ANBI

Statutair 

Vereniging Sociaal Liberaal Democraten Hoorn  (publieksnaam: Fractie Tonnaer)

adres: Hooiklamp 7, 1689 DB Zwaag

Fiscaalnummer:  8212 32 307

Doel

Optreden als politieke partij, alsmede het ondersteunen van politieke partijen en/of politici waaronder gemeenteraadsleden. De Vereniging  neemt deel of laat deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleidsplan 

Fractie Tonnaer zet zich samen met de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag in voor het welzijn van iedereen, jong en oud. Fractie Tonnaer is een praktische partij. Dat wil zeggen: actief en doortastend, nuchter en direct. De partij is niet rechts of links, maar Hoorns.

Het bestuur, gekozen door de leden van de Vereniging Sociaal Liberaal Democraten Hoorn (Fractie Tonnaer) organiseert minstens twee keer per jaar een ledenvergadering. Door de vergadering wordt de kandidatenlijst, begroting, jaarrekening, contributie, afdracht raads- en commissieleden en verkiezingsprogramma vastgesteld. De kandidatenlijst en verkiezingsprogramma wordt iedere vier jaar vastgesteld. De gemeenteraadsleden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het verkiezingsprogramma en het bestuur van de Vereniging is dit voor het beleidsplan. Het bestuur en de leden steunen de raads- en commissieleden met hun werk in de gemeenteraad en raadscommissie.

In maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het bestuur is al gestart met het speuren en inwerken van talenten voor de nieuwe gemeenteraad in 2022. Voor een lokale partij is de campagne voor de verkiezingen extra kostbaar. Immers, lokale partijen ontvangen geen financiële steun van een landelijke partij. Het beleid van Fractie Tonnaer is erop gericht uitsluitend met eigen financiële middelen campagnekosten en andere kosten te betalen. Inkomen voor o.a. de campagne wordt verkregen door contributie van leden, jaarlijkse afdracht door wethouder, raadsleden en commissieleden.

Verkiezingsprogramma 

De ledenvergadering stelt iedere vier jaar een verkiezingsprogramma vast. Verkiezingsprogramma 2018-2022 Fractie Tonnaer, zie deze website.

Financiën 

Balans en staat van baten en lasten met toelichting:

Neem contact op