ‘t Jeudje


Hoorn, 18 september 2017.Geacht College,


In onze brief van 20 juli 2015 hebben wij vragen gesteld over de permanente lekkages in de parkeergarage ’t Jeudje. Er werd aangedrongen Stichting ’t Jeudje/Terra Marique aansprakelijk te stellen voor de blijvende lekkage en de bouwkundige gebreken. De permanente lekkage wordt volgens ons veroorzaakt door te dunne wanden en omdat geen gebruik is gemaakt van kimband. In opdracht van de gemeente Hoorn zijn eind 2013 door Royal Haskoning DHV Nederland bv een fotorapportage van de lekkage gemaakt. De foto’s maken zichtbaar dat op diverse punten in de parkeergarage sprake is van lekkage en dat deze veel schade veroorzaakt.


Het glazen trappenhuis bij het Jeudje ter hoogte van de Turfhavenbrug is door constructiefouten tijdens de bouw eveneens lek. Alleen door volledige vervanging van het glazen trappenhuis is de lekkage definitief op te lossen. Terra Marique heeft jaren geleden de schriftelijke toezegging gedaan het glazen trappenhuis te vervangen. Deze toezegging is men niet nagekomen.Uit de beantwoording (5 oktober 2015) blijkt dat het college ervan uit gaat dat Terra Marique het glazen trappenhuis alsnog vervangt.


Tot onze ergernis moeten wij vaststellen dat nog steeds het glazen trappenhuis niet is vervangen. Deze situatie verwijten wij zowel Terra Marique als de gemeente Hoorn. Het college heeft althans Terra Marique niet merkbaar onder druk gezet zodat alsnog het trappenhuis wordt vervangen. Wij verwachten dat de gemeente Hoorn Terra Marique verantwoordelijk stelt voor het niet vervangen van het glazen trappenhuis en de vervolgschade welke is ontstaan.


Na ruim vijf jaar wachten is ons geduld op. Wij willen u aansporen zo snel mogelijk het glazen trappenhuis zelf en voor rekening van Terra Marique te vervangen. Vanwege bovenstaande stellen wij volgens artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:


1. In welke mate heeft u Terra Marique onder druk gezet het lekkende glazen trappenhuis zelf te vervangen. Waarom weigert Terra Marique het trappenhuis te vervangen;
2. Bent u het eens met ons dat Terra Marique voldoende tijd heeft gekregen het glazen trappenhuis te vervangen en dat nu de tijd aangebroken is dat de gemeente het trappenhuis, binnen een half jaar, vervangt en de kosten neer legt bij Terra Marique;
3. Welke inspanningen heeft het college geleverd of gaat leveren om de permanente lekkage van de parkeergarage te bestrijden.

 


Vriendelijke groet,


Roger Tonnaer, gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn


Artikel 36 vragen RvO betreft: afsluiting van op- en afrit Westfrisiaweg bij de Wogmergouw gedurende minstens één jaar 


Zwaag, 23 augustus 2017 Geacht college,


In verband met de aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg heeft aannemer Heymans het plan de Hoornseweg en Wogmergouw op de N 302 richting Enkhuizen af te sluiten voor het verkeer. De afsluiting van de op- en afrit geldt voor één jaar en betekent dat het autoverkeer vanuit Risdam-Noord, in de richting Zwaag en Enkhuizen, via de Oostergouw of de Dorpsstraat van Zwaag moet rijden. Bovendien zal veel extra verkeer rijden over Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. Over het extra verkeer zijn we bezorgd en maken tegen de dreigende ontwikkeling ernstig bezwaar.


Om extra (sluip)verkeer te voorkomen heeft de fractie van Progressief Westfriesland (gem. Medemblik) voorgesteld ter hoogte van Basic Fit, over de oude Zwaagdijk tot aan de Westfrisiaweg (zie bijgesloten kaart), een tijdelijke weg aan te leggen. Het voorstel van Progressief Westfriesland voor de aanleg van een alternatieve route nemen we graag over.


Wij pleiten dat het college zich gaat inspannen voor de aanleg van een tijdelijke weg over het oude stuk Zwaagdijk tot aan de Westfrisiaweg. Door de aanleg van deze alternatieve route zullen de Dorpsstraat en de Oostergouw minder belast worden en sluipverkeer worden tegen gegaan.


Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming artikel 36 van het Reglement van Orde een aantal vragen:

 1. Is het College op de hoogte van de tijdelijke afsluiting van bijna een jaar van de op- en afrit op de Westfrisiaweg bij de Wogmergouw/Hoornseweg? Hoe bent u hierbij betrokken?
 2. Bent u het met ons eens dat de voorgenomen afsluiting extra verkeer betekent op de Oostergouw, Dorpsstraat, Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West en dit ongewenst is?
 3. Wilt u zich inzetten voor de aanleg van de alternatieve route zoals deze op bijsloten kaart staat ingetekend?
 4. Heeft de gemeente Hoorn invloed op de afsluiting van de op- en afrit op de Westfrisiaweg bij de Wogmergouw/Hoornseweg?
 5. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de afsluiting van de op- en afrit. Is dit de Provincie Noord-Holland (opdrachtgever), aannemer Heijmans of de gemeente Medemblik en de gemeente Hoorn samen?

 

Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Simon Broersma, gemeenteraadslid

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn 


Betreft: vragen art. 36 R.v.O . impasse verlening bouwvergunningen 


Hoorn, 20 juli 2017 Geacht college, 


Tijdens de raadsvergadering van 11 juli jl. is het collegevoorstel voor de invoering van een “nulvergunningenbeleid” van parkeren voor nieuwbouwplannen in de binnenstad niet in behandeling genomen.  Tegelijkertijd is door de gemeenteraad  een motie van VVD en Fractie Tonnaer om uiterlijk 26 september a.s. een raadsvoorstel in te dienen verworpen. In de motie wordt opgeroepen de bouwverordening aan te passen, buiten het bestaande parkeer-vergunningenbeleid, zodat alsnog diverse bouwvergunningen voor de realisering van woningen verleent kunnen worden. 


Door deze twee beslissingen is de noodzakelijke vergunningverlening van de bouwplannen in de binnenstad muur vast komen te zitten, terwijl het voor de levendigheid, (sociale) veiligheid, economie en de woningbouw noodzakelijk is dat spoedig bouwvergunningen verleent worden.  Onze fracties vinden deze situatie onacceptabel. Tot nu toe wachten ongeveer 10 bouwplannen van nieuwbouw, renovatie en wonen boven winkels op goedkeuring terwijl met de goedkeuring van de bouwplannen ongeveer  80 woningen gerealiseerd worden. Een enorme verrijking van de binnenstad.  


Door het niet realiseren van de bouwplannen mist de gemeente Hoorn o.a. inkomsten uit bouwleges, onroerendezaakbelasting en rioolheffing van ongeveer 80 woningen meer in de binnenstad.   
Winkeliers en horecaondernemers hoeven voorlopig niet te rekenen op ongeveer 200 consumenten-bewoners extra in de binnenstad.  Door het niet verstrekken van bouwvergunningen toont het college B&W aan zich meer te bekommeren over parkeervergunningen dan over de inkomstenderving, woningbouw, verbetering van de veiligheid en de groei van de economie in de binnenstad.  
 
Om uit de impasse te raken is het nodig alsnog zo snel mogelijk bouwvergunningen te verlenen.  Wij willen verder van het college weten hoe groot de financiële schade is die de gemeente Hoorn zichzelf toebrengt door het niet verlenen van bouwvergunningen. Er moeten juridische middelen zijn, om te werken binnen de grenzen van de bouwverordening, bijvoorbeeld door vast te stellen dat de omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van het bepaalde in de bouwverordening. Dit kan als het voldoen aan de parkeerbepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. Onze fracties willen het college oproepen om zo mogelijk deze bepalingen in te zetten of op eigen gezag in de vergunningverlening te verwerken. Bijvoorbeeld voor het V&D gebouw aan de Nieuwe Noord waar meerdere appartementen zijn gepland, is duidelijk dat een parkeernorm daar niet KAN worden gerealiseerd gezien de omgevingsomstandigheden.  


De fracties VVD en Fractie Tonnaer vragen bijzondere aandacht voor de bouwplannen Nieuwendam 19 en 20. Op deze plek stonden ooit de graanpakhuizen De Zeevaart en De Dolphijn uit de 17de eeuw.  In 1942 zijn de twee pakhuizen gesloopt.  Bijna 60 jaar lang wordt door particulieren en historische organisaties gepleit voor bebouwing  op de vergeten en lege bouwkavels aan de Nieuwendam. Daarom verwachten wij dat het college de bouwplannen  goedkeurt en daarmee de Nieuwendam na 75 jaar weer compleet wordt.  
 

Volgens artikel 36 van het RvO  stellen wij u de volgende vragen:

 1. Hoe lang liggen de bouwplannen al in het stadhuis te wachten op behandeling? Hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid, aan gemeentezijde, en hoeveel inkomsten derft de gemeente? Kunt u aangeven hoe groot de lange termijn inkomstenderving is van onroerendezaakbelasting en leges-kosten specifiek, alsmede de imagoschade van de gemeente als gevolg van de trage afhandeling van bouwprojecten?
 2. Door het niet verlenen van bouwvergunningen in relatie tot het verstrekken van parkeervergunningen is er een impasse ontstaan. Hoe denkt het college het vastgelopen proces voor de verlening van bouwvergunningen in beweging te krijgen?
 3. Is het college in staat en van plan om bepalingen in te roepen in het kader van de vergunningverlening waarmee de parkeernormen vanwege bijzondere omstandigheden niet hoeven te worden toegepast oftewel, is het college in staat en bereid deze bureaucratie te doorbreken?
 4. Hoeveel bouwaanvragen zijn precies voor hoeveel woningen aangevraagd en wanneer is de oudste en jongste aanvraag ingediend?
 5. Over eenvoudige aanvragen voor een bouwvergunning wordt binnen 8 weken beslist. Moeilijke aanvragen moeten binnen 6 maanden behandeld worden. Hoe groot is de kans dat de beslistermijnen over reeds ingediende bouwplannen overschreden worden met gevolg dat vergunningen automatisch verleent worden? Legt het college wel voldoende bestuurlijke daadkracht aan de dag. Waarom is er niet eerder een besluit aan de raad voorgelegd?
 6. Hoe groot is de kans dat vergunning-aanvragers hun geduld verliezen en schadeclaims indienen en juridische stappen zetten tegen de gemeente Hoorn? Vinden er al gesprekken plaats tussen de aanvragers voor een bouwvergunning  en het college;  


Vriendelijke groet, 

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer 

Bert van Dijkhuizen, namens fractie VVD

Aan College van B&W Hoorn


Hoorn 13 juni 2017


Betreft: uitvoering motie herinrichting Kerkplein, 23 mei 2017 Geacht College, 


Tijdens de vergadering van 23 mei jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het parkeren op en rond het Kerkplein. In de motie wordt het college van B&W verzocht “Een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een gedragen oplossing voor het herinrichten van het Kerkplein te zoeken en doelen vast te stellen”.  


Op vrijdag 9 juni jl. ,  pas 18 dagen na het aannemen van de motie,  zijn elf parkeerplaatsen terug geplaatst op het Kerkplein. Eerder waren op het plein 50 van de 60 betaald parkeerplaatsen verwijderd. De noodzakelijke gesprekken met ondernemers en omwonenden hebben nog niet plaatsgevonden. Tot nu toe heeft u maar voor een deel de motie uitgevoerd. Wij willen u daarom aansporen zo snel mogelijk nog minstens 10 parkeerplaatsen  (zonder vermindering terrasruimten) terug te plaatsen en met de ondernemers en bewoners van het Kerkplein e.o. gesprekken te voeren. 


Wij vertrouwen erop dat uiterlijk vóór 27 juni a.s. nog tenminste 10 parkeerplaatsen zijn terug geplaatst op het Kerkplein. Indien nodig kunnen we tijdens de raadsvergadering van 27 juni a.s. de uitvoering van de motie bespreken.


Vriendelijke groet, 


Fracties: 

VVD, Marjon van der Ven                                           VOC Hoorn, Aart Ruppert 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer                                  HOP, Robert Vinkenborg 

Hoorns Belang, Alex van der Kleij                                Jong en Oud voor Hoorn, Joke van Diepen 

HSP, Nico Oudheusden

Aan: de heer M. Horjus,  griffier van de gemeenteraad Hoorn 


Betreft:  verzoek tot inlichtingen volgens artikel 37 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad  2014 


Onderwerp: uitvoering motie 10, 23 mei 2017, Herinrichting Kerkplein 


Geachte Griffier, 


Namens de fracties van VVD, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang, HSP, VOC Hoorn, HOP en Jong & Oud voor Hoorn, vragen wij inlichtingen over het uitvoeren van de motie over de Herinrichting Kerkplein. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. is door de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen met als verzoek een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een gedragen oplossing voor het herinrichten van het Kerkplein te zoeken en doelen vast te stellen. 


Op 9 juni jl., ruim 2,5 week na het aannemen van de motie, zijn 11 parkeerplaatsen terug geplaatst waardoor slechts beperkt de motie is uitgevoerd. Verder is gebleken dat selectief ondernemers en bewoners voor overleg zijn uitgenodigd. 


Wij maken ons grote zorgen over het gevoerde proces, de communicatie en de uitvoering van de proef voor de herinrichting van het Kerkplein en vragen inlichtingen over het volgende: 

 1. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat u actie ondernomen heeft m.b.t. de uitvoering van de motie van 23 mei jl?
 2. Waarom zijn er slechts 11 parkeerplaatsen terug geplaatst en niet het gevraagde “belangrijk deel” van de 50 verdwenen parkeerplaatsen zoals door middel van een motie met de gemeenteraad is afgesproken?
 3. Waarom heeft u niet duidelijk en transparant gecommuniceerd met de direct betrokkenen en met de gemeenteraad over de stappen die u na de motie ging nemen? Waarom zijn er selectief uitnodigingen verstuurd voor het overleg op maandag 19 juni? 4. Waarom heeft u niet aard en doel van dit overleg uitgelegd, zodat deze personen zich konden voorbereiden op dit gesprek? 5. Waarom zijn er door de “proef” bij
 4. 4 horecabedrijven wel terrassen toegestaan (Beiaard, Kroegie, Huis Verloren, Koning Pannenkoek) en is er geen contact geweest met de andere horeca ondernemers (Wout’s Beer House en Bommels) aan het Kerkplein?
 5. Waarom zijn er bij de rondgang met de raadsleden op 21 juni jl. geen ondernemers uitgenodigd en wel de OSH, terwijl er slechts 7 van de 34 ondernemers lid zijn van de OSH?
 6. De ondernemers hebben inmiddels het gevoel dat zijn tegen elkaar uitgespeeld worden, terwijl er naar draagvlak gezocht zou moeten worden. Kunt u dit begrijpen?
 7. Waarom zijn er bij aanvang van de “proef” geen doelen gesteld van wat u met de proef wilt bereiken. Wat en hoe monitort u bij deze proef? Hoe kan de gemeenteraad hier in mee kijken? 
 8. In het verlengde van de vorige vraag: wanneer bent u tevreden met deze proef?
 9. Heeft u het idee over het dossier Herinrichting Kerkplein voldoende in controle te zijn?
 10. Bent u bereid alsnog tenminste 10 parkeerplaatsen terug te plaatsen op het Kerkplein?
 11. Beseft u dat door het niet terug plaatsen van nog tenminste 10 parkeerplaatsen de eerder aangenomen motie niet wordt uitgevoerd, dat er een impasse ontstaat, noodzakelijk draagvlak ontbreekt en iedere proefherinrichting daarom op voorhand mislukt?
 12. Hoe denkt u het vertrouwen van bewoners en ondernemers van het Kerkplein e.o. te herstellen?  


Conform artikel 37 van het RvO vragen wij de inhoud van ons verzoek met de hierboven gestelde vragen ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester te brengen. Wij gaan er vanuit dat de gevraagde inlichtingen of de beantwoording van de vragen wordt verkregen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 juni 2017. 


Vriendelijke groet, 


Marjon van der Ven,  namens fractie VVD                   

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer 

Alex van der Kleij, namens fractie Hoorns Belang 

Nico Oudheusden, namens fractie HSP 

Hans Weeda, namens fractie VOC Hoorn 

Robert Vinkenborg, namens HOP 

Joke van Diepen, namens Jong & Oud voor Hoorn

Aan het college van burgemeester en wethouders  Postbus 603 1620 AR Hoorn 


Hoorn, 28 april 2017  


Betreft:    Vragen ex art. 36 Onderwerp:  Verkoop Grote Kerk  


Geachte college, 


Met belangstelling hebben onderstaande fracties kennis genomen van het bericht in het Dagblad voor WestFriesland (22 april j.l.) over de aankoop van de Grote Kerk op het Kerkplein door de heer Komen. Het verheugt ons dat een ondernemer bereid is te investeren in Hoorn en wij wensen hem daarmee alle succes. 


Het betreft een particuliere transactie waar de raad niets mee van doen heeft. De aanleiding dat wij u toch deze vragen stellen is dat in het artikel wordt verwezen naar contacten tussen de gemeente en de heer Komen. De concrete plannen met de kerk worden later bekend gemaakt, maar wij gaan er vanuit dat het college van de plannen op de hoogte is. 


De Grote Kerk is een beeldbepalend gebouw in de stad en domineert het Kerkplein. Activiteiten die daar gaan plaatsvinden, zullen doorslaggevend zijn voor het karakter van het plein in de toekomst. Er zijn veel zaken die de gemeente raken. Zo zal de proef met het gedeeltelijk afsluiten voor parkeren nog geëvalueerd moeten gaan worden en dat zal zijn invloed hebben op de toekomst.  


In de door de gemeenteraad vastgestelde stadsvisie (besluit van 28 juni 2016) is als kader vastgelegd: 


‘Het Kerkplein kan worden ontwikkeld tot de lokale huiskamer van de binnenstad: een aantrekkelijke informele ruimte met ruimte voor allerlei lokale functies en activiteiten. Ontmoeten en verblijfskwaliteit staan hier centraal. Om zich echt te kunnen ontwikkelen tot de huiskamer van de binnenstad, kan het Kerkplein – naast een nieuwe functie voor de Grote Kerk – een kwaliteitsimpuls gebruiken. Het herstellen en opvullen van de gevelwand (met name aan de zuidzijde), minder parkeerplaatsen en een aantrekkelijker inrichting van de openbare ruimte – liefst in samenhang met elkaar – zijn gewenst.’ 


En:  


‘Deze visie geeft voldoende input voor het maken van een concreet inrichtingsplan voor Kerkplein en Kerkstraat. Dat inrichtingsplan zal samen met bewoners en ondernemers in het betreffende gebied worden opgesteld.’   

 De gemeenteraad moet nog besluiten gaan nemen over het ‘inrichtingsplan Kerkplein’. Omdat we de toekomst van de ‘huiskamer van Hoorn’ niet alleen kunnen overlaten aan individuele ondernemers (die we daarbij uiteraard graag betrekken), stellen wij de volgende vragen: 
 

 1. Op welke wijze is de gemeente betrokken bij de plannen van de heer Komen?
 2. Is er sprake van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging? Graag uitleg. 
 3. Heeft het college de heer Komen toezeggingen gedaan inzake medewerking aan eventuele veranderingen in en rond de Grote Kerk? Zo ja welke zijn dat?
 4. Op welke wijze gaat het college de gemeenteraad betrekken bij de plannen en de eventuele veranderingen in en rond de Grote Kerk? 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Hoornse Onafhankelijke Partij  – Robert Vinkenborg Fractie Tonnaer   -  Roger Tonnaer Hoorn Lokaal   - Joke van der Meij Hoornse Senioren Partij  - Nico van Oudheusden

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn 

 

Betreft: vragen art. 36 R.v.O. over verkoop en nieuwe bestemming Noorderkerk. 

 

Hoorn, 25 april 2017 
 

Geacht College, 


De Kerkenraad PKN Hoorn-Zwaag-Blokker heeft het plan de Noorderkerk, het oudste rijksmonument in Hoorn, voor € 500.000,-  te verkopen aan de Coöperatie Westfries Cultuur Goed. De Noorderkerk zal door de Coöperatie gebruikt gaan worden als sociëteit en voor de verhuur voor activiteiten die nu op andere locaties plaatsvinden. Door de verkoop aan de Coöperatie zal de Noorderkerk geen maatschappelijke of openbare functie meer houden. De verhuuractiviteiten zullen concurrerend zijn voor met name de ongesubsidieerde Oosterkerk en schouwburg Het Park. 


De Noorderkerk is door geldinzamelingsacties en met monumentensubsidies van het rijk en de gemeente in de vorige eeuw twee maal gerestaureerd en onderhouden. Daardoor is de Noorderkerk niet alleen van de kerkgemeenschap maar feitelijk religieus erfgoed van de hele Hoornse gemeenschap geworden. Het is daarom opmerkelijk dat de Noorderkerk niet voor de Hoornse gemeenschap beschikbaar komt maar eigendom wordt van een aantal particulieren verenigd in een Coöperatie. Al in 2007 en 2009 pleiten de fracties van VVD en Fractie Tonnaer voor de vestiging van de Centrale Bibliotheek in de Noorderkerk. Dit idee is ontstaan door de vestiging van boekwinkels en bibliotheek in historische kerkgebouwen in Maastricht, Zutphen en Zwolle. 


Dankzij de eventuele vestiging in de Noorderkerk krijgt de bibliotheek nieuwe en betere vooruitzichten. Op de huidige locatie in de Wisselstraat is de bibliotheek onvindbaar voor bezoekers. De bibliotheek verdient het op een betere en goed zichtbare locatie gevestigd te zijn. De Noorderkerk en bibliotheek vormen de meest geschikte combinatie voor een succesvolle toekomst. Om de vestigingsmogelijkheden, kosten van onderhoud, verbouwingskosten, exploitatielasten en de aanpassingsmogelijkheden te beoordelen, is ¾ jaar geleden een werkgroep gevormd met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente Hoorn en de bibliotheek. Door de werkgroep zijn er gesprekken gevoerd met de Kerkenraad PKN over de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk. De vraag speelt of de twee partijen voor de overname van de Noorderkerk dezelfde kansen kregen hun plannen te presenteren en of niet teveel en uitsluitend is gekeken naar de financiële bijdrage voor de overname van de kerk.  In ieder geval is het toekomstig gebruik van de Noorderkerk zeer verschillend. De Coöperatie Westfries Cultuur Goed is geen openbare organisatie, heeft geen kennis en ervaring met restauratie en onderhoud van monumenten en heeft slechts het plan de Noorderkerk als sociëteit en als verhuurlocatie te gebruiken. De verhuuractiviteiten zijn vaag en vermoedelijk concurrerend voor de Oosterkerk en schouwburg Het Park.  
De combinatie gemeente Hoorn en Bibliotheek zorgt er voor dat de Noorderkerk voor iedereen toegankelijk blijft. Bovendien heeft de gemeente Hoorn kennis en ervaring met de restauratie en het onderhoud van monumenten. Door de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk wordt de levendigheid op de Kleine Noord en Veemarkt e.o. vergroot. 


Met de keus voor de Coöperatie heeft de Kerkenraad laten blijken meer waarde te hechten aan geld tegenover een goede openbare en maatschappelijke bestemming tot bibliotheek van de Noorderkerk. De nieuwe vestiging van de bibliotheek is goed voor de Hoornse gemeenschap, voor behoud van het oudste rijksmonument in onze stad, de levendigheid van de Kleine Noord en Veemarkt e.o. en voor de toekomst van de bibliotheek. 


Over de afwijzing zal de gemeente en de bibliotheek zeer teleurgesteld zijn. Wij willen u aanraden deze teleurstelling om te zetten in nieuwe inspanningen voor het alsnog verkrijgen van de Noorderkerk ten behoeve van de bibliotheek.  Besef daarbij dat in bijbelboek Genesis staat “Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden”, vertaald betekent dit “niet bij de pakken neerzitten”. 
Gelet op bovenstaande stellen wij u overeenkomstig art. 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen stellen: 

 1. Is de informatie juist dat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed de Noorderkerk voor € 500.000,- aankoopt voor sociëteits-activiteiten en verhuur?
 2. Hoe uitgewerkt zijn de plannen van de gemeente + bibliotheek voor de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk. Heeft de gemeente + bibliotheek naast een goed plan ook een geldbedrag geboden voor de aankoop van de Noorderkerk?
 3. Via het NHD 21-04-2017 laat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed weten dat het karakter van de kerk bewaard blijft. Hoewel het bewaren van het “karakter” nietszeggend is gaan wij ervan uit dat nauwelijks iets aan het interieur van de kerk wordt veranderd. Toch blijkt een eerste stap tot verandering te worden gezet. De Coöperatie wil een glazen ruimte in de kerk bouwen voor 150 zitplaatsen. Is voor deze bouw en eventueel andere veranderingen een monumentenvergunning aangevraagd en verkregen?
 4. Bij de Noorderkerk behoort ook een kleine winkel en een kosterswoning. De winkel en kosterwoning vormen één geheel met de kerk. Deelt u onze vrees dat de winkel en woning apart verkocht gaan worden en zo los komen te staan van de Noorderkerk?
 5. Is het mogelijk dat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed na aankoop de Noorderkerk verhuurd of overdraagt aan de bibliotheek?
 6. Wil het college samen met de bibliotheek zich blijven inspannen voor de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk en hierover verslag uitbrengen aan de gemeenteraad?


Vriendelijke groet, 

 

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer, 

Dick Bennis, namens fractie CDA 

Marjon van der Ven, namens fractie VVD 

Jeroen van der Veer, namens fractie PvdA 

Mathé van Stralen, namens fractie SP 

Joke van der Meij, namens fractie Hoorn Lokaal 

Jos Kamminga, namens fractie Groen Links

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn 


Betreft: vragen art. 36 RvO verkoop en woningbouw Nieuwe Steen 21 


 
Hoorn, 9 januari 2017


 
Geacht College, 


Ongeveer driekwart jaar geleden heeft u het leegstaande schoolgebouw Nieuwe Steen 21 gekocht van Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn en onderhands doorverkocht aan Woningcorporatie Intermaris. 
Onze fracties vinden dat de verkoop van schoolgebouw Nieuwe Steen 21 had moeten plaatsvinden door middel van een openbare- en algemene procedure aan de hoogste bieder met de beste plannen voor hergebruik of nieuwbouw. 


Bovendien is verkoop van Nieuwe Steen 21 in strijd met de aanbevelingen uit het rekenkamercommissie-rapport “Vastgoedbeheer gemeente Hoorn”. Volgens dit rapport stuurt de gemeenteraad niet op het vastgoeddossier terwijl dit wel zou moeten gebeuren. 


Het verkochte schoolgebouw aan de Nieuwe Steen 21 heeft volgens het bestemmingsplan de bestemming “Maatschappelijk” en is deze bestemming is nog niet door de gemeenteraad gewijzigd in “Wonen”.  
Ondanks het feit dat er nog geen bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden heeft Woningcorporatie Intermaris een aantal brieven aan buurtbewoners gestuurd en daarin woningbouw aangekondigd en een informatieavond (29 november 2016) georganiseerd. Woningcorporatie Intermaris loopt met het organiseren van de informatieavond op de muziek vooruit. Er kan pas van woningbouw uitgegaan worden als het bestemmingsplan gewijzigd is. Daar is een raadsbesluit voor nodig. 


Naar aanleiding van de presentatieavond is door buurtbewoners de werkgroep “Omwonenden Nieuwe Steen 21” opgericht. Deze nieuwe werkgroep heeft in een brief aan 
de gemeente Hoorn, Woningcorporatie Intermaris en fractievoorzitters, 11 punten van bezwaar of zorg over de bouwplannen genoemd. (zie bijlage) 


Van de presentatieavond, op briefpapier van Woningcorporatie Intermaris, is een soort verslag van de avond gemaakt en ondertekend door een projectleider van Intermaris en de projectcoördinator van de gemeente Hoorn. Door de uitnodiging en het verslag van de presentatieavond wordt de indruk gewekt, dat de bouwplannen voor woningbouw gerealiseerd gaan worden door Intermaris samen met de gemeente Hoorn. De rol van de gemeente Hoorn bij de planontwikkeling Nieuwe Steen 21 is hierdoor onduidelijk, onoverzichtelijk en vergroot het wantrouwen tegenover de bouwplannen, gemeente en politiek. (zie bijlage) 


In een handomdraai verkoopt de gemeente Hoorn onderhands het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 aan Intermaris, stelt het college de gemeenteraad voor om binnenkort de bestemming van het schoolgebouw te wijzigen, maken Intermaris en de gemeente Hoorn samen bouwplannen, verleent de gemeente vervolgens een omgevingsvergunning en behandelt daarna eventuele bezwaarschriften van omwonenden. Een dubieuze combinatie van taken, besluiten en verantwoordelijkheden in één gemeentelijke hand, waardoor de kans bestaat, dat een en ander door elkaar gaat lopen. 


