Moties

2017

Financiële steun aan publieksfinanciering restauratie terugkerende schilderijen

De gemeenteraad van Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 25 oktober en 1 november 2016, behandeld het raadsvoorstel begroting 2017


Overwegende:

 • dat in de nacht van 9 op 10 januari 2005, 24 schilderijen en 70 stukken zilverwerk uit het Westfries Museum gestolen zijn;
 • vrijdag 7 oktober 2016, 5 van de 24 gestolen schilderijen vanuit Oekraïne in het Westfries Museum zijn terug gekeerd;
 • zeker 3 van de 5 terug gekeerde schilderijen ernstig beschadigd zijn en dringend gerestaureerd moeten worden;
 • de restauratiekosten €100.000,- bedragen en hiervan minimaal €72.000,- van de restauratiekosten door middel van een publieksfinancieringsactie verkregen dienen te worden;
 • het Westfries Museum alles in het werk stelt om het benodigde bedrag voor restauratie binnen te krijgen via een publieksfinancieringsactie;
 • het museum daarnaast voor enkele duizenden euro's aan spnsoring in natura van het bedrijfsleven heeft ontvangen;
 • dat reeds 60% van het benodigde bedrag grotendeels via bijdragen van particulieren bijeen is gebracht;
 • het college van B&W voor de restauratie van de schilderijen €5.000,- beschikbaar stelt ten laste van onvoorzien incidenteel;


Verzoekt het college:

Namens de gemeenteraad €5.000,- financiële steun (eventueel garantiebedrag) te verlenen ten laste van het begrotingsresultaat 2016, aan de publieksfinancieringsactie voor de restauratie van de teruggekeerde schilderijen


En gaat over tot de orde van de dag.

VOCHoorn, Aart Ruppert
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
PvdA, Kholoud al Mobayed

25-10-2016-Motie-3---financiele-steun-aan-publieksfinanciering-restauratie-terugkerende-schilderijen---VOCH-Hoorn-Lokaal-Fractie-Tonnaer-Hoorns-Belang-PvdA.pdf

Integraal voorstel Poort van Hoorn

De gemeenteraad Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 4 april 2017, behandelende agendapunt 8: integraal voorstel Poort van Hoorn


Overwegende dat:

 • Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 21 en 23 maart door een meerderheid is aangegeven dat de parkeergarage en de traverse over het spoor onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;
 • de traverse over het spoor belangrijk is voor een optimaal gebruik van de parkeergarage;
 • een onder goede architectuur ontworpen traverse als verbinding belangrijk voor een optimaal gebruik van de parkeergarage, het openbaar vervoer, als regionaal openbaarverkeersknooppunt, toerisme en economie van de binnenstad en historische haven van Hoorn en voor de regio West-Friesland;
 • het college de NS en ProRail ervan overtuigen moet dat de bouw van een traverse over het spoor zeer noodzakelijk is voor het mobiliteitsknooppunt zoals dat bedoeld is;
 • als er niet de juiste verbinding van de noordkant naar de zuidkant van het spoor komen, dit zelfs een rem zet op de ontwikkeling van het knooppunt;
 • de miljoeneninversteringen die de gemeente Hoorn wil gaan doen, geen zin heeft zonder een tijdige, kwalitatief aantrekkelijke en goed toegankelijke verbinding tussen de noordkant en zuidkant van het station Hoorn.

 

Op basis van deze prioriteitenstelling te starten met:

de realisering van een parkeergarage pas te beginnen als deze wordt gebouwd in combinatie met de aanleg van een traverse over het spoor, of als tenminste zekerheid bestaat dat binnen afzienbare tijd met de aanleg van een kwalitatief aantrekkelijke en goed toegankelijke traverse wordt gestart.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal, Joke van der Meij

4-4-2017-Motie-3a-was-amendement-Integraal-voorstel-Poort-van-Hoorn---Unaniem-aangenomen.pdf

Stoppen reintegratie instrument Flextensie van WerkSaam

Motie

De gemeenteraad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op 11 juli 2017. Behandelend agendapunt 11, jaarrekening 2016 en Ontwerpbegroting 2018 WerkSaam Westfriesland.


Constaterende dat,

 • gemeenschappelijke regeling WerkSaam sinds 1 januari 2015 de Participatiewet uitvoert;
 • WerkSaam veel instrumenten hanteert om mensen aan het werk te helpen of ervaring bij werkgevers op te laten doen;
 • Flextensie één van deze instrumenten is;
 • Flextensie aan de ene kant te vergelijken is met een uitzendconstructie en aan de andere kant met een reïntegratie instrument;
 • Flextensie niet onomstreden is, veel vragen oproept ook bij uitkeringsgerechtigden;
 • een wet op het voorkomen van arbeidsverdringing vanuit het Rijk wordt opgesteld.


Roept het college op om:

 • Bij het bestuur van WerkSaam aan te dringen op het stoppen met het reïntegratie instrument Flextensie.
 • Deze motie naar andere Westfriese gemeenten sturen.

 

Kholoud al Mobayed, PvdA Hoorn
Robert Vinkenborg, HOP
Mathé van Stralen, SP
Joke van der Meij, Hoorn Lokaal
Nico Oudheusden, HSP
Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer
Alex van der Kleij, Hoorns Belang
Bert van Dijkhuizen, VVD

11-7-2017-Stoppen-reintegratie-instrument-flextensie-van-WerkSaam---PvdA-SP-CDA-GL-VVD-FT-HOP-HB-HSP-HL-aangenomen.pdf

Versoepelen sollicitatieplicht 60+

De raad van de gemeente Hoorn, in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017, behandelend het agendapunt betreffende de begroting 2018 van WerkSaam Westfriesland,


Overwegende dat:

 • Mensen met een bijstandsuitkering die ouder zijn dan 60 jaar in de praktijk ervaren dat er weinig kans is om aan werk te komen;
 • Oudere cliënten nog vaak de sllocitatieplicht opgedragen krijgen die geldt voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (3 sollicitaties per week en inschrijven bij 5 uitzendbureaus);
 • Deze cliënten belang hebben bij de ondersteuning van WerkSaam bij het vinden van werk of een andere invulling van hun bestaan (bijvoorbeeld het vinden van passend vrijwilligerswerk);
 • Echter een opgelegde sollicitatieplicht demotiverend werkt, omdat deze oudere cliënten zo vaak afwijzing krijgen op hun sollicitatie-inspanningen;
 • Solliciteren vanuit plicht in plaats vanuit motivatie weinig zin heeft, omdat potentiële werkgevers geen behoefte hebben aan werknemers die niet werkelijk gemotiveerd zijn;
 • Op deze manier de sollicitatieplicht als een bureaucratische maatregel werkt, waar zowel cliënten als potentiële werkgevers last van hebben;


Voort overwegende dat:

 • Wat betreft de sollicitatieplicht WerkSaam met mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt afspraken op maat maakt en aan zorgcliënten geen actieve sollicitatieplicht oplegt, ook al hebben zij officieel vanuit de wet wel een re-integratieverplichting;


verzoekt het College om:

 • Voor WerkSaam-cliënten boven de 60 jaar die al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen en/of met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, geen actieve sollicitatieplicht op te leggen.


en gaat over tot de orde van de dag,

de fracties van:
GroenLinks, Christine Ravenhorst
SP, Andries Posthuma
HOP, Robert Vinkenborg
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
PvdA, Kholoud al Mobayed
HSP, Nico Oudheusden

11-7-2017-versoepelen-sollictiatieplicht-60---GL-SP-PvdA-D66-VVD-FT-HOP-HB-HSP-HL-CDA-aangenomen.pdf

Parkeerbeleid instellen nulvergunningenbeleid voor nieuwbouwplannen

De gemeenteraad Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017


Gehoord:

de discussie tijdens de raadscommissie van 15 juni jl. en de raadsvergadering van 11 juli over het raadsvoorstel: Parkeerbeleid: instellen "nulvergunningenbeleid" voor nieuwbouwplannen binnenstad


Overwegende dat:

 • Een meerderheid van de raadscommisie het genoemde raadsvoorstel niet rijp vindt voor besluitvorming;
 • het college van B&W bijna 1 maand tijd heeft gehad een nieuw aangepast raadsvoorstel te maken;
 • diverse bouwplannen voor nieuwbouw, renovatie en wonen boven winkels al geruime tijd wachten op goedkeuring en realisatie;
 • de bouwplannen de parkeerdruk verhoogt in de binnenstad, maar anderzijds de economie, levendigheid en sociale veiligheid in de binnenstad verhoogt;
 • het goedkeuren van de bouwplannen dringend noodzakelijk is.

 
Verzoekt en vraagt:

 • het college van B&W zo snel mogelijk doch uiterlijk voor de raadsvergadering van 26 september a.s. een raadsvoorstel in te dienen voor de aanpassing van de bouwverordening, buiten het bestaande parkeer-vergunningenbeleid, zodat alsnog diverse bouwvergunningen voor de realisering van woningen, verleent kunnen worden;
 • het college tot 26 september, indien juridisch mogelijk, "oude" bouwplannen in de binnenstad, zo snel mogelijk goedkeuren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fracties:
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
VVD, Bert Dijkhuizen
HSP, Nico Oudheusden
Hoorns Belang, Alex van der Kleij

11-7-2017--Wilde-motie-4-Parkeerbeleid-instellen-nulvergunningenbeleid-voor-nieuwbouwplannen---VVD-FT-HB-HSP-verworpen.pdf

Stopzetten omvormingen openbaar groen

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op 27 juni 2017


Overwegende dat:

 • op het onderhoud van het openbaar groen de afgelopen jaren veel bezuinigd is;
 • om de bezuinigingstaakstelling te halen veel struiken en kleine plantsoenen omgevormd zijn tot grasveld;
 • deze zogenaamde 'omvormingen' leiden tot een vermindering van de biodiversiteit en ecologische hoofdstructuur in de wijk;
 • veel wijkbewoners de omvormingen ervaren als een teruggang in de kwaliteit van de leefomgeving;
 • er op korte termijn gestart gaat worden met het opstellen van een groenvisie, waarin uitgangspunten als biodiversiteit, bewonersparticipatie, verbeteren van de leefomgeving en klimaatadaptatie meegenomen worden als basis van het plan.


En tevens overwegende dat:

een structurele financiële deficit van €130.000 door de raad moet worden ingevuld, als de omvormingen worden stopgezet.