  
Gelet op bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde een aantal vragen: 

 1. Bent u bereid een onafhankelijk onderzoek door een externe organisatie te laten doen naar de omstandigheden waaronder het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 onderhands is verkocht aan Woningcorporatie Intermaris?  
 2. Wanneer legt het college van B&W een bestemmingswijziging voor aan de gemeenteraad, zodat pas echt plannen voor woningbouw gemaakt kunnen worden? 
 3. Op de locatie Nieuwe Steen 21 worden 60 sociale huurwoningen gebouwd. Worden er nog stedenbouwkundige eisen gesteld en wanneer worden deze aan de gemeenteraad of raadscommissie voorgelegd? 
 4. Tot wanneer blijft de sporthal, onderdeel van het schoolgebouw, door de scholen als sportlocatie gebruikt worden?
 5. Tot medio 2018 huurt SG Werenfridus de tijdelijke schoollocatie aan de Nieuwe Steen 2. Na die tijd worden in het kantoorpand Nieuwe Steen 2, appartementen gebouwd. Bent u het met ons eens, dat het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 hard nodig is voor tijdelijke huisvesting van andere scholen welke verbouwd gaan worden? 
 6. Bent u het met ons eens, dat met de aanstelling van een gemeentelijke Projectcoördinator, die zelfs brieven van Intermaris heeft ondertekend, bij de bewoners Nieuwe Steen de indruk is ontstaan, dat de gemeente Hoorn samen met Intermaris woningen gaat bouwen op de locatie Nieuwe Steen 21. Begrijpt het college dat door deze rol de gemeente Hoorn gebruikt wordt als Haarlemmer olie om zo de bouwplannen bij de bewoners geaccepteerd te krijgen? Wie gaat in de toekomst eventuele bezwaarschriften over de woningbouw beoordelen? 
 7. Wie betaalt de werkuren en verdere inspanningen van de gemeentelijke Projectcoördinator voor dit project? 
 8. Bent u het met ons eens, dat het college door de opstapeling van taken, functies, rollen en bevoegdheden, waaronder die van bouwontwikkelaar, de zaak voor de bewoners van de Nieuwe Steen onoverzichtelijk maakt en het wantrouwen vergroot tegenover de bouwplannen, gemeente en politiek? 
 9. Wil het college met de ophoping van diverse rollen en taken bij de planontwikkeling meteen stoppen en voortaan alleen aan Woningcorporatie Intermaris deze taak overlaten? 
   

 

Vriendelijke groet,  

 


Marjon van der Ven,  namens fractie VVD 


Roger Tonnaer,           namens Fractie Tonnaer.

2016

Gepubliceerd: 26 juli 2016

VVD
VOCHoorn
Fractie Tonnaer

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO schoolgebouw voor De Spinaker

Hoorn 26 juli 2016.

Geacht College,

Met ons schrijven van 19 mei 2016 hebben de fracties VVD, VOCHoorn en Fractie Tonnaer gepleit voor behoud van het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 (v.h. dependance SG Copernicus) voor het (speciaal) onderwijs. Als er vanuit het Speciaal Onderwijs geen belangstelling zou zijn voor gebruik van het schoolgebouw kan volgens ons pas overgegaan worden tot verkoop aan de hoogste bieder met de beste plannen.

Het college heeft het Speciaal Onderwijs het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 niet gegund terwijl De Spinaker op twee locaties (Dovenetel) en (Marketentster) slecht gehuisvest is en dringend gerenoveerd en aangepast moet worden. Bovendien wil De Spinaker van twee vestigingen naar één locatie en heeft ze nu al te kort ruimte voor de leerlingen. Daarom heeft De Spinaker al een tijd geleden het college van B&W laten weten te willen verhuizen naar de Nieuwe Steen 21.

Door de verkoop via een ABC-constructie van pand Nieuwe Steen 21 aan Intermaris is de gemeente Hoorn inkomen misgelopen. De verkoop heeft waarschijnlijk onder bepaalde voorwaarden plaatsgevonden. De aankoop van het schoolgebouw door woningcorporatie Intermaris is vermoedelijk pas definitief als de ruimtelijke procedure voor een nieuwe bestemming van “maatschappelijk” naar “wonen” vastgesteld is. Mogelijk zijn er nog meer voorwaarden in de koop/verkoopovereenkomst opgenomen. Te denken valt aan toestemming voor de bouw van minimaal 60 sociale-huur-appartementen op locatie Nieuwe Steen 21.

Meteen na de aankoop van het schoolgebouw heeft Intermaris een deel van de omwonenden per brief laten weten voornemens te zijn ongeveer 60 twee- en driekamerappartementen in de sociale sector te zullen bouwen. Woningcorporatie Intermaris loopt met deze brief voor de muziek uit. De gemeenteraad heeft nog geen bestemmingswijziging van “maatschappelijk” naar “wonen” vastgesteld. Het is ons opgevallen dat Intermaris de bouw van 60 appartementen noemt terwijl in gemeentelijke stukken wordt gerept over 40 en 70 appartementen. Het gegoochel met deze aantallen bevalt ons weinig en zal de buurt nog kritischer maken dan ze nu als is. De buurt Nieuwe Steen wil behoud van het schoolgebouw voor onderwijs.

Intermaris heeft haar brief (4 juli 2016) aan een beperkt aantal buurtbewoners gestuurd en buurtbelangenorganisatie IBWNS (Initiatiefgroep Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen) heeft geen informatie ontvangen. Een startfout welke we niet van Intermaris hadden verwacht.

Gelet op bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde een aantal vragen:

 1. Is het juist dat De Spinaker (Dovenetel en Marketentster) te weinig ruimte heeft en de gebouwen zich bovendien in een slechte bouwkundige staat bevinden. Moeten deze gebouwen van De Spinaker op termijn gerenoveerd en aangepast worden;
 2. Heeft De Spinaker het college eerder laten weten te willen verhuizen naar het schoolgebouw Nieuwe Steen 21. Zo ja, hoe heeft uw college op dit verzoek gereageerd;
 3. Voor welk bedrag heeft de gemeente Hoorn het pand Nieuwe Steen 21 gekocht van de stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) en voor welk bedrag heeft de gemeente, met behulp van een ABC-constructie, het schoolgebouw verkocht aan Woningcorporatie Intermaris;
 4. Is de gemeente Hoorn door deze doorverkoop financieel benadeeld t.o.v. verkoop aan de hoogste bieder met het beste plan. Zo ja, kunt u een bedrag hieraan verbinden;
 5. Onder welke voorwaarden heeft de verkoop aan Intermaris plaatsgevonden. Zijn er voorwaarden opgenomen t.a.v. bestemmingswijziging, aantal appartementen of de duur van de bestemmingsprocedure;
 6. Is het alsnog mogelijk het schoolgebouw, ondanks de verkoop aan Intermaris, geschikt te maken voor De Spinaker;
 7. Heeft u voor De Spinaker een ander geschikt gebouw op het oog. Zo ja, welke ?

Ondanks het zomerreces van de gemeenteraad vertrouwen wij erop dat het college binnen de termijn van dertig dagen onze vragen zal beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Marjon van der Ven, namens fractie VVD
Hans Weeda, namens fractie VOCHoorn
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer.

Gepubliceerd: 3 juli 2016

Aan college van Burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: aanpassing turborotonde

Hoorn 3 juli 2016

Geacht College,

Tijdens de themacommissie van 30 juni jl. over de Poort van Hoorn, de doorstroming Provincialeweg en de corridorstudie heeft onze fractie het idee uitgesproken de turborotonde aan te passen door het plaatsen van alleen verkeerslichten.

Om de doorstroming te bevorderen en de directe verkeersproblemen op te lossen stelt het advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV voor de turborotonde om te vormen naar een kruispunt met verkeerslichten. Dat is een veel ingrijpendere maatregel en veel duurder.

Door het alleen plaatsen van verkeerslichten, eventueel in combinatie met een RDI (Rotonde Doseer Installatie) denken wij dat de doorstroming snel, eenvoudig en tegen minder kosten kan worden verbeterd. Bovendien is het mogelijk de verkeerslichten alleen tijdens de meest drukke momenten, in de ochtend- en avondspits, te activeren.

Onze fractie wil graag uitgezocht hebben of het plaatsen van alleen verkeerslichten technische uitvoerbaar is, voldoende resultaat oplevert en wat de kosten van plaatsing ongeveer zijn. Een kort onderzoek is wat ons betreft genoeg.

Kunt u ons voorbeelden noemen waar Turborotondes met verkeerslichten en RDI zijn aangelegd?

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer.

Gepubliceerd: 8 juni 2016

Geachte wethouder mevrouw de Jong,

In uw mail van 1 juni jl. informeert u de gemeenteraad over de problemen bij de Muziekschool Gerard Boedijn. Volgens u verkeert de muziekschool in zwaar weer. Dankzij het krantenartikel “Bom barst bij Hoornse muziekschool” (NHD 8 juni 2016) worden wij meer geïnformeerd over de problemen bij de muziekschool. U heeft toegezegd binnenkort de gemeenteraad nader te informeren.

Wij nodigen u uit bij de nadere informatie de volgende opmerkingen en vragen te betrekken:

 • is de jaarrekening 2014 en 2015 van de muziekschool door de accountant en het bestuur goedgekeurd? Over 2014 is er een verlies van € 40.000,--. Wat is het financiële resultaat over 2015?
 • om de acute financiële problemen op te lossen heeft de gemeente Hoorn het volledige subsidiebedrag 2016 aan de muziekschool al over gemaakt. In uw mail wordt ook andere steun aan de muziekschool toegezegd. Aan welke te leveren steun wordt gedacht?
 • waarom is er sprake van achterstallig onderhoud aan het pand Noorderstraat. Is dit ontstaan, omdat directie en bestuur erop vertrouwde te verhuizen naar het nieuwe Centrum voor de Kunst?
 • al jaren wordt gestreefd naar samenwerking tussen de Bibliotheek, Manifesto, Blauwe Schuit en de Muziekschool Gerard Boedijn. Heeft de ontstane situatie bij de muziekschool gevolgen voor deze samenwerking?
 • is het bestuur van de muziekschool mede verantwoordelijk voor de ontstane situatie of heeft de directeur zelfstandig en zonder het bestuur gehandeld?
 • welke bestuurlijke stappen neemt u verder om ervoor te zorgen dat de muziekschool blijft functioneren voor leerlingen en docenten?
 • overweegt u een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de situatie waarin de muziekschool terecht is gekomen?

Vriendelijke groet,

Chris de Meij (VVD) en Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) gemeenteraadsleden.

Gepubliceerd: 19 mei 2016

Aan College van Burgemeester en Wethouder Hoorn
Betreft: vragen art 36 RvO: herbestemming/ verkoop schoolgebouw Nieuwe Steen 21

Hoorn, 19 mei 2016

Geacht college,

Tot voor kort was het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 in gebruik als dependance door de afdeling VWO-Havo van Scholengemeenschap Copernicus. Door uitbreiding is de SG Copernicus nu volledig gehuisvest aan de Nieuwe Steen 11. Voor leerlingen, docenten en directie is de vestiging op één locatie een enorme verbetering.

Het schoolgebouw aan de Nieuwe Steen 21 is nu tijdelijk in gebruik door Ad Hoc Beheer. Deze organisatie houdt zich bezig met leegstandbeheer. Eigenaar van Nieuwe Steen 21 is de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH).

Sinds 2012 heeft de gemeente Hoorn een doordecentralisatie-overeenkomst VO met Stichting Atlas College, Stichting Tabor College en de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) waardoor het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk werd voor hun onderwijshuisvesting. De gemeente Hoorn kreeg hierbij het eerste recht van koop als een van de onderwijsgebouwen, niet meer nodig zou zijn voor het voortgezet onderwijs.

De SOHH wil het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 nu verkopen aan de gemeente Hoorn. Onze fracties kunnen zich de aankoop van dit pand goed voorstellen en steunen het college hierin. Immers, het pand is ooit met geld van de gemeente Hoorn neergezet, heeft een onderwijsbestemming en aankoop geeft de meeste garantie op goed hergebruik van het pand. Dit biedt voor de gemeente zeker kansen.

Wij hebben vernomen dat Woningcorporatie Intermaris geïnteresseerd is in de locatie Nieuwe Steen 21 en dat het college het pand voornemens is het pand door te verkopen aan Intermaris. Onze fracties zijn van mening dat, van doorverkoop überhaupt geen sprake kan zijn en dat een brede oriëntatie binnen het onderwijs dient plaats te vinden. Onderzocht moet worden of het schoolgebouw voor andere vormen van onderwijs nodig is.

Al jarenlang kampt het Speciaal Onderwijs met allerlei problemen, zowel voor wat betreft de huisvesting zelf, als voor de verkeersafwikkeling en de overlast naar de schoolomgeving. Het bureau M3V heeft hiertoe in 2014 een rapport opgesteld wat door gemeente en schoolbesturen werd onderschreven.

Onze fracties zien met het in gebruik geven van de Nieuwe Steen 21 aan het Speciaal Onderwijs oplossingsmogelijkheden voor boven aangehaalde problemen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor een kwaliteitsslag in het kader van Passend Onderwijs. Wij pleiten er voor het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 beschikbaar te stellen aan het Speciaal Onderwijs en vragen u oriënterend onderzoek te starten en gesprekken met het schoolbestuur SO/ het samenwerkingsverband hierover te voeren.

Mocht blijken dat het Speciaal Onderwijs geen gebruik wenst te maken van schoolgebouw Nieuwe Steen 21, kan het pand altijd nog worden verkocht.

Wij dringen op voorhand aan om dit gebouw dan niet exclusief te verkopen aan Intermaris.

Een brede en integrale heroriëntatie over deze wijk/ het bestemmingplan Nieuwe Steen is, naar onze mening dan zeer op zijn plaats. Al jarenlang wordt er gesproken over de ruimtelijke ontwikkelingen, knelpunten, leegstand, ontwikkeling hockeyveld, binnen dit gebed, dat volgens ons in samenhang bekeken zou moeten worden. Gelet op de stroeve samenwerking tussen gemeente Hoorn en Intermaris de afgelopen jaren, vinden wij dat, mocht een onderwijsbestemming onverhoopt geen mogelijkheid zijn, er eerst meerdere scenario’s uitgewerkt moeten worden en een integraal plan/visie opgesteld dient te worden over dit gebied, in plaats van fragment beslissingen te nemen.

Mocht de onderwijsbestemming van het pand Nieuwe Steen 21 afgaan, willen wij dat de gemeenteraad een bredere en integrale discussie voert over de wijk Nieuwe Steen.

Als uw college het schoolgebouw met terrein vervolgens alsnog wil verkopen, dan zou dit door middel van een openbare- en algemene verkoopprocedure aan de hoogste bieder met de beste plannen voor hergebruik of nieuwbouw dienen te worden verkocht. Intermaris kan daar één van zijn.

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde een aantal vragen:

 1. Is het juist dat u het leegstaande schoolgebouw Nieuwe Steen 21 gaat aankopen van Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn en vervolgens wilt doorverkopen aan Intermaris?
 2. Waarom wordt het pand Nieuwe Steen 21 exclusief aan Intermaris te koop aangeboden? Zijn er met Intermaris bepaalde deals hierover gemaakt. Hebben zich meerdere geïnteresseerde partijen gemeld?
 3. Bent u bereid eerst te onderzoeken of het pand Nieuwe Steen 21 beschikbaar kan blijven voor de functie onderwijs? Hoe gaat u het onderzoek uitvoeren en zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid het onderwijsgebouw beschikbaar te stellen aan en geschikt te maken voor het Speciaal Onderwijs/ samenwerkingsverband in Hoorn? Bij nee, waarom niet?
 5. In hoeverre heeft u de problematiek rond de huisvesting van het Speciaal Onderwijs betrokken bij de toekomstplannen rondom het onderwijsgebouw Nieuwe Steen 21?
 6. Stel dat het Speciaal Onderwijs geen gebruik wenst te maken van pand Nieuwe Steen 21, wilt u dan de gemeenteraad in een vroeg stadium betrekken bij een brede en integrale discussie over de wijk Nieuwe Steen voordat u overgaat tot verkoop van het pand Nieuwe Steen 21? Bij nee, waarom niet? Graag een toelichting.
 7. Als het pand Nieuwe Steen 21 uiteindelijk toch verkocht gaat worden, bewandelt u daar dan de gebruikelijke openbare procedure voor, door het pand aan de hoogste bieder met de beste plannen voor hergebruik of nieuwbouw te verkopen? Ook hier graag een toelichting op uw antwoord.
 8. Op welke wijze wilt u de bewoners uit de Nieuwe Steen betrekken bij de eventuele verkoop, hergebruik of nieuwbouw van locatie Nieuwe Steen 21?

Vriendelijke groet,

Marjon van der Ven, namens fractie VVD
Hans Weeda, namens fractie VOCHoorn
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 17 mei 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Hoorn, 17 mei 2016

Betreft: Vragen ex art. 36
Onderwerp: Exploitatie en zwakke plek Halve Maen

Geacht college,

Ondergetekende fracties maken zich zorgen over de exploitatie van De Halve Maen, de negatieve gevolgen hiervan voor onze begroting – mogelijk ook in de komende jaren - en de veiligheid van de passagiers.

Aanleiding vormen het ‘jaarverslag en de meerjarenbegroting’, die u ons op 11 april 2016 toezond, het verontrustende artikel ‘Zwakke plek in Halve Maen’ van zaterdag 7 mei 2016 in het Noordhollands Dagblad en uw brief hierover van 10 mei 2016. Dit is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Jaarverslag en de meerjarenbegroting

Hoewel het eerste seizoen van de Halve Maen op 1 november 2015 werd afgesloten, duurde het tot 11 april 2016 tot de raad werd geïnformeerd over de exploitatiecijfers. In de tussentijd ontstond er een crisis bij de Stichting Varend Erfgoed, werd er juichsfeer opgeroepen en de uitgifte van een nieuwe serie aandelen aangekondigd. Over de tekorten bleef het tot 11 april 2016 stil. In plaats van de begrootte 27.000 betalende bezoekers kwamen er slechts 14.255. Ook andere inkomsten bleven ver beneden de verwachtingen. Dit leverde een verliespost op van € 41.314 euro, een bedrag waar zelfs in het ‘worst-case’ scenario geen rekening mee is gehouden:

1. Waarom duurde het bijna een half jaar voordat de raad kon beschikken over de resultaten over het eerste exploitatiejaar van De Halve Maen?

2. Met welke kostenbesparingen heeft het Westfries Museum het verlies weten te beperken?

3. Hoe wordt het exploitatietekort over 2015 binnen onze begroting gedekt? Hierover wordt in uw brief geen inzicht verschaft. Wat is de reden dat u dit niet vermeldt?

4. Mocht onverhoopt dit jaar weer een verlies worden geboekt, ten laste van welke begrotingspost wordt dat gebracht? Het lijkt ons dat na deze ervaring het college hierop anticipeert.

5. Op dit moment is al minimaal een kwart van het exploitatiejaar 2016 voorbij. Graag ontvangen wij een tussenrapportage over de stand van zaken en het aantal bezoekers tot dit moment.

Zwakke plek Halve Maen

Het verbaast ons in de krant te moeten lezen over de veiligheid van de Halve Maen en een nieuwe exploitatietegenvaller en de raad pas in tweede instantie per brief wordt geïnformeerd. Temeer de gemeente volledig opdraait voor de exploitatietekorten en de raad daar de volledige verantwoordelijkheid voor draagt:

6. Vindt u het met ons ongepast dat de gemeenteraad dit slechte nieuws uit de krant moet lezen?
- Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit tot uw actieve informatieplicht?

7. Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven aan het onderhoud van De Halve Maen en hoe verhoudt zich dit tot de begrootte onderhoudskosten?

8. Waar ligt precies tussen de grens tussen klein onderhoud en dat voor rekening van de eigenaar?

9. In het proces tot aanvaarding van De Halve Maen kwamen ook vanuit de raad signalen dat er technisch iets mis was waardoor andere kandidaten het schip niet wilden hebben. Door het college is nooit een voorbehoud gemaakt over het onderhoud van het schip/verborgen gebreken en de mogelijke risico’s voor de exploitatie. De risico’s zouden vooral aan de batenkant liggen:

- hoe kijkt u met de kennis van nu daar op terug?
- zijn nu bekende, kennelijk nieuwe, risico’s aanleiding om de exploitatiebegroting bij te stellen?
- is de eigenaar aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade van ‘verborgen’ gebreken?

10. Tenslotte willen wij graag weten of er bij het college sprake is van voortschrijdend inzicht:
- bent u er nog steeds van overtuigd dat een sluitende exploitatie in de komende jaren haalbaar is?
- kunt u garanderen dat de gemeente niet voor nog meer financiële tegenvallers hoeft op te draaien?
- zo niet , met wat voor scenario houdt u nu rekening?

Met vriendelijke groeten

Namens de fracties:

Hoornse Onafhankelijke Partij - Robert Vinkenborg
Fractie Tonnaer - Roger Tonnaer
CDA - Dick Bennis
Hoornse Senioren Partij - Nico Oudheusden

Gepubliceerd: 13 mei 2016

Fractie Tonnaer

VVD Hoorn

Aan het college van burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: appartementenbouw Nieuwe Steen 2b

Vragen artikel 36 Reglement van Orde

Hoorn, 13 mei 2016.

Geacht College,

 

In het recente verleden zijn voor het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2b, gebouwdelen E en F, bouwplannen bedacht. Het eerste plan betrof 49 appartementen voor 240 arbeidsmigranten en het tweede plan 49 appartementen voor statushouders.

Door Fractie Tonnaer en HOP (27-11-2014) en Fractie Tonnaer en VVD (11-01-2016) zijn over dit onderwerp diverse schriftelijke vragen gesteld.

Bewoners en ondernemers, o.a. Initiatiefgroep Bewoners en Ondernemers Wijk Nieuwe Steen uit de Nieuwe Steen, Glazenwagen en Kerkewagen, hadden stevige kritiek op de plannen. Zij, maar ook onze fracties willen geen woningbouw voor alleen specifieke groepen als arbeidsmigranten en statushouders. Wij willen bouwen voor zowel starters op de woningmarkt, senioren als statushouders met voldoende kwaliteit en duurzaamheid als kenmerk. Het uiterlijk van het gebouw en de directe omgeving daarvan moeten een belangrijke verbetering van het leefklimaat laten zien.

De bouw van appartementen in het voormalige verzorgingshuis Liornehuis door Scholtens Bouw vinden wij een goed voorbeeld van hergebruik van een gebouw. Helaas heeft het blijkbaar Punt Beheer niet kunnen inspireren bij de ontwikkeling van de bouwplannen voor de Nieuwe Steen 2b. Punt Beheer is vermoedelijk ook niet over te halen om het kantoorgebouw aan een meer creatieve en financieel sterke bouwondernemer te verkopen.

Volgens onze jongste informatie heeft Punt Beheer een oud en eerder afgewezen bouwplan of een variant daarop, opnieuw bij de gemeente Hoorn ingediend. Hieruit blijkt dat Punt Beheer niets van het verleden heeft geleerd en hardnekkig met gebrekkige plannen blijft komen. Onze fracties rekenen erop dat het ‘ oude wijn in nieuwe zakken-plan’ van Punt Beheer van tafel gaat en wordt ingeruild voor een écht nieuw plan met gevarieerde appartementenbouw, met een significante verbetering van de directe leefomgeving én met andere buitengevels. Onze fracties vinden bouwen voor slechts één categorie bewoners in één gebouw slecht voor de noodzakelijke integratie in de Nederlandse samenleving.

Het ingediende plan dwingt ons opnieuw het college van B en W een aantal vragen in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement van Orde te stellen.

 1. Zijn door Punt Beheer c.s. bouwplannen zoals in deze brief genoemd met het college van B en W besproken en/of ingediend?

 2. Is het juist dat het nieuwe bouwplan veel overeenkomsten heeft met de eerdere twee afgewezen bouwplannen?

 3. Hoe en wanneer gaan Punt Beheer en het college van B en W de nieuwe plannen met ondernemers en bewoners van de Nieuwe Steen e.o. bespreken?

 4. Voor de Punt-plannen is een Wijzigings- en afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan nodig. Deze procedure is een bevoegdheid van het College. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u zonder raadpleging van deze bevoegdheid gebruikmaakt. Wanneer legt u de nieuwe bouwplannen van Punt Beheer aan de raadscommissie voor?

 5. Stelt uw college voorwaarden aan de herbestemming van kantoorpanden: zoals toekomstbestendig, duurzaam, positieve invloed op omgevingskwaliteit?

 6. Uit antwoorden op door ons eerder gestelde vragen blijkt dat het College in het gebouw Nieuwe Steen 2 verschillende woningtypen voor meerdere doelgroepen wenst. Streeft u hier nog steeds naar of heeft u dit uitgangspunt losgelaten?

 7. Sinds 1 februari 2016 bestaat de mogelijkheid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie te krijgen. Per gehuisveste vergunninghouder kan € 6.250,-- aan subsidie worden verkregen. Dit zou verklaren waarom de verbetering van de woonomgeving en de buitenkant van het gebouw niet bij de bouwplannen zijn betrokken.

  1. Kunt u zich voorstellen dat bij ondernemers/verhuurders het verwerven van deze subsidie een doel op zich wordt en bepalend is voor de bouw van appartementen voor slechts één doelgroep?

  2. Gaat Punt Beheer van deze subsidieregeling voor appartementenbouw in het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2b gebruikmaken?

 8. Bent u het met ons eens dat appartementenbouw voor één categorie bewoners in één wooncomplex, in dit geval asielzoekers en statushouders, de noodzakelijke integratie in de Nederlandse samenleving niet bevordert?
Vriendelijke groet,

 

Marjon van der Ven, namens fractie VVD

 

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 18 april 2016

Fractie Tonnaer

VVD Hoorn

 

Aan het college van burgemeester en wethouders Hoorn

Betreft: appartementenbouw Nieuwe Steen 2b

Vragen artikel 36 Reglement van Orde

Hoorn, 13 mei 2016.

Geacht College,

 

In het recente verleden zijn voor het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2b, gebouwdelen E en F, bouwplannen bedacht. Het eerste plan betrof 49 appartementen voor 240 arbeidsmigranten en het tweede plan 49 appartementen voor statushouders.

Door Fractie Tonnaer en HOP (27-11-2014) en Fractie Tonnaer en VVD (11-01-2016) zijn over dit onderwerp diverse schriftelijke vragen gesteld.

Bewoners en ondernemers, o.a. Initiatiefgroep Bewoners en Ondernemers Wijk Nieuwe Steen uit de Nieuwe Steen, Glazenwagen en Kerkewagen, hadden stevige kritiek op de plannen. Zij, maar ook onze fracties willen geen woningbouw voor alleen specifieke groepen als arbeidsmigranten en statushouders. Wij willen bouwen voor zowel starters op de woningmarkt, senioren als statushouders met voldoende kwaliteit en duurzaamheid als kenmerk. Het uiterlijk van het gebouw en de directe omgeving daarvan moeten een belangrijke verbetering van het leefklimaat laten zien.

De bouw van appartementen in het voormalige verzorgingshuis Liornehuis door Scholtens Bouw vinden wij een goed voorbeeld van hergebruik van een gebouw. Helaas heeft het blijkbaar Punt Beheer niet kunnen inspireren bij de ontwikkeling van de bouwplannen voor de Nieuwe Steen 2b. Punt Beheer is vermoedelijk ook niet over te halen om het kantoorgebouw aan een meer creatieve en financieel sterke bouwondernemer te verkopen.