Roept het college op:

 • De nog niet uitgevoerde omvormingen stop te zetten;
 • de financiële consequenties van het stopzetten van de omvorming van het openbaar groen voor het bedrag van €130.000 structureel te verwerken in de Begroting 2018, ingaande 1 januari 2018;
 • resterende gelden die gereserveerd warem voor de omvorming vrij te laten vallen bij de Jaarrekening 2017;


en gaat over tot de orde van de dag.

de fracties van:
GroenLinks, Jos Kamminga
VVD, Chris De Meij
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
D66, Arwin Rood
PvdA, Jeroen van der Veer
HOP, Robert Vinkenborg
CDA, Dirk Oud
VOC Hoorn, Aart Ruppert
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
SP, Mathé van Stralen
Hoorns Belang, Alex van der Kleij

27-6-2017-Motie-1-stopzetten-omvormingen-openbaar-groen---Unaniem-aangenomen.pdf

Kerstboom terug op de Roode Steen

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op 27 juni 2017 behandelend de Kadernota 2017


Overwegende dat:

 • de gemeenteraad in 2015 de kerstboom op de Roode Steen heeft wegbezuinigd;
 • dat de meerjarenraming toelaat dat deze bezuiniging ongedaan wordt gemaakt;
 • ondernemers op eigen initiatief ervoor hebben gezorgd dat er na 2015 toch een kerstboom op de Roode Steen stond, maar er geen toezegging of afspraak is dat ze dit blijven doen;
 • dat het plaatsen van een kerstboom past in onze tradities en bijdraagt aan de beleving in sfeer in onze binnenstad en breed gedragen ambitie om Hoorn een levendige verblijfstad te laten zijn;
 • het niet wenselijk is dat de komst van een kerstboom afhankelijk wordt gemaakt van de bereidwilligheid van particulieren en primair een taak van de gemeente is;
 • de ondernemers op de Roode Steen bereid zijn een bijdrage aan de plaatsing van de kerstboom te leveren, maar geen eigenaarschap wensen van deze jaarlijkse taak.

 
verzoekt het college:

 • Om namens de gemeente de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de kerstboom weer op zich te nemen.
 • Om binnen de eigen bevoegdheid te bekijken waar er dekking is voor het laten terugkomen van de grote kerstboom op de Roode Steen, zoals vóór de bezuinigingen in 2015 gebruikelijk was.
 • Met de ondernemers te overleggen welke samenwerking er mogelijk is en afspraken daarover vast te leggen.


Ondertekening:

HOP, Robert Vinkenborg
VOC Hoorn, Aart Ruppert
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

27-6-2017-Motie-6-kerstboom-terug-op-de-Roode-Steen---Unaniem.pdf

Afkeuring wethouder Bashara

De gemeenteraad Hoorn in vergadering op dinsdag 27 juni 2017 behandelend het inlichtingendebat over het uitvoeren van de motie over terugbrengen van parkeerplaatsen n.a.v. de proef op het Kerkplein


Overwegende dat:

 • Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. door de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen met als opdracht een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen.
 • Ook samen met de ondernemers en omwonenden naar een gedragen oplossing, voor het herinrichten van het Kerkplein, zal worden gezocht.
 • Op 9 juni jl., ruim 2,5 week na het aannemen van de motie, slechts 11 parkeerplaatsen zijn terug geplaatst, waardoor de motie slechts beperkt is uitgevoerd.
 • Verder is gebleken dat ondernemers en bewoners selectief voor overleg zijn uitgenodigd, waardoor het proces onzorgvuldig is verlopen.
 • Ondernemers en omwonende hierdoor in zeer moeilijke situaties zijn gebracht, terwijl dat niet had gehoeven met een betere communicatie.
 • De raad geen vertrouwen meer heeft in het tot een goed einde brengen van de proef met het Kerkplein onder leiding van deze wethouder.


De raad:

 • spreekt zijn afkeuring uit over het niet uitvoeren van de raadsmotie van 23 mei over de proef met nieuwe inrichting van het Kerkplein door wethouder de heer Bashara;
 • adviseert het college om dit dossier over te dragen aan een andere wethouder.


En gaat over tot de orde van de dag.

VVD, Marjon van der Ven
VOC Hoorn, Aart Ruppert
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer,
HOP, Robert Vinkenborg
Hoorns Belang, Alex van der Kleij

27-6-2017-Motie-11-van-afkeuring-wethouder-Bashara---VVD-VOCH-FT-HOP-HB-JO-verworpen.pdf

Herinrichting Kerkplein

De raad van Hoorn, bijeen in vergadering op 23 mei 2017


Overwegende dat:

 • De gemeenteraad op 28 juni 2016 de binnenstadsvisie heeft vastgesteld.
 • Een van de beslispunten van de binnenstadsvisie het maken van inrichtingsplannen voor het Kerkplein en de Veemarkt betrof, uitgaande van het grotendeels vervangen van de parkeerplaatsen voor betaald parkeren, om op die essentiële plekken in de binnenstad de ruimtelijke kwaliteit aanmerkelijk te verbeteren.
 • Er een proef op het Kerkplein is gestart en er 10 parkeerplekken met een maximale parkeerduur van een half uur gehandhaafd zijn.
 • De ondernemers op en rond het Kerkplein hebben aangegeven grote problemen te hebben gekregen door het structureel verdwijnen van alle betaald parkeerplekken en de 10 gehandhaafde plekken van een half uur.
 • De maatregelen van het verdwijnen van de parkeerplekken enorme economische consequenties heeft voor de ondernemers op en rond het Kerkplein.
 • De voorzitter van de bezwaar- en beroepscommissie tijdens de zitting aangaf dat, gelet op de eerdere uitspraak van de bestuursrechter, de tijdelijke inrichting van het Kerkplein, een niet voor beroep vatbare beslissing is.
 • De voorzitter de aanwezige ondernemers naar de politiek verwees en de ondernemers zich vervolgens ook rechtstreeks tot de politiek gericht hebben met het verzoek hen te helpen en de raad op te roepen de pilot te staken.


Verzoekt het college:

Een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een gedragen oplossing voor het herinrichten van het Kerkplein te zoeken en doelen vast te stellen.

VVD, Marjon van der Ven
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
HSP, Nico Oudheusden

23-5-2017-Motie-10-Herinrichting-Kerkplein---PvdA-D66-CDA-VVD-VOCH-FT-HOP-HB-HSP-HLJenO-aangenomen.pdf

Overdracht beheerszaken Noorderkerk aan de gemeente

De gemeente van Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 23 mei 2017


Overwegende dat:

 • sinds het voorjaar 2015 de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker plannen heeft de Noorderkerk te verkopen;
 • in 2007 en 2009 de VVD en Fractie Tonnaer pleiten voor vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk;
 • de Kerkenraad PKN Hoorn-Zwaag-Blokker besloten heeft het oudste rijksmonument in Hoorn, voor €500.000,- te verkopen aan de Coöperatie Westfries Cultureel Goed;
 • door deze verkoop aan de Coöperatie de Noorderkerk geen maatschappelijke of openbare functie meer zal houden;
 • de Noorderkerk door geldinzamelingsacties en met monumentensubsidies van het rijk en de gemeente in de vorige eeuw twee maal is gerestaureerd en onderhouden;
 • dankzij de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk de levendigheid van de Kleine Noord en de Veemarkt e.o. wordt vergroot;
 • in Maastricht, Zutphen en Zwolle boekhandel en een bibliotheek in historische kerkgebouwen zijn gevestigd;
 • ongeveer 9 maanden een werkgroep van de gemeente en de bibliotheek actief is om de vestigingsmogelijkheden te onderzoeken en gesprekken met o.a. de Kerkenraad te voeren;
 • zowel de Vereniging Oud Hoorn als de Belangenvereniging Kleine Noord van mening zijn dat de vestiging van de bibliotheek een goede bestemming voor de Noorderkerk is.


Verzoekt

de Kerkenraad PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, de Noorderkerk te verkopen of over te dragen aan de gemeente Hoorn en de bibliotheek Hoorn.

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

CDA, Dick Bennis

Hoorn Lokaal, Joke van der Meij

SP, Mathé van Stralen

Groen Links, Jos Kamminga

PvdA, Jeroen van der Veer

23-5-2017-Motie-6-Overdracht-beheerszaken-Noorderkerk-aan-de-gemeente-ingediend-door-Fr.-Tonnaer-PvdA-SP-CDA-GL-HL.pdf

Stop verkoop van Sociale Huurwoningen

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 23 mei 2017

Gehoord:
De discussie tijdens de raadscommissie van dinsdag 28 maart jl. over huisvesting vergunninghouders


Overwegende dat:

 • de zoekduur naar sociale huurwoningen oploopt;
 • er in 2017 40 sociale huurwoningen nodig zijn voor vergunninghouders;
 • er extra toewijzingen te verwachten zijn voor herplaatsing bij sloop en nieuwbouw;
 • de voorraad sociale huurwoningen tot en met 2020 afneemt;
 • ook voor het draagvlak voor de opvang van vergunninghouders van belang is dat de zoekduur niet verder oploopt;
 • er extra inspanningen worden gevraagd van de gemeente Hoorn en Intermaris;
 • versnelde bouw van sociale huurwoningen tijd kost;
 • Intermaris conform de prestatieafspraken 40 sociale huurwoningen mag verkopen in 2017 en de jaren daarna;
 • het stoppen van de verkopen een directe positieve invloed heeft op de zoekduur.


Verzoekt het college om:

 • in samenspraak met Intermaris de mogelijkheden van een tijdelijke verkoopstop van sociale huurwoningen te onderzoeken en het resultaat mee te nemen in de nieuwe prestatieafspraken;
 • aan Intermaris te vragen om aan te geven welke gevolgen een mogelijke verkoopstop heeft op het weerstandsvermogen van Intermaris in perspectief van de kritieke ratio's, waaraan Intermaris moet voldoen.


En gaat over tot de orde van de dag

PvdA, Jan Stuifbergen
HOP, Robert Vinkenborg
SP, Andries Posthuma
Fractie Tonnaer, Levent Helelespe
HSP, Nico Oudheusden
Groen Links, Jos Kamminga
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij

11-7-2017--Wilde-motie-4-Parkeerbeleid-instellen-nulvergunningenbeleid-voor-nieuwbouwplannen---VVD-FT-HB-HSP-verworpen.pdf

Maatschappelijke opvang vluchtelingen

De gemeente van Hoorn, in vergadering bijeen op 4 april 2017


Overwegende dat:

 • Maatschappelijke opvang voor vluchtelingen een taak van de gemeente is;
 • Het Rijk het eerste jaar van de opvang financiert;
 • Gemeente Hoorn ervoor gekozen heeft om de maatschappelijke opvang één jaar te regelen;
 • In dat jaar woning, zorg, taal en scholing wordt geregeld;
 • Na dit eerste jaar een vluchteling aan een vrijwilliger wordt gekoppeld;
 • De vrijwilligers voor de vluchtelingen een grote hart hebben;
 • Vrijwilligers onze Ambassadeurs van Hoorn zijn en wij hen moeten koesteren;
 • Vrijwilligers behoefte aan begeleiding hebben.


Roept het college op:

 • om haar regie rol te intensiveren voor het begeleiden van de vrijwilligers;
 • netwerkdagen c.q. opleidingsdagen voor de vrijwilligers te organiseren;
 • de kosten hiervoor te dekken vanuit bestaande middelen.


En gaat over tot de orde van de dag

PvdA, Kholoud Al Mobayed
VOCHoorn, Karin Hakhoff
VVD, Chris de Meij
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
Groen Links, Christine Ravenhorst
D66, Elsbeth Broerse 
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

23-5-2017-Wilde-motie-2-Maatschappelijke-opvang-vluchtelingen-unaniem-aangenomen.pdf

Integraal voorstel Poort van Hoorn

De gemeenteraad Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 4 april 2017, behandelende agendapunt 8: Integraal voorstel Poort van Hoorn.


Overwegende dat:

 • de beoogde fietstunel Keern- Provencialeweg de komende jaren niet wordt aangelegd;
 • een betere inrichting gelijkvloers van de oversteek voor voetgangers en fietser op het kruispunt Keern-Provencialeweg nodig is;
 • binnenkort op het kruispunt de verkeersregelautomaat, lantaarns, detectielussen, kabels en masten vervangen moeten worden.