Volgens onze jongste informatie heeft Punt Beheer een oud en eerder afgewezen bouwplan of een variant daarop, opnieuw bij de gemeente Hoorn ingediend. Hieruit blijkt dat Punt Beheer niets van het verleden heeft geleerd en hardnekkig met gebrekkige plannen blijft komen. Onze fracties rekenen erop dat het ‘ oude wijn in nieuwe zakken-plan’ van Punt Beheer van tafel gaat en wordt ingeruild voor een écht nieuw plan met gevarieerde appartementenbouw, met een significante verbetering van de directe leefomgeving én met andere buitengevels. Onze fracties vinden bouwen voor slechts één categorie bewoners in één gebouw slecht voor de noodzakelijke integratie in de Nederlandse samenleving.

Het ingediende plan dwingt ons opnieuw het college van B en W een aantal vragen in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement van Orde te stellen.

 1. Zijn door Punt Beheer c.s. bouwplannen zoals in deze brief genoemd met het college van B en W besproken en/of ingediend?

 2. Is het juist dat het nieuwe bouwplan veel overeenkomsten heeft met de eerdere twee afgewezen bouwplannen?

 3. Hoe en wanneer gaan Punt Beheer en het college van B en W de nieuwe plannen met ondernemers en bewoners van de Nieuwe Steen e.o. bespreken?

 4. Voor de Punt-plannen is een Wijzigings- en afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan nodig. Deze procedure is een bevoegdheid van het College. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u zonder raadpleging van deze bevoegdheid gebruikmaakt. Wanneer legt u de nieuwe bouwplannen van Punt Beheer aan de raadscommissie voor?

 5. Stelt uw college voorwaarden aan de herbestemming van kantoorpanden: zoals toekomstbestendig, duurzaam, positieve invloed op omgevingskwaliteit?

 6. Uit antwoorden op door ons eerder gestelde vragen blijkt dat het College in het gebouw Nieuwe Steen 2 verschillende woningtypen voor meerdere doelgroepen wenst. Streeft u hier nog steeds naar of heeft u dit uitgangspunt losgelaten?

 7. Sinds 1 februari 2016 bestaat de mogelijkheid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie te krijgen. Per gehuisveste vergunninghouder kan € 6.250,-- aan subsidie worden verkregen. Dit zou verklaren waarom de verbetering van de woonomgeving en de buitenkant van het gebouw niet bij de bouwplannen zijn betrokken.

  1. Kunt u zich voorstellen dat bij ondernemers/verhuurders het verwerven van deze subsidie een doel op zich wordt en bepalend is voor de bouw van appartementen voor slechts één doelgroep?

  2. Gaat Punt Beheer van deze subsidieregeling voor appartementenbouw in het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2b gebruikmaken?

 8. Bent u het met ons eens dat appartementenbouw voor één categorie bewoners in één wooncomplex, in dit geval asielzoekers en statushouders, de noodzakelijke integratie in de Nederlandse samenleving niet bevordert?
Vriendelijke groet,

 

Marjon van der Ven, namens fractie VVD

 

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 29 februari 2016

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het R.v.O. over nalatenschap mevr. H.M. de Vicq-Carbasius en gebruik/huur pand Roode Steen no. 15

Hoorn, 29 februari 2016

Geacht College,

Door de gemeenteraad werd 16 december 2014 een krediet beschikbaar gesteld voor het herstel van de constructie aan het pand Roode Steen 15. Het werd een omvangrijke restauratie waarbij het dak, buitengevels, fundering en houtconstructie zijn hersteld. Bovendien zijn opnieuw de raamluiken geplaatst en is het schilderwerk in de oorspronkelijke kleuren uitgevoerd. Het restauratieresultaat is een verrijking voor het pand en de Roode Steen. 

 

Dankzij de nalatenschap van mevr. H.M. de Vicq-Carbasius is de gemeente Hoorn in het bezit gekomen van het prachtige pand Roode Steen 15.  Aan de nalatenschap waren voorwaarden verbonden: het pand zou in gebruik gegeven of verhuurd dienen te worden aan de Burgemeester, aan de Commandant van het Garnizoen, aan de rechter of griffier van de Kantonrechtbank, aan de bibliotheek of museum. 

 

Al minstens 20 jaar wordt het pand Roode Steen 15 verhuurd aan/gebruikt door de Stichting Lectorium Rosicrucianum (Rozenkruisers). Dit is in strijd met de voorwaarden uit de nalatenschap. Wij willen dat hieraan uit respect voor de nagedachtenis van mevrouw de Vicq een einde komt. Recent hebben wij gehoord dat de Rozenkruisers de huurovereenkomst voor het pand Roode Steen 15 hebben beëindigd. 

 

Mocht van huur beëindiging sprake zijn dan ontstaat de unieke kans om alsnog volgens de nalatenschap het gebouw samen te voegen en in gebruik te geven aan het Westfries Museum. Dan pas wordt de nalatenschap juist gevolgd. Het Westfries Museum kan het gebouw in gebruik nemen voor de uitbreiding met de huidige collectie, met werken uit het depot, voor meer publieksaantrekkelijke wisseltentoonstellingen of als dependance van het Rijks Museum. De vestiging van een dependance van het Rijks Museum is een idee van Jos Kamminga, fractievoorzitter van Groen Links.

 

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 

 1. Is het juist dat de gemeenteraad 19 december 1906 de nalatenschap, inclusief de voorwaarden, van mevrouw de Vicq-Carbasius geaccepteerd heeft?
 2. Bent u het met ons eens dat de verhuur/gebruik door de Rozenkruisers van het pand Roode Steen 15 in strijd is met de nalatenschap van mevr. de Vicq?
 3. Is het juist dat de Rozenkruisers het huurcontract voor het pand Roode Steen 15 hebben opgezegd. Wanneer wordt het pand door de Rozenkruisers leeg opgeleverd?
 4. Is het college bereid  na vertrekt door de Rozenkruisers, het pand Roode Steen 15 te verhuren aan het Westfries Museum door samenvoeging met de andere panden en voor de uitbreiding van museale activiteiten?
 5. Heeft het Westfries Museum überhaupt belangstelling in samenvoeging en gebruik voor museale activiteiten? 
 6. Bent u het met ons eens dat het in gebruik nemen of verhuren aan het Westfries Museum in overeenstemming is met de nalatenschap van mevr. de Vicq-Carbasius?
 7. Is voor de verhuur en samenvoeging van Roode Steen 15 een raadsbesluit nodig of is dit een bevoegdheid van het college van B&W?

 

 

Vriendelijke groet,

Marjon van der Ven, namens fractie VVD

Simon Broersma, namens fractie PvdA

Nico Oudheusden, namens fractie HSP

Roger Tonnaer,  namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 11 januari 2016

Fractie Tonnaer

VVD Hoorn

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn.

Betreft: appartementenbouw voor statushouders

Vragen in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde.

Hoorn, 11 januari 2016.

Geacht College,

 

Er bestaan plannen voor de bouw van 49 appartementen voor statushouders (asielzoekers met een

verblijfsvergunning) in het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2 b, gebouwdelen E en F. Punt Beheer is

eigenaar van deze twee gebouwdelen.

 

De bouwplannen hebben veel overeenkomst met de eerdere plannen voor de bouw van

appartementen voor 240 arbeidsmigranten in hetzelfde gebouw aan de Nieuwe Steen, uit eind 2014.

De bouwplannen zijn door de initiatiefnemers aan de wethouder of het college van B&W

gepresenteerd. Mogelijk zijn de bouwplannen al formeel ingediend en zal een Wijzigings- en

afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan gestart worden.

 

Wij herinneren ons de ervaringen uit eind 2014 en verzoeken het college daarom de bewoners en

ondernemers, waaronder Initiatiefgroep Bewoners en Ondernemers Wijk Nieuwe Steen, uit de

Nieuwe Steen, Glazenwagen en Kerkewagen op tijd bij de plannen te betrekken en te informeren.

Ook de raadscommissie behoort in een vroege fase bij de planvorming betrokken te worden. In ieder

geval willen wij voorkomen dat het college van B&W zonder raadpleging van de raadscommissie een

onomkeerbare beslissing neemt voor een verandering van de bestemming van het kantoorgebouw

Nieuwe Steen 2 b of delen daarvan.

 

Op de voorgenomen plannen geven wij graag nu al een voorlopige reactie: Onze fracties zijn een

groot voorstander van hergebruik van gebouwen. De bouw van appartementen in het voormalige

Bejaardentehuis Liornehuis door Scholtens Bouw vinden wij hiervan een goed voorbeeld. Helaas

missen wij in de plannen van Punt Beheer elke overeenkomst met het Liornehuis/Kaap Hoornproject

van Scholtens Bouw.

 

Bouw voor alleen statushouders wijzen wij af. Wij willen appartementen voor starters op de

woonmarkt, senioren én statushouders. De te bouwen appartementen moeten voldoende kwaliteit

hebben en duurzaam zijn. En ook de buitenkant van het gebouw en de omgeving moet daarbij

worden verbeterd. Het zou zelfs verstandig zijn Scholtens Bouw of een andere ervaren bouwer bij de

bouwplannen te betrekken.

 

Vanwege bovenstaande stellen wij het college van B&W volgens artikel 36 van het Reglement van

Orde de volgende vragen:

1. Zijn door Punt Beheer c.s. bouwplannen zoals in de brief genoemd met het college van B&W

besproken en ingediend?

2. Hoe en wanneer gaat Punt Beheer c.s. en het college van B&W de nieuwe plannen met de

bewoners en ondernemers van de Nieuwe Steen e.o. bespreken. Wanneer worden de

plannen met de raadscommissie besproken?

3. Bent u het met ons eens dat het de voorkeur heeft appartementen te bouwen voor diverse

doelgroepen w.o. starters, senioren en statushouders. Wilt u een dergelijke “gemengde”

appartementenbouw stimuleren?

4. Punt Beheer is eigenaar van de gebouwdelen E en F. Krooymans/Citadel Enterprises is

eigenaar van de gebouwdelen A,B,C en D. Is Krooymans/Citadel Enterprises enthousiast over

de bouwplannen van Punt Beheer en is medewerking van Krooymans voor de nieuwbouw

noodzakelijk?

Het heeft onze voorkeur het gehele kantoorgebouw in één keer opnieuw te ontwikkelen met

bijvoorbeeld appartementen voor diverse groepen, scholen en voor bedrijven.

 

Vriendelijke groet,

Marjon van der Ven, namens fractie VVD

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

2015

Gepubliceerd: 3 december 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Postbus 603

1620 AR Hoorn

Hoorn, 12 oktober 2015

Betreft: Vragen ex art. 36

Onderwerp: Verwaarloosde gemeentelijke woning Vredehofstraat 9

 

Geacht college,

Het pand aan de Vredehofstraat 9 is al vele jaren in bezit van de gemeente en in gebruik door de Stichting Mensen Zonder Betaald Werk en Bureau Slachtofferhulp Nederland en vervult daarmee een goede maatschappelijke functie.

In het pand bevindt zich op de eerste etage een woning met aan de achterzijde een eigen ingang. Tot onze verbazing hebben wij vastgesteld dat deze op zich prima woning op de eerste verdieping al vele jaren aan het verloederen is en naar schatting al veertien jaar niet meer als woning wordt gebruikt. Ingeslagen ramen bij de entree zijn dichtgetimmerd en het glas binnen blijft gewoon liggen. Bijgaande foto’s spreken boekdelen.

Deze verloedering van gemeentelijk vastgoed vinden wij onacceptabel. Erger nog wij vinden dat een - voor tal van doelgroepen - geschikte woning in deze tijd van schaarste aan huurwoningen niet leeg mag staan. Graag zouden wij zien dat deze bovenwoning zo snel mogelijk voor bewoning geschikt gemaakt en verhuurd wordt. Dit kan de gemeente zelf doen of overlaten aan Intermaris of een andere partij. Bewoning is de beste remedie tegen verloedering en daarmee wordt ook de sociale veiligheid in de omgeving van het pand vergroot. Bovendien past leegstand niet bij de vele woningzoekenden die er zijn.

Wij stellen u hierover de overeenkomstig artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

1. Is het verloederen van de woning aan De Vredehofstraat 9 u bekend? - Zo ja, waarom heeft u dit zover laten komen?

2. Bent u met ons van mening dat met huidige tekort aan huurwoningen en de bijbehorende wachtlijsten het onacceptabel is om een gemeentelijke woning leeg te laten staan?

3. Bent u bereid om het appartement weer bewoonbaar te maken en te (laten) verhuren?

4. Indien u hiertoe niet bereid bent, wat bent u dan met deze woning van plan?

 

Met vriendelijke groeten,

De lokale partijen van Hoorn:

 

Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer - Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal - Joke van der Meij

Hoorn voor Jong & Oud - Joke Van Diepen

Hoornse Senioren Partij - Nico Oudheusden

VOC Hoorn - Aart Ruppert

Hoorns Belang - Alex van der Kleij 

Gepubliceerd: 6 november 2015

VVD - afdeling Hoorn Chris de Meij, Raadslid Bertus Aafjeshof 179 1628 VV HOORN 06 300 154 67 chris.de.meij@vvdhoorn.nl

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art 36 vragen: persbericht over ex-gedetineerde …..“Vriendjespolitiek” ?

Hoorn, 6 November 2015

 

Geacht College,

Afgelopen week heeft de gemeente een persbericht verstuurd over het bezoek van SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman aan SP wethouder Nel Douw. Het werkbezoek had tot doel de SP te profileren en de positie van ex-gedetineerde in Hoorn en Heerhugowaard te verbeteren.

Gepleit wordt om al voor de vrijlating contact met de gedetineerde op te nemen om zijn terugkeer naar het gezin of buurt soepel te laten verlopen. Momenteel loopt er in de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard van directeur Frans Douw een proef om eerder met begeleiding te starten en niet tot het ontslag te wachten. Naast dat de heer Douw echtgenoot is van wethouder Douw is hij ook tot 2014, SP-gemeenteraadslid in Hoorn geweest. Vanuit diverse kanten uit de samenleving zijn wij attent gemaakt op deze SP excursie en verstrengeling van privé- werk- en partijbelangen.

Als overheid moeten we uiterst zorgvuldig zijn en elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. De fracties van de VVD en Fractie Tonnaer kaarten deze situatie aan omdat wij willen voorkomen dat opnieuw het vertrouwen van burgers in de overheid ernstig wordt geschaad. We begrijpen dat er situaties zijn waarbij de grens tussen ‘dit kan nog net wel’ en ‘dit kan niet meer’ dun is. Maar wanneer je deze situatie bekijkt waarin privé- werk- en bestuurlijke belangen zo nauw met elkaar verweven zijn moeten we hierbij deze wethouder in bescherming nemen.

Een dergelijke situatie kan een bedreiging zijn voor de integriteit van de wethouder en de betrouwbare overheid. Volgens de modelgedragscode, moet de overheid de kernwaarden van onpartijdigheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid bewaken. Als dit niet gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat een wethouder zijn of haar positie misbruikt om daar privé voordeel mee te doen.

Verder is het ons opgevallen dat de gemeente Hoorn over de SP-excursie en belangenverstrengeling een persbericht heeft gemaakt. Onze fracties willen dat u stopt met het schrijven van persberichten die louter een partijbelang dient en onbedoeld partij- , werk- en privérelaties bloot legt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u:

1. Waarom heeft wethouder Douw ervoor gekozen een gemeentelijk persbericht over het werk van haar man en de SP te laten opstellen?

2. Begrijpt u dat bewoners deze situatie als "vriendjespolitiek" of “partijpolitiek” kunnen ervaren ?

3. Volgens de modelgedragscode moet de overheid een aantal kernwaarden bewaken als, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Hoe kijkt u naar deze waarden in relatie tot het verzonden persbericht?

4. Bent u het met ons eens dat de handelswijze van de wethouder een grenssituatie is die net wel of net niet in strijd is met onze eigen gedragscode? Zo ja welke maatregelen zou u willen nemen om dit voortaan te voorkomen? Zo nee welke afweging maakt u daarbij?

5. Wilt u stoppen met het maken van persberichten welke geen gemeentelijk belang heeft en louter bedoeld is voor partijbelangen van de SP? Partijkrantjes en pamfletten zijn daar meer geschikt voor.

 

Vriendelijke groet,

 

Chris de Meij, namens fractie VVD

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 8 oktober 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Postbus 603

1620 AR Hoorn

Hoorn, 8 oktober 2015

Betreft: Vragen ex art. 36

Onderwerp: Problemen hoofdveld vv Hollandia en andere voetbalverenigingen

 

Geacht college,

De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Uit veldonderzoek ter plaatse is ons gebleken dat de aaltjes een structureel probleem vormen. De diertjes vreten de graswortels aan met alle gevolgen van dien. De oorzaak moet direct worden verholpen en daarom heeft vv Hollandia deskundige partijen moeten inschakelen dit te verhelpen, hoewel bij de club daarvoor de financiële middelen niet aanwezig zijn. Voetbalvereniging Hollandia staat met de rug tegen de muur: niets doen betekent dat het veld vrijwel onbespeelbaar blijft.

De mogelijke oorzaak van het probleem is dat bij de renovatie – in opdracht van de gemeente - van het grasveld, zo’n zeven jaar geleden, er verkeerd (met de diertjes vervuild) zand is gebruikt. Een tweede mogelijke oorzaak van de problemen kan zijn veroorzaakt doordat juni van dit jaar zand over het gras is gestrooid. Dit zand kan ondeugdelijk of vervuild zijn geweest waardoor er schade aan het gras is ontstaan. Mocht de oorzaak liggen bij een van deze twee werkzaamheden dan zou er mogelijk sprake van aansprakelijkheid van de gemeente en/of de zandleverancier kunnen zijn. Dit aantonen lijkt ons lastig, hoewel ons van Hollandia-zijde wél meegedeeld is dat sinds de oplevering van de gerenoveerde grasmat er continu problemen waren, wat een oorzakelijk verband aannemelijk maakt. Maar belangrijker dan de schuldvraag vinden wij het bieden van een blijvende oplossing voor vv. Hollandia en eventueel andere getroffen voetbalverenigingen in Hoorn. Bovendien zijn wij van mening dat de kosten voor herstel van de schade aan de sportvelden minstens gedeeld moet worden tussen sportverenigingen en de gemeente. Een sportvereniging kan niet alleen deze kosten dragen en doet ook geen recht aan de mogelijke oorzaak van de schade aan de velden.

Wij stellen u hierover volgens artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

1. u moet op de hoogte zijn van deze feiten, maar er lijkt weinig schot in de zaak te zitten. Wat gaat u er alsnog aan doen? Waarom hebt u er niet eerder iets aan gedaan? Hebben ook andere verenigingen te maken met deze vorm van ondermijning? Zo ja, op welke wijze denkt u de schade te herstellen?

2. Is er sprake van aansprakelijk van de gemeente en/of de leverancier van het zand?

3. Bent u bereid om vv. Hollandia en andere voetbalverenigingen geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen en de problemen met de velden op te lossen?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer - Roger Tonnaer

Hoornse Senioren Partij - Nico van Oudheusden

Gepubliceerd: 25 september 2015

Aan College van B&W Hoorn

Betreft: reactie op brief College van 15 september 2015 over (niet) verplaatsing van de Rugbyclub West-Friesland naar sportcomplex Nieuwe Steen.

Hoorn 25 september 2015.

 

Geacht college,

Al jaren lang is Rugbyclub West-Friesland op de Blauwe Berg gevestigd. Al even zo lang is bekend dat de rugby-accommodatie zeer slecht en sterk verouderd is. Rugbyclub WestFriesland heeft op de Blauwe Berg slechts de beschikking over één doucheruimte voor mannen en vrouwen en een gebrek aan voldoende kleedkamers en velden.

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2013 werd dankzij steun van de fracties HSP, SP, Groen Links, CDA, VOCHoorn, D66 en Fractie Tonnaer een motie aangenomen over de eventuele verhuizing van de Rugbyclub West-Friesland naar het sportcomplex aan de Nieuwe Steen. Tevens wordt in de motie gepleit voor een onderzoek tot behoud van het sportcomplex voor de sport in het algemeen.

Als uitwerking op bovengenoemde motie liet het College van B&W de gemeenteraad weten serieus onderzoek te hebben gedaan. Het College verklaart in de brief ( 6 september 2013, zaaknummer 1007976) dat na verhuizing van WFHC het sportcomplex aan de Nieuwe Steen behouden blijft voor de sport. Bovendien kan het Atlas College (locatie Copernicus) gebruik blijven maken van het sportcomplex aan de Nieuwe Steen.

Per brief van 25 augustus 2014 en 23 september 2014 worden door de fracties van HOP, Hoorns Belang, Hoornse Senioren Partij, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer in totaal veertien vragen gesteld met als strekking zo snel mogelijk een verhuizing van de Rugbyclub naar de Nieuwe Steen mogelijk te maken.

Er werd ons toegezegd dat het College in het tweede kwartaal 2015 met een voorstel zou komen voor het accommodatieprobleem van de Rugbyclub. Tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2015 heeft Fractie Tonnaer gevraagd naar de oorzaak waarom het voorstel er nog niet is.

In de brief van 15 september jl. laat u de gemeenteraad weten dat na onderzoek het college van mening is dat de Rugbyclub tijdelijk verplaatst kan worden naar het sportcomplex aan de Nieuwe Steen, mits dit een permanente invulling niet frustreert. Verder laat u weten dat het college van B&W geen financiële middelen heeft om de verhuizing van de Rugbyclub te bekostigen.

Op onverschillige wijze laat u de Rugbyclub weten dat in theorie verhuizing naar de Nieuwe Steen kan plaatsvinden maar dat dit in de praktijk door geldgebrek niet mogelijk is.

De uitkomst van het onnodige en te late onderzoek is voor de Rugbyclub en onze fracties een grote teleurstelling. Voor de wanhoop van de Rugbyclub West-Friesland hebben wij begrip. Terecht heeft de sportclub de hulp van de gemeenteraad ingeroepen. Wij constateren daarbij dat:

 

-de Rugbyclub West-Friesland al jarenlang zonder resultaat aandacht vraagt voor een betere sportaccommodatie;

-gemeenteraad-fracties door middel van vragen en motie pleitten voor een betere sportaccommodatie op de Blauwe Berg of voor een verhuizing van de club naar de Nieuwe Steen;

-de resultaten van de projectopdracht “Ontwikkeling mogelijkheden oude locatie hockeyvelden Nieuwe Steen” nutteloos en te laat is uitgevoerd, zonder goede reden vertrouwelijk is en de Rugbyclub geen stap dichter bij een oplossing brengt.

 

Onze fracties vinden de houding van het College B&W voor de accommodatie problemen van de Rugbyclub flegmatisch en onverschillig.

Uit de vertrouwelijke stukken van het college blijkt dat de totale investering van afboeken boekwaarde, opruimen kunstgras, verplaatsen verlichting, inzaaien natuurgras en met renovatie van het gebouw een bedrag gemoeid is tussen de 200.000,- en 300.000,-- euro. Onze fracties nodigen u uit samen met de Rugbyvereniging te bekijken of deze kosten lager kunnen worden. Door zelfwerkzaamheid van de Rugbyclub kunnen volgens ons de kosten van renovatie van het gebouw op het sportcomplex Nieuwe Steen terug gebracht worden. Wellicht zijn er meer besparingen mogelijk.

Wij verwachten van het College een optimale inspanning door te zoeken naar financiële middelen om de verplaatsing van de Rugbyclub op korte termijn mogelijk te maken en de club weer sportieve vooruitzichten krijgt. Wachten tot de discussie en vaststelling van de kadernota 2016 in mei-juni 2016 vinden wij niet verantwoord en schadelijk voor de Rugbyclub.

Onze fracties willen van het college B&W vóór de raadsvergadering van 13 oktober a.s. een toezegging hierover ontvangen.

 

Vriendelijke groet,

 

Aart Ruppert, namens fractie VOCHoorn
Alex van der Kleij, namens fractie Hoorns Belang 
Nico Oudheusden, namens fractie Hoornse Senioren Partij,
Joke van der Meij, namens fractie Hoorn Lokaal,
Joke van Diepen, namens fractie Jong en Oud voor Hoorn
Robert Vinkenborg, namens fractie HOP
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer. 

Gepubliceerd: 18 september 2015

Aan: College van B&W Hoorn.

Betreft: vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde over doek aan toren Grote Kerk.

Hoorn, 18 september 2015.

 

Geacht College,

Afgelopen zaterdag zagen wij met verbazing dat aan de toren van de Grote Kerk een doek gespannen is. Op het doek met als ondergrond de Hoornse driekleur stond “zaterdag open monumentendag”.

De noodzaak om voor de open monumentendag reclame te maken, ontgaat ons volledig. Al jarenlang wordt Open Monumentendag georganiseerd, trekt deze veel bezoekers en geniet de dag ruime belangstelling van regionale en landelijke media. Extra aandacht vragen voor de dag door een lelijk doek op te hangen aan een monumentale toren voegt niets toe. De kwaliteit van het doek lijkt eerder op een verknipte onderbroek van J.P. Coen die jarenlang intensief is gewassen.

Het doek en de bevestiging van het doek aan de monumentale toren van het rijksmonument de Grote Kerk heeft minstens € 10.000,-- gekost. De kosten worden betaald uit de pot cultuur, stadspromotie en erfgoed. Voor het aanbrengen van het doek is door het boren van gaten in het metselwerk veel schade aan de toren aangericht.

De Grote Kerk met de toren is een rijksmonument. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Rijksdienst voor de monumenten voor het aanbrengen van dit reclamedoek aan de toren toestemming heeft gegeven.

Onze fracties zijn er ook verbaasd over dat de Hoornse Welstands- en monumentencommissie toestemming gegeven heeft voor het aanbrengen van het doek. Deze toestemming kan alleen gegeven zijn omdat de gemeente Hoorn/Bureau Erfgoed zelf de aanvrager van de vergunning is geweest. Hier geldt vermoedelijk: de ene hand wast de andere. Elke andere aanvrager had voor het ophangen van een doek aan de toren van de Grote Kerk geen toestemming gekregen. Daarvan zijn wij overtuigd. Oude aanvragen en afwijzingen zijn hiervoor het bewijs.

Het is ons gebleken dat voor het doek en de bevestiging ervan een sponsorbijdrage is gevraagd en gekregen van Fletcha Events. Een financiële bijdrage door het bedrijfsleven mag van ons, maar niet altijd. Fletcha is een bedrijf dat o.a. voor de gemeente evenementen organiseert en belang heeft of krijgt in de Grote Kerk. De schijn van belangenverstrengeling is aanwezig.

Fletcha Events wil binnenkort ruimte in de Grote Kerk huren voor het houden van evenementen, outletstores en restaurants. Fletcha heeft van de gemeente Hoorn voor de nieuwe bestemming en activiteiten in de Grote Kerk vergunningen nodig. Door de sponsoring ontstaat het vermoeden dat Fletcha op een eenvoudige manier vergunningen voor de gewijzigde bestemming en activiteiten krijgt. Dat vinden wij een zeer ongewenste situatie die schadelijk is voor zowel Fletcha als de gemeente. Onze fracties geven u daarom het dringende advies de sponsorbijdrage van Fletcha terug te geven aan dit bedrijf zonder het bedrijf te schofferen.

Wij willen dat het doek nooit meer aan de toren gespannen wordt. Onze fracties willen slechts uitzondering maken voor een doek dat jaarlijks voor enkele weken aan de toren hangt als trompe-l’oeil. Met een trompe-l’oeil worden bezoekers tijdens monumentendag op het verkeerde been gezet en discussies over nieuwe bestemmingen van monumenten gestimuleerd.

 

Vanwege bovenstaande stellen wij het college een aantal vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde:

1. Is het juist dat het College B&W een doek gekocht en gespannen heeft aan de toren van de Grote Kerk en dat de kosten van aanschaf en bevestiging minstens € 10.000,- gekost heeft? Hoeveel is de financiële bijdrage daarbij geweest van Fletcha Events?

2. Begrijpt u dat door de sponsoring door Fletcha de indruk gewekt wordt van belangenverstrengeling: Fletcha zou op een eenvoudige manier vergunningen verkrijgen van de gemeente Hoorn of het reclame-doek mogen gebruiken?

3. Bent u bereid de sponsorbijdrage van Fletcha een de gemeente Hoorn terug te geven zonder deze ondernemer te schofferen?