Verzoekt het college:

Vooruitlopend op, of gelijktijdig met de voorbereidingen voor de ontwikkelingen van de Poort van Hoorn en de doorstroming op de Provencialeweg:

 • op het kruispunt Keern-Provencialeweg de inrichting van de oversteek voor voetgangers en fietsers gelijkvloers en met eenvoudige maatregelen te verbeteren;
 • deze gelijkvloerse verbeteringen zoveel mogelijk in de uitvoering te combineren met de reeds toegezegde vervanging van de verkeersregelautomaat, lantaarns, detectielussen, kabels en masten.


En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
VOCHoorn, Hans Weeda
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
PvdA, Jeroen van der Veer
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
HOP, Robert Vinkenborg

4-4-2017-Motie-1---Integraal-voorstel-Poort-van-Hoorn-unaniem-aangenomen.pdf

Spoorverbinding Hoorn-Kersenboogerd - Enkhuizen

De gemeenteraad van Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 7 maart 2017


Gehoord:

De discussie tijdens de raadscommissie van dinsdag 7 februari jl.


Overwegende dat:

 • de spoorverbinding tussen Hoorn-Kersenboogerd - Enkhuizen nog steeds enkel spoor is;
 • al in 1986 spoorbruggen op dit traject geschikt zijn gemaakt voor een dubbele spoorverbinding
 • een dubbele spoorverbinding voor de regio West-Friesland nuttig en noodzakelijk is als verbetering van de bereikbaarheid, om goed te wonen en te werken en vanwege het streven om de regio West-Friesland binnen afzienbare tijd te laten uitgroeien tot een van de tien meest aantrekkelijke regio's in het land;
 • het wenselijk is het spoor vervolgens vanuit Enkhuizen door te trekken naar Lelystad;
 • de regionale economische agenda één van de belangrijkste activiteiten is die genoemd worden in het PACT van West-Friesland;
 • een goede bereikbaarheid per auto, trein, boot en fiets in het PACT West-Friesland genoemd worden;
 • een regelmatige en snelle treinverbinding, van West-Friesland (Hoogkarspel, Bovenkarspel-Grootebroek, Bovenkarspel Flora en Enkhuizen) met Amsterdam v.v. van groot belang is voor de regio West-Friesland.


Verzoekt het college van B&W:

Op alle bestuurlijke niveaus en in elke vorm van overleg zich in te zetten voor een verdubbeling van de spoorverbinding tussen Hoorn-Kersenboogerd - Enkhuizen.

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
SP, Mathé van Stralen
HOP, Robert Vinkenborg
Hoorns Belang, Symen van der Meer
HSP, Nico Oudheusden
VOCHoorn, Hans Weeda
CDA, Dirk Oud
Groen Links, Jos Kamminga
D66, Arwin Rood
PvdA, Jeroen van der Veer
HoornLokaal, Joke van der Meij

4-4-2017-Wilde-Motie-4---Spoorverbinding-Hoorn-Kersenboogerd--Enkhuizen---Unaniem-aangenomen.pdf

Loopbrug winkelcentrum Grote Beer

De gemeenteraad Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 7 maart 2017.


Overwegende dat:

 • de gemeente Hoorn en/of Winkelcentrumeigenaar Onro b.v. overwegen de ruim 35 jaar oude loopbrug bij de Grote Beer te slopen of aan de kant van het winkelcentrum af te sluiten;
 • de bewoners van de Grote Waal en in het bijzonder van de Poolster e.o. willen dat de loopbrug behouden en open blijft tot en met het winkelcentrum Grote Beer;
 • de loopbrug bij de Poolster volgens de Wegenverkeerswet een openbare weg is en niet zomaar afgesloten kan worden;
 • de gemeente Hoorn de laatste 25 jaar elk verzoek voor het afsluiten van glop, steeg of straat geweigerd heeft;
 • de bestaande loopbrug steeds belangrijker wordt als gelijkvloerse en directe looproute naar de Westerdijk en het toekomstige stadsstrand;
 • dat de Fractie Tonnaer over de loopbrug schriftelijke vragen heeft gesteld en uit de beantwoording blijkt dat het college van B&W nog geen besluit genomen heeft over het eventuele afsluiten of sloop van de loopbrug;
 • het college van B&W zich onvoldoende bewust is van nut en noodzaak de loopbrug nu en voor de toekomst, zeker vanwege de aanleg van het stadsstrand, behouden en open blijft.


Vraagt het college:

Er alles aan te doen de loopbrug en ingang bij Winkelcentrum de Grote Beer - Poolster open te houden. De huidige (betonnen) brug kan eventueel vervangen worden door een lichtere (houten) loopbrug. Een en ander in overleg met ondernemers van Winkelcentrum de Grote Beer en bewoners van de Poolster e.o.


En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
HOP, Robert Vinkenborg
HSP, Nico Oudheusden
VOCHoorn, Hans Weeda
Hoorns Belang, Symen van der Meer

7-3-2017-Wilde-Motie-2-Loopbrug-winkelcentrum-Grote-Beer---Poolster---GLVOCH2-FT-VERWORPEN.pdf

2016

Naamgeving Openbare Ruimte

De gemeenteraad Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 25 oktober en i november 2016, behandelde het raadsvoorstel begroting 2017.


Overwegende dat:

 • Door o.a. het Comité 40-45, Stichting Hans Engel, Vereniging Oud Hoorn en Fractie Tonnaer en vele anderen is verzocht een straat, plein of laan te vernoemen naar personen uit het oorlogsverleden, sport, bestuur en kunst- en cultuur;
 • voorgesteld wordt een straat of laan te vernoemen naar bijvoorbeeld: Cornelis Beerepoot (bestuurder en wethouder Zwaag), Piet van Kampen (1926-1975 wethouder Zwaag), Corry van Kleef (gemeenteraadslid Blokker en Hoorn), Elle Mol (27 jaar wethouder Blokker en voorzitter St. Festival Blokker), Frits Slomp alias Frits de Zwerver (dominee Hoorn en verzetsman), Martin Brozius (acteur en presentator), Johan Kerkmeijer (leraar, kunstenaar en historicus), Adriaan Volkers (kunstschilder en edelsmid), Klaas Ooijevaar (kunstschilder), Carl Fahringer (kunstschilder), Gré Visser (Hoornse ereburger en drager Yad Vashem), Truus Menger (verzetsvrouw en beeldhouwer), Aaf Dell (verzet, verborg onderduikers), Dieuw van Vliet (verzet, verborg onderduikers), Jacob Blokker Pz. (winkelier en grondlegger concern), Wim Ruska (2x Olympische kampioen judo), Piet Olofsen (meervoudig Nationaal Kampioen en recordhouder speerwerpen), Han Ebbelaar (danser Nationaal Ballet), Kees Winkler (dichter), Sjoerd Leiker (journalist, schrijver, dichter, verzetsman en medeoprichter van De Bezige Bij), Margreet van Hoorn (schrijfster) en vele andere;
 • een straat, plein, laan, plantsoen of speelterrein in nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder of elders in de stad naar o.a. deze personen vernoemd kan worden;
 • de Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte adviseert het college op verzoek of uit eigen beweging over het toekennen van namen aan o.a. straten en pleinen.


Verzoekt het college:

te komen tot het vernoemen van straten, pleinen en lanen in Hoorn waaronder in Bangert-Oosterpolder naar personen die voor de sport, kunst- en cultuur bestuur of oorlogsverzet in Hoorn, Blokker en Zwaag van betekenis waren en belangrijk zijn geweest in de Twintigste Eeuw.


En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
HOP, Robert Vinkenborg
VVD, Ronald Louwman
VOCHoorn, Aart Ruppert
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
PvdA, Jeroen van der Veer
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
SP, Mathé van Stralen
Groen Links, Jos Kamminga
HSP, Nico Oudheusden

1-11-2016-Motie-17----Naamgeving-Openbare-Ruimte---Fr.-Tonnaer-VVD-HOP-VOCH-HL-HB-PvdA-SP-GL-HSP-aangenomen.pdf

Rekenkamerrapport Vastgoedbeheer gemeente Hoorn

De gemeenteraad Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 28 juni 2016, behandelend agendapunt 13, rapport van de rekenkamercommissie (RKC) "Vastgoedbeheer gemeente Hoorn".


Overwegende dat:

 • de gemeente Hoorn het leegstaande schoolgebouw Nieuwe Steen 21 koopt van Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn en doorverkoopt aan Woningcorporatie Intermaris;
 • het college onvoldoende gezocht heeft naar een nieuwe schoolbestemming voor schoolgebouw Nieuwe Steen 21;
 • al jarenlang heeft Speciaal Onderwijs kampt met huisvestingproblemen, met de verkeersafwikkeling en overlast veroorzaakt naar de schoolomgeving;
 • Nieuwe Steen 21 geschikt is voor het Speciaal Onderwijs als gebouw en locatie, voor de verkeersafwikkeling van het leerlingenvervoer en de omgeving;
 • naast Intermaris andere woningcorporaties w.o. Woonzorg Nederland, Wooncompagnie en Mooiland actief zijn en een volkshuisvestelijke taak leveren in Hoorn;
 • de verkoop van het pand Nieuwe Steen 21 moet plaatsvinden door middel van een openbare- en algemene procedure aan de hoogste bieder met de beste plannen voor hergebruik of nieuwbouw;
 • de gemeenteraad onbekend is met de voorwaarden en tegen welk bedrag Nieuwe Steen 21 aan Intermaris verkocht is;
 • de verkoop van Nieuwe Steen 21 in strijd is met de aanbevelingen uit het rapport "Vastgoedbeheer gemeente Hoorn" van de rekenkamercommissie (RKC);
 • volgens de rekenkamercommissie de gemeenteraad niet stuurt op het vastgoeddossier en dit wel zou moeten plaatsvinden.


Verzoekt het college van B&W:

 • actief te zoeken naar een nieuwe bestemming voor pand Nieuwe Steen 21;
 • in tweede instantie het pand Nieuwe Steen 21 door een openbare procedure te verkopen aan de hoogste bieder met de beste plannen;
 • de gemeenteraad te betrekken bij de herbestemming of verkoop van pand Nieuwe Steen 21.


En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
VOCHoorn, Hans Weeda
VVD, Marjon van der Ven
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
HoornsBelang, Alex van der Kleij
HSP, Nico Oudheusden

28-6-2016-Motie-3-Rekenkamerrapport-Vastgoedbeheer-gemeente-Hoorn---Fractie-TonnaerVVDVOCHoornHOPHoorns-BelangHSPJO-voor-Hoorn-verworpen.pdf

Nakoming van de oorspronkelijke Samenwerkingsovereenkomst

De Raad bijeen op 24 mei 2016, agendapunt 9, raadsbesluit Realisatie 4 woonwagens in verband met brandveiligheid op het woonwagencentrum Bobeldijkerweg.


Overwegende dat:

 • in het nieuwe raadsvoorstel de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Hoorn - Wooncorporatie Intermaris intact blijft;
 • dit inhoudt dat er opnieuw tussen gemeente Hoorn en Wooncorporatie Intermaris moet worden gesproken over de nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst;


Verzoekt het college:

 • gesprekken over de voortzetting van de Samenwerkingsovereenkomst met Wooncorporatie Intermaris te starten, eventueel met behulp van een mediator;
 • vóór 1 oktober 2016 de gemeenteraad over de resultaten van deze gesprekken te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
HSP, Nico Oudheusden
VOCHoorn, Aart Ruppert
HOP, Robert Vinkenborg

24-5-2016-Motie-1-Nakoming-van-de-oorsprokelijke-Samenwerkingsovereenkomst---Fractie-Tonnaer-HSP-HB-HOP-VOCH-verworpen.pdf

Onderzoek naar het proces brandveiligheid op het woonwagencentrum Bobeldijkerweg

De Raad bijeen op 24 mei 2016, agendapunt 9, raadsbesluit Realisatie 4 woonwagens in verband met brandveiligheid op het woonwagencentrum Bobeldijkerweg.


Overwegende dat:

 • al meer dan 12 jaar bekend is en inspanningen worden geleverd voor de opheffing van de brandonveilige situatie op het woonwagencentrum;
 • er in verband met de verbeteringen van de brandveiligheid op het woonwagencentrum een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen gemeente Hoorn en Wooncorporatie Intermaris;
 • er nog steeds geen inzicht is op een definitieve voor alle partijen bevredigende oplossing met betrekking tot de brandveiligheid op het woonwagencentrum;
 • de gemeenteraad en college van B&W kunnen leren van dit proces.


Verzoekt het college:

 • om een onderzoek in te stellen, naar het lange proces voor het opheffen van de brandonveilige situatie op het woonwagencentrum, eventueel met inzet van een extern onafhankelijk bureau;
 • om de gemeenteraad de uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen direct na het zomerreces 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
VVD, Ronald Louwman
VOCHoorn, Aart Ruppert
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
HSP, Nico Oudheusden
HOP, Robert Vinkenborg

24-5-2016-Motie-2-Onderzoek-naar-het-proces-brandveiligheid-op-het-woonwagencentrum-Bobeldijkerweg---Fractie-Tonnaer-HSP-HB-HOP-VOCH-verworpen.pdf

Aanpassen salaris directeur HVC

De gemeenteraad van Hoorn in vergadering bijeen op 24 mei 2016

Constaterende dat:

Uit het jaarverslag van 2014 van de NV HVC blijkt dat de beloning van de (enig) statutair directeur als volgt is opgebouwd;

2014
Salaris €195.000
Totale loonkosten €265.000

2013
Salaris €193.000
Totale loonkosten €277.000

Sinds 1 januari 2013 de nieuwe wet WNT (Wet Normering Topinkomens) van kracht is Topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan de WNT-norm. De wet WNT geldt voor bestuurders van publieke instellingen en semipublieke organisaties. De norm in 2014 €193.000 bedroeg en in 2015 €178.000. Dit is inclusief vakantie uitkering, eindejaars uitkering, pensioenbijdrage en onkosten.


Overwegende dat:

 • De NV HVC kan owrden beschouwd als een semi overheidsbedrijf war 46 gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van zijn dat huisvuil en slib verwerkt.
 • De directie nauwelijks risico loopt.
 • Aandeelhouders garant staan voor rente en aflossingen van aangegane leningen.
 • Het wenselijk is dat salarissen van topfunctionarissen van met de gemeente Hoorn Verbonden partijen zich aan de wet WNT dienen te houden.
 • De Raad van Commissarissen van HVC heeft vastgesteld dat de WNT formeel niet op HVC van toepassing is en dat de met de directie gemaakte beloningafspraken gebaseerd zijn op het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid.
 • Echter het uiteindelijke besluit niet bij de Raad van Commissarissen van HVC ligt, maar bij de aandeelhouders van de HVC.


Verzoekt het college van B&W om:

 • Op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van HVC met grote klem aan te dringen bij De Raad van Commissarissen het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen Conform de wet WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden.


En gaat over tot de orde van de dag.

Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
HOP, Robert Vinkenborg
Groen Links, Jos Kamminga
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
HSP, Nico Oudheusden
SP, Mathé van Stralen
PvdA, Jeroen van der Veer
VOCHoorn, Aart Ruppert

24-5-2016-Wilde-Motie-4-aanpassen-salaris-directeur-HVC---HL-HSP-SP-HB-GL-VOCH-PvdA-Fractie-Tonnaer-HOP-aangenomen.pdf

Zwaagmergouw-Dorpsstraat aanbrengen fietsopstelstroken

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op dinsdag 2 maart 2016, behandelde agendapunt 14 Zwaagmergouw/Dorpsstraat, aanbrengen fietsopstelstroken.

Overwegende dat:

 • bij de aanleg van fietsopstelstroken op de kruising van de Zwaagmergouw en Dorpsstraat het College voornemens is de voetgangersoversteekplaatsen (zebra's) te laten vervallen;
 • deze maatregel met name voor voetgangers die slecht ter been zijn, gevolgen heeft voor het veilig oversteken van de Zwaagmergouw;
 • het College voornemens is om op drukke gebiedsontsluitingswegen bij renovaties zebra's te vervallen en alleen nog kanalisatiestrepen aan te brengen;
 • dit op gespannen voet staat met de rechtszekerheid van overstekende voetgangers;
 • wellicht de snelheidsremmende werking die zebra's op het autoverkeer hebben, beperkt;
 • de ene kruising voorzien van kanalisatiestrepen, de andere van zebra's de duidelijkheid voor de weggebruiker niet ten goede komt en waardoor een verkeersonveilige situatie ontstaat;
 • de raad nog niet in positie is gebracht door middel van een raadsvoorstel hoe om te gaan met voetgangersoversteekplaatsen op in- en uitvalswegen.

Verzoekt het college van B&W:

Bij de renovatie van de Dorpsstraat-Zwaagmergouw af te zien van het verwijderen van de voetgangersoversteekplaatsen tot een Raadsbesluit is genomen over het beleid t.a.v. voetgangersoversteekplaatsen op gebiedsontsluitingswegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD, Ronald Louwman
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
HSP, Nico Oudheusden
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
PvdA, Jeroen van der Veer
HOP, Robert Vinkenborg

2-2-2016-Motie-4.-Zwaagmergouw-Dorpsstraat--aanbrengen-fietsopstelstroken---VVD-HSP-PvdA-Fractie-Tonnaer-Hoorns-Belang-HOP-Hoorn-Lokaal.pdf

Baancommissie en vrienden van de wijzend - GR 0202216

De raad van de gemeente Hool11, bijeen op dinsdag 2 februari 2016, behandelend agendapunt 8

(commerciele aanbesteding 3 sportaccommodaties), gehoord de beraadslagingen:

Overwegende dat:

Het voorliggende besluit een besluit is dat de exploitatie voor 10 jaar vastlegt

 • De 3 accommodaties Wijzend een grote maatschappelijke rol spelen binnen de gemeenschappen Zwaag, Blokker en Hool11
 • De Baancommissie van de ijsbaan een cruciale rol speelt met een groot aantal vrijwilligers in de ondersteuning van de exploitatie bij aile ijs-activiteiten
 • De Stichting Vrienden van de Wijzend een rol speelt in de ondersteuning van de exploitatie van het zwembad bij met name klein onderhoud en andere hand- en spandiensten met een groot aantal vrijwilligers
 • De Stichting Vrienden van de Wijzend en Baancommissie een rol kunnen en willen blijven spelen ter ondersteuning na de commerciele aanbesteding
 • Bepaalde betrokkenheid het draagvlak voor commerciele exploitatie verhoogt
 • Beide organen zich inzetten voor slechts een van de drie accommodaties en derhalve geen onderdeel zijn van de Beoordelingscommissie Roept het College van Burgemeesters en Wethouders op
 • de Baancommissie en de Vrienden van de Wijzend op een of andere manier bij het verdere proces betrokken te houden met als doel dat zij hun rol kunnen blijven spelen in de dagelijkse ondersteuning van de nieuwe exploitant.

Download hier de motie

2014

Affiche museum huisvesting

Gepubliceerd: 19 februari 2014

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 28 januari 2014


Overwegende dat:

 • Het Affichemuseum is gevestigd aan het Grote Oost 2/4 te Hoorn.
 • Het Affichemuseum een omvangrijke en kostbare collectie affiches bezit en door het museum regelmatig belangrijke wisseltentoonstelling georganiseerd worden.
 • Het Affichemuseum tot slechts 1 april 2014 het pand Grote Oost 2/4 van de gemeente Hoorn kan huren.
 • Het Affichemuseum nog geen nieuwe accommodatie voor het museum in Hoorn of elders heeft gevonden.
 • Een vroegtijdig vertrek van het Affichemuseum uit het pand Grote Oost 2/4 , schadelijk is voor het museum, voor het toerisme en de kunst & cultuur van de stad Hoorn.


Verzoekt het college van B&W:

 • Het Affichemuseum de mogelijkheid en de tijd te geven op zoek te gaan naar een nieuwe accommodatie voor het museum.
 • Daarom het Affichemuseum een gebruikersovereenkomst of een antikraak-overeenkomst te verlenen voor het pand Grote Oost 2/4, tot en met 31 december 2014.


En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fracties: 
R. Tonnaer, Fractie Tonnaer            S. Bashara, GroenLinks

Roode Steen 15

Gepubliceerd: 19 februari 2014

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 28 januari 2014


Overwegende dat:

 • De gemeente Hoorn het pand Roode Steen no.15 in bezit heeft.
 • Dit pand is verkregen uit de nalatenschap van mevrouw H.M. de Vicq-Carbasius.
 • De gemeenteraad van Hoorn op 30-05-1906 het nalatenschap van mevrouw H.M. de Vicq-Carbasius geaccepteerd heeft.
 • Dat aan de nalatenschap van het pand Roode Steen no.15 voorwaarden zijn verbonden.


Het genoemde pand, volgens de nalatenschap, uitdrukkelijk in zijn geheel verhuurt of in gebruik gegeven dient te worden aan de Burgemeester, of aan de Commandant van het Garnizoen of aan de Kantonrechter of aan de Griffier van het Kantongerecht, behalve wanneer de gemeente Hoorn mocht beslissen aan het huis de bestemming te geven van Museum of Bibliotheek.


Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

 • Zodra de Rozenkruisers als huurder dit pand vrijwillig hebben verlaten een nieuwe huurder of gebruiker gevonden dient te worden, volgens de voorwaarden uit de nalatenschap van mevrouw H.M. de Vicq-Carbasius.
 • Het pand Roode Steen no. 15 in gemeentelijk bezit te houden.En gaat over tot de orde van de dag.

R. Tonnaer, Fractie Tonnaer                S. Bashara, GroenLinks

LED-scherm Oostereiland

Gepubliceerd: 19 februari 2014

Motie

De raad van de gemeente Hoorn,
In vergadering bijeen op dinsdag 28 januari 2014.

Overwegende dat:

 • De gemeente toestemming heeft gegeven aan de Cinema en het Museum om een LED-scherm tegen de gevel van het Oostereiland te plaatsen.
 • De gemeente onvoldoende overleg heeft gepleegd met de bewoners van het Hoofd en Achter op ‘t Zand over de plaatsing van het LED-scherm.
 • Het college zowel mondeling als schriftelijk heeft toegegeven dat de gemeente fout heeft gehandeld en het scherm van de gevel zou verwijderen of laten verwijderen.
 • De plaatsing van een LED-scherm in strijd is met de welstandsnota.

Verder overwegende dat:

 • Het college op 14 januari een vergunning verleend heeft om het LED-scherm van de gevel te halen en het scherm 40cm voor de gevel op palen wil plaatsen.
 • Dit voornemen geen oplossing is voor het bezwaar van de bewoners en de bewoners-eigenaren
 • Een mogelijk nieuwe plaats voor het LED-scherm gezocht moet worden buiten de Binnenstad en bij voorkeur in de buurt van invalswegen.    