4. Wilt u het regelmatig bevestigen van het doek aan de toren onmiddellijk stoppen en het aangekochte reclamedoek een andere bestemming geven? Zo nee, welke organisaties en bedrijven mogen van het doek gebruik maken? Kan een trompel’oeil een goed alternatief zijn?

 

Vriendelijke groet,

 

Namens:

fractie VOCHoorn, Aart Ruppert

fractie Hoorns Belang, Alex van der Kleij

fractie Hoornse Senioren Partij, Nico Oudheusden

fractie Hoorn Lokaal, Joke van der Meij

fractie Jong en Oud voor Hoorn, Joke van Diepen

fractie HOP, Robert Vinkenborg

fractie Tonnaer, Roger Tonnaer.

Gepubliceerd: 25 augustus 2015

Aan: College van B&W Hoorn

Betreft: vragen art. 36 R.v.O over voetgangersoversteek en flitspalen bij kruispunt ProvincialewegLiornestraat-Zwaagmergouw

Hoorn, 25 augustus 2015

 

Geacht college,

In oktober 2013 heeft de fractie van de VVD voor de eerste keer gepleit voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de kruising Provincialeweg-Liornestraat.

Kort daarna heeft de Fractie Tonnaer gevraagd flitspalen te plaatsen op het kruispunt LiornestraatProvincialeweg-Zwaagmergouw.

Op 17 januari 2015 hebben de twee fracties opnieuw over deze twee onderwerpen vragen gesteld. Met uw brief van 16 maart 2015, zaaknummer 1122257, heeft u deze vragen beantwoord.

Het College wil, alvorens een standpunt over een voetgangersoversteekplaats in te nemen, eerst een onderzoek doen over de doorstroming van het verkeer op de Provincialeweg. Voor wat betreft de flitspalen heeft het college onvoldoende cijfers om het Openbaar Ministerie te overtuigen van de noodzaak flitspalen te plaatsen.

U heeft na de beantwoording van onze schriftelijke vragen tijd gekregen een aantal zaken uit te zoeken.

Onze fracties hebben helaas moeten vaststellen dat zich sindsdien op het kruispunt een aantal ongevallen of bijna ongevallen hebben voorgedaan. Voor een deel zijn deze ongevallen waarschijnlijk veroorzaakt door het negeren van rood licht. Dat komt hier helaas vaak voor en maakt het tot een van de gevaarlijkste kruispunten van Hoorn.

Ook het College is van mening dat het kruispunt onveilig is. Daarom stelt u in uw brief van 16 maart jl. dat flitspalen op dit kruispunt een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Vanwege bovenstaande stellen wij u een aantal vragen volgens artikel 36 van het reglement van orde.

1. De mogelijkheid van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats is mede afhankelijk van het onderzoek naar de doorstroming van het verkeer over de Provincialeweg. Lukt het om uw eerdere toezegging na te komen door in het najaar de uitkomsten van het onderzoek bekend te maken en gepaste maatregelen voor te stellen? Betrek u bij het onderzoek ook de wens een voetgangersoversteekplaats aan te leggen?

2. Welke inspanningen heeft u geleverd of gaat u leveren voor de plaatsing van flitspalen op de kruising Liornestraat-Provincialeweg-Zwaagmergouw. Is het u gelukt het Openbaar Ministerie ervan te overtuigen dat plaatsing van flitspalen de veiligheid verhogen?

 

Vriendelijke groet, 

Bert van Dijkhuizen, namens fractie VVD

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 29 juli 2015

Aan het college van B&W van Hoorn

Betreft: reactie beantwoording vragen over fotograferen privébezoek Koningin Maxima en haar familie aan Hoorn.

Hoorn, 29 juli 2015

 

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording van onze artikel 36 vragen over de fotografie-activiteiten van wethouder S.Bashara gelezen.

Wij hebben begrip voor de collegiale houding van het college door hem in bescherming te nemen. De beantwoording is wel een toonbeeld van naïviteit of gespeelde naïviteit. Wij denken het laatste.

Volgens de beantwoording heeft wethouder Bashara ongeveer twee dagen geen mailtje van de burgemeester gelezen. Dat verbaast ons. Onze ervaring is dat wethouder Bashara elk mailtje meteen leest. Als hij de mails van de burgemeester dagenlang niet leest dan maken wij ons (opnieuw) zorgen.

Wethouders worden geacht ieder mailtje, zeker van de burgemeester, direct te lezen. Nu blijkt dat wethouder Bashara dat niet doet, is hij ongeschikt om bijvoorbeeld piketdiensten voor rampenbestrijding, inbewaringstelling, onverwachte situaties en ernstige voorvallen te doen. Daarom geven wij u –om erger te voorkomen - het dringende advies hem te ontslaan van de piketdiensten. U kunt hem beter een fototoestel in bruikleen geven en hem aanstellen tot stadsfotograaf.

Grappig vinden wij de opmerking dat wethouder Bashara slechts aandacht had voor de watertaxi en de Puur Hoorn-vlag. Schijnbaar heeft hij onze Koningin en haar familie over het hoofd gezien.

Het maken van excuses aan Koningin Maxima en haar familie vindt u niet nodig. Inderdaad, het ontbreekt u aan kwaliteit en tijd om de noodzakelijke excuses te maken en verantwoordelijkheid voor zijn gedrag te nemen. Trouwens, door zijn recidive gedrag kunt u iedere dag wel excuses maken.

U had op z’n minst Koningin Maxima kunnen laten weten dat wethouder Bashara “een beetje dom” is. Nu bestaat de kans dat Koningin Maxima voortaan onze stad privé niet meer zal bezoeken. Dat vinden wij buitengewoon jammer.

 

Vriendelijke groet,

 

Marjon van der Ven, gemeenteraadslid VVD

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 20 juli 2015

Aan: College van Burgemeester en wethouders gemeente Hoorn

Betreft: vragen artikel 36 Reglement van Orde

Over: lekkages parkeergarage ’t Jeudje

Hoorn, 20 juli 2015.

 

Geacht College,

In 2000-2001 werd de parkeergarage ’t Jeudje gebouwd. Opdrachtgever voor de bouw was Stichting ’t Jeudje/Terra Marique (Woningstichting Hoorn + Zeeman Vastgoed). Na voltooiing van de bouw werd de parkeergarage overgedragen aan de gemeente Hoorn voor 4 miljoen gulden.

De parkeergarage heeft één in- en één uitgang voor auto’s en bestaat uit twee delen: een algemene parkeergarage en een particuliere garage. De particuliere parkeergarage wordt gebruikt door de bewoners van Buurtje en Jeudje. De gemeente Hoorn heeft het appartementsrecht op het openbaar deel van de garage verenigd in VvE A0 (koepel VvE) met de andere VvE’s.

Al snel nadat de parkeergarage in gebruik werd genomen, ontstonden er lekkages in de garage. Men trachtte dit te verhelpen door het injecteren van de lekpunten met siliconen. Het hielp slechts gedeeltelijk: er is nog steeds lekkage.

Volgens onze informatie wordt deze permanente lekkage veroorzaakt door te dunne wanden en omdat geen gebruik is gemaakt van kimband. De constructieve naad in de wanden en vloeren laat vocht door.

In opdracht van de gemeente Hoorn is eind 2013 door Royal Haskoning DHV Nederland BV een fotorapportage van de lekkage gemaakt. De fotoserie maakt duidelijk dat op diverse punten in de garage sprake is van lekkage en dat deze veel schade veroorzaakt.

Het glazen trappenhuis bij het Jeudje ter hoogte van de Turfhavenbrug is door constructiefouten tijdens de bouw eveneens lek. In ieder geval is de aansluiting van de glaspui op de straat geplaatst en is de dakvloer van de parkeergarage niet waterdicht. Hierdoor is het glazen trappenhuis entree regelmatig nat met kans op uitglijden door de bezoekers. Volgens ons kan alleen vervanging het probleem definitief oplossen. Terra Marique heeft al jaren geleden de schriftelijke toezegging gedaan het glazen trappenhuis te herstellen of te vervangen. Deze toezegging is men niet nagekomen.

Het college is al jaren van de verborgen gebreken aan de parkeergarage ’t Jeudje op de hoogte. Door de VvE A0 ’t Jeudje en andere VvE’s bent u op de lekkage attent gemaakt.

De VvE A0 ’t Jeudje stelde voor om gezamenlijk Terra Marique aansprakelijk te stellen voor de verborgen gebreken en de lekkages.

In januari 2014 heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen enerzijds de VvE ’t Jeudje en anderzijds wethouder Westenberg en de heer Plat, Hoofd Bureau Vastgoed. Het heeft niet geholpen: ondanks het feit dat de lekkage voor 90% voorkomt in het gedeelte van de parkeergarage dat eigendom is van de gemeente bleef uw houding passief.

In het belang van de gemeente en de VvE’s ’t Jeudje verwachten wij dat u Terra Marique in gebreke stelt met als doel een einde te maken aan de lekkages in de parkeergarage. Dat geldt ook voor de bouwkundige schade welke de laatste jaren door deze permanente lekkages is ontstaan.

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat er sprake is van permanente lekkage in parkeergarage ’t Jeudje die wordt veroorzaakt door verborgen gebreken?

2. Is het juist dat de VvE A0 ’t Jeudje met de gemeente Hoorn al enkele jaren in gesprek is over de permanente lekkage en de noodzakelijke stappen die tegenover Terra Marique genomen moeten worden?

3. Wilt u uw passieve houding in deze kwestie omzetten in een actieve door Terra Marique alsnog aansprakelijk te stellen en verantwoordelijk te houden voor de verborgen gebreken en de vervolgschade aan de parkeergarage?

4. Wat heeft u met de overtuigende fotorapportage van Royal Haskoning DHV Nederland BV gedaan? Wilt u de fotorapportage gebruiken om Terra Marique (Intermaris + Zeeman Vastgoed b.v.) ervan overtuigen dat de lekkage structureel bestreden moet worden om verdere schade te voorkomen?

5. Heeft Terra Marique inderdaad toegezegd het glazen trappenhuis/entree te vervangen of te herstellen zodat een einde wordt gemaakt aan de lekkages?

6. Hoe groot is de bouwkundige vervolgschade van de aanhoudende lekkages in de parkeergarage?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer, 

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid) 

Gepubliceerd: 15 juni 2015

Aan College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn.

Onderwerp: privébezoek Koningin Maxima en familie aan Hoorn

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het reglement van orde

Hoorn, 15 juni 2015

 

Geacht College,

Op Facebook (14 juni jl) en in het NHD (15juni jl) staat een artikel met foto van Rosanne Jeurissen over het privébezoek van Koningin Maxima met haar vader en kinderen aan de haven van Hoorn. In het onderschrift bij de foto zegt wethouder S.Bashara: “Maxima had een paar dagen terug dit bezoek aangevraagd, met het verzoek om hier geen ruchtbaarheid aan te geven”.

Onze fracties zijn er verbaasd over dat wethouder Bashara er vervolgens alles aan doet bekendheid aan het privébezoek te geven en zijn schoonzuster zelfs foto’s van het bezoek laat maken of gebruikt. Wethouder Bashara schendt met zijn actie het vertrouwelijke van het privébezoek en zet de goede relatie van leden van het Koninklijk Huis met ons gemeentebestuur op het spel. Bovendien bemoeit Bashara zich als wethouder van Verkeer & Vervoer met zaken die geen onderdeel van zijn portefeuille zijn. Volgens ons hoort het Koninklijke Huis alleen bij de burgemeester thuis als onderdeel zijn ambt.

Vanwege bovenstaande stellen wij in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Wanneer en door wie is het college van B&W en in het bijzonder wethouder Bashara op de hoogte gebracht van het voorgenomen privébezoek van Koningin Maxima en haar familie aan de haven van Hoorn?

2. Heeft wethouder Bashara van zijn voorkennis gebruik gemaakt door foto’s te laten maken en een artikel te schrijven op facebook en aan een NHD journalist reactie te geven?

3. Heeft wethouder Bashara een speciale rol als wethouder bij bezoeken van leden van het Koningshuis. Wanneer is zijn portefeuille hiermee uitgebreid?

4. Bent u het met ons eens dat het privébezoek van Koningin Maxima, door wethouder Bashara in de publiciteit is gebracht en dat zijn acties schadelijk is voor de goede relatie van leden van het Koningshuis met het gemeentebestuur en onze stad?

5. Wilt u zo snel mogelijk excuses aanbieden aan Koningin Maxima en haar familie vanwege het schaden van het vertrouwen en de publiciteitsacties van wethouder Bashara?

6. Hoe denkt u het recidive gedrag van wethouder Bashara in de toekomst te bestrijden?

 

Vriendelijke Groet,

 

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

namens VVD fractie, Marjon van der Ven, gemeenteraadslid

Gepubliceerd: 2 juni 2015

Aan de Burgemeester van Hoorn,

Dhr. Dr. O. van Veldhuizen.

Hoorn, 2 juni 2015

Betreft: overlast Westerdijk

 

Geachte heer Van Veldhuizen,

Direct na de opening van Schouwburg Het Park in 2004 was er sprake van overlast door jongeren die op hun scooters capriolen uithaalden op de trappen en de hellingbaan. Dankzij handhaving en door de plaatsing van basaltblokken en steenkorven is aan de overlast voor een groot deel een eind gemaakt. Alleen rondslingerend vuil van blikjes en dergelijke is gebleven.

Nu blijkt dat de overlast aan de Westerdijk weer in volle omvang terug is. Volgens een artikel in het NHD wordt de overlast veroorzaakt door jongeren met drank, drugs, schreeuwen en muziek. De exploitanten van de Schouwburg en restaurant ’t Hop ondervinden veel hinder van de jongeren bij de trappen en het plein voor de Schouwburg. Dat geldt ook voor de bewoners van de Westerdijk.

Eerder hebben bewoners bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een fiets- en voetpad onderaan de Westerdijk vanwege de overlast die zij nu al ervaren en die in hun ogen zal uitbreiden. Het gebied om te ‘hangen’ en met scooters te rijden wordt door de aanleg van een fiets- en voetpad alleen maar groter.

Het lijkt er op dat een deel van de overlast bij de trappen aan de Westerdijk wordt veroorzaakt door de bezoekers van de coffeeshop aan de Vale Hen/Dubbele Buurt. Mocht dit zo zijn dan geven wij u in overweging de coffeeshop –tijdelijk- gedwongen te sluiten.

De heer P.Komen, eigenaar van Grandcafé ’t Hop heeft volgens het artikel in het NHD, de “neiging om die mensen het IJsselmeer in te flikkeren”. Wij kunnen ons zijn stemming van wanhoop goed voorstellen maar vinden deze oplossing iets te rigoureus. Wij verwachten dat u zich ervoor inzet dat politie, stadstoezicht én eigenaar van de coffeeshop de overlast van de jongeren bij de trappen en het plein bestrijden. Dan pas kan er aan de Westerdijk weer prettig gewoond en gewerkt worden en kunnen het horecabedrijf en de schouwburg weer zonder hinder bezocht worden.

 

Vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 20 mei 2015

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn

Betreft: artikel 36-vragen over de aanstaande verkoop van de Noorderkerk

Hoorn, 20 mei 2015

 

Geacht College,

De fracties van Fractie Tonnaer en D66 hebben uit het artikel van het Noord-Hollands dagblad d.d. 20 mei 2015 vernomen dat de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker voornemens is om de Noorderkerk te verkopen. Na een studie van twee jaar is volgens voorzitter Wim Maas van de algemene kerkenraad alsnog duidelijk geworden dat ze noodgedwongen moet ’kiezen voor mensen boven stenen’.

Wij betreuren de keuze, maar begrijpen hem wel. Echter is de Noorderkerk voor Hoorn een belangrijk monument waar de gemeente en het rijk de laatste twintig jaar veel geld in hebben geïnvesteerd.

Onze fracties hechten veel waarde aan een zorgvuldige herbestemming van dit karakteristieke gebouw. Rekening houdend met de passage in het coalitieakkoord "Wij willen actief meedenken met eigenaren van (religieus) erfgoed over herbestemming en nieuw gebruik." stellen onze fracties daarom de volgende vragen ex artikel 36 van het Reglement van Orde:

Bent u op de hoogte van het voornemen van de algemene kerkenraad om de Noorderkerk te verkopen?

Is het college voornemens om met de algemene kerkenraad actief mee te denken over de verkoop en herbestemming van de Noorderkerk?

Bent u het met ons eens dat het rijksmonument niet alleen van buiten monumentaal is maar dat dit zeker geldt voor het interieur en dat deze dan ook voor iedereen toegankelijk moet blijven?

Zijn er bij u al eventuele plannen en/of geïnteresseerden bekend? Graag zien wij uw reactie tegemoet en wij bedanken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

namens de fractie D66, Arwin Rood

Gepubliceerd: 11 mei 2015

Aan college van B&W gemeente Hoorn.

Onderwerp: vervanging wethouder bij ziekte en zwangerschap volgens art. 45 Gemeentewet Betreft: vragen art. 36 Reglement van Orde

Hoorn, 11 mei 2015.

 

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat wethouder J. Michel-de Jong in blijde verwachting is en vermoedelijk binnenkort een beroep doet op de verlofregeling wegens zwangerschap en bevalling. Allereerst onze hartelijke gelukwensen met deze zwangerschap aan wethouder Michel-de Jong en haar partner.

Volgens artikel 48, 48 a en 48 b van de gemeentewet is het mogelijk dat een wethouder 8 tot 16 weken met zwangerschapsverlof gaat. Wij gunnen wethouder Michel dit verlof van harte en wensen haar een voorspoedige bevalling en een mooie tijd toe.

Tijdens het zwangerschapsverlof kunnen de werkzaamheden tijdelijk worden opgevangen door de overige wethouders op basis van een vastgestelde onderlinge vervangingsregeling of door een tijdelijke herverdeling van de portefeuille(s).

De wethouder kan ook verzoeken zich tijdens het zwangerschapsverlof te laten vervangen door benoeming van een tijdelijke vervanger van buiten het college. Deze dient dan door de gemeenteraad te worden benoemd. Meestal zijn wij voor de benoeming van een vervanger. Geen voorstander zijn wij om wethouder Michel-de Jong te laten vervangen door benoeming van een vervanger van buiten het college. Deze mogelijke vorm van vervanging vinden wij om de volgende redenen overbodig, kostbaar en niet efficiënt:

*het zwangerschapsverlof van wethouder Michel-de Jong begint waarschijnlijk na het debat over de Kadernota en valt grotendeels samen met de zomervakantie van de gemeenteraad, waarin niet tot nauwelijks belangrijke debatten of beslissingen in het algemeen of met betrekking tot de portefeuille van deze wethouder worden genomen;

*de portefeuille van de wethouder financiën, Markermeer en Oostereiland kan gemakkelijk waargenomen worden door de andere vier wethouders en de burgemeester;

*de PvdA heeft zich in de vorige bestuursperiode duidelijk uitgesproken dat een stad als Hoorn prima door vier wethouders en de burgemeester bestuurd kan worden;

*dankzij het coalitieakkoord blijft de PvdA-invloed op collegebeslissingen groot, ondanks de tijdelijke afwezigheid van de PvdA-wethouder;

*vervanging van wethouder Michel-de Jong wekt de suggestie dat er geen vertrouwen van de PvdA in de coalitiegenoten en collegeleden van andere partijen is;

*zelfs de meest geschikte vervanger nauwelijks invloed heeft op college beslissingen omdat deze de Hoornse politieke situatie niet kent, weinig tot geen dossierkennis heeft of kan opbouwen binnen de maximale termijn van 4 maanden;

*de vervanger voor de duur van 4 maanden de gemeente ongeveer € 30.000,- kost en deze uitgave niet past binnen de bezuinigingen die Hoorn nog moet uitvoeren.

 

Op grond van bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 

1. Heeft of gaat wethouder Michel-de Jong een verzoek om verlof wegens zwangerschap en bevalling doen?

2. Wil of heeft het college van B&W het verzoek op verlof toegestaan en voor hoeveel weken?

3. Heeft wethouder Michel-de Jong verzocht zich gedurende dit zwangerschaps- en bevallingsverlof te laten vervangen door benoeming van een vervanger?

4. Bent u het met ons eens dat de portefeuille van wethouder Michel, vooral tijdens de vakantieperiode, door de andere wethouders en de burgemeester overgenomen kan worden?

5. Deelt u onze argumenten om niet tot vervanging door benoeming van een vervanger over te gaan?

6. Hoeveel kost de vervanging van de wethouder per vier weken de gemeente Hoorn?

7. Heeft het college van B&W met de coalitiegenoten over de vervanging overleg gehad?

8. Als van de vervangingsregeling door benoeming gebruikt wordt gemaakt, wanneer denkt het college deze vervanger(ster) aan de gemeenteraad voor benoeming voor te dragen? De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie wordt gehouden op dinsdag 30 juni a.s.

 

Vriendelijke Groet,

 

namens fractie VVD, Marjon van der Ven, gemeenteraadslid.

namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid.

Gepubliceerd: 10 maart 2015

VVD - afdeling Hoorn

Chris de Meij, Raadslid

Bertus Aafjeshof 179 1628 VV HOORN

06 300 154 67

chris.de.meij@vvdhoorn.nl

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 603

1620 AR Hoorn

Betreft: Vragen ex art. 36 “nu doet u het weer”

Hoorn, 10 maart 2015

 

Geacht College,

Vorig jaar hebben we in september in de raad in Hoorn een discussie gehad over de rol van een wethouder in discussies op facebook versus de raad. Toen gaf de wethouder aan dat er: “uitspraken zijn gedaan die ik niet had moeten doen”. Verder werd gesteld: Een wethouder is altijd deel van het college, daar zijn geen zondagen in.

Afgelopen maand hebben we echter weer mogen ervaren hoe het college, bij monde van wethouder Bashara, zich spottend uitliet over een politieke partij bij een serieuze poging van politieke partijen om iets aan de referendumverordening te wijzigen. Daarnaast zijn er door andere fracties eerder dit jaar (12 januari 2015) opnieuw vragen gesteld naar aanleiding van uitlatingen op sociale media. Een van de vragen daarbij was “wat moet de Raad nog doen om deze wethouder zover te krijgen dat hij de Raad tijdig informeert en wel op de juiste wijze, anders dan via de (sociale) media. Beide situaties hebben ons bevreemd juist omdat we hierover dachten goede afspraken te hebben gemaakt eerder dit jaar.

In de commissie vergadering 17 februari heeft de VVD samen met de HOP aandacht gevraagd om de referendumverordening te wijzigen zodat deze glashelder wordt. De heer Vinkenborg, fractievoorzitter van de HOP heeft dit in de sociale media op facebook gedeeld. We zijn verontwaardigd dat het college dit serieuze voorstel bestempelt als ironisch. Ironisch is een synoniem voor 'spottend' Het wordt vaak gebruikt wanneer je iets zegt, maar eigenlijk het tegendeel bedoeld van wat je zegt. Meestal is dat dan bedoeld als grapje, maar met een wrange nasmaak. Het stelt bepaalde feiten in een lachwekkend daglicht en is bedoeld om te spotten.

Daarnaast stelt het college, “een echte democraat probeert niemand de mond te snoeren, vrijheid van individuele meningsuiting, wen er maar aan”. U begrijpt dat wij zeer verbaasd zijn over deze ferme uitspraken van het college en kunnen deze ook niet goed plaatsen.

Wij zijn van mening dat deze wethouder niet begrijpt en wil begrijpen waarom bepaalde uitlatingen waaronder op sociale media, vanuit zijn rol als wethouder niet kunnen. Wanneer hij echter dergelijk gedrag wil blijven vertonen, en gezien zijn reactie op facebook “wen er maar aan” vermoeden wij dat het werk als gemeenteraadslid beter bij hem past. Uitlatingen die, zoals deze nu weer opnieuw door wethouder Bashara zijn gedaan, passen niet en zijn onbehoorlijk.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Wat bedoelt het college met de reactie: ‘Ironisch’, een echte democraat en de opmerking “de mond snoeren” in relatie tot de vrijheid van meningsuiting?

2. Deelt u de mening dat het niet gepast is een raadsfractie, welke dan ook, door het College of leden van het college te bespotten?

3. Neemt u als College dan ook afstand van de opmerkingen die de heer Bashara op facebook heeft gemaakt ?

In het geval de antwoorden van het College op onze vragen ontwijkend zijn zullen wij ons een debat hierover in de gemeenteraad voorbereiden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer

Chris de Meij, VVD

Aart Ruppert, VOC Hoorn

Gepubliceerd: 9 maart 2015

Aan het college van B&W Hoorn

Betreft: niet beantwoorden schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde

Hoorn, 9 maart 2015.

 

Geacht College,

Begin december 2014, en vervolgens op12 januari en 6 februari 2015 hebben de fracties van VOCHoorn, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer vragen gesteld over het slecht functioneren van de nieuw aangeschafte parkeermeterautomaten. Volgens een brief van wethouder Bashara wordt de “file voor de parkeerautomaten veroorzaakt omdat parkeerders moeten wennen aan de nieuwe situatie”. Zijn bewering is onjuist gebleken. Gebrek aan gewenning is niet de veroorzaker van de lange wachttijden voor de parkeerautomaten. De gemeente Hoorn blijkt de Fyra onder de parkeerautomaten gekocht te hebben en heeft zelfs nog een tweede bestelling geplaatst.

In het tussenbericht van het college van B&W staat dat u eind februari 2015 de vragen van 12 januari jl. zult beantwoorden. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. Wij krijgen de indruk dat u een loopje neemt met ons en lak heeft aan het Reglement van Orde.

Onze fracties geven het college van B&W tot donderdag 12 maart 10.00 uur de tijd de vragen alsnog te beantwoorden. Mocht dit niet lukken, dan komen wij in de loop van donderdagochtend de antwoorden ophalen. De fracties van VOCHoorn en Fractie Tonnaer zullen u dan belonen met taart.

Over de gebrekkige werking van de parkeerautomaten heeft wethouder Bashara 4 maart jl. een brief geschreven aan de gemeenteraad. Het verbaast ons dat de brief niet is ondertekend door het college van B&W maar door één wethouder. Wethouder Bashara toont opnieuw aan de verhoudingen in het bestuur niet goed te begrijpen en de politieke gevoeligheid van het onderwerp van de falende parkeerautomaten te onderschatten.

Zoals iedereen weet heeft elke gemeente drie bestuurlijke gremia: de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester. De wethouders afzonderlijk hebben geen enkele bestuurlijke status en kunnen nergens over beslissen.

 

Vriendelijke groet, namens de fracties

VOCHoorn, Fractie Tonnaer,

Hans Weeda Roger Tonnaer

 

P.S. Wij hopen u donderdagochtend te treffen in het Stadhuis!

Gepubliceerd: 2 maart 2015

Jong & Oud voor Hoorn

Postbus 427 - 1620 AK – Hoorn

Aan het college van burgemeester en wethouders

Postbus 603

1620 AR Hoorn

Hoorn, 2 maart 2015

Betreft: Vragen ex art. 36

Onderwerp: Meerkosten voor Bureau Het Grote Oost voor de Kaap Hoorn-viering

Contactpersoon: Robert Vinkenborg Tel: 06 – 538 11 928

 

Geacht college,

Op 19 februari 2015 informeerde u de gemeenteraad schriftelijk over het project- en het communicatieplan voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. U geeft onder meer een toelichting op de aanvullende kosten voor fondswerking voor extra evenementen en activiteiten. De subsidieaanvraag hiervoor blijkt uw college tot onze verbazing te hebben uitbesteed aan Bureau Het Grote Oost. De kosten hiervoor bedragen, afhankelijk van de ‘binnengehaalde bedragen, maximaal € 14.000.

Deze extra uitgaven zijn volledig in strijd met alles wat hierover tussen de gemeenteraad en het college is gewisseld. Op tal van vragen vanuit de raad stelde u telkens dat de kosten voor de viering niet meer zouden bedragen dan € 150.000, letterlijk: “de rest moet de stad zelf dragen.” Wij vrezen dat deze meerkosten een precedent zijn voor nog meer kosten voor de viering en daarom moet er een duidelijke grens worden getrokken, waar die naar onze mening al ver overschreden is. De raad moet blind kunnen vertrouwen op toezeggingen vanuit het college. In dit verband wijzen wij ook op de volgende volstrekt heldere passage uit het raadsvoorstel dat op 16 september 2014 is aangenomen:

“Productieburo Zorro krijgt als kader mee dat naast de gemeentelijke bijdrage ook financiële bijdragen uit de markt gehaald moeten worden.”