Verzoekt het college:

 • Zo spoedig mogelijk het LED-scherm weg te halen en een nieuwe locatie te zoeken buiten de Binnenstad en bij voorkeur in de buurt van invalswegen of het P&R-terrein.
 • Verder geen toestemming meer te geven tot plaatsing van LED-schermen waar dan ook, maar eerst beleid met betrekking tot LED-schermen te formuleren en de welstandsnota hierop aan te passen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Piet Bruijns, PvdA-fractie
Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer 
Nel Douw, SP

*Bron:  Centraal Bureau voor Statistiek 2007.
**Bron: jaarstukken 2009

2013

Overlast en alcoholverbod Risdammerhout

De gemeenteraad van Hoorn, in vergadering bijeen op dinsdag 8 oktober 2013, behandelend agendapunt 10, extra nachtopvang van 1 november 2013 tot 1 mei 2014;

Overwegende dat:

 • in wijkpark Risdammerhout overlast wordt veroorzaakt door aanwezige thuis- en daklozen en zorgmijders;
 • deze overlast groot is en voor een deel wordt veroorzaakt door alcoholgebruik in het wijkpark;
 • door de overlast het wijkpark Risdammerhout door inwoners van de wijk Risdam voor normaal gebruik vermeden wordt en niet meer als gewoon wijkpark wordt ervaren;
 • het Overleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen het verzoek heeft gedaan wijkpark Risdammerhout aan te wijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken.

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

 • overeenkomstig de Algemeen Plaatselijke Verordening Hoorn 2010, wijkpark Risdammerhout en directe omgeving aan te wijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;
 • als bestrijding van de overlast op zo kort mogelijke termijn een verbod tot gebruik van alcoholhoudende drank voor dit gebied te nemen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Voor motie: Fractie Tonnaer, VOCHoorn, CDA, HoornsBelang, en Hoorn+

Tegen motie: VVD, D66, Groen Links, HSP, SP en PvdA

Motie werd daarmee niet aangenomen

Sportcomplex Nieuwe Steen

Gepubliceerd: 03 juli 2013

De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 25 juni 2013, behandelend de jaarrekening 2012 en de kadernota 2013.

Overwegende dat:

 • op termijn Hockeyclub WFHC zal verhuizen naar een nieuw sportcomplex aan Keern-Roskam;
 • het sportcomplex aan de Nieuwe Steen volgens het coalitieakkoord 2010-2014 een inbreilocatie is en bestemd voor kantorenbouw;
 • in Hoorn veel kantoorpanden leeg staan en dat daarom de kans op de bouw van nieuwe kantoren op het sportcomplex aan de Nieuwe Steen nihil is;
 • het sportcomplex van WFHC goed gebruikt kan worden door sportverenigingen en scholen voor de buitensport;
 • Rugby Club West-Friesland op dit moment gevestigd is op de Blauwe Berg en daar weinig vooruitzichten heeft;
 • de scholen Oscar Romero en Copernicus aan de Nieuwe Steen in de buurt van de hockey-velden van WFHC gevestigd zijn.
   

Vraagt het College van Burgemeester en Wethouders:

 • binnen een half jaar de mogelijkheid te onderzoeken of, na verhuizing van Hockeyvereniging WFHC, het sportcomplex voor de sport behouden kan blijven;
 • binnen een half jaar te onderzoeken en gesprekken te voeren met o.a. Rugbyclub West-Friesland en de scholen Oscar Romero en Copernicus met het oog op de mogelijke vestiging of gebruik door de drie organisaties van het huidige sportcomplex van Hockeyvereniging WFHC.
   

En gaat over tot de waan van de dag,

Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer

(Motie is door meerderheid van de gemeenteraad aangenomen)

2012

Ouderennota

Gepubliceerd: 04 mei 2012

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 28 oktober en woensdag 4 november 2009 behandelend agendapunt 5 09 117 vaststelling van de programmabegroting 2010

Gelezen de Begroting 2010, Programma 6 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening, Ouderennota 2004-2009 (blz. 72)


Overwegende dat: 

 • in 2010 door de huidige of toekomstige gemeenteraad de evaluatie van de nota Ouderenbeleid 2004-2009 zal plaatsvinden;
 • volgens de begroting 2010, blz. 72, wordt afgezien van de ontwikkeling van een afzonderlijke seniorennota en dat door een integrale benadering  beter kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de samenleving;
 • de evaluatieresultaten van de nota ouderenbeleid bepalend zijn voor het al of niet schrijven van een nieuwe nota ouderenbeleid.
   

Spreekt uit: 

 • dat de gemeenteraad  pas beslist over het al of niet schrijven van een nieuwe nota Ouderenbeleid nadat een evaluatie van de huidige nota Ouderenbeleid heeft plaatsgevonden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Tonnaer.

2009

Toelatingstijd Horeca

Gepubliceerd: 04 november 2009

Motie

De raad van de gemeente Hoorn,
In vergadering bijeen op woensdag 28 oktober en woensdag 4 november  2009,
Behandelend de programmabegroting 2010

Overwegende:

 • Dat er op 16 december 2008 is gediscussieerd in de raad over het vervroegen van het toelatings-tijdstip naar 12.00 uur;
 • De Hoornse Horeca de raad bij die gelegenheid met klem verzocht om de argumenten van de horeca serieus te nemen.
 • De Hoornse horeca bij die gelegenheid ook aangaf de alcoholproblematiek van jeugdigen te onderkennen en daarom het vervroegen van de sluitingstijd naar 01.00 uur voor de horeca te willen steunen,
 • Dat voor het vervroegen van het toelatings-tijdstip onder een grote groep horecaondernemers bezwaar blijft bestaan in het licht van de economische recessie en vanwege het feit dat de doelgroep niet bereikt wordt en het middel dus het doel voorbij schiet,
 • Dat andere leden uit de regionale stuurgroep ingezet hebben op 01.00 uur, vanwege de door de horeca naar voren gebrachte argumenten,
 • Dat ook recent uit acties van de horeca ondernemers blijkt dat deze maatregel nog steeds op geen enkele draagvlak kan rekenen en alleen leidt tot polarisatie en onnodige economische schade voor Hoorn terwijl nog steeds niet is aangetoond dat er hiermee enige bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder de jeugd,
 • Dat dit aanleiding is om het genomen besluit over het vervroegen van het toelatings-tijdstip te heroverwegen en ook te zorgen voor meer draagvlak voor de uitvoering van alle in dit kader genomen besluiten,
   

Roept het college op:

Het Plan van Aanpak Jeugd en Alcohol zoals dat is vastgesteld conform de besluiten van 2008 uit te voeren, maar voor wat betreft het onderdeel vervroeging van het toelatings-tijdstip vanaf januari 2010 uit te gaan van 01.00 uur i.p.v. 00.00 uur, in goed overleg met de georganiseerde horecaondernemers.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie VOC Hoorn, P. Mol                      Fractie Tonnaer, R. Tonnaer,

Fractie Hoorns Belang, J. Kamphuis.

Monumentenfonds

Gepubliceerd: 04 november 2009

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 28 oktober en woensdag 4 november 2009 behandelend agendapunt  5   09 117  vaststelling van de programmabegroting 2009

Gelezen de Reserve Restauratiefonds Monumenten (blz .66) van de Begroting 2010, Programma Cultuur en Recreatie;

Overwegende dat: 

 • In het jaar 2005, voor de periode van vijf jaar,  een Restauratiefonds Monumenten (€ 500.000,--) en een Stimuleringsregeling Restauratie Monumenten 2005 is ingesteld;
 • Deze regeling en fonds in 2010 stopt;
 • De regeling en het fonds voor het onderhoud en restauratie van rijksmonumenten van groot belang is en noodzakelijk blijft


Roept het college op:
 

 • Het restauratiefonds Monumenten en de Stimuleringsregeling Restauratie voor de duur van vier jaar te verlengen,
 • Hiertoe een voorstel voor te bereiden voor de raad om het fonds financieel te versterken met € 500.000 ,-- voor de periode van vier jaar,
 • Dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Tonnaer

Roode Steen afsluiten

Gepubliceerd: 04 november 2009

Motie


De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 28 oktober en woensdag 4 november 2009 behandelend agendapunt 5 09 117 vaststelling van de programmabegroting 2009


Gelezen het afsluiten van Roode Steen (blz. 40) van de Begroting 2010, Programma 2 : Verkeer, vervoer en waterstaat.


Overwegende dat: 

 • september 2009 een verkeersbesluit is genomen voor de Roode Steen;
 • het genomen verkeersbesluit betekent dat de Roode Steen in de zomermaanden tijdens het weekend voor verkeer volledig afgesloten is;
   

Van mening zijnde dat: 

 • de aan de Rode Steen gevestigde horecaondernemers hebben aangegeven geen gebruik te zullen maken van de terrasuitbreiding op de Roode Steen;
 • tijdens de afsluiting van de Roode Steen het verkeer de route  Italiaanse Zeedijk,  Veermanskade en Doelenkade als alternatief zal gebruiken;
 • tijdens de afsluiting van de Roode Steen het verkeer de route  Vijzelstraat, Appelhaven,  Korenmarkt en Doelenkade als alternatief zal gebruiken;deze alternatieve routes een onaanvaardbare toename van verkeer zullen moeten verwerken, waar deze straten niet op berekend en voor ingericht zijn;
   

Spreekt zich daarom uit: 

 • De Roode Steen gedeeltelijk af te sluiten en het  zuid-gedeelte, de route Rode Steen - Grote Oost –Wijdebrugsteeg, voor doorgaand verkeer open te houden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie VVD
Fractie Tonnaer

Museum Opmeer

Gepubliceerd: 04 november 2009

Motie

De  Gemeenteraad van Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 28 oktober en woensdag 4 november 2009


Overwegende dat: 

 • in Spanbroek het Scheringa Museum voor Realisme is gevestigd;de kunstcollectie van het museum van nationale betekenis is;
 • het museum en de collectie van betekenis is voor de kunst en cultuur, het toerisme en de economie in West-Friesland;
 • dinsdag 20 oktober jl. door de ABN AMRO bank beslag is gelegd op de kunstcollectie van het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek;
 • in de gemeente Opmeer een nieuw Scheringa Museum wordt gebouwd en thans de nieuwbouw van het museum (voorlopig) is stilgelegd;
 • door de beslaglegging op de kunstcollectie feitelijk de deuren van het Scheringa Museum zijn gesloten;
 • sluiting van het museum een zware klap is voor het museum zelf, voor de medewerkers en vrijwilligers, de kunst en cultuur, het toerisme en de economie in West-Friesland;

 
Verzoekt; 

 • De Raad van Bestuur van ABN AMRO, ING, RABO en Fortis, de minister van Cultuur R.Plasterk en W.Bos van financiën, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland en de Gemeenteraden en Colleges van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Wervershoof  bestuurlijke  inspanningen te leveren voor het behoud van de collectie Scheringa. Deze collectie niet (in delen) te verkopen en te streven naar de realisering van een nieuw museum in Opmeer door dit af te bouwen en als museum in gebruik te nemen.

 
Verzoekt tevens; 

 • (delen) van de kunstcollecties of topstukken uit collecties van ABN Amro, ING, RABO en Fortis voor het nieuwe museum beschikbaar te stellen.
 • Spreekt de wens uit;
 • dat Opmeer en West-Friesland een nieuw Museum voor Realisme of een Nationaal Kunst Bank Museum  krijgt dat goed is voor de kunst en cultuur, het toerisme en de economie van West-Friesland.
 • En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer,  Roger Tonnaer, Hoorns Belang, José Kamphuis, VOCHoorn, Piet Mol   en VVD, Wim van Hilten.

Gevelreclame

Gepubliceerd: 08 september 2009

Motie

 De raad van de gemeente hoorn, 

in vergadering bijeen op dinsdag 8 september 2009,

Behandelend agendapunt 9 088, gebruik openbare ruimte binnenstad

 

Overwegende dat;

 • op 7 mei 1996 is een beleid is geformuleerd t.a.v. reclame-uitingen binnen de gemeente Hoorn;
 • bij de uitvoering van dit beleid gestreefd wordt naar algemene toepasbare beginselen die voor iedere ondernemer in Hoorn gelden en kenbaar zijn;
 • afwijking van de regels kan door B & W gebeuren (artikel 7.2) alleen als dit zou leiden tot een 'onaanvaardbare afwijzing'.
 • recent nog ondernemers zijn aangeschreven op grond van dit beleid;
 • er blijkens de notitie "gebruik openbare ruimte binnenstad" in de binnenstad een drietal ondernemingen is dat wegens 'economisch trekkerschap' ruimere reclame-uitingen mogen voeren;
 • dat er meer grote ondernemingen zijn die grote trekkers zijn in de regio, die echter niet zijn uitgezonderd van de regels;
 • dat dit tot ongelijkheid leidt en ook uit de vergunningverlening nergens blijkt dat het hier zou kunnen gaan om het geval van een 'onaanvaardbare afwijzing';

 
Verzoekt het college; 

De uitzonderingen op te heffen die gemaakt zijn bij het reclamebeleid, waar het gaat om de drie in de Nota gebruik openbare ruimte binnenstad genoemde winkelketens.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Tonnaer

Fractie Hoorns Belang

Fractie de Meij

Fractie VVD

Sterflats

Gepubliceerd: 17 juni 2009

Motie

De gemeenteraad van Hoorn, in vergadering bijeen op woensdag 17 juni 2009;

Gehoord de bijdragen van en de discussie over de mogelijke (gedeeltelijke) sloop of renovatie van de Sterflats tijdens de vergadering van de Algemene Raadscommissie op donderdag 11 juni 2009;

Overwegende dat: 

 • De Sterflats in de Grote Waal zijn ontworpen door ir. Hans Gelderblom;
 • De Sterflats  in 1969 zijn gebouwd en destijds door ARP-minister W.F. Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het predicaat  "experimentele woningbouw" kreeg;
 • De sterflats van architectonische en stedenbouwkundige betekenis zijn;


Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

De Sterflats, gelegen in de Grote Waal en aan het IJsselmeer, zo snel als mogelijk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

 
En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer

Hoorns Belang

Hoornse Senioren Partij

Fractie De Meij

D66

VOCHoorn

Project Nelson Mandela Tabor

Gepubliceerd: 24 februari 2009

Motie

De gemeenteraad van Hoorn, in vergadering bijeen op 24 februari 2009,

Overwegende dat:  

 • De raad en algemene raadscommissie op 3 februari 2009 kennis hebben kunnen nemen van een uniek project onder de naam 'In de ban van de regenboog', een samenwerkingsproject tussen Sg. Tabor en de Drakenbergs Boys choir school uit Kwazulu Natal in Zuid Afrika,
 • Dat dit project totaal € 400.000,-- kost en in het kader van antidiscriminatie en antiracisme een musical is, uitgevoerd door scholieren vanuit Hoorn en vanuit Zuid Afrika, met het levenverhaal van Nelson Mandela als uitgangspunt,
 • Het unieke musicalproject brengt culturen samen en wordt in het Nederlands, Engels en Afrikaans uitgevoerd. Het project heeft een Comité van Aanbeveling met mr. H. Borghouts (CvdK in Noord-Holland), dhr. W. Kok (v.m. premier), mevr. Hlengiwe Mhkize (Ambassadeur Z-A in Nederland) en dr. O. van Veldhuizen (burgemeester van Hoorn).
 • Dat het college het subsidieverzoek van Tabor heeft afgewezen op grond van het feit dat het onderwerp niet in het lokale beleid zou passen, en dat het niet aan de gemeente is om scholen met dit soort projecten te ondersteunen,
 • Dat het in de visie van de raad wel degelijk lokaal beleid kan zijn om zo'n uniek projecten te ondersteunen en dat er van precedentwerking geen sprake is gezien het feit dat er nooit eerder een samenwerkingsproject van deze omvang is geweest in Hoorn.
 • Dat de gemeente Hoorn anderzijds in de persoon van de burgemeester wel in het comité van aanbeveling vertegenwoordigd is, en vanuit dien hoofde, en gezien de bijdragen van andere steden en hogere overheden, ook een bijdrage zou moeten reserveren,


Verzoekt het college:

een bedrag van € 16.000 ter beschikking te stellen, in overeenstemming met de subsidieverordening en de gemeentelijke regels voor projectsubsidiering, t.b.v. het project 'In de ban van de regenboog', een samenwerkingsproject tussen Sg. Tabor en de Drakenbergs Boys choir school uit Kwazulu Natal in Zuid Afrika

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fracties van  VVD, fractie Tonnaer, VOCH, fractie de Meij,D66,HSP

Begraafplaats Zuidergracht

Gepubliceerd: 24 februari 2009

Motie

De raad van de gemeente hoorn,

in vergadering bijeen op dinsdag 24 februari 2009,

Behandelend agendapunt 09.017, begraafplaats Zuiderdracht.


Overwegende dat;
 

 • het raadsvoorstel over de begraafplaats Zuiderdracht een meerderheid zal gaan halen in de raad,
 • het daardoor nodig is om de omwonenden directer bij de planontwikkeling te betrekken dan totnogtoe is gebeurd,
 • ook in de commissie door vrijwel alle fracties gewezen is op de noodzaak van verbeteren van de betrokkenheid van omwonenden in het verdere traject,
   

Verzoekt het college; 

bij het uitwerken van de plannen voor een begraafplaats aan de Zuiderdracht naast de gemeente Drechterland ook de Hoornse omwonenden direct te betrekken, daarbij zowel omwonenden als de georganiseerde bewoners in de stichting " Vrije Ruimte"  te betrekken,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

HSP

D66

Fractie Tonnaer

VOCH

Fractie de Meij

2008

Reclamebelasting

Gepubliceerd: 16 december 2008

AMENDEMENT 1

De raad van de gemeente Hoorn,

In vergadering bijeen op dinsdag 16 december 2008,

Onderwerp Verordening op de Reclamebelasting,

Gehoord de discussie,

Overwegende; 

 • Dat in de commissievergadering van 25 november gesproken is over het feit dat de vrijstellingen alleen gelden voor een aantal maatschappelijke instanties zoals basisscholen,
 • Dat deze lijst echter niet omvatte een aantal andere maatschappelijk actieve instanties die net als basisscholen geen winstoogmerk hebben maar actief zijn op het gebied van de zorg of de educatie, of de stervensbegeleiding,
 • Dat de gemeente ook voor deze instanties of instellingen een vrijstelling zou moeten regelen, mede uit het oogpunt van uniformiteit,
 • Dat culturele of maatschappelijke instanties die vaak gesubsidieerd worden vanuit gemeenschapsgeld niet belast zouden moeten worden voor structurele aanduidingen zoals de naam van de instelling op een gebouw.
   

Amendeert artikel 4 als volgt:

vervangt de tekst onder i. in de conceptverordening: door:

'die ter aanduiding zijn gehangen aan gebouwen van lichamen op het gebied van onderwijs en educatie, kunst en cultuur, instellingen op het gebied van de publieke (geestelijk) gezondheidszorg, welzijns- en hulpverleningsinstellingen, justitiële instellingen, dieren,- natuur-, en milieuorganisaties, allen voor zover het geen activiteiten met commerciële doeleinden betreft.'

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer,

Hoorns Belang, José Kamphuis

Hoornse Senioren Partij, Leny Molema

D66, Ina Bakker

Fractie de Meij, Chris de Meij

 

AMENDEMENT 2

De raad van de gemeente Hoorn,

In vergadering bijeen op dinsdag 16 december 2008,

Onderwerp Verordening op de Reclamebelasting,

Gehoord de discussie,


Overwegende; 

 • Dat in de commissievergadering van 25 november gesproken is over een oneerlijke verhouding van de heffing over de eerste 5 m2 in vergelijking met de heffing over oppervlakten van boven de 5 m2,
 • Dat de belasting daardoor in een aantal gevallen nodeloos onbillijk dreigt uit te werken,
 • Dat het mogelijk is de maatstaf aan te passen zodat de trapsgewijze verhoging van de tarieven beter in verhouding komt,
 • Dat kleinere ondernemingen dan niet relatief zwaarder worden belast dan grotere ondernemingen,
 • Dat verder de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, met name in het huidige slechte economische klimaat,

 
Amendeert artikel 6 van de conceptverordening als volgt: 

Voegt in een nieuw lid 1, inhoudende: 

"1. Voor het hebben van openbare aankondigingen waarvan het totaal aan vierkante meters niet meer dan 2,5 m2 bedraagt, per jaar.

 Gebied 1                        Gebied 2                              Gebied 3

€ 235,00                       € 267,00                            € 55,00

 

Wijzigt de nummering van de bestaande leden 1 t/m 8 in lid 2 t/m 9.

Voegt in het nieuwe lid 2 in, voorafgaand aan 'niet meer dan 5 m2': 'niet minder dan 2,5 m2 en"

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

VOC Hoorn, Piet Mol

Hoornse Senioren Partij, Leny Molema

Hoorns Belang, José Kamphuis

D66, Ina Bakker

Fractie de Meij, Chris de Meij

Dubbel gebruik parkeerplaatsen

Gepubliceerd: 16 december 2008

Motie

De raad van de gemeente Hoorn , in vergadering bijeen op 16 december 2008.

Behandeld agendapunt inzake het Verkeersplan Binnenstad

 

Overwegende dat; 

 • Er bij de maatregelen genoemd in het concept raadsbesluit (nrs. 1 t/m 23) geen maatregel staat over het dubbelgebruik van parkeerplaatsen,
 • Dat dit wel verlichting kan geven op sommige momenten dat er sprake is van een verhoogde bezettingsgraad.
   

Roept het college op: 

Onderzoek te doen met het doel om een besluit te nemen, over het toestaan van parkeren op betaald parkeerplaatsen door vergunninghouders in hun vergunninggebied.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer.

Fractie VOC Hoorn, Bram Stam.