Wij menen dat u met deze extra uitgaven geen recht doet aan de discussie en de beantwoording op talloze vragen over dit onderwerp en dit raakt aan het vertrouwen tussen college en raad. Daarom stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat de extra uitgaven van maximaal € 14.000 in strijd is met eerdere toezeggingen van uw kant én de bedoeling van het raadsvoorstel om de kosten voor de viering te beperken tot maximaal € 150.000?

2. Kunt aangeven waarvoor de te maken kosten precies zijn?

3. Hoe kan het dat Hoorn kosten moet maken terwijl u in uw brief stelt dat Bureau Het Grote Oost werkt op basis van 'no cure, no pay’?

4. Deelt u onze mening dat de gemeenteraad heeft besloten dat Productiebureau Zorro ook de taak heeft te zorgen dat er financiële bijdragen uit de mark gehaald moeten worden? - Zo ja, waarom heeft Zorro dan deze kennelijk te complexe subsidieaanvraag niet uitbesteed aan Het Grote Oost die dat als onderaannemer van Zorro had kunnen uitvoeren en is de gemeente nu opdrachtgever?

5. Op welke datum precies is de overeenkomst met Bureau Grote Oost tot stand gekomen? - van wanneer dateren de eerste contacten met Het Grote Oost? - was dit plan al bekend voor dat wij op 16 december 2014 voor de laatste keer met u over De Kaap Hoornviering in de gemeenteraadsvergadering van gedachten wisselden?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hoornse Onafhankelijke Partij - Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer - Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal - Joke van der Meij

VVD - Chris de Meij

Jong & Oud voor Hoorn - Joke Van Diepen

Gepubliceerd: 26 februari 2015

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO, ophalen oud papier en St. Daklozen

Hoorn, 26 februari 2015

 

Geacht College,

Tot 2019 heeft het Centraal Afvalverwerkingbedrijf Westfriesland o.a. het gescheiden inzamelen van papier overgedragen aan de NV HVC.

In de wijk Hoorn-Noord werd het inzamelen, met toestemming van CAW/HVC, uitgevoerd door het Rode Kruis. In andere wijken door diverse andere verenigingen. Het inzamelen van oud papier en karton is voor veel verenigingen een belangrijke bron van inkomsten. Deze inkomsten zijn steeds belangrijker aan het worden doordat de subsidies aan verenigingen en stichtingen steeds minder worden.

Door gebrek aan voldoende vrijwilligers is het Rode Kruis medio 2014 gestopt met het ophalen van oud papier en karton in Hoorn-Noord. Daarom heeft Showband Hoorn in juni 2014 aangebodenv voortaan in de wijk Hoorn-Noord papier op te halen. Showband Hoorn baseerde zich daarbij op afspraken die hierover in het verleden zijn gemaakt tussen Showband Hoorn en het CAW.

Showband Hoorn heeft al ruim 50 jaar ervaring met het ophalen van oud papier in Hoorn. Desondanks wordt het ophalen van papier en karton in Hoorn-Noord aan Showband Hoorn niet gegund. Het ophalen van oud papier wordt door HVC in HoornNoord nu zelf met betaalde krachten uitgevoerd. Wij vinden dit zeer kwalijk en een breuk met de traditie dat verenigingen dit doen. De opbrengsten van het opgehaalde oud papier komen in de kas van de verenigingen. De opbrengsten van het ophalen door HVC, voor zover daar sprake is van opbrengsten, komen in de kas van HVC. Het ophalen door verenigingen met vrijwilligers is veel goedkoper dan met betaalde krachten. Onze fractie wil daarom dat het ophalen van oud papier door HVC in HoornNoord op korte termijn gestopt wordt en aan Showband Hoorn of aan een andere vereniging wordt gegund.

Door een krantenartikel in het NHD van 19 februari jl. werden wij attent gemaakt op een strijd over oud papier. Onder leiding van Peter de Boer wordt door de Stichting Daklozen voor daklozen illegaal papier en karton in alle wijken van Hoorn opgehaald. De opbrengst van het oud papier wil de Stichting Daklozen voor daklozen gebruiken voor de opvang van daklozen in Hoorn terwijl in Hoorn op uitstekende wijze de opvang van daklozen geregeld is. Wij vinden daarom dat de Stichting Daklozen voor daklozen overbodig is. Het ophalen van oud papier door en voor de Stichting Daklozen voor daklozen is illegaal.

 

Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 

1. Is het juist dat vanaf 1 juli 2014 met instemming van het CAW door HVC met behulp van betaalde krachten oud papier in de wijk Hoorn-Noord ingezameld wordt?

2. Klopt het dat Showband Hoorn het aanbod/verzoek heeft gedaan vanaf 1 juli 2014 oud papier in te zamelen met vrijwilligers van de Showband in HoornNoord (Het CAW heeft vooralsnog het aanbod afgewezen)?

3. Bent u ervan overtuigd dat het inzamelen van oud papier een belangrijke bron van inkomsten is voor Showband Hoorn en andere verenigingen? Wilt u de inkomstenvermindering compenseren met subsidie aan verenigingen?

4. Bent u bereid zich in te spannen om het bestaande systeem van inzamelen door verenigingen te handhaven zodat voor verenigingen deze belangrijke bron van inkomen blijft bestaan?

5. Wilt u het CAW ertoe aanzetten alsnog het inzamelen van oud papier in HoornNoord te laten uitvoeren door de Showband Hoorn of door een andere vereniging?

6. Bent u bekend met het illegaal inzamelen van papier door Stichting Daklozen voor daklozen. Wat heeft u, of wat gaat u tegen deze illegale praktijken van deze Stichting ondernemen?

7. Bestaat de Stichting Daklozen voor daklozen überhaupt wel en welke personen vormen de het bestuur van deze Stichting. Wilt u tegen de Stichting en de bestuursleden ervan aangifte doen van diefstal?

8. Van wie ontvangt deze stichting geld voor het uitvoeren van haar activiteiten?

9. Opvang voor daklozen wordt in Hoorn uitgevoerd door Startpunt van het Leger des Heils. Is daarnaast opvang nodig door de Stichting Daklozen voor daklozen?

 

Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 27 januari 2015

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn.

Hoorn, 27 januari 2015

Betreft: meer horeca op Winkelboulevard Hof van Hoorn.

 

Geacht college,

Het college van B&W heeft een verzoek ontvangen mee te werken aan de vestiging van een Wereldrestaurant op Winkelboulevard Hof van Hoorn. Ondergetekenden ondersteunen graag nieuwe initiatieven van ondernemers maar niet altijd.

Wij vinden dat de vestiging van een (horeca) bedrijf op de juiste plek moet plaatsvinden. Het bestemmingsplan Van Aalstweggebied staat uitbreiding van horeca op Hof van Hoorn niet toe. Desondanks bent u bereid te bekijken of vestiging van een groot restaurant mogelijk is. Dit verbaast ons. Immers, het geldend bestemmingsplan is duidelijk: niet meer horeca!

Onze fracties hebben grote moeite met de dreigende uitbreiding van de horeca op Hof van Hoorn omdat:

 

 • o.a. in de binnenstad veel horecabedrijven te koop of te huur staan waarin nieuwe horecabedrijven kunnen starten. Er is geen noodzaak zich in Hof van Hoorn te vestigen;

 

 • horeca-uitbreiding op een bedrijventerrein of winkelboulevard ten koste gaat van de bedrijvigheid en economische kracht van de binnenstad;

 

 • de horeca in de binnenstad het al moeilijk genoeg heeft door minder consumentenbesteding en bezoekers;

 

 • centrum-ondernemers over het algemeen een grotere lastendruk hebben t.o.v. hun collega’s op bedrijventerrein of winkelboulevard: zo is bijvoorbeeld het huren of kopen van een pand in de binnenstad duurder;

 

 • op bedrijventerreinen kan meer en bovendien gratis worden geparkeerd. Ook dat brengt de horeca in het centrum in een nadelige positie;

 

 • een bestemmingsplanwijziging niet moet plaatsvinden op grond van slechts één aanvraag. Wij vinden dit teveel ad-hoc beleid;

 

 • de nota Regionale Detailhandel en de Leegstandsnotitie over de leegstand in de binnenstad, Nieuwe Steen en Hof van Hoorn in voorbereiding en binnenkort gepresenteerd wordt. Wij vinden het buitengewoon belangrijk eerst de nota’s te bespreken alvorens een oordeel te geven over één aanvraag tot vestiging in Hof van Hoorn.

Vanwege de afnemende omzet verkeert de horeca in het algemeen in een moeilijke positie. Wij streven naar behoud en verbetering van de horeca op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn en altijd al een horecabestemming gehad hebben. Uitbreiding op ‘bestemmingsvreemde’ locaties moet worden voorkomen.

Voor zover ons bekend heeft u nog geen beslissing voor meer horeca op Hof van Hoorn genomen. Wij willen u tijdig laten weten dat onze fracties om bovengenoemde redenen tegenstander zijn van uitbreiding van horeca op plaatsen die daarvoor niet zijn bedoeld.

 

Vriendelijke groet, namens de fracties,

 

VOCHoorn, Karin Hakhoff (gemeenteraadslid)

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 19 januari 2015
Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn
Betreft: vragen art. 36 van het R.v.O. over onderzoek, voetgangersoversteek en flitspalen bij kruispunt Provincialeweg/Liornestraat
Hoorn, 19 januari 2015.
 
Geacht College,
Op 15 oktober 2013 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld en gepleit voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats in de Liornestraat ter hoogte van de Provinciale weg.
 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2013 is er een motie ingediend door de Fractie Tonnaer, Groen Links en de VVD over deze voetgangersoversteekplaats en als aanvullende wens het plaatsen van flitspalen op dit kruispunt i.v.m. de veiligheid. Bij stemming over deze motie staakten de stemmen. Voorstemmers waren naast de indieners van de motie ook de partijen SP, CDA en HSP.
 
Het College heeft 19 november 2013 besloten (akkoordlijst B&W) de doorstroming en veiligheid op het kruispunt Liornestraat/Provincialeweg te onderzoeken en daarbij de aanleg van een voetgangersoversteekplaats en de plaatsing van flitspalen te betrekken.
 
Citaat: Het college besluit:
De fractie van de VVD te antwoorden dat het één en ander wordt onderzocht voordat besloten wordt om een voetgangersoversteek aan te leggen op de Liornestraat, parallel aan de Provincialeweg. En dat de raad begin 2014 geïnformeerd wordt over de uitkomsten van het onderzoek en welke maatregelen genomen kunnen worden.
 
In de Gemeenteraadsvergadering van 26 november 2013 is vervolgens het volgende gesteld: De heer Van Dijkhuizen brengt naar voren dat zijn fractie in de akkoordlijst van 19 november 2013 heeft kunnen lezen dat het college bevestigt dat er een onderzoek komt naar de doorstroming en veiligheid op het kruispunt Liornestraat/Provincialeweg en dat men daarin de voetgangersoversteekplaats en de flitspalen meeneemt. Hiermee is voor de fracties Tonnaer en de VVD de noodzaak vervallen om deze motie onder punt C opnieuw in stemming te brengen. Men trekt de motie in en men wacht met spanning de uitkomst van het onderzoek begin januari 2014 af.
 
Daarnaast is door het Overleg Leefbaarheid Hoorn Noord verschillende keren de wens uit gesproken dat de voetgangersoversteekplaats er komt. Op 26 juni is er in de vergadering van OLHN gesproken over dit onderwerp.
 
Recent is bekend geworden dat het voormalige Liornehuis omgebouwd wordt tot 83 woonappartementen. Dit betekent dat er nog meer mensen bij dit kruispunt komen te wonen die ook de Liornestraat zullen gaan oversteken in de richting van de St.Jozefstraat.
 
Inmiddels zijn we een jaar verder en de gemeenteraad is nog steeds niet geïnformeerd over het toegezegde onderzoek. Wel blijft het kruispunt Liornestraat/Provincialeweg gevaarlijk en zullen voetgangers op de fietsersoversteekplaats de Liornestraat aldaar oversteken naar de St. Jozefstraat.
 
Daarom stellen wij u volgens artikel 36 van het R.v.O. de volgende vragen:
 
1. Heeft het College het toegezegde onderzoek over de doorstroming en veiligheid van het kruispunt Provincialeweg/Liornestraat, inclusief de aanleg van een voetgangersoversteekplaats en de plaatsing van flitspalen uitgevoerd? Wanneer wordt de gemeenteraad over de resultaten van het onderzoek geinformeerd?
2. Treft u voorbereidingen voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats bij Provincialeweg/Liornestraat?
3. Is er inmiddels bijvoorbeeld contact geweest met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheid en noodzaak van het plaatsen van flitspalen op dit kruispunt?
 
Graag uw reactie.
 
Vriendelijke groet,
 
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Bert van Dijkhuizen, namens fractie VVD

Gepubliceerd: 13 januari

Aan het college van B&W van de gemeente Hoorn

Hoorn, 13 januari 2015

Betreft vragen art. 36 RvO: proces ombuigingen op de interne organisatie

 

Geachte college,

In het coalitieakkoord is al aan het begin van deze bestuursperiode aangekondigd dat € 4.000.000 aan ombuigingen moet worden gevonden in de eigen bedrijfsvoering van de gemeente. Deze enorme opgave komt bovenop de bezuinigingen die in de afgelopen vijf jaar al zijn doorgevoerd.

Wij vragen ons af de rek er niet uit is en of meer bezuinigingen niet tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening achtergaat. En wat betekent dat voor onze inwoners? Hoeveel kan het ambtelijk apparaat nog aan als er met minder mensen meer werk moeten worden gedaan? Wij verwijzen naar de zorgen die door de ondernemingsraad op 20 oktober 2014 schriftelijk aan de raad kenbaar zijn gemaakt: kunnen de bezuinigingen worden gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen zoals de coalitie beoogt?

In dit lopende begrotingsjaar moet er al € 2.000.000 binnen de eigen organisatie worden gevonden. Ook is er nog ca. € 1.500.000 aan tekort niet ingevuld (in 2016, oplopend tot 2 mlj. in 2018). Op 28 oktober heeft wethouder De Jong bij de begrotingsbehandeling aangegeven over deze bezuinigingstaakstelling met de raad in gesprek te willen gaan. Tot nu toe heeft deze toezegging nog geen vervolg gehad. Wij vertrouwen erop dat dit nog zal gebeuren, maar willen ondertussen –ook omdat de organisatie en inwoners van de stad recht hebben op duidelijkheid– het verdere proces vastleggen en stellen u daarom in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het wenselijk is om zo snel mogelijk het gesprek over ombuigingen op de interne organisatie met de raad aan te gaan omdat bezuinigingen dit jaar moeten worden gerealiseerd en het voor de organisatie zelf belangrijk is te weten waar het aan toe is?

2. Wanneer en op welke wijze wil het college het gesprek met de raad over de nog benodigde ombuigingen aangaan? -graag uitleg over het proces-

3. Heeft B&W kennis genomen van de zorgen die de ondernemingsraad per brief op 20 oktober 2014 aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt en wat is daarop uw reactie?

4. Vertrouwt het college nog op de eigen doelstelling dat de ombuigingen geen gedwongen ontslagen tot gevolg zullen hebben?

 

Met vriendelijk groet, Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP

 

Mede namens

 

D66 - Arthur Helling

Hoorns Belang - Symen van der Meer

Hoorn Lokaal - Joke van der Meij

Hoornse Senioren Partij - Joke van Diepen

Fractie Tonnaer - Roger Tonnaer

VOCHoorn - Aart Ruppert

Gepubliceerd: 12 januari 2015

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1 Hoorn

Hoorn, 12 januari 2015

 

Geacht college,

Al in december 2014 hebben de fracties van VOCHoorn, Hoorn Lokaal en de Fractie Tonnaer hun zorgen met betrekking tot de slecht functionerende parkeerautomaten aan wethouder Bashara kenbaar gemaakt.

Dit naar aanleiding van de vele klachten over de gebruikers onvriendelijkheid van de automaten die leiden tot zeer lange wachttijden.

Als antwoord zond wethouder Bashara op 9 december een brief aan de raad waarin stond dat het om gewenning zou gaan. Letterlijk stond er “de filevorming wordt veroorzaakt omdat parkeerders moeten wennen aan de nieuwe situatie”.

De wethouder eindigt de brief met “Alles overziend zijn wij niet ontevreden over de resultaten. de eerste kinderziekten worden zo snel mogelijk verholpen en wij verwachten geleidelijke acceptatie van het nieuwe parkeren onder het publiek”.

Maar tot onze verbazing lezen wij vandaag in het NHD dat het helemaal niet gaat om aanloopproblemen of gewenning, er schijnen problemen met de software te zijn. Precies wat onze fracties al dachten, niet gebrek aan gewenning is de veroorzaker van de lange rij met wachtende betalende parkeerders maar de aankoop van de Fyra onder de parkeerautomaten.

De fracties van Hoorn Lokaal, VOCHoorn en Fractie Tonnaer zijn niet te spreken over het feit dat wij dit belangrijke feit uit de media hebben moeten vernemen. De wethouder lijkt alleen te communiceren via Facebook en andere media maar vergeet de gemeenteraad te informeren.

Enige maanden geleden, in de Raad van september 2014, heeft een aantal fracties in de Raad deze wethouder er al op aangesproken. Communicatie met de Raad vindt niet plaats via de sociale media. Toen heeft de wethouder beterschap beloofd en zijn excuses aangeboden. Helaas moeten wij nu constateren dat de boodschap niet is overgekomen. Wederom wordt via de media gecommuniceerd, zonder de Raad in te lichten.

Vanwege bovenstaande stellen wij u in volgens artikel 36 van het R.v.O de volgende vragen:

 

1. Sinds wanneer weet het college dat de lange rij met wachtende betalende parkeerders wordt veroorzaakt door een fout in de software van de parkeerautomaat en niet veroorzaakt wordt door gebrek aan gewenning van de betalende parkeerder?

2. Wie neemt de betalende en wachtende parkeerder in de maling: de leverancier van de parkeerautomaten, het college of beiden?

3. Hoe snel wilt en kunt u de gebrekkige software van de parkeerautomaten vervangen of herstellen?

4. Heeft het college tijdens de aanschaf van de parkeerautomaten geweten of bewust gekozen voor nieuwe of vernieuwde software waar geen ervaring mee opgedaan was?

5. Het college heeft plannen nog meer parkeerautomaten aan te schaffen bij het parkeerterrein van IJsbaan de West-Fries en bij de Noorderveemarkt. Bent u het met ons eens dat het beter is voorlopig te wachten met de aanschaf van nog meer parkeerautomaten en eerst ervaring met de huidige automaten en de leverancier op te doen?

6. Wat moet de Raad nog doen om deze wethouder zover te krijgen dat hij de Raad tijdig informeert en wel op de juiste wijze, anders dan via de (sociale) media?

 

Wij zien de antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet namens de fracties van:

 

VOCHoorn - Hans Weeda

Hoorn Lokaal – Joke van der Meij

Fractie Tonnaer - Roger Tonnaer

Gepubliceerd: 8 januari 2015

Hoorn, 8 januari 2015

Aan: college van B&W gemeente Hoorn.

Betreft: vragen volgens art. 36 RvO over gestolen kunst uit Westfries Museum

 

Geacht College,

Morgen is het tien jaar geleden dat in de nacht van 9 op 10 januari 2005 het Westfries Museum werd beroofd van 24 zeventiende eeuwse schilderijen en ongeveer 60 zilverwerken. Ons museum bestond toen 125 jaar en vierde een wrang verjaardagsfeest. De totale waarde van de geroofde kunst werd geschat op ruim € 10 miljoen. Het onvervangbare hart verdween uit de collectie van ons Westfries Museum en dit had voor de medewerkers ook emotionele gevolgen.

Ondanks het intensieve politieonderzoek zijn de dieven en de schilderijen en zilveren voorwerpen nooit terug gevonden.

Met veel overtuiging werd vijf jaar geleden de kunstroof door het museum herdacht met “De nacht van de gestolen kunst”. Er werden lezingen gehouden, poëzie voorgedragen en muziek gespeeld. Onder andere Julian Radcliff van The Art Loss Register uit Londen hield een inleiding.

Even was er in het politieonderzoek nog een kleine opleving: rechercheur Menno Fritsma deed voor de bovenregionale recherche Noordwest Nederland onderzoek naar het formele proces van het rechercheonderzoek naar de kunstroof. Het onderzoeksresultaat kennen wij niet.

Na “De nacht van de gestolen kunst” en het onderzoek van Fritsma werd het doodstil. Tien jaar na de kunstroof is geen sprake meer van een herdenking en is het stil. De kunstroof en de gestolen schilderijen en zilverwerk dreigen vergeten te worden. Dit verontrust ons.

Onze fracties vinden het nodig dat er telkens aandacht voor de gestolen werken wordt gevraagd. Hierdoor wordt de kans op het vinden van de gestolen werken vergroot. Wij nodigen daarom de gemeente en/of het gemeentelijk Westfries Museum uit nieuwe activiteiten te organiseren om daarmee de bekendheid van de gestolen werken te vergroten.

Eerder waren de gestolen kunstwerken te zien op de website van het museum. Wij willen graag dat de afbeeldingen van de gestolen schilderijen en zilverwerk opnieuw op de website van het Westfries Museum geplaatst wordt.

In overeenstemming met artikel 36 van het RvO stellen wij u hiervoor de volgende vragen:

 

1. Doet de recherche nog steeds onderzoek naar de gestolen schilderijen en het zilver of heeft de politie het dossier hierover gesloten. Kunt u de politie ertoe bewegen het onderzoek te herstarten?

2. Wilt u samen met het Westfries Museum activiteiten organiseren rondom de 10e verjaardag van de gestolen kunst om opnieuw de noodzakelijke aandacht hierop te vestigen?

3. Is het juist dat de gestolen kunst geregistreerd staat in The Art Loss Register te Londen. Heeft de registratie enig resultaat opgeleverd. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de registratie in dit register?

 

Met vriendelijk groeten, namens de fracties

HOP, Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer.

Gepubliceerd: 2 januari 2015

Fractie Tonnaer

Hoornse Onafhankelijke Partij

Aan College van B&W Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO, transparantie financiële bijdragen bruikleen De Halve Maen

Hoorn,2 januari 2015.

 

Geacht college,

De Hoornse gemeenteraad besloot 16 december jl. de VOC replica De Halve Maen voor vijf jaar in bruikleen te accepteren. Voor bruikleen van de Halve Maen stemden 20 raadsleden en tegen waren 14 leden van de gemeenteraad.

Na dit besluit kan de bruikleenovereenkomst –waarvan wij de details nog niet kennen— getekend en de werving van fondsen, subsidies en sponsoren worden gestart. Goede wervingsresultaten zijn hard nodig omdat de eenmalige lasten ( € 247.250,--) en de jaarlijkse exploitatielasten ( 236.000,--) van De Halve Maen groot zijn. Met de fondswerving kunnen de tekorten –waarvoor de gemeente opdraait— op de eenmalige lasten én de exploitatie hopelijk worden beperkt.

Onze fracties vinden dat de fondswerving gepaard moet gaan met volledige transparantie. De herkomst van het geld van personen, stichtingen of bedrijven moet volledig controleerbaar zijn. Wij verwachten dat de geldgevers in principe niets als tegenprestatie wordt toegezegd, behalve toezeggingen die in het algemeen gelden bij donaties. Geanonimiseerde namen van geldgevers als bijvoorbeeld “bewindhebber”, “Kamers Hoorn/Nieuw-Amsterdam” of “Heren XVII” vinden wij niet controleerbaar.

Van het college verwachten wij regelmatig een lijst met namen van natuurlijke- en rechtspersonen –die een financiële bijdrage leveren aan de eenmalige kosten en/of exploitatielasten van De Halve Maen— met de hoogte van de financiële bijdrage(n) en schenkingsvoorwaarde(n). Deze lijst verschaft optimale transparantie en is controleerbaar.

In overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

Wilt u de gemeenteraad met regelmaat een lijst verstrekken met optimale informatie (hoogte bedrag en voorwaarden) met de namen van de natuurlijke- en rechtspersonen die financiële bijdragen leveren voor de bruikleen van VOC-replica De Halve Maen?

Is de bruikleenovereenkomst inmiddels door beide partijen ondertekend en kunnen we de overeenkomst tegemoet zien ?

 

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Robert Vinkenborg, namens Hoornse Onafhankelijke Partij

2014

Gepubliceerd: 28 december 2014

Fractie Tonnaer

Aan College van B&W Hoorn

Betreft: vragen volgens art. 36 RvO over huisvesting arbeidsmigranten Zevenhuis

Hoorn, 28 december 2014.

 

Geacht college,

Een tijd geleden lanceerde Rotteveel M4 uit Alkmaar het plan voor de huisvesting van 240 arbeidsmigranten in het kantoorpand Nieuwe Steen 2b. Dit gedeelte van het gebouw is eigendom van Punt Beheer B.V. uit Heerhugowaard. Uw college heeft de gemeenteraad laten weten in principe te willen meewerken aan de huisvesting van 240 arbeidsmigranten in Nieuwe Steen 2b.

Meteen na het bekend worden van de plannen tot huisvesting van 240 arbeidsmigranten hebben bewoners , ondernemers en Initiatief Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen de gemeenteraad en het college laten weten tegen de vestiging te zijn van arbeidsmigranten in kantoorgebouw Nieuwe Steen 2b. Er worden veel overtuigende argumenten gebruikt. Onze fractie sluit zich aan bij de bezwaarmakers.

Fractie Tonnaer vindt het kantoorgebouw wel geschikt voor de bouw van appartementen voor senioren en starters op de woonmarkt. Wij werden daarbij geïnspireerd door de Scholtens Groep die binnenkort start met de bouw van 83 appartementen in het voormalige Liornehuis. De 83 appartementen werden in een rap tempo verkocht. De vraag bleek veel groter dan het aanbod. Door ons enthousiasme voor de realisering van Kaap Hoorn- appartementen hebben wij Punt Beheer attent gemaakt op de ontwikkelingen in het Liornehuis. Punt Beheer hebben wij aangeraden te stoppen met de plannen voor de huisvestiging van arbeidsmigranten en te kiezen voor appartementenbouw voor senioren of starters in kantoorpand Nieuwe Steen 2b.

Dinsdag 2 december jl. werden de plannen van Rotteveel M4 door de raadscommissie besproken. Namens Fractie Tonnaer uitte commissielid Linda Krijnzen-Koekkoek kritiek dat er geen plan is om de leegstand te bestrijden van kantoorgebouwen, winkelpanden en kerken. Een dergelijk Marshallplan lijkt ons hard nodig. Door het ontbreken van een dergelijk hulpplan loopt het college van B&W onbesuisd achter ieder plan of idee aan dat wordt voorgesteld. In de haast vergeet u blijkbaar de buurtbewoners en ondernemers – in dit geval die van de Nieuwe Steen e.o. - tijdig te informeren of bij de plannen te betrekken.

Met veel overtuiging wees de raadscommissie de plannen voor de huisvesting van 240 arbeidsmigranten in de Nieuwe Steen 2b af. Wethouder Pijl kreeg het advies met de buurt in gesprek te gaan. De boodschap die de raadscommissie hiermee heeft af willen geven, is ons echter – ook na het her beluisteren en bekijken van de opnames – niet duidelijk. Wat wordt de inzet van de gesprekken met de buurt?

Wordt dit de huisvesting van 120 arbeidsmigranten of iets vergelijkbaars? Of gaat het college de mening peilen onder de bewoners voor de bouw van appartementen in het gebouw Nieuwe Steen 2 b. Gaat het college ook andere locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Hoorn bekijken?

Onze fractie heeft gezocht naar een geschikte locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Hoorn. Wij vinden het nieuwe bedrijventerrein Zevenhuis van de gemeente Hoorn en de Scholtens Groep een geschikt terrein voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het Zevenhuis heeft genoeg grote en kleine kavels te koop, is gelegen naast de Westfriesiaweg en bij het werkgebied van de arbeidsmigranten. Semipermanente bouw voor arbeidsmigranten kan snel gerealiseerd worden. Op termijn gaat voor het Zevenhuis een zogenaamde flitsvergunningprocedure van toepassing worden.

Het is ons niet bekend of Rotteveel M4 een rol moet krijgen bij de bouw van semipermanente woningen op het bedrijventerrein. In ieder geval is dinsdag 25 november jl. door de West-Friese gemeenten en Rotteveel M4 een convenant getekend voor de huisvesting van arbeidsmigranten in West-Friesland. Wij willen precies weten wat in het convenant is afgesproken. Onze fractie wil daarom het convenant ontvangen zodat we kunnen lezen welke bevoorrechte of exclusieve positie de firma Rotteveel M4 inneemt. Mogelijk begrijpen wij dan ook beter waarom voor de ideeën en plannen van Rotteveel M4 de loper in het stadhuis van Hoorn wordt uitgerold.

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

 

1. Wat vindt u van ons idee om bedrijventerrein Zevenhuis geschikt te maken voor de bouw van een aantal semipermanente woningen voor arbeidsmigranten? Wilt u serieus dit voorstel bekijken en bespreken met de Scholtens Groep?

2. Met welke intentie of inzet gaat het college in gesprek met bewoners en ondernemers in de Nieuwe Steen e.o. Is dit nog steeds huisvesting van arbeidsmigranten maar met veel minder dan de aanvankelijk voorgestelde 240 migranten? Heeft de raadscommissie het college een helder standpunt of uitgangspunt meegegeven? Zo ja, welke is deze of heeft het college zichzelf een opdracht gegeven?

3. Dinsdag 25 november jl. werd een convenant getekend tussen West-Friese gemeenten en Rotteveel M4 over huisvesting arbeidsmigranten. Wat staat precies in de convenant en hoe stevig zijn partijen aan elkaar gebonden? Welke exclusieve positie heeft Rotteveel M4 met dit convenant gekregen? Kunnen wij het convenant van het college ontvangen?

4. Wil het college een Marshallplan maken ter bestrijding van de structurele leegstand van kantoorgebouwen, winkels en kerken?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 9 december 2014

Onderwerp: IJsbaan de Westfries

Datum: 9-12-2014

CC: Gemeenteraad

 

Geacht College,

Zoals u weet is er bij de ijsbaan “de Westfries” een betaald parkeren-lokatie. Voor de vaste bezoekers van de ijsbaan, dwz de leden van de ijsclubs (schaatsen, kunstrijden, ijshockey) en de vaste abonnementhouders is dit een zeer publieksonvriendelijke maatregel. Te meer daar er bij nagenoeg alle andere sportaccomodaties in Hoorn geen betaald parkeren-regime bestaat en schaatsers wel extra kosten voor hun sport moeten maken. Juist voor deze groep die 2 á 3x per week de ijsbaan bezoekt, een ongewenste situatie.

Ook het parkeerterrein bij het van der Valk-complex is vrij parkeren op dit moment. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen, waarbij een betaald-parkeren regime zou worden geïntroduceerd bij dit uitgaanscomplex.

Een ander in het oog springende zaak betreft de omgeving. Nu het gebied na de opening van het “van der Valk-complex” allure heeft gekregen, is het laatste deel van de geluidswering aan de A7 hierin een dissonant. Deze bestaat nog een rij containers, waar verder de geluidswering professioneel is aangelegd.

Wij willen u het volgende hierover vragen:

- bent u het met ons eens dat het parkeerregime, zoals oorspronkelijk bij de ontwikkeling van de plannen op de Blauwe Berg, voor wat betreft het uitgaanscomplex niet wordt uitgevoerd zoals indertijd bedacht?

- bent u het met ons eens dat er voor de vaste bezoekers van de ijsbaan, zoals hierboven omschreven, een publieksonvriendelijke maatregel van kracht is?

- zo ja, bent u bereid om voor deze groep bezoekers een ontheffing mogelijk te maken en hiervoor een passende technische oplossing in te voeren?

- zo nee, wat zijn uw overwegingen om dit niet te doen? Gemeente Hoorn t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR HOORN

- zo nee, bent u van plan om bij de komende aanbesteding in 2016 een punt op te nemen mbt het vrij parkeren? - bent u bereid om het laatste deel van de geluidswerende wal, die bestaat uit containers, ook onderdeel te laten uitmaken van de vaste geluidswering?

 

Wij zien de beantwoording van de bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet Dick Bennis - CDA

Roger Tonnaer - Fractie Tonnaer 

Gepubliceerd: 27 november 2014

Fractie Tonnaer

HOP

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn.

Betreft: huisvesting arbeidsmigranten en appartementenbouw

Vragen in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde.

Hoorn, 27 november 2015.

 

Geacht College, In uw brief aan de gemeenteraad, zonder datum en met kenmerk 1000055, informeert u ons over het verzoek van Rotteveel M4 uit Alkmaar, over de voorgenomen instemming tot huisvesting van 240 arbeidsmigranten in de bouwdelen E en F van het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2 b.

Voor de bewoners en ondernemers heeft u 26 november jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd en 2 december a.s. wordt al een vergadering van de raadscommissie hierover gehouden. Met uw kordate aanpak wekt u de indruk de plannen van Rotteveel even snel er door heen te jassen. Wij geven u de raad dit zo niet te doen.

Onze fracties waren tijdens de informatieavond 26 november jl. in het stadhuis aanwezig. Veel bewoners en ondernemers van de Nieuwe Steen, Glazenwagen en Kerkewagen waren massaal aanwezig. Veel meer bewoners en ondernemers waren aanwezig dan u had uitgenodigd.

De weerstand tegen de vestiging van 240 arbeidsmigranten werd met talloze sterke argumenten onderbouwd. Verder vonden wij het opmerkelijk dat de heer van de Graaff van de firma Citadel Enterprises vertelde dat eventuele appartementenbouw in het kantoorbouw Nieuwe Steen 2 door de gemeente Hoorn eerder was afgewezen.

Onze fracties maken zich grote zorgen over de leegstand van kantoorgebouwen in Hoorn. Daar hebben wij al diverse keren opmerkingen over gemaakt. Wij zien de leegstand wel als kans woningen/appartementen in kantoorgebouwen te realiseren. Dat zeker in het kantoorcomplex Nieuwe Steen 2: woningen/appartementen voor starters op de woonmarkt en voor senioren.

Wij verwachten dat college van B&W de regie neemt en overleg start met de eigenaren van het kantoorcomplex Nieuwe Steen 2 om plannen te bespreken voor de realisering van woningen in dit complex.

Wij hebben ons laten daarbij laten inspireren door de plannen van aannemer en eigenaar Scholtens Groep die betaalbare appartementen gaat bouwen in het voormalige Bejaardentehuis Liornehuis aan de Liornestraat.

De massale opkomst van bewoners en ondernemers en de gefundeerde bezwaren tegen de komst van een Polenpension hebben ons duidelijk gemaakt dat de huisvesting van 240 arbeidsmigranten uiterst moeilijk en politiek zeer gevoelig is.

Wij geven u daarom het advies de huisvesting van 240 arbeidsmigranten te bespreken met de gemeenteraad, nog voor de keus die het college van B&W neemt. Alleen een oriënterende bespreking in de raadscommissie van 2 december vinden wij te weinig.

 

Gelet op bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Bent u bereid, alvorens het college een beslissing neemt, over de realisering van de huisvesting van 240 arbeidsmigranten, het onderwerp d.m.v. een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen?

2. Deelt u de mening dat het voor de inwoners, de buurt en de wijk beter is te streven naar appartementenbouw in het kantoorgebouw Nieuwe Steen? Wilt u daarvoor initiatieven nemen of plannen ondersteunen en mogelijk maken?

3. Deelt u onze mening dat de huisvesting van 240 arbeidsmigranten schadelijk is voor de bedrijven-huurders van het kantoorgebouw en verdere leegstand van het gebouw zal vergroten?

 

Vriendelijke Groet,

Namens fractie HOP, Robert Vinkenborg

Namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Gepubliceerd: 21 oktober 2014

Aan het College van B&W Hoorn

Onderwerp: verwerven van VOC replica

De Halve Maen Betreft: aanvullende schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Hoorn, 21 oktober 2014

 

Geacht College,

Vorige week hebben de ondergetekende fracties u vragen gesteld over de door u voorgenomen aanvaarding van de schenking van de replica van de Halve Maen. Sinds het versturen van deze vragen heeft ons nieuwe informatie bereikt. Dit betreft vooral berichtgeving in de Amerikaanse digitale media1 . Deze berichtgeving gaat in op een brief/mail die de directeur van het New Netherland Museum op 9 oktober jl. heeft gestuurd aan hun sympathisanten. Volgens deze nieuwsberichten informeert de directeur de lezers in die brief over het eventuele voornemen de replica van de Halve Maen te verplaatsen naar Nederland. Ook wordt daarin uitgelegd waarom dat gebeurt. Deze uitleg staat haaks op de uitleg die wij tot nu toe formeel en informeel van u hebben ontvangen. Daarom hebben wij in aanvulling op de vragen van afgelopen week nog enkele andere vragen.

 

Noordhollands Dagblad

Afgelopen zaterdag stond in het Noordhollands Dagblad een uitgebreid artikel over de Halve Maen, een ongeveer 25 jaar oude replica van een VOC-schip die nu ingezet wordt voor schoolreisjes. De huidige eigenaar zou het schip aan Hoorn willen schenken. Op de vraag waarom, kwam een ontroerend verhaal, bijna te mooi om waar te zijn. De huidige eigenaar vertelde in dit krantenartikel via een woordvoerder dat het schip aan een nieuwe uitdaging toe was, dat hij een bijdrage wilde leveren aan de maritieme geschiedenis van Nederland. Volgens de huidige eigenaar zit er echt geen addertje onder het gras, het zou een buitenkans zijn voor Hoorn, het zou een puur filantropische gift zijn.

In diverse Amerikaanse media is echter een totaal ander geluid te horen. Zoals bijna altijd, gaat het volgens deze berichten ook hier weer gewoon om geld.

Volgens deze Amerikaanse publicaties heeft de heer Reynolds, directeur van het New Netherland Museum op 9 oktober een brief gestuurd aan de donateurs en sympathisanten van de Halve Maen, waarin klip en klaar staat dat er al jaren grote financiële problemen zijn en dat dit de belangrijkste reden is het schip weg te doen. Zo lezen we: “Reynolds cited ongoing financial hardships exacerbated by annual budget shortfalls,”, en “The Half Moon is "financially unsustainable," Reynolds wrote in the letter.”

1 http://www.timesunion.com/local/article/Financial-waves-may-force-Half-Moon-to-leave-NY- 5812697.php?cmpid=email-mobile http://www.news10.com/story/26775045/half-moon-replica-ship-faces-financial-troubles http://newyorkhistoryblog.org/2014/10/09/replica-half-moon-may-move-to-the-netherlands/ 1. Bent u bekend met deze brief van de directeur van het New Netherland Museum?

2. Bent u bekend met de grote financiële problemen waar zij mee te maken hebben?

3. Bent u er bekend mee dat deze problemen de echte reden zijn voor het wegdoen van dit schip? -Zo ja, waarom hebt u hier dan niets over gezegd?

Maar er is meer: het is niet alleen zo dat dit museum de exploitatie zelf niet rond krijgt, maar er was ook niemand anders die het schip wil hebben. Zo lezen we: “While several concepts remain as possibilities, no person or entity in New York has so far been prepared to take ownership of the Half Moon and move forward with a larger plan.”

4. Was u ervan op de hoogte dat ze ook in de omgeving van New York op zoek zijn gegaan naar nieuwe eigenaren en een nieuw plan voor de exploitatie?

5. Was u ervan op de hoogte dat er in de hele omgeving niemand te vinden was die geïnteresseerd was in het schip en dat het niemand gelukt is om met een levensvatbaar plan te komen?

6. Dit wetende, waarop baseert u dan dat dit het Westfries Museum wel lukt, terwijl zij geen enkele ervaring hebben in het exploiteren van een schip?

U hebt steeds verklaard dat Hoorn het schip als schenking aangeboden heeft gekregen. In diverse Amerikaanse media staat echter dat Hoorn geïnteresseerd is in het kopen van het schip: “The museum is in talks with the director of the Westfries Museum in Hoorn, the Netherlands, who showed an interest in buying and relocating the ship, Reynolds said”.

En tot slot wordt ingegaan op de vraag, hoe graag ze echt van dit schip af willen? De directeur van het New Netherland Museum is daar duidelijk over. Hij hoopt dat, onder de dreiging dat het schip New York gaat verlaten, er alsnog fondsen binnenkomen om het schip voor zijn museum te behouden: “In the meantime, Reynolds said he hopes local boosters will take measures to keep the ship in New York waters.”

7. Hebt u een juridische bevestiging (bijvoorbeeld een ‘letter of intent’) waarin de huidige eigenaren zich ertoe verplichten dat Hoorn het schip ‘gratis’, als schenking, kan krijgen, als de gemeenteraad akkoord gaat?

8. Hebt u, of de directeur van het Westfries Museum in de onderhandelingen ook gesproken over koop, in plaats van schenking? - Zo ja, waarom hebt u de raad daar niet over geïnformeerd?

9. Kan de huidige eigenaar, indien hij alsnog voldoende subsidie of sponsoren krijgt, juridisch afzien van de schenking/verkoop? - Zo nee, waarom hebt u dan wel een letter of intent gegeven waarin u een schenking accepteert, zonder van hen een letter intent te vragen waarin zij aangeven de schenking te willen doen?

10. Bent u zich er bewust van dat u gebruikt wordt als drukmiddel om voor het New Netherland Museum extra fondsen binnen te halen.

11. Tot slot willen we graag weten wat volgens u het ware verhaal is. Het ontroerende verhaal in het Noordhollands Dagblad over een gulle filantropische gift? Of klopt het verhaal in de Amerikaanse media, waarbij het gewoon gaat om ordinaire pecunia? Het antwoord lijkt ons helder, iets dat te mooi is om waar te zijn is ook zelden waar.

 

Met vriendelijke groet,

Symen van der Meer Hoorns Belang

Roger Tonnaer Fractie Tonnaer

Robert Vinkenborg HOP

Joke van der Meij Hoorn Lokaal

Joke van Diepen HSP

Gepubliceerd: 9 september 2014

Aan het college van B&W Hoorn

Onderwerp: verwerven VOC replica De Halve Maan

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het reglement van orde

Hoorn, 9 september 2014.

 

Geacht college,

Enkele maanden geleden werd u de VOC replica De Halve Maan ter overname

aangeboden. Het schip is een tweede replica van het oorspronkelijke VOC schip De

Halve Maan, welke rond 1608 is gebouwd. Kapitein van het schip was de Engelse

zeevaarder Henry Hudson.

Het college is zich aan het oriënteren of het verstandig is dit cadeau te accepteren. Die

terughoudendheid vindt onze fractie verstandig. Een dergelijk bezit brengt slechts

kortstondig geluk en is in de regel een schip van bijleg.

De behoedzaamheid is natuurlijk extra groot omdat eerder de gemeente Lelystad en het

Maritiem Museum Rotterdam de gift geweigerd hebben.

U heeft aan een drietal scheepsdeskundigen gevraagd te onderzoeken of het verstandig

is het schip De Halve Maan te verwerven en welke mogelijkheden het schip de stad

Hoorn biedt. Inmiddels heeft de driekoppige werkgroep een negatief advies aan het

college uitgebracht.

Onze fractie sluit zich met overtuiging bij dit advies aan, omdat :

-het onvoldoende duidelijk is waarom de huidige eigenaar van De Halve Maan het schip

wil wegdoen;

-de conditie van het schip niet bekend is;

-de gemeente Hoorn niet goed voor ogen heeft wat met het schip in de Hoornse haven

gedaan kan worden. Is het schip te gebruiken voor rondvaarten, horeca, rondleidingen

of om permanent in de haven te laten liggen als decor;

-de exploitatie van het schip niet is rond te krijgen;

-De Halve Maan niet in Hoorn is gebouwd of een andere relatie met Hoorn heeft;

-het transport van De Halve Maan vanuit Amerika naar Nederland/Hoorn kostbaar is;

-de gemeente Lelystad en het Maritiem Museum Rotterdam geen belangstelling voor

het schip hebben getoond.

Ondanks het negatieve advies van de scheepsdeskundigen bent u zich nog steeds aan

het oriënteren. Wij raden u aan hun advies te volgen en het schip niet te accepteren.

Door het wel accepteren van De Halve Maan dreigt het college in een situatie terecht te

komen die sterke overeenkomst vertoont met de aanschaf van ss Rotterdam door

wooncorporatie De Bron. U weet waarschijnlijk hoe het met de directie en met de Raad

van Toezicht van de Bron is afgelopen.

Wij willen u voor een soortgelijke situatie behoeden en geven u het dringende advies

het schip De Halve Maan niet over te nemen: Laat de begeerte niet groter zijn dan het

verstand.

Verder vragen wij uw aandacht voor de Bruine Vloot in Hoorn. Deze vloot heeft het heel

moeilijk en is aan het verdwijnen uit de haven terwijl de Bruine Vloot juist een geweldig

decor vormt voor de Hoornse haven en dit zelfs nog meer dan nu zou moeten zijn.

Investeren in de Bruine Vloot heeft wat onze fractie betreft meer prioriteit dan een

mogelijk financiele bijdrage voor het verkrijgen van De Halve Maan en de exploitatie

daarvan. Wij denken daarbij aan het gratis verstrekken van ligplaatsen voor de Bruine

Vloot. Deze of andere maatregelen kunnen voorkomen dat de Bruine Vloot verder uit de

Hoornse haven verdwijnt.

Tenslotte maken wij u erop attent dat u in Attractiepark de Efteling De Halve Maan kunt

bewonderen tegen de speciale seizoen prijs van € 27,50 p/p.

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 43 van het

Reglement van Orde een aantal vragen.

1. Is het juist dat u zich over de acceptatie van de VOC replica De Halve Maan

oriënteert?

2. Is De Halve Maan eerder door de gemeente Lelystad en het Maritiem Museum

geweigerd en zo ja waarom?

3. Om welke redenen hebben de scheepsdeskundigen het college geadviseerd het

schip De Halve Maan niet te accepteren?

4. Welke bestemming of functie zou volgens u De Halve Maan in de Hoornse haven

kunnen krijgen en kan dit zonder kostbare aanpassingen aan het schip en met

een rendabele exploitatie?

5. Onze fractie verkiest de instandhouding van de Bruine Vloot/Chartervaart boven

een substantiële financiële bijdrage aan de exploitatie van De Halve Maan-replica

en vraagt zich af: wil het college financiële steun aan de Bruine Vloot geven? Te

denken valt aan een gratis ligplaats of iets anders.

6. Zijn er in Hoorn nog andere personen of organisaties i.o. die overwegen De

Halve Maan te accepteren? Zo ja, wat vindt u hiervan?

7. Wilt u deze personen of organisaties financieel steunen in de exploitatie van De

Halve Maan?

8. Wanneer beslist u over de weigering of acceptatie van De Halve Maan en

informeert u de gemeenteraad hierover?

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 25 augustus 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders v.d. gemeente Hoorn
Hoorn, 25 augustus 2014
Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 volgens het Reglement van Orde over de huisvesting en verhuizing van Rugbyclub West-Friesland.


Geacht college,
Rugbyclub West-Friesland is sinds jaren op de Blauwe Berg gevestigd. Deze accommodatie is zeer slecht en zwaar verouderd. De sportvereniging heeft slechts één doucheruimte voor mannen en vrouwen en een gebrek aan voldoende kleedkamers en velden.

Hierdoor heeft de rugbyclub te kampen met een stilstand in het ledenbestand terwijl de rugbysport een van de snelst groeiende sporten is in Nederland. Op dit moment telt de club 90 leden. Een meer aantrekkelijke sportaccommodatie zou het ledental kunnen  verdubbelen.
Wij vragen van uw college de noodzakelijke aandacht voor deze slechte en te krappe accommodatie en vragen uw medewerking om de  Rugbyclub West-Friesland aan een nieuwe en betere accommodatie te helpen.

Hockeyvereniging WFHC neemt op korte termijn haar nieuwe onderkomen aan de Roskam-Keern in gebruik. Eind maart - begin april 2015 is het sportcomplex aan de Nieuwe Steen vacant, met uitzondering van de gebruikmaking door leerlingen van de Copernicus SG. Wat de toekomstige bestemming voor het sportcomplex wordt, is nog niet bekend. 

Er is een oud plan om het sportcomplex te bestemmen voor kantorenbouw maar wij beschouwen dit plan inmiddels als achterhaald. Aan nog meer kantoren is in Hoorn geen behoefte. Onze fracties vinden behoud van het sportcomplex voor de sport aan de Nieuwe Steen meer voor de hand liggen. 
De accommodatieproblemen van Rugbyclub West-Friesland schreeuwen om een oplossing. Deze oplossing kan gevonden worden op het (voormalige) WFHC-terrein aan de Nieuwe Steen.
Mocht dit terrein niet geschikt zijn, dan vinden wij het HSV-complex een goed alternatief,  uiteraard onder voorbehoud van instemming door voetbalvereniging HSV.

Alleen met een nieuwe en verbeterde accommodatie heeft de rugbyclub vooruitzicht op meer leden en een bloeiend sportleven.

Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens artikel 43 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1.    Bent u het met ons eens dat de huidige accommodatie op de Blauwe Berg voor de rugbyclub slecht en te klein is en wilt u de club helpen aan een nieuwe accommodatie?

2.    Wil het college het sportcomplex na vertrek van de Hockeyvereniging WFHC behouden voor de sport en voor de buitensport van de scholen?

3.    Stel, dat uw college het voormalig sportcomplex van Hockeyvereniging WFHC aan de Nieuwe Steen niet wenst te behouden voor de sport, welke andere plannen en ideeën heeft u dan voor dit complex?

4.    Wilt u zich inspannen en gesprekken starten voor de verplaatsing van Rugbyclub West-Friesland van de Blauwe Berg naar het sportcomplex aan de Nieuwe Steen;

5.    Stel, dat verplaatsing naar de Nieuwe Steen niet mogelijk is, wilt u zich er dan voor inspannen dat de rugbyclub een nieuwe plek krijgt op het HSV-terrein in Risdam-Noord?

6.    In het geval verplaatsing van de rugbyclub naar de Nieuwe Steen of Risdam-Noord niet mogelijk is, wilt u dan meewerken aan het grondig opknappen en verbeteren van de huidige accommodatie van de rugbyclub op de Blauwe Berg?

Vriendelijke Groet, namens de fracties,

HOP, Robert Vinkenborg
HSP, Joke van Diepen
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Gepubliceerd: 15 augustus 2014 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hoorn
Hoorn, 15 augustus 2014
Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 volgens het Reglement van Orde over sloop of renovatie van woningen aan de Binneblijfstraat, Drieboomlaan en Merensstraat.

Geacht college,
In 1920 werd aan de Drieboomlaan, Merensstraat en Binneblijfstraat een complex van 38 woningwetwoningen gebouwd, in opdracht van de Katholieke Woningbouwvereniging Mr. Jan Dircksz. Binneblijf.

Na een lange discussie en strijd over sloop of renovatie startte in mei 1979 de renovatie van deze woningen, voor ongeveer 54.000 gulden per woning. Sinds een jaar zijn de huidige woningeigenaar Intermaris, de bewonersvereniging De Binding en de bewoners van het complex woningen opnieuw met elkaar in gesprek over sloop of renovatie. De meningen hierover zijn verdeeld. Wel is voor en met de bewoners een sociaal plan gemaakt.

De afgelopen 30 jaar hebben zich in onze stad diverse keren vergelijkbare discussies voorgedaan. Meest aansprekend waren daarbij ‘t Rooie Dorp in de Venenlaan, Truydemanhof en recent de Sterflats. De uitkomst was telkens – soms na heftige discussies - renovatie.

Hoe de huidige discussie over de zogenoemde ‘Binneblijf’-woningen tussen de bewoners, Intermaris en De Binding verloopt, weten wij niet. Wel weten wij dat het onderwerp zeer gevoelig is of gaat worden. Hoewel wij ons realiseren dat het college hiertoe formeel niet verplicht is, willen wij B & W tóch verzoeken het onderwerp sloop of renovatie van de woningen in de gemeenteraad tijdig te bespreken. Dit verzoek is mede 
ingegeven vanwege van het onderwerp. Vermoedelijk willen ook andere raadsfracties hun mening over dit onderwerp geven.

Daarom stellen wij u volgens art. 43 van het Reglement van Orde de volgende vraag:

Is het College van B&W bereid, alvorens een sloopvergunning wordt verleend of een sloopmelding is gedaan, eerst de mening van de gemeenteraad te vragen over de mogelijke sloop of renovatie van de woningen aan de Binneblijfstraat, Drieboomlaan en Merensstraat?

Vriendelijke groet, 

Jeroen van der Veer, namens fractie PvdA
Alex van der Kleij, namens fractie Hoorns Belang
Aart Ruppert, namens fractie VOCHoorn
Mathé van Stralen, namens fractie SP
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 13 augustus 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn
Betreft: vragen buiten Reglement van Orde over kapen van bomen bij De Compagnie
Hoorn, 13 augustus 2014.

Geacht College,
Op 4 februari van dit jaar, constateerde bewoners van de Klagerstuin dat op het terrein ter hoogte van De Compagnie no. 5 te Zwaag verscheidene bomen en struiken werden verwijderd. Navraag hierover bij de firma Cartal Rijsbergen leverde op dat het Parkmanagement voor de vereiste vergunning m.b.t. het dunnen van de beplanting bij De Compagnie had of zou hebben gezorgd. Door de bewoners van de Klagerstuin werd vastgesteld dat in totaal 112 bomen en veel struiken zijn verwijderd. Hierdoor is o.a. het zicht van de bewoners veranderd: de beplanting schermde het zicht op het industrieterrein af. De bewoners van de Klagerstuin hebben over het kappen van de bomen contact opgenomen met de gemeente Hoorn. Gebleken is dat de gemeente voor het kappen van de bomen geen vergunning heeft verleend. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij buiten het Reglement van Orde een aantal vragen:

1. Zijn, zoals hierboven beknopt weergegeven 112 bomen gekapt zonder dat hiervoor de benodigde vergunning door de gemeente is afgegeven?
2. Als het antwoord op vraag 1 bevestigend is: Welk bedrijf of organisatie is verantwoordelijk geweest voor de illegale kap van 112 bomen?
3. Wie moet de kapvergunning aanvragen: het Parkmanagement of het bedrijf waar de bomen zich bevinden?
4. Zijn er tegen het bedrijf of de organisatie die verantwoordelijk is voor de illegale kap maatregelen genomen en een boete opgelegd en zo ja: welke en tegen wie?
5. Hoe denkt de gemeente het illegaal kappen van bomen op industrieterreinen voortaan te voorkomen?


Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,


Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 6 augustus 2014 

Aan: het College van B & W Hoorn
Betreft: schriftelijke vragen in overeenstemming met artikel 43 van het reglement van orde
Hoorn, 6 augustus 2014

Geacht college,
Met verbazing hebben wij het persbericht gelezen over de alcoholcontroles en de boetes tijdens de kermis in Hoorn die aanstaande zaterdag van start gaat. 
Vanaf 1 januari 2014 is het jongeren onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te bezitten of te gebruiken. Horecabedrijven, supermarkten en slijters mogen aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkopen. 
Wij hebben met de nieuwe regels geen enkele moeite en rekenen er op dat de noodzakelijke alcoholmatiging een succes wordt.
Volgens het persbericht zullen de politie of toezichthouders van de gemeente tijdens overtredingen jongeren of horecaondernemers een boete geven van € 45,-- tot € 1.360,--. 
Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2013 heeft de gemeenteraad met steun van de fracties van VVD, D66, Groen Links, CDA, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer een motie aangenomen. In deze motie wordt gevraagd het jaar 2014 als overgangsjaar te beschouwen om iedereen aan het nieuwe alcoholverbod te laten wennen.  Er zouden in eerste instantie alleen waarschuwingen gegeven worden. 
Helaas moeten wij constateren dat de burgemeester zich door het uitdelen van boetes  niet houdt aan de aangenomen motie door de gemeenteraad. Het wekt ook verbazing dat de controles zullen plaatsvinden tijdens de Hoornse kermis. Het is ons een raadsel waarom nu juist de kermis gebruikt wordt voor het uitdelen van boetes aan jongeren en ondernemers. Wij vinden een specifieke campagne met persbericht om te controleren en boetes uit te delen tijdens de kermis buitengewoon ongelukkig en getuigen van wereldvreemd gedrag.
Tijdens de kermis wordt massaal uitgegaan en daardoor verliest de horecaondernemer het normale overzicht direct voor en in zijn horecabedrijf. Door de drukte en het drinken op het terras is het voor ondernemers niet voldoende mogelijk alles en iedereen in de gaten te houden. De controles en de boetes zijn sfeerbedervend voor de bezoekers, de kermis en de horeca.
Het niet of onvoldoende uitvoeren van de motie kan alleen gemotiveerd en nadat de gemeenteraad hierover vooraf is geïnformeerd, plaatsvinden.  Daar is nu geen sprake van.
De burgemeester willen wij daarom verzoeken de aangenomen motie gewoon te blijven uitvoeren. Wij rekenen er op dat tijdens de kermis de gewone controles uitgevoerd worden, zonder het uitdelen van boetes,  en dat er rekening wordt gehouden met de buitengewone situatie tijdens de kermis. Het uitdelen van waarschuwingen moet genoeg zijn.
Vanwege bovenstaande stellen wij in overeenstemming met artikel 43 van het reglement van orde de volgende vragen:
1. Welke motieven hanteert de burgemeester om tijdens de kermis de motie niet uit te voeren en zelfs boetes uit te delen? Sinds wanneer is de burgemeester gestopt met het uitvoeren van de motie en blijft dit voortbestaan?
2. Is de burgemeester bereid nog voor aanvang van de Hoornse kermis aanstaande zaterdag, na het lezen van onze opvattingen, af te zien van het uitdelen van boetes door politie en toezichthouders aan jongeren en ondernemers?
3. Is de burgemeester bereid in oktober/november 2014 de uitvoering van eerder genoemde motie met de gemeenteraad te bespreken en eventuele conclusies te delen?

Vriendelijke groet, 

namens de fracties van:
VVD, Ronald Louwman
D66, Arthur Helling
Groen Links, Jos Kamminga
CDA, Dirk Oud
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Gepubliceerd: 20 juni 2014

Gemeente Hoorn
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 603
1620 AR Hoorn
Hoorn, 20 juni 2014

Betreft: artikel-43-vragen toekomstscenario's HVC, financiële risico's en energiebedrijf

 

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 20 mei jongstleden vroeg Roger Tonnaer van Fractie
Tonnaer aandacht voor de risico's die (onder andere) de gemeente Hoorn loopt als
aandeelhouder van HVC. Inmiddels is bekend dat het dossier-HVC na het zomerreces in de
raad behandeld wordt. Vooruitlopend op deze discussie in de raad hebben de fracties van
de Socialistische Partij en Fractie Tonnaer naar aanleiding van het rapport van de
rekenkamercommissie SED m.b.t. het HVC-onderzoek enkele vragen.

Financiële risico’s en opbrengsten gemeente:
1. Heeft uw college in 2013 ingestemd met een verhoging van de garantstelling voor
leningen van de HVC tot een bedrag van € 6.700.000 en zo ja, kunt u dit besluit motiveren?
2. Wanneer de gemeente hoofdelijk aansprakelijk is, is dat dan in principe voor de gehele
schuld of zijn hier andere afspraken over gemaakt?
3. Uit het jaarverslag blijkt dat gemeenten die zich garant hebben gesteld daarvoor een
provisie krijgen. Is dat juist? Zo ja, wat is de hoogte van dit bedrag en ontvangt de gemeente
Hoorn dit bedrag via de gemeenschappelijke regeling (GR) CAW of blijft dit in de GR CAW?

Kerntaken HVC:
4. Wat de SP en Fractie Tonnaer betreft, zou de HVC zich in principe moeten beperken tot
haar kerntaken (afvalinzameling of -import, verkoop van opgewekte energie e.d.). Welke
taken schaart het college onder de kerntaken van de HVC?

Provinciaal energiebedrijf:
De provincie Noord Holland gaat blijkens de kaderbrief 2015-2018 onderzoeken wat de
voor- en nadelen zijn van van de oprichting van een provinciaal bedrijf voor duurzame
energie. Gedeputeerde J. Bond heeft in de statencommissievergadering van 5 juni 2014
gezegd dat hierbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om (delen van) HVC in dit
nieuwe provinciale bedrijf onder te brengen. Hij heeft hierbij aangetekend dat een probleem
kan zijn dat HVC nu eigendom is van gemeenten en waterschappen, die hiermee moeten
instemmen.
5. Is het college bereid medewerking te overwegen aan het onderbrengen van (delen van)
de HVC in een mogelijk op te richten provinciaal bedrijf voor duurzame energie?

 

Financiën HVC
Uit het jaarverslag 2013 van de HVC en het rapport van de accountant van de gemeente
Zaandam blijkt dat HVC vanaf 2011 extra miljoenenverliezen heeft geleden door een
wijziging van het stelsel van afschrijvingen (van annuïtair naar lineair). Dit op voorspraak van
de accountant van HVC. Uit de genoemde verslagen blijkt ook dat risico’s voor HVC zich
voordoen doordat de omzet bij de afvalverwerking terugloopt en de prijs van elektriciteit
daalt. Er is een structurele overcapaciteit. Het blijkt dat HVC dit probleem gedeeltelijk oplost
door import van afval, met name uit het Verenigd Koninkrijk. Voorts blijkt dat de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG) de belangrijkste financier van HVC is. Tot slot blijkt dat de
beloningsstructuur zodanig is, dat de directie een inkomen heeft dat ruim boven de
Balkenendenorm valt.
6. Is het college bereid een initiatief te nemen om samen met andere gemeenten en
waterschappen en provincies en BNG te bezien of HVC kan worden geherfinancierd nu de
rente op de kapitaalmarkt aanzienlijk lager is? Kan het verplichte schatkistbankieren worden
ingezet voor de herfinanciering van HVC?
7. Wat is het standpunt van college m.b.t. het door HVC importeren van afval in plaats van
het verminderen van de capaciteit?
8. Is het college bereid een initiatief te nemen om samen met andere gemeenten,
waterschappen, provincies en de Staat te komen tot een overeenstemming tot vermindering
van de verbrandingscapaciteit? Dit ook in het kader van het nu op te stellen Landelijk
Afvalplan 3.
9. Is het college bereid de beloningsstructuur ter discussie te stellen zodat geen enkel
salaris binnen HVC boven de Balkenendenorm komt?
Zeggenschap:
De SP en Fractie Tonnaer zijn van mening, dat er door het feit dat er sprake is van een
structuurvennootschap en een garantstelling door de gemeenten, er geen balans is
tussen het risico dat de gemeenten lopen en de zeggenschap over de bedrijfsvoering.
Tegelijkertijd zijn we van mening dat het noodzakelijk is dat de afgevaardigden op een AVA
kennis hebben van financiën, afvalmarkt en duurzaamheid. Het rapport van de rekenkamers
geeft als aandachtspunt (pag. 27): ‘overweeg afzonderlijk gemeentelijk
aandeelhouderschap in plaats van gezamenlijk via een gemeenschappelijke regeling’.
10. Is het college bereid gevolg te geven aan deze aanbeveling?
11. Kan afzonderlijk gemeentelijk aandeelhouderschap een goed middel zijn om de
betrokkenheid van de raad de vergroten?
12. Moet er op een andere manier worden samengewerkt met andere gemeenten zodat de
vertegenwoordigers op de AVA ook daadwerkelijk tegengas kunnen geven aan directie en
Raad van Commissarissen?

Privatisering:
De gezamenlijke rekenkamers stellen - zo lezen wij - dat het ophalen van restafval een
overheidstaak is die geprivatiseerd zou kunnen worden. De SP en de Fractie Tonnaer
kunnen zich daar niet mee verenigen en zien ook geen onderbouwing hiervan.
13. Is het College/de raad/de commissie het eens met deze stelling van de rekenkamers en
zou deze dan onderbouwd kunnen worden zodat de Hoornse politiek daarop kan reageren?
14. Hoe verhoudt het privatiseren van deze overheidstaak zich tot de duurzaamheidstaken
die de overheid ook heeft?
15. Kan er worden geprivatiseerd in de huidige afvalmarkt waarbij er structurele
overcapaciteit is?
16. Is het voor burgers wenselijk dat fluctuerende afvalprijzen doorwerken in de
afvalstoffenheffing waardoor de hoogte van de heffing nòg veel meer zal fluctueren dan nu
het geval is?

 

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,
Luciën Greefkes Roger Tonnaer
Raadslid voor de SP in Hoorn Raadslid voor Fractie Tonnaer

Gepubliceerd: 13 mei 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn
Betreft: artikel 43 vragen volgens het Reglement van Orde
Onderwerp: rotonde-reclame
Hoorn, 13 mei 2014.

Geacht College,
Volgens het persbericht van 9 mei jl. van de gemeente Hoorn worden vijf rotondes in Hoorn ter adoptie aangeboden. Het college van B&W heeft voor de zogenaamde adoptie een contract gesloten met C&W Rotonde Reclame b.v. uit Arkel. Wethouder Pijl wil met deze rotonde-reclame “dit stukje leefomgeving hoog houden tegen lagere kosten”. 

In de praktijk betekent dit dat de rotondes verpatst worden voor reclamedoeleinden en levert dit de gemeente slechts € 1000,-- per rotonde besparing op. 

In hetzelfde persbericht wordt beweerd dat de rotondes visitekaartjes voor de stad zijn. Onze fractie is van mening dat de reclame op de rotondes juist ontsierend is voor de rotonde en het aanzien van de stad. Bovendien vrezen wij dat nu blijkt dat de rotondes geschikt zijn voor reclame ook ander openbaar groen beschikbaar komt voor het aanbrengen van reclame. Te denken valt aan de boorden van de Draafsingel, Spoorsingel, Westersingel, de Westerdijk, de Haai en Visserseiland.
Heeft uw college al overwogen de monumentale bruggen in het Havenkwartier en de binnenstad, als bezuiniging op onderhoud, te voorzien van reclameborden ? Wij willen graag hierover met u in discussie. Deze mogelijkheid wordt ons door u ontnomen.

Opmerkingen die worden gemaakt over de inrichting en de huidige kwaliteit van onderhoud van de rotondes vinden wij kwetsend voor de groen-medewerkers van onze gemeente. Fractie Tonnaer heeft juist de indruk dat door de groen-medewerkers hard en met passie wordt gewerkt aan een mooie inrichting en onderhoud van de rotondes. Ondanks gebrek aan beschikbare tijd en met weinig geld wordt een optimaal resultaat behaald. 

Verder wordt door het college gesuggereerd dat alleen door het aanbrengen van reclameborden de inrichting en het onderhoud van de rotondes op een hoger niveau gebracht kan worden. 

4 mei 2013 heeft de fractie van D66 uw college tien vragen gesteld over het voornemen de gemeentelijke rotondes in beheer aan derden te geven en reclame op de rotondes toe te staan. Uit de beantwoording van het college van B&W van 28 mei 2013 blijkt dat het college nog geen definitief besluit over reclame op rotondes had genomen. Sterker nog, het college zegt in de beantwoording toe na het zomerreces een voorstel aan de gemeenteraad te zullen doen over rotonde-reclame. 

De Fractie Tonnaer moet helaas vaststellen dat u de toezegging om de gemeenteraad de beleidsvoornemens voor te leggen over rotonde-reclame niet bent nagekomen. U heeft willens en wetens een contract met C&W Rotonde Reclame ondertekend en de toezegging aan de gemeenteraad genegeerd. Dit vinden wij een ernstige bestuurlijke blunder. 

Wij dringen er bij u op aan het contract met C&W RR onmiddellijk op te schorten of te ontbinden en daarna alsnog de gemeenteraad een beleidsnotitie over reclame op rotondes voor te leggen. Alleen deze route is bestuurlijk de juiste. 

In het geval C&W RR met het opschorten of ontbinden van de overeenkomst geen genoegen neemt en een schadeclaim indient kan de gemeente Hoorn financieel aansprakelijk worden gesteld. 

Op grond van bovenstaande stellen wij u overeenkomstig artikel 43 van het reglement van orde de volgende vragen:

1.    Is het juist dat het College met C&W RR een contract heeft gesloten voor reclame, inrichting en onderhoud van vijf rotondes. Wat staat precies in het contract?

2.    Wordt voor de reclame op de rotondes een verlaagd tarief in rekening gebracht zoals bijvoorbeeld voor goede-doelen-organisaties, scholen, culturele instellingen en gezondheidszorg?

3.    Volgens onze informatie levert het contract met C&W RR de gemeente slechts een besparing op van € 1000,-- per rotonde. Is deze informatie juist?

4.    Wilt u het ondertekende contract met C&W RR ontbinden of opschorten en eerst de toegezegde beleidsnotitie aan de gemeenteraad voorleggen. Wanneer biedt u de beleidsnotitie de gemeenteraad aan?


Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,


Roger Tonnaer, gemeenteraadslid.

Gepubliceerd: 10 maart 2014

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Hoorn,
Hoorn, 6 maart 2014.
Onderwerp: Het opnieuw instellen van een Algemene Kunst- en Cultuurprijs door de gemeente

Geacht college,
Fractie Tonnaer heeft helaas geconstateerd dat over de gehele breedte de kunst- en cultuuraanbieders in zwaar weer verkeren. Mede door de economische crisis is het voor kunstenaars zeer moeilijk om het hoofd boven water te houden. Voor de verschillende instellingen waaraan zij verbonden zijn, geldt hetzelfde. Kunst en cultuur zijn van levensbelang voor de vitaliteit van een stad! Natuurlijk ‘kommt erst das Fressen und dann die Moral’, maar juist in tijden waarin onzekerheden een rol spelen in vele huishoudens kunnen kunst- en cultuurbeleving een verbindende factor in de samenleving zijn.

Er is – gelukkig – ook goed nieuws te melden. In onze stad zijn opmerkelijk veel initiatieven op bijvoorbeeld de (pop-)muziek. De afgelopen jaren hebben artiesten uit Hoorn keer op keer op positieve wijze het nieuws gehaald: Jacco Gardner gooit internationaal hoge ogen en binnen de landsgrenzen doen Tim Knol, Onno Smit (o.a. Beans & Fatback), Ben Saunders en anderen het uitstekend. Hoorn is inmiddels een échte muziekstad geworden en kan, nog meer dan nu het geval is, als een echte Kunst- en Cultuurstad geprofileerd worden. Dit is niet alleen stimulerend voor het culturele klimaat in Hoorn zelf, maar kan eveneens de aantrekkingskracht van de stad vergroten. 

Was het maar zo dat het op alle terreinen van Kunst & Cultuur voor de wind ging. Integendeel! Over de gehele breedte constateren wij dat kunst- en cultuuraanbieders het zwaar hebben. Door o.a. teruglopende omzetten – in tijden van economische onzekerheid wordt immers in de eerste plaats bezuinigd op de niet-primaire behoeften – zijn veel kunstenaars nu vaak gedwongen om nevenactiviteiten uit te voeren om in het levensonderhoud te voorzien. Dit zorgt niet alleen voor minder focus op de kern, het creëren van kunst, maar ondermijnt ook een actief verenigingsleven. 

Het is de hoogste tijd om het tij te keren! Vanuit de gemeente moet een stimulans uitgaan, die de start kan zijn voor de revitalisering van de kunst- en cultuursector in Hoorn. Een uitstekend instrument hiertoe is het opnieuw instellen van een jaarlijkse Kunst- en Cultuurprijs door de gemeente.

In 1985 werd voor het eerst een Kunst- en Cultuurprijs uitgereikt. Aanvankelijk werd de prijs uitgereikt door de Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken. Later, in 1995, werd de prijs voor het eerst door de gemeente uitgereikt. De prijs bestond destijds uit een beeldje – aanvankelijk vervaardigd door Baldi Dekker, later door Christiaan Heydenrijk - en een geldbedrag van 2500 euro. Enkele voorbeelden van winnaars uit het verleden zijn o.a.: Dirk Beemster (1996), de Vereniging Oud Hoorn (1997), Filmhuis Hoorn (1999), de alternatieve popgroep Johan (2001) en, in 2003, Jazz Affairs.

Helaas is door een bezuinigingsmaatregel de toekenning van de  prijs in 2005 stopgezet. Een initiatief heeft in 2011 nog wel geresulteerd in de zogenaamde Park Cultuurprijs. Echter, de Fractie Tonnaer is van mening dat de uitreiking van een Kunst- en Cultuurprijs primair een taak van de gemeente is en pleit dan ook voor het wederom instellen van een algemene Kunst- en Cultuurprijs. Voor de prijs zouden in aanmerking moeten komen personen en instanties, c.q. verenigingen, zowel professioneel als amateur, die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de kunst en cultuur in de breedste zin, waarbij wij denken aan de volgende terreinen: 
-    podiumkunsten
-    beeldende kunsten en kunstgalerijen
-    muziek, koren, orkesten en festivals
-    dans en ballet
-    musea
-    schrijvers, dichters

Geacht college, vanwege de waardering én de stimulans die uitgaat van een Hoornse Kunst- & Cultuurprijs willen wij u uitnodigen om opnieuw een jaarlijkse Algemene Kunst- en Cultuurprijs in te stellen.


Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,


Carel Brouwers
(kandidaat-gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 28 februari 2014

Aan bestuur en medewerkers Affichemuseum Hoorn
Hoorn, 27 februari 2014.

Dames en Heren,

Gebleken is dat het College van B&W het Affichemuseum slechts tot 1 april aanstaande de tijd geeft om zelfstandig het pand aan de Grote Oost 2/4 te verlaten. Verder weigert het College van B&W het museum te helpen bij het zoeken naar een nieuwe accommodatie.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 28 januari 2014 hebben de fracties Groen Links en Fractie Tonnaer een motie ingediend. De indieners van de motie stelden voor om uw museum tot en met 31 december 2014 een gebruikersovereenkomst of een anti-kraak-overeenkomst te verlenen voor het pand Grote Oost 2/4. Met deze motie wordt aan het College van B&W gevraagd om het museum de tijd te geven zodat het museum op zoek kan gaan naar een nieuwe accommodatie. 

De ingediende motie kreeg slechts de steun van Fractie Tonnaer, Groen Links en Hoorns Belang. De motie werd daarom verworpen. 
Helaas moeten wij concluderen dat het College en de meerderheid van de gemeenteraad volkomen onverschillig is tegenover het Affichemuseum en haar collectie. 
Wij hopen dat u door deze houding niet uit het veld geslagen bent en dat u blijft zoeken naar een nieuwe accommodatie in Hoorn. 
Door de Stichting Stadsherstel is u de Dorpskerk in Westerblokker aangeboden. Wij vermoeden dat u van dit aanbod geen gebruik zult maken. 
In 1994 hebben wij al de vrees uitgesproken dat op termijn de Kantonrechtbank uit Hoorn verdwijnt. Op 1 juli aanstaande verlaat de kantonrechtbank dan ook het pand aan de Grote Oost 53. 
Wij hebben de indruk dat het monumentale pand Grote Oost 53 geschikt is of eenvoudig geschikt te maken is voor het Affichemuseum. Wij raden u aan het pand Grote Oost 53 te bekijken en met de eigenaar van het pand, Domeinen, contact op te nemen.

Onze fractie wil graag het Affichemuseum voor onze stad behouden. Daarom ontvangt u van ons deze suggestie. 


Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 27 februari 2014

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Hoorn, 25 februari 2014
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 van het Reglement van Orde
Onderwerp: haalbaarheidsonderzoek Westfries centrum voor de kunsten, uw brief d.d. 20 februari 2014

Geacht college,
De gemeente Hoorn en 4 kunst- en cultuurinstellingen hebben een intentieverklaring getekend om mogelijkheden tot samenwerking in een Westfries centrum voor de kunsten verder te onderzoeken en zodoende tot een definitief plan te komen. Voor de Fractie Tonnaer geldt dat kunst en cultuur belangrijke pijlers van de beschaving zijn. Een voornemen van de vier instellingen om te komen tot samenwerking zien we als een positieve ontwikkeling. Aan zowel het voornemen om samen te werken als aan de door partijen getekende intentieverklaring zitten echter flink wat haken en ogen.

Samenwerking in één Westfries centrum voor de kunsten is vanzelfsprekend niet louter een logistieke ingreep. De instellingen onderbrengen in één gebouw zal weinig of geen meerwaarde opleveren. Chemie tussen alle partijen is een randvoorwaarde voor het genereren van een werkelijke meerwaarde. Fractie Tonnaer is al lang voorstander van samenwerking tussen Muziekschool Gerard Boedijn en Centrum voor cultuureducatie De Blauwe Schuit. Ook kunnen wij ons beslist een voorstelling maken van samenwerking tussen de muziekschool en poppodium Manifesto. Van echte chemie tussen de bibliotheek en de andere instellingen is geen sprake. Wij hebben de indruk dat samenwerking in het beoogde centrum voor de bibliotheek eerder een zogenaamd ‘moetje’ is dan een diepgewortelde wens. En bij een ‘moetje’ moet je het niet doen! Ook gegeven de aard van de bibliotheek en die van de andere instellingen zien wij weinig in een samenwerking tussen deze partijen.

Een belangrijk argument dat wordt gebruikt om de instellingen samen te brengen in één accommodatie is de problematiek met betrekking tot de huidige accommodaties. Fractie Tonnaer deelt de opvatting dat zowel de Blauwe Schuit als de Bibliotheek dringend behoefte hebben aan nieuw onderdak.  De accommodatie van poppodium Manifesto is betrekkelijk nieuw. Van de noodzaak voor nieuwe huisvesting zijn wij dan ook nog niet overtuigd. Al eerder hebben wij de suggestie gedaan om de bibliotheek in de toekomst te huisvesten in ofwel de Grote Kerk, danwel de Noorderkerk. Wij vinden dit nog steeds een uitstekende mogelijkheid. De bibliotheek is nu matig gehuisvest, uit het zicht voor het publiek. Als de bibliotheek niet spoedig, onder andere door nieuwe huisvesting, de mogelijkheid krijgt om te moderniseren, zien wij de toekomst, in een digitaal tijdperk waarin steeds meer mensen nauwelijks nog papier lezen, somber in. Sowieso pleiten wij voor het hergebruiken van bestaande gebouwen! We zijn nogal geschrokken van de grote bedragen die worden genoemd in het rapport. Er worden bedragen genoemd die variëren van tenminste 13 miljoen euro tot maximaal 18 miljoen euro die een realisering moet gaan kosten. Deze bedragen zijn thans niet te verdedigen. Wij vinden het volstrekt niet realistisch om te verwachten dat de huidige locaties van de instellingen na het betrekken van een nieuw gebouw verkocht kunnen worden, zoals gesuggereerd wordt in het rapport. De opbrengsten hiervan zouden dan worden aangewend voor de ontwikkeling van een nieuw gebouw. Gegeven de staat en de locatie van de verschillende gebouwen zien wij dit niet gebeuren. Maar ook – en niet in de laatste plaats - vanuit het oogpunt van duurzaamheid pleiten wij er voor om eerst de leegstaande, bestaande gebouwen te hergebruiken. Zo is het beslist ook het overwegen waard om te onderzoeken of Manifesto concerten kan programmeren in Schouwburg het Park. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de muziekschool.

Met betrekking tot de huisvesting willen wij nog opmerken dat we het onbegrijpelijk vinden dat de mogelijkheid is onderzocht om het toekomstig centrum te plaatsen op de locatie van de oude schouwburg (Westerdijk), terwijl deze locatie bestemd is voor woningbouw en, op de begane grond, voor horeca.

Tenslotte plaatst de Fractie Tonnaer kritische kanttekeningen bij de gang van zaken rondom de intentieverklaring. Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het doen van een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek heeft in totaal 46000 euro gekost. Dat is veel geld. Wat ons betreft is het nu aan de raad om te bepalen wat de volgende stap in het traject is. Het kan niet zo zijn dat het college van B&W opnieuw geld vrijmaakt – een bedrag van 30000 euro – voor een vervolgonderzoek, zoals vermeld in de intentieverklaring. De gemeenteraad is nu aan zet! Het voorbarig vrijmaken van geld kwalificeren wij dan ook als onbehoorlijk. Bovendien vragen wij ons af waar dat geld vandaan moet komen? In ieder geval heeft de gemeenteraad vooralsnog voor dat onderzoek geen geld beschikbaar gesteld.

Samengevat is Fractie Tonnaer het eens dat samenwerking tussen kunst- en cultuurinstellingen gewenst is. Maar deze samenwerking moet diegeworteld zijn bij de instellingen zelf en niet opgelegd door de gemeente. Als er sprake is van die genoemde wens, dan kunnen de betrokken partijen nu al het initiatief nemen om de samenwerking vorm te geven, los van de rol van de gemeente en de mogelijke realisering van een Centrum voor de kunsten. Daar gaat veel zeggingskracht van uit! Geen heil zien we in  de bouw voor een Westfries centrum voor de kunsten. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid opteren wij voor het hergebruiken van bestaande, leegstaande gebouwen. Bovendien vinden wij het geplande pand te duur en niet nodig. In economisch onzekere tijden is een creatieve oplossing gewenst! Dat moet met deze instellingen lukken, aan creativiteit geen gebrek immers!

Het bovenstaande beschouwend vragen wij u conform art. 43 van het Regelment van Orde:

1)      Bent u bereid het collegebesluit voor een vervolgonderzoek op te schorten en eerst het bestaande haalbaarheidsonderzoek ter bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen?

 

 
Met vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

 
Roger Tonnaer

(gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 20 februari 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: Affiche Museum
Vragen: in overeenstemming met artikel 44 inlichtingen, van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad
Hoorn, 9 januari 2014.

Geacht College,
Door middel van onze brief van 12 december 2013 hebben wij het college van B&W enkele vragen gesteld over de netelige huisvestingssituatie van het Affiche Museum. Door een aantal raadsfracties werd het ons niet mogelijk gemaakt deze vragen aan u te stellen tijdens de raadsvergadering van 17 december 2013. Wij werden daarom gedwongen de vragen om te zetten in artikel 43 vragen van het Reglement van Orde. 
Wij willen u bedanken voor het beantwoorden van onze vragen. Deze antwoorden hebben ons nog meer helderheid gegeven in de houding van uw college tegenover kunst en cultuur in het algemeen en het Affiche Museum in het bijzonder. U bent volkomen onverschillig voor het Affiche Museum en de collectie van het museum.
Uit de beantwoording van vraag vier blijkt dat u het Affiche Museum tot slechts 1 maart aanstaande de tijd geeft zelfstandig het pand aan de Grote Oost 2/4 te verlaten.
U wilt het Affiche Museum zelfs niet helpen bij het vinden van een nieuwe accommodatie in onze stad. Slechts één doel staat u voor ogen: verkoop van het pand Grote Oost 2/4.
Het Affiche Museum wordt met haar omvangrijke en kostbare collectie op straat gezet. Wij vinden deze houding niet acceptabel.
Volgens uw beantwoording wilt u om juridische redenen voorkomen dat de huurovereenkomst weer gaat gelden voor het Affiche Museum.
Onze fractie pleit er voor het Affiche Museum tot en met 31 december aanstaande een gebruikersovereenkomst of een anti-kraak-overeenkomst te verstrekken. Dan krijgt het Affiche Museum voor bijna heel 2014 de tijd naar een nieuwe accommodatie op zoek te gaan.
Bovendien is het Affiche Museum in staat het geplande programma met wisseltentoonstellingen uit te voeren en overeenkomsten daarover na te komen. 
Verder moet het college zich realiseren dat het Affiche Museum in diverse brochures of gidsen over affiches, toerisme en kunst & cultuur staat genoemd. Het is natuurlijk een beschamende vertoning wanneer bezoekers van onze stad komen te staan voor een gesloten deur van het Affiche Museum aan de Grote Oost.

In overeenstemming met artikel 44 inlichtingen van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad stellen wij u de volgende vragen:

1.Is het College van B&W nog steeds met het Affiche Museum in gesprek over een oplossing van de huisvestingproblemen van het Museum. Worden vorderingen gemaakt?
2.Kan en wil het College van B&W het Affiche Museum een gebruikers-overeenkomst of een anti-kraak-overeenkomst verlenen tot en met 31 december 2014, zodat het Affiche Museum een redelijke tijd krijgt uit te zien naar een nieuwe en vervangende accommodatie?
3.Heeft u voor het pand Grote Oost 2/4 een serieuze kandidaat koper? Zo ja, wie is deze serieuze kandidaat?

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 januari a.s. kunt u de vragen beantwoorden. Althans, als de gemeenteraad het goed vindt dat door ons deze vragen gesteld worden. Voor ons is de beantwoording van vraag 2 essentieel. In het geval u geen gebruikers-overeenkomst of een anti-kraak-overeenkomst wilt verlenen zal door ons een motie daarover ingediend worden.

Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid.

2013

Gepubliceerd: 18 december 2013

Aan College van B&W gemeente Hoorn.
Betreft: eigendommen en Affichemuseum
Vragen: in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad
Hoorn, 18 december 2013.

Geacht College,
In onze brief van 3 oktober jl. lieten wij weten van mening te zijn dat het pand Roode Steen 15 in het bezit van de gemeente Hoorn moet blijven. Dat geeft de meeste garantie om ongewenste stedelijke ontwikkelingen aan de Roode Steen te voorkomen. Bovendien blijkt uit de nalatenschap van mevrouw de Vicq-Carbasius, dat aan de schenking van het pand Roode Steen 15 voorwaarden zijn verbonden. 

Verder heeft onze fractie het voorstel gedaan dat in het geval de Rozenkruisers het pand Roode Steen 15 zouden willen verlaten, het pand het beste beschikbaar gesteld zou kunnen worden aan het Westfries  Museum, al dan niet in combinatie met het Affichemuseum.
Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober jl. werd de motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd met spoed de onderhandelingen met het bestuur van het Affichemuseum te hervatten om het voortbestaan op de huidige locatie of elders in de stad te waarborgen.

Volgens onze informatie zijn de gesprekken tussen het Affichemuseum en het college hervat. Helaas hebben deze gesprekken voorlopig niet geleid tot een oplossing voor het huisvestingsprobleem van het Affichemuseum. Wel is de termijn waarop het Affichemuseum de huidige locatie moet verlaten, verplaatst van januari naar maart 2014. Voor het Affichemuseum geen werkelijke oplossing.

Ondertussen wordt koortsachtig gezocht wordt naar een nieuwe accommodatie voor het Affichemuseum in onze stad.
In ieder geval hebben de Rozenkruisers laten weten het pand Roode Steen 15 te willen verlaten om daarmee het accommodatieprobleem van het Affichemuseum te willen oplossen. De Rozenkruisers willen eventueel verhuizen naar het voormalige Wijkcentrum ’t Hop. Het Affichemuseum kan vervolgens verplaatst worden naar het pand Roode Steen 15 en organisatorisch en bestuurlijk bij het Westfries Museum ondergebracht worden, met behoud van de unieke collectie en het eigen gezicht.
Helaas heeft het college van B&W de verhuiskansen voor de Rozenkruisers en het Affichemuseum door de vingers laten glippen. Het college heeft het pand van voorheen ’t Hop verkocht of bijna verkocht.

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met artikel 43  van het reglement van orde de volgende vragen:

1.Is de door ons geschetste situatie van verplaatsing en verkoop juist?
2.Kan en wilt u de verkoop van het voormalige wijkcentrum ’t Hop ongedaan maken?
3.Vindt u het pand Roode Steen 15 geschikt voor het Affichemuseum en bent u mede gezien de nalatenschap en om ongewenste stedelijke ontwikkelingen tegen te gaan van mening dat het pand Roode Steen 15 in het bezit van de gemeente Hoorn moet blijven?
4.Bent u bereid de datum waarop het Affichemuseum het pand aan de Grote Oost moet verlaten te verplaatsen naar het moment waarop het Affichemuseum zelf of met behulp van het college van B&W een nieuwe accommodatie heeft gevonden?

Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Brief in afschrift aan de gemeenteraad

Gepubliceerd: 13 december 2013

Aan College van Burgemeester en Wethouders,

Hoorn,  2 december  2013

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Onderwerp: aanleg 30 km-zone bij wc de Beurs , Blokker

 

Geacht college,
Winkelcentrum De Beurs in Blokker wordt dankzij een grote diversiteit aan grote en kleine winkels door veel inwoners van Blokker en omgeving regelmatig bezocht. In het winkelcentrum en omgeving zijn 10 bedrijven gevestigd. Twee nieuwe winkels naast Café Het Gouden Hoofd zijn in aanbouw. Dankzij deze bedrijven en vanwege de gratis parkeervoorziening voor en achter het winkelcentrum worden veel boodschappen in Blokker gedaan. 

Het parkeerterrein aan de achterkant van Winkelcentrum de Beurs is kort geleden door de gemeente Hoorn vergroot en opnieuw ingericht. Op het terrein kan nu meer en beter geparkeerd worden. Een enorme opwaardering van het parkeerterrein. Wij willen u voor deze inspanningen bedanken.

Het winkelen in winkelcentrum De Beurs kan nog beter door op de Westerblokker, ter hoogte van het Winkelcentrum, een 30 km-zone in te stellen. De verkeersveiligheid voor autoverkeer, fietsers en voetgangers wordt er door verbeterd. Voetgangers steken nu vaak met winkelwagentjes de weg over vanaf De Beurs naar het bijbehorende parkeerterrein. Aan dit gedeelte van de Westerblokker bevinden zich verder basisschool De Bussel, een aantal laad- en losruimten voor vrachtauto’s en uitritten van twee parkeerterreinen. 

Kortom, de Westerblokker is volgens ons een zeer druk en gevaarlijk verkeerspunt. Het instellen van een 30 km-zone tussen café het Gouden Hoofd en basisschool de Bussel zou in onze visie op een eenvoudige en goedkope manier kunnen. Optisch gezien lijkt dat nu al het geval doordat de weg op die hoogte is voorzien van een rode toplaag en wegmarkering. 

In het belang van de verkeersveiligheid, de kinderen van basisschool De Bussel en van de bezoekers van winkelcentrum De Beurs, dringen wij er bij u op aan van de Westerblokker  bij w.c. De Beurs een 30 km-zone in te stellen en daarvoor in te richten. 

Daarvoor stellen wij u een aantal vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde:

1. Bent u met ons van mening dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruiker zal toenemen door de instelling van een 30 km-zone?

2. Wilt u op de Westerblokker, tussen café het Gouden Hoofd en basisschool de Bussel, een 30 km-zone instellen en inrichten?

3. Is het juist dat voor een deel al een 30km-inrichting in dit gebied heeft plaatsgevonden?

4. Wanneer wilt u de 30km-zone instellen en inrichten?

 

Vriendelijke groet, 

namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 18 oktober 2013

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn
Betreft: vragen in overeenstemming met art. 43 van het RvO
Hoorn, 18 oktober 2013

Geacht College,
Tot oktober 2012 was in onze stad één coffeeshop gevestigd. Nu heeft Hoorn één coffeeshop in de binnenstad en één coffeeshop op bedrijventerrein Hoorn 80. De vestiging van de twee coffeeshops is in strijd met het geldend coalitieakkoord 2010-2014, dat is ondertekend door de VVD, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, CDA en D66.

In het coalitieakkoord staat: “De coalitie wil de twee coffeeshops in de binnenstad sluiten en gaat door met het beleid om voor heel Hoorn te komen tot één coffeeshop buiten de binnenstad”. 

Helaas hebben de fracties van VVD en D66 zich niet aan de coalitieafspraken op dit punt gehouden. 

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gekozen voor de vestiging van een tweetal coffeeshops in Hoorn: één aan de Dubbele Buurt en één buiten de binnenstad.

De beslissing voor de vestiging van twee coffeeshops werd onder andere genomen op basis van het rapport ‘Coffeeshopbezoek Hoorn, zomer 2012’ van bureau voor onderzoek en advies Intraval. 

Onze fractie twijfelt aan de juistheid van de cijfers uit het rapport. Wij vinden het nog steeds onwaarschijnlijk dat dagelijks 1.300 tot 1.400 personen de coffeeshop in Hoorn hebben bezocht. 

Onze twijfels over de juistheid van de gehanteerde cijfers in het rapport worden door de exploitant van de coffeeshop De Zuiderzee bevestigd. Volgens de exploitant van de coffeeshop hebben de twee Hoornse coffeeshops samen ongeveer 500-600 klanten minder per dag vergeleken met de vorige coffeeshop De Boot alleen. Volgens de coffeeshopexploitant wordt het verlies aan klanten-blowers veroorzaakt door de vroege sluitingstijd van de coffeeshops en de illegale dealers. 

Onze fractie is van mening dat het aantal tegenvallende klanten niet wordt veroorzaakt door de vroege sluitingstijd maar door de geflatteerde cijfers in het gebruikte rapport van Intraval. 

Het rapport van Intraval heeft de raadsleden en de coffeeshopexploitanten op het verkeerde been gezet. Terwijl het rapport van Intraval cruciaal was om in te stemmen met twee coffeeshops in onze stad. 

Vanwege bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met art. 43 de volgende vragen:

1. Bent u van mening dat het aantal tegenvallende bezoekers aan de coffeeshop wordt veroorzaakt door de vroege sluitingstijd en door de aanwezigheid van illegale dealers? Zo ja, hoe wilt u het aantal illegale dealers verkleinen of uitbannen?

2. De gehanteerde cijfers in het rapport ‘Coffeeshopbezoek Hoorn, zomer 2012’ zijn onwaarschijnlijk hoog. Wilt u met de samenstellers van het rapport overleggen en de genoemde cijfers opnieuw laten beoordelen op juistheid?

3. Wilt u onderzoeken of laten onderzoeken wat de oorzaken zijn van het verlies van klanten/blowers van de coffeeshops ten opzichte van de cijfers welke in het rapport Intraval zijn genoemd?

 

Vriendelijke Groet, namens de Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 15 oktober 2013

Hoorn, 15 oktober 2013.

Vrijwel alle banken in ons land hebben een flinke kunstcollectie. Banken kochten al veel eerder dan Dirk Scheringa beeldende kunst en gaan daar nu nog steeds mee door.  Scheringa richtte een apart museum daarvoor in. De andere banken hangen de kunstwerken in gangen, directiekamers van hun bankgebouw of houden de werken in depot. Een aantal bankmedewerkers is dagelijks bezig de collectie op pijl te houden, te verwisselen of te beschrijven. Voor exclusieve klanten van de bank wordt een catalogus gemaakt. 

In het Scheringa Museum voor Realisme vond hetzelfde plaats. Scheringa liet aan iedereen van de kunst genieten. De andere banken bewaren de kunst achter gesloten deuren. Slechts zeer weinigen krijgen de kunst te zien. Het wordt de hoogste tijd dat de kunstwerken voor iedereen te zien zijn. Want de kunstwerken zijn over het algemeen meer dan de moeite waard.

De meeste banken zijn staatsbanken geworden. De kunst die de banken in het bezit hebben is feitelijk staatskunst en met geld van de klanten aangekocht. Het wordt de hoogste tijd dat alle bankkunst of staatskunst voor iedereen te bewonderen is. Aangekochte kunst van en voor het volk. Dat kan in Opmeer te zien zijn. In het Volkspaleis voor Bankkunst moet alle kunst  van de banken ondergebracht worden. 

De exploitatie van het nieuwe museum komt in handen van de banken gezamenlijk. De kunstcollectie-medewerkers die nu nog werken in de banken  verhuizen eveneens naar Opmeer om te werken in het museum. Door het nieuwe museum krijgt West-Friesland een enorme impuls op toeristisch en economisch gebied. Het museum-pand kan door de banken samen afgebouwd worden en krijgt de bestemming waar het pand altijd voor is bedoeld. Directeur van het nieuwe Kunstpaleis voor Bankkunst kan Gerrit Zalm worden. Hij kent West-Friesland als geen ander. 

Kunstcollectie, medewerkers, directeur en gebouw zijn een ideale combinatie om van het museum een succes te maken. Burgemeester Nijpels van Opmeer mag de kunstcollectie van de banken desnoods zelf ophalen. 

 

Roger Tonnaer.

Gepubliceerd: 3 oktober 2013

Aan college van B&W gemeente Hoorn.

Betreft: 1006565 onderzoek afstoten historische eigendommen

Hoorn, 3 oktober 2013.

 

Geacht College,

Wij hebben het onderzoek naar het afstoten van cultureel historische eigendommen gelezen. Het college heeft per gebouw bekeken hoe de exploitatie is en of het pand nog wel in eigendom van de gemeente Hoorn moet blijven.

Wat betreft St.Pietershof is voldoende aangetoond dat er geen reden is het monumentale hof over te dragen aan bijvoorbeeld Vereniging Hendrick de Keijzer. Onze fractie heeft er alle vertrouwen in dat het St.Pietershof goed beheerd wordt door het College van Regenten van het Pietershof.  Als het aan ons ligt blijft het hof tot in lengte van jaren zo bestuurd worden. Verder rekenen wij er op dat de komende jaren niet opnieuw over het eigendom van St. Pietershof gediscussieerd wordt. Wat goed is, moet zo blijven.

Rozenkruisers-Westfries Museum-Affiche Museum

Het pand Roode Steen 15 moet in het bezit van de gemeente Hoorn blijven. Dat is de beste garantie om ongewenste stedelijke ontwikkelingen aan de Roode Steen te voorkomen. Mocht het ooit zover komen dat de huidige huurder, de Rozenkruisers, de huur opzeggen dan stellen wij voor het pand beschikbaar te stellen aan het Westfries Museum. In dat geval kan het pand samengevoegd worden met de twee andere panden van het museum. Een en ander zou een unieke mogelijkheid voor het Westfries Museum vormen om uit te breiden, zodat er nog meer gelegenheid is de fraaie collecte van het museum te laten zien. 

Een andere mogelijkheid is om het Affichemuseum in het pand Roode Steen 15 onder te brengen. Zo kan het Affichemuseum organisatorisch en bestuurlijk bij het Westfries Museum onderbracht worden en toch zijn unieke collectie en eigen gezicht behouden.

Tunnel

Verder wijzen wij u op de voorwaarden uit de nalatenschap van mevrouw de Vicq-Carbasius, de vorige eigenaar van het pand Roode Steen 15, waarvan de gemeente het pand erfde. Hieruit blijkt dat de bestemming van het pand als museum past binnen de voorwaarden van het legaat. In ieder geval heeft mevrouw de Vicq-Carbasius de gemeente Hoorn nooit een tunnel nagelaten.

Omdat wij niet de indruk hebben dat op korte termijn de Rozenkruisers het pand Roode Steen 15 verlaten, zal door ons het voorstel worden gedaan om te zijner tijd het pand beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Westfries Museum al dan niet in combinatie met het Affichemuseum.

Alleen de twee genoemde musea geven in onze ogen een aanvaardbare bestemming aan het pand Roode Steen 15.

 

Vriendelijke Groet, namens Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Afschrift naar:

Westfries Museum

College van Regenten en bewoners St.Pietershof

Rozenkruisers Hoorn

Affichemuseum

Gepubliceerd: 2 oktober 2013

Aan de Nederlandse Spoorwegen

t.a.v. dhr.R.Parlevliet

Hoorn, 2 oktober 2013.

 

Geachte dames en heren,

Door de sluiting van de gemakswinkel Wizzl in het station Kersenboogerd in Hoorn was het voor de treinreiziger niet meer mogelijk koffie of een broodje bij het station te kopen.

Bovendien verdween door de sluiting toezicht op het station. Vooral hanggroepen in de directe buurt van het station misten de sociale controle over zich zelf. De treinreizigers en inwoners van de Kersenboogerd, de NS en de gemeente Hoorn maakte zich terecht zorgen over de ontstane situatie op de perrons en het station. 

Gelukkig meldde zich de initiatiefrijke Shirley Brandflu bij de NS. Mevrouw Brandflu wilde een winkel beginnen voor broodjes en koffie. Haar voorstellen werden door de NS omarmd. 

Tijdens de opening van Shirley’s Broodjes & meer waren verschillende autoriteiten van NS en de gemeente Hoorn aanwezig om mevrouw Brandflu met de opening van haar zaak te feliciteren. 

De broodjeszaak werd meteen na de start een succes. Door de lezers van het NHD werd Shirley’s Broodjes & meer zelfs uitgeroepen tot beste stationsrestaurant van Noord-Holland. De treinreiziger kreeg met de opening een voorziening waar koffie en een snack te koop is.

Vooral het laatste 1,5 jaar is het Station Kersenboogerd en omgeving in een permanente verbouwing terecht gekomen. De fietsenstalling werd verbeterd, toegangspoortjes geplaatst en een glazen wand neergezet. Tijdens de vele veranderingen ging de verkoop uit Shirley’s Broodjes & meer gewoon door.

Intussen is Shirley’s Broodjes & meer vrijwel onbereikbaar geworden door de aangebrachte poortjes, wanden en andere hindernissen op het perron en bij de ingang- en uitgang van het station.  Hierdoor loopt de klandizie terug en wordt een normale bedrijfsvoering voor mevrouw Brandflu steeds moeilijker. Wij vrezen zelfs dat Shirley Brandflu binnenkort hierdoor haar zaak moet sluiten. Dat is voor de treinreiziger en voor de inwoners van de Kersenboogerd een onwenselijke situatie. Bovendien verliest door de mogelijke sluiting het Station Kersenboogerd een wakend oog en oor op de perrons en bij de ingang. De sociale controle zal verdwijnen.

Wij vragen u daarom zich de bedrijfssituatie van Shirley’s Broodjes & meer aan te trekken en in overleg met mevrouw Brandflu te bekijken welke maatregelen er nodig zijn om op een normale manier haar zaak in het Station Kersenboogerd te runnen.

Een goed lopende broodjes- en koffiezaak in het station is voor iedereen en vooral voor de treinreizigers, inwoners van de Kersenboogerd en de aanwezige hanggroep de beste situatie.

 

Vriendelijke Groet, 

Chris de Meij, gemeenteraadslid Hoorn

c.de.meij@hoorn.nl

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid Hoorn

r.tonnaer@hoorn.nl

Gepubliceerd: 26 september 2013

Aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Betreft: vragen volgens artikel 43 van het Reglement van Orde over instellen drankverbod in wijkpark Risdammerhout e.o.

Hoorn, 26 september 2013.

 

Geacht College,
Onze fractie heeft het Overleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen op donderdagavond 26 september jl. bezocht. Gesproken werd over buurtzorg, kinderboerderij De Woid en over de overlast in wijkpark Risdammerhout. Deze overlast wordt veroorzaakt door thuis- en daklozen en zorgmijders. 

Tijdens de vergadering van het Overleg is door de buurtbewoners gevraagd een alcoholverbod in te stellen voor het gebied wijkpark Risdammerhout  om zo de overlast in het park terug te dringen.

In onze brief van 20 december 2012 hebben wij u gevraagd het gebied van het Winkelcentrum de Huesmolen aan te wijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken. U heeft toen onze vraag gehonoreerd en het gebied van het WC de Huesmolen aangewezen als gebied waar geen alcoholhoudende drank mag worden gebruikt.

Wijkbewoners uit Risdam-Zuid willen dat voor wijkpark Risdammerhout en directe omgeving een soortgelijke maatregel wordt genomen om zo de overlast in het park te verkleinen. Onze fractie is het met de buurtbewoners eens.

In artikel 2.48 lid 1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 staat dat het is verboden op een openbare plaats die deel uit maakt van een door het college AANGEWEZEN GEBIED, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Wij willen u dringend verzoeken in overeenstemming  met artikel 2.48 lid 1 wijkpark Risdammerhout en directe omgeving aan te wijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of bij zich te hebben. 

1. Bent u bereid krachtens art. 2.48 lid 1 van de Plaatselijke Verordening Hoorn 2010, het gebied wijkpark Risdammerhout en directe omgeving aan te wijzen als gebied waar het verboden is drank te gebruiken en bij zich te hebben?

2. Per wanneer zult u een dergelijke maatregel nemen? 

 

Vriendelijke Groet, namens de Fractie Tonnaer,

 

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 25 september 2013

Aan het college van B&W  en in afschrift naar gemeenteraad

Betreft: brief (1007976) van college 06-09-2013 inzake motie over sportterrein Nieuwe Steen

Hoorn,  25 september 2013.

 

Geacht college,
25 juni jl. heeft de gemeenteraad een motie van onze fractie aangenomen over het behoud voor de sport van de hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. In de motie wordt het voorstel gedaan om de mogelijkheid te onderzoeken dat Rugbyclub West-Friesland verhuist van de Blauwe Berg naar het huidige sportcomplex van WFHC.

In de brief van het college van B&W wordt verondersteld dat de motie is ondersteund door de fracties van SP, VVD en Groen Links. Dit is slechts voor een deel juist. De motie is aangenomen met steun van de HSP, SP, CDA, D66, Groen Links,  VOCHoorn en Fractie Tonnaer.

Uit uw reactie blijkt dat u serieus onderzoek heeft gedaan. In ieder geval komt naar voren dat na verhuizing van de WFHC het sportcomplex aan de Nieuwe Steen behouden blijft voor de sport. Het Atlas College (locatie Copernicus) kan van het sportcomplex gebruik blijven maken. 

Rugbyclub West-Friesland kan verhuizen naar het HSV-sportcomplex in Risdam-Noord of naar de huidige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Helaas maakt u een dergelijke verhuizing afhankelijk van de eventuele nieuwe huisvesting van het Tabor College (locatie Werenfridus) naar het Missiehuis.

Onze fractie is van mening dat los van de herhuisvesting van het Werenfridus de Rugbyclub West-Friesland aan een nieuwe sportaccommodatie moet worden geholpen. De huidige accommodatie van de Rugbyclub West-Friesland is erbarmelijk slecht en geeft deze sportvereniging voor de rugbysport en de vereniging geen enkele vooruitzicht op verbetering. 

Daarom pleiten wij, los van de mogelijke herbestemming van het Missiehuis, voor een nieuwe accommodatie van de Rugby Club West-Friesland.

De accommodatieproblemen van de Rugbyclub schreewen om een oplossing. Deze oplossing kan gevonden worden op het HSVsportcomplex of op het huidige WFHC-sportterrein aan de Nieuwe Steen.

Onze fractie is in het algemeen tevreden met de reactie van het college op de motie. Pas écht tevreden is onze fractie echter wanneer de Rugbyclub West-Friesland aan een nieuwe sportaccommodatie wordt geholpen. Wat ons betreft gebeurt dit los van de ontwikkelingen aan de Blauwe Berg en de eventuele herbestemming van het Missiehuis.

 

Vriendelijke groet, namens de fractie,

 

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 15 september 2013

Aan de heren G. van Doorn (Sportschool Beverly Gym), F. Vlaar (Sportcentrum Hoorn) en F. van der Werff (Sportinstituut Frits van der Werff)

Hoorn, 14 september 2013

 

Geachte heren,
Dank voor alle stukken; we hebben ze gelezen. Ook met Frits van der Werff is door ons een gesprek gevoerd. Wij zijn het eens met de opvatting dat er nu al sprake is van een verdringings-markt in de fitnessbranche.

Volgens het college van B&W is de vestiging van Fit For Free in het Van Aalstweg-gebied slechts een kruimelgeval. Wij delen de mening van het College van B&W daarin niet. Onze fractie voelt zich zelfs ongemakkelijk bij het feit dat het College de gemeenteraad niet of onvoldoende bij de vestiging van Fit For Free heeft betrokken.

Het is ook curieus dat door de splitsing van het pand een winkelruimte ontstaat die te klein is, of althans niet meer voldoet aan de minimale voorgeschreven 1000m2 bvo.

Sportschool Beverly Gym is tegen de beslissing bij de rechtbank in beroep gegaan. Dat begrijpen wij volkomen. Wanneer een zaak zich echter onder de rechter bevindt, is het gebruikelijk dat de gemeenteraad zich niet met de zaak bemoeit. Voordat wij een standpunt innemen, willen wij dus de uitspraak van de rechter afwachten.

Voor de Hoornse sportcentra en sportscholen is dit een spannende tijd. Zeker in een situatie waarbij er overduidelijk sprake is van een overaanbod van sportfitness in Hoorn.

Met de vestiging van Fit For Free in Hoorn is volgens ons niemand gebaat.

 

Vriendelijke groet,

 

namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (gemeenteraadslid)

Gepubliceerd: 15 september

Aan de fracties in de Tweede Kamer

Hoorn, 29 augustus 2013.

Betreft: gebruik koper-zilverionisatie-apparatuur door Octant Mondzorg, Hoorn.

 

Geachte fractie,
In Hoorn is Octant Mondzorg gevestigd. Octant omvat vijf tandartspraktijken en een orthodontistenpraktijk. In totaal telt het bedrijf 25 tandartsenstoelen. Jaarlijks worden ongeveer 50.000 personen geholpen.

In verband met de veiligheid van de tandartsen en patiënten maakt Octant gebruik van koper-zilver ionisatieapparatuur in de drinkwatervoorziening ter bestrijding van legionellabacteriën.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport is het gebruik van deze apparatuur door Octant Mondzorg echter niet toegestaan. De gebruikte koper-zilver ionisatieapparatuur is een KIWA-goedgekeurd legionella preventiesysteem.

Octant vindt het gebruik van dergelijke apparatuur voor de bescherming van de patiënten een vereiste. De Inspectie Leefomgeving en Transport denkt daar anders over. De Inspectie is van mening dat deze apparatuur alleen gebruikt mag worden door prioritaire instellingen. Octant Mondzorg vindt dat ze een prioritaire instelling is. Octant verwijst in dit verband naar de grootte van de organisatie met 25 tandartsstoelen.

Onze fractie is van mening dat Octant Mondzorg van grote waarde is voor de lokale volksgezondheid en voor de inwoners/patiënten in Hoorn e.o. Het gebruik van een koper-zilver ionisatieapparaat voor de veiligheid van de patiënt en de tandarts vinden wij van groot belang.

Tegen de beslissing van de Inspectie is Octant Mondzorg in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Onze fractie wil en kan niet in deze procedure treden.

Februari 1999 werd in Bovenkarspel de Westfriese Flora gehouden. Tijdens deze jaarlijkse bloemententoonstelling werden bubbelbaden gedemonstreerd. Deze bubbelbaden waren de veroorzakers van een uitbraak van legionella. De eerste 13 patiënten werden opgenomen in het Westfries Gasthuis te Hoorn. De gevolgen van de legionella uitbraak waren dramatisch groot. Terecht wordt gesproken over een legionellaramp met 32 doden en 206 ernstig zieken. Bovenkarspel is amper 15 kilometer van Hoorn verwijderd. Omdat de ramp  in de buurt plaatsvond, zijn de medewerkers van Octant Mondzorg extra alert in het voorkomen van een legionella uitbraak. Alleen het beste legionella preventiesysteem, de koper-zilver ionisatieapparatuur, kan gebruikt worden om een mogelijk uitbraak van legionella te voorkomen.

De Fractie Tonnaer vraagt uw fractie aandacht voor de situatie zoals deze in deze brief wordt beschreven. Wij pleiten ervoor dat wet- of regelgeving wordt aangepast opdat Octant Mondzorg en andere tandartspraktijken gelijk gesteld worden met medische instellingen, zodat het gebruik van koper-zilverionisatie-apparatuur wordt toegestaan.

Nu is het gebruik van deze apparatuur alleen toegestaan door ziekenhuizen en centra voor dialyse, radiotherapie en revalidatie.

Wij vinden het onderscheid in medische instellingen een merkwaardige selectie. Waarom hebben alleen de eerder genoemde organisaties het recht om patiënten en medewerkers doeltreffend te beschermen tegen mogelijke aanwezigheid van legionellabacteriën? Wij vragen uw fractie zich ervoor in te spannen dat ook praktijken als Octant Mondzorg voortaan vallen onder het begrip ‘medisch-specialistische’ zorg. In dat geval kan Octant Mondzorg deze zeer kostbare apparatuur blijven gebruiken.

Mocht het op korte termijn voor Octant Mondzorg niet mogelijk zijn de koper-zilver ionisatie apparatuur te blijven gebruiken, dan zou het verlenen van een ontheffing voor gebruik een oplossing zijn. De apparatuur wordt dan vervangen zodra de apparatuur technische is afgeschreven. Dit voorkomt in ieder geval kapitaalvernietiging.


Vriendelijke groet,

namens de Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer (fractievoorzitter)