Oneigenlijk gebruik van openbaar groen

Gepubliceerd: 18 november 2008

VVD & FRACTIE TONNAER

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 8 april 2008

Onderwerp: oneigenlijk gebruik openbaar groen

Gehoord de discussie,

Overwegende, dat

 • het college besloten heeft te gaan optreden tegen het oneigenlijk in gebruik nemen van openbaar groen door inwoners van onze gemeente
 • er in de achterliggende 20-25 jaar sprake is geweest van het gedogen van het gebruik van het openbaar groen
 • het college inmiddels echter heeft gemeend op ad hoc basis te gaan beslissen over situaties die al zo'n lange periode hebben bestaan
 • beslissingen op ad hoc basis niet bijdragen aan behoorlijk bestuur
 • beslissingen, genomen op deze wijze, niet transparant, helder en duidelijk zijn
 • voor beslissingen, genomen op deze wijze, inspraak niet mogelijk is
   

verder overwegende dat:

 • het van belang is dat er wel een eenduidig helder en transparant beleid voor het gebruik / oneigenlijk gebruik van openbaar groen wordt opgesteld
 • op dit moment blijkt dat er vanuit de gemeente Hoorn onvoldoende aandacht is voor de consequenties van verjaringstermijnen in situaties waarbij sprake is van het "te goeder trouw" dan wel "te kwader trouw" in gebruik nemen van stukjes grond / openbaar groen
   

verzoekt het college van Burgemeester & Wethouders:

 • een beleidsplan te gaan opstellen om het oneigenlijk gebruik van openbaar groen op transparante, heldere en duidelijke wijze te kunnen gaan aanpakken en hierbij te betrekken al die zaken die met goed beleid in de onderhavige situatie te maken hebben.
 • uitvoering van het handhavingstraject (inmiddels reeds in gang gezet) op te schorten totdat het beoogde beleid "handhaven illegaal grondgebruik" door de gemeenteraad is vastgesteld.
 • aan te geven hoeveel bewoners vanwege het rechtmatig verkrijgen van de verjaringstermijn feitelijk al eigenaar zijn van een stukje grond, zoals hiervoor bedoeld.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie Tonnaer
Roger Tonnaer.

fractie  VVD-Hoorn
Inge Wiebes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ONEIGENLIJK GRONDGEBRUIK

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2008

Motie 

Onderwerp oneigenlijk grondgebruik,

Gehoord de discussie,

Overwegende, 

 • dat het college op 10 april 2007 een besluit heeft genomen over het project 'oneigenlijk grondgebruik' (reg. Nr. 07.04744)
 • dat in de commissievergadering van 30 september 2008 uitgebreid is gesproken over de voortgang van het project, waarbij direct betrokken inwoners ook aan het woord zijn geweest,
 • dat in die commissievergadering door alle fracties een aantal aanvullende kaders is meegegeven die het college voor een deel heeft verwerkt in een geheel nieuw voorstel,
 • dat nu aan de raad wordt voorgelegd,dat dit aangepaste beleid zorgvuldig uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden en dat de kaders zo duidelijk mogelijk dienen te zijn, om inwoners die te goeder trouw zijn van gemeentewege de grootst mogelijke rechtszekerheid te bieden,
 • dat verder binnen bestaande juridische en financiële mogelijkheden gestreefd moet worden naar maatwerk, rekening houdend met (mondelinge of schriftelijke) afspraken uit het verleden,
   

Voorts overwegende,

 • dat in veel gevallen bewoners schriftelijk dan wel mondeling toestemming hebben ontvangen om het de perceeltjes openbaar groen, grenzend aan de eigen woning, voor de gemeente te beheren en te onderhouden
 • dat er sprake is van schriftelijke onderhoudscontracten die al dateren uit de tachtiger jaren
 • dat er t.a.v. de mondelinge toezeggingen sprake is van een gedoogbeleid van zo'n 20 tot 25 jaar
 • toestemming tot beheer en onderhoud van de betreffende perceeltjes openbaar groen al die jaren werd ingegeven vanwege bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen om zo te besparen op kosten voor beplanting en onderhoud
   

verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders: 

 • Bij het uitvoeren van de door de raad gestelde kaders voor het oneigenlijk grondgebruik in die gevallen dat bewoners gedwongen zijn geweest om openbaar groen te ontruimen op grond van het collegebesluit van 10 april 2007 voor de geleden schade incidenteel een financiële tegemoetkoming te verlenen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Fractie VVD-Hoorn, Inge Wiebes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AMENDEMENT 1
 

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2008,

Onderwerp oneigenlijk grondgebruik,

Gehoord de discussie,

Overwegende,

 • dat het college op 10 april 2007 een besluit heeft genomen over het project 'oneigenlijk grondgebruik' (reg. Nr. 07.04744) dat in de commissievergadering van 30 september 2008 uitgebreid is gesproken over de voortgang van het project, waarbij direct betrokken inwoners ook aan het woord zijn geweest,
 • dat in die commissievergaderingdoor alle fracties een aantal aanvullende kaders is meegegeven die hetcollege voor een deel heeft verwerkt in een geheel nieuw voorstel, dat nuaan de raad wordt voorgelegd,
 • dat dit aangepaste beleidzorgvuldig uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden en dat de kaders zoduidelijk mogelijk dienen te zijn, om inwoners die te goeder trouw zijnvan gemeentewege de grootst mogelijke rechtszekerheid te bieden,
 • dat verder binnen bestaande juridischeen financiële mogelijkheden gestreefd moet worden naar maatwerk, rekeninghoudend met (mondelinge of schriftelijke) afspraken uit het verleden,
 • dat de in het raadsvoorstelgenoemde criteria en beleidsmatige uitgangspunten onderdeel uitmaken vanhet te nemen besluit en derhalve geamendeerd kunnen worden,

 
Voorts overwegende:

 • dat niet alleen de grootte van een perceel bepalend zou moeten zijn voor een definitie van het begrip "snippergroen"
 • dat onder "snippergroen" ook zou kunnen worden verstaan die perceeltjes grond te omschrijven als "planologische rampen" (d.w.z. tuinen waarbij een onlogische verkaveling heeft plaatsgevonden) en stroken groen langs sloten (die niet via openbare grond te bereiken zijn), waarbij niet de afmeting, maar de functie bepalend is
 • dat in het raadsvoorstel ook wordt gemeld dat de oppervlakte een rol speelt, maar dat de functie beslissend is

 
Amendeert het besluit als volgt:

Onder het kopje 1. Definitie snippergroen

Toe te voegen: "Onder snippergroen wordt verstaan "als zodanig herkenbare stukken grond in de openbare ruimte, met een beperkte oppervlakte en in eigendom van de gemeente die niet per definitie voor de uitoefening van de gemeentelijke taken in de openbare ruimte nodig zijn".

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer Fractie VVD-Hoorn, Inge Wiebes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMENDEMENT 2

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2008,

Onderwerp oneigenlijk grondgebruik,

Gehoord de discussie,

Overwegende,

 • dat het college op 10 april 2007 een besluit heeft genomen over het project 'oneigenlijk grondgebruik' (reg. Nr. 07.04744) dat in de commissievergadering van 30 september 2008 uitgebreid is gesproken over de voortgang van het project, waarbij direct betrokken inwoners ook aan het woord zijn geweest,
 • dat in die commissievergaderingdoor alle fracties een aantal aanvullende kaders is meegegeven die hetcollege voor een deel heeft verwerkt in een geheel nieuw voorstel, dat nuaan de raad wordt voorgelegd,
 • dat dit aangepaste beleidzorgvuldig uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden en dat de kaders zoduidelijk mogelijk dienen te zijn, om inwoners die te goeder trouw zijnvan gemeentewege de grootst mogelijke rechtszekerheid te bieden,
 • dat verder binnen bestaande juridischeen financiële mogelijkheden gestreefd moet worden naar maatwerk, rekeninghoudend met (mondelinge of schriftelijke) afspraken uit het verleden,
 • dat de in het raadsvoorstelgenoemde criteria en beleidsmatige uitgangspunten onderdeel uitmaken vanhet te nemen besluit en derhalve geamendeerd kunnen worden,


Voorts overwegende dat:

 • er in Hoorn al zo'n 25 jaar gedoogbeleid is toegepast voor wat betreft het door bewoners onderhouden en beheren van stukjes openbaar groen, grenzend aan de eigen woning
 • een groot aantal bewoners van Hoorn in het verleden schriftelijk dan wel mondeling goedkeuring is verleend tot het onderhouden en beheren van stukjes openbaar groen, grenzend aan de eigen woning
 • dat de gemeente Hoorn het altijd zeer op prijs heeft gesteld dat bewoners met zoveel zorg en aandacht het onderhoud voor hun rekening hebben genomenbij zeer langdurig gebruik en/of beheer of in die situaties waarbij in het verleden toezeggingen zijn gedaan, rekening moet worden gehouden met de algemene maatregelen van behoorlijk bestuurin voornoemde situaties een aangepaste aankoopprijs als redelijk mag worden beschouwd

Amendeert het besluit als volgt:

1.   op pagina 1, onder de kop 'definitie snippergroen', de zinsnede:

"Een perceel groen kleiner dan 20 m2 bedraagt € 30,--  per m2 en alles daarboven € 100,-- per m2 (de tarieven in de binnenstad liggen iets hoger).", wijzigen in:

"Een perceel groen kleiner dan 30 m2 gaat € 30,-- per m2 bedragen, en alles daarboven € 75,-- per m2 (voor geheel Hoorn incl. de binnenstad)"

2.   Op pagina 2 onder het kopje "kleinschalig openbaar groen bij woningen", de 2e regel: (kleiner dan 20 m2) te wijzigen in (kleiner dan 30 m2).

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer
Fractie VVD-Hoorn, Inge Wiebes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AMENDEMENT 3

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2008,

Onderwerp oneigenlijk grondgebruik,

Gehoord de discussie,

Overwegende, 

 • dat het college op 10 april 2007 een besluit heeft genomen over het project 'oneigenlijk grondgebruik' (reg. Nr. 07.04744)
 • dat in de commissievergadering van 30 september 2008 uitgebreid is gesproken over de voortgang van het project, waarbij direct betrokken inwoners ook aan het woord zijn geweest,
 • dat in die commissievergadering door alle fracties een aantal aanvullende kaders is meegegeven die het college voor een deel heeft verwerkt in een geheel nieuw voorstel, dat nu aan de raad wordt voorgelegd,
 • dat dit aangepaste beleid zorgvuldig uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden en dat de kaders zo duidelijk mogelijk dienen te zijn, om inwoners die te goeder trouw zijn van gemeentewege de grootst mogelijke rechtszekerheid te bieden,
 • dat verder binnen bestaande juridische en financiële mogelijkheden gestreefd moet worden naar maatwerk, rekening houdend met (mondelinge of schriftelijke) afspraken uit het verleden,
 • dat de in het raadsvoorstel genoemde criteria en beleidsmatige uitgangspunten onderdeel uitmaken van het te nemen besluit en derhalve geamendeerd kunnen worden.

 
Voorts overwegende dat:

 • de wethouder tijdens de commissievergadering van 28 oktober 2008 heeft toegezegd alles in het werk te stellen om met de nutsbedrijven in contact te treden teneinde te bewerkstelligen dat bij verkoop van de perceeltjes openbaar groen geen kabels en leidingen behoeven te worden omgelegd

 
Amendeert het besluit als volgt:

op pagina 3, in de alinea onder de kop "De aanwezigheid van kabels en leidingen.", de eerste zinsnede wijzigen in:

"ook indien er zich kabels en leidingen in de uit te geven grond bevinden, bestaat de mogelijkheid dat deze gronden kunnen worden verkocht en overgedragen. De rechten van de eigenaar van de kabels en/of leidingen dienen echter wel te worden gewaarborgd. Dit geschiedt door een recht van opstal"

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Fractie VVD-Hoorn, Inge Wiebes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AMENDEMENT 4

De raad van de gemeente Hoorn,In vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2008,

Onderwerp oneigenlijk grondgebruik,

Gehoord de discussie,

Overwegende, 

 • dat het college op 10 april 2007 een besluit heeft genomen over het project 'oneigenlijk grondgebruik' (reg. Nr. 07.04744) dat in de commissievergadering van 30 september 2008 uitgebreid is gesproken over de voortgang van het project, waarbij direct betrokken inwoners ook aan het woord zijn geweest,
 • dat in die commissievergadering door alle fracties een aantal aanvullende kaders is meegegeven die het college voor een deel heeft verwerkt in een geheel nieuw voorstel, dat nu aan de raad wordt voorgelegd,
 • dat dit aangepaste beleid zorgvuldig uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden en dat de kaders zo duidelijk mogelijk dienen te zijn, om inwoners die te goeder trouw zijn van gemeentewege de grootst mogelijke rechtszekerheid te bieden,
 • dat verder binnen bestaande juridische en financiële mogelijkheden gestreefd moet worden naar maatwerk, rekening houdend met (mondelinge of schriftelijke) afspraken uit het verleden,
 • dat de in het raadsvoorstel genoemde criteria en beleidsmatige uitgangspunten onderdeel uitmaken van het te nemen besluit en derhalve geamendeerd kunnen worden,


Voorts overwegende, dat:

 • de inventarisatie van het gebruik openbaar groen in de gemeente Hoorn nog in volle gang is
 • de termijn m.b.t. afronding van het project al een paar keer is bijgesteld
 • de inventarisatie thans, naar verwachting, in de 2e helft van 2009 zal zijn afgerond
 • het derhalve absoluut niet zeker is dat voor 1 januari 2010 alle situaties gelegaliseerd zullen kunnen worden


Amendeert het besluit als volgt:

 1. op pagina 3 en 7 en in het conceptbesluit, onder de kop "voorstel 1.", de derde bullit c. wijzigen in:"De verruimde verkoopcriteria toepassen tot 1 januari 2011.
 2. op pagina 6, onder de kop "beleid en voorstellen.", de tekst na de eerste zinsnede wijzigen in:"De verruimde verkoopcriteria worden toegepast tot 1 januari 2011.


En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Fractie VVD-Hoorn, Inge Wiebes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AMENDEMENT 5

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2008,

Onderwerp oneigenlijk grondgebruik,

Gehoord de discussie,

Overwegende,

 • dat het college op 10 april 2007 een besluit heeft genomen over het project 'oneigenlijk grondgebruik' (reg. Nr. 07.04744) dat in de commissievergadering van 30 september 2008 uitgebreid is gesproken over de voortgang van het project, waarbij direct betrokken inwoners ook aan het woord zijn geweest,
 • dat in die commissievergadering door alle fracties een aantal aanvullende kaders is meegegeven die het college voor een deel heeft verwerkt in een geheel nieuw voorstel,
 • dat nu aan de raad wordt voorgelegd,dat dit aangepaste beleid zorgvuldig uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden en dat de kaders zo duidelijk mogelijk dienen te zijn, om inwoners die te goeder trouw zijn van gemeentewege de grootst mogelijke rechtszekerheid te bieden,
 • dat verder binnen bestaande juridische en financiële mogelijkheden gestreefd moet worden naar maatwerk, rekening houdend met (mondelinge of schriftelijke) afspraken uit het verleden,
 • dat de in het raadsvoorstel genoemde criteria en beleidsmatige uitgangspunten onderdeel uitmaken van het te nemen besluit en derhalve geamendeerd kunnen worden,

Voorts overwegende

 • dat het individuele gebruiksovereenkomsten het meest recht doen aan de historisch gegroeide situatie
 • dat in het verleden bewoners ook reeds schriftelijk toestemming is verleend voor het beheer- en onderhoud van groenpercelen, grenzend aan de woning, waardoor de functie van de grond in tact is gebleven
 • dat de gemeente bij het afsluiten van individuele gebruiksovereenkomsten eigenaar van de grond blijft en derhalve ook voorwaarden kan stellen voor wat betreft het gebruik van de grond
 • dat er door het afsluiten van individuele gebruiksovereenkomsten minder sprake zal zijn van ongelijke situaties op buurt- of straatniveau dan bij koop/verkoop van de percelen  openbaar groen

 
Amendeert het besluit als volgt:

 1. op pagina 4, onder de kop "Huidige gebruikersovereenkomsten.", de tekst vervangen door de zinsnede:
 2. "Gebruikersovereenkomsten zijn een prima middel om bewoners die hiervoor in het verleden afspraken hebben gemaakt of in de toekomst afspraken willen maken te bewegen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leef- en woonomgeving. Afhankelijk van de situatie ter plekke, en afhankelijk van de mogelijkheden om te komen tot overdracht van grond, worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. Het college stelt nadere regels ter zake op."

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Fractie VVD-Hoorn, Inge Wiebes

Kunst- en cultuurprijs

Gepubliceerd: 05 november 2008


Fractie Tonnaer, VVD, D66 en Hoornse Seniorenpartij

Amendement

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 29 oktober en woensdag 5 november 2008 behandeld agendapunt 5  08114 vaststelling van de programmabegroting 2009.

Gehoord de discussie,

Overwegende:

 • dat tot en met 2005 de gemeente Hoorn,  jaarlijks de Kunst- en Cultuurprijs heeft uitgereikt;
 • dat deze Kunst- en Cultuurprijs werd uitgereikt aan personen of instellingen die het initiatief hebben genomen, zich inzetten of stimulerend zijn  voor de kunst- en cultuur in de stad Hoorn;
 • dat de Kunst- en Cultuurprijs tijdens de behandeling van de begroting 2005 is wegbezuinigd  (€ 2.500,--).


Verder overwegende:

 • dat een goed kunst- en cultuurklimaat belangrijk wordt gevonden;
 • dat de Kunst- en Cultuurprijs een compliment is en stimulerend werkt voor nieuwe initiatieven en activiteiten op het terrein van kunst en cultuur


Amendeert de Programmabegroting (werkversie) 2009 als volgt:

Voegt  toe in paragraaf 4.2 bij programma 5, nieuwe ruimtevragers:


INSTELLEN VAN EEN JAARLIJKSE KUNST- EN CULTUURPRIJS

Benodigde budgetten: € 2.500,-- per jaar


Subtekst: het verkrijgen van de Hoornse Kunst- en Cultuurprijs is een compliment voor personen of instellingen en zal stimulerend werken voor nieuwe initiatieven en activiteiten op het terrein van kunst en cultuur. De prijs wordt heringevoerd en voor de eerste keer uitgereikt in het najaar van 2009.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, VVD, D66 en Hoornse Seniorenpartij

Geld in deposito

Gepubliceerd: 05 november 2008

Fractie Tonnaer,VVD,D66 en Hoorns Belang

Motie 

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 29 oktober en woensdag 5 november 2008 behandeld agendapunt 5 08114 vaststelling van de programmabegroting 2009.

Gelezen de brief van de wethouder van financiën, ontvangen 13 oktober, over de kredietcrisis;

Gehoord de discussie,

Overwegende:

 • dat de gemeente Hoorn tot en met maart 2008, € 2 miljoen in deposito had uitgezet bij Landsbanki/Icesave;
 • dat de gemeente Hoorn slechts bij toeval tijdig het in deposito bedrag van € 2 miljoen heeft teruggehaald;
 • dat de gemeente Hoorn gelet op de huidige financiële situatie van Landsbanki/Icesave is ontsnapt aan een verlies van € 2 miljoen;
 • dat het verlies van € 2 miljoen aan gemeenschapsgeld ernstige gevolgen zou hebben gehad voor de financiële huishouding van de gemeente Hoorn en haar inwoners.


Vraagt het college van B&W;

 • nu en in de toekomst alleen geld in deposito uit te zetten bij de Bank  Nederlandse Gemeenten of bij de Nederlandse Waterschaps Bank;
 • mocht het college van B&W in de toekomst hiervan willen afwijken dit eerst voor te leggen voor goedkeuring aan de gemeenteraad.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, VVD, D66 en Hoorns Belang

Park-Line

Gepubliceerd: 29 oktober 2008

Fractie Tonnaer, VOC Hoorn, VVD, D 66,Hoorns Belang en Hoornse Seniorenpartij

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 29 oktober en 5 november 2008 behandeld agendapunt 5 08114 vaststelling van de programmabegroting 2009.

Gehoord de discussie,

Overwegende:

 • dat in Hoorn parkeergeld betaald kan worden door middel van munt- , papiergeld of chipknip;
 • dat Park-Line de mogelijkheid geeft te betalen via de mobiele telefoon;
 • dat parkeren en betalen via Park-Line voor de parkeerder gemakkelijk, eenvoudig en veilig is;
 • dat in 19 Nederlandse gemeenten, waaronder  Amsterdam, Bergen op Zoom, Delft , Den Haag en Valkenswaard, Park-Line parkeren en betalen mogelijk is;
 • dat in de gemeente Hoorn parkeren en betalen doormiddel van een mobiele telefoon niet mogelijk is;


Verzoekt het college van B&W;

Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van parkeren en betalen via Park-Line en na succesvol onderzoek, naast de bestaande betaalmogelijkheden, parkeren en betalen door middel van een GSM in te voeren in Hoorn.


En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, VOC Hoorn, VVD, D 66,Hoorns Belang en Hoornse Seniorenpartij

HVV Hollandia kunstgras

Gepubliceerd: 18 juni 2008

FRACTIE TONNAER

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 18 juni  2008;

 • gelezen de brief van het College van B&W van 7 mei 2008, kenmerk 08.19798, over kunstgrasvelden
 • gelezen de nota "Onderbouwing noodzaak kunstgrasvelden" van HVV Hollandia van 18 februari 2008
 • gehoord de discussie in de raadscommissie van 27 mei 2008 over de brief van het College van B&W van 7 mei 2008 over kunstgrasvelden


Overwegende dat,

 • sport voor de ontwikkeling van jong en oud gezond is;
 • het jeugdbeleid erop gericht is jeugd zoveel mogelijk actief te laten zijn bij sportverenigingen;
 • sportaccommodaties daarvoor optimaal uitgerust moeten zijn. 


Voorts overwegende dat:

 • HVV Hollandia speelt in de hoofdklasse van de KNVB en mede daarom onze stad promoot;
 • HVV Hollandia beschikt over een voetbalschool met veel jeugdvoetballers;
 • HVV Hollandia als hoofdklasser veel extra trainingen heeft en veel veldcapaciteit 


vraagt;

 • het voetbalcomplex van HVV Hollandia gelegen is in het Julianapark aan het IJsselmeer en mede daarom de voetbalvelden regelmatig afgekeurd worden;
 • een kunstgrasveld ten opzichte van een grasveld intensiever gebruikt kan worden en beter bestand is tegen regen en andere ongunstige weersomstandigheden; 

 

Verzoekt het college,

 • één kunstgrasveld voor HVV Hollandia aan te leggen voor aanvang van het voetbalseizoen 2009-2010

En gaat over tot de orde van de dag. 

Getekend door: VOCH,HSP,D66 en fractie Tonnaer

2x leges bouwvergunning

Gepubliceerd: 18 juni 2008

FRACTIE TONNAER

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 18 juni 2008 behandeld agendapunt 5.08056 vaststellen van de kadernota

Gehoord de discussie,

Overwegende:

 • dat de aanvrager/ontvanger van een bouwvergunning en bezitter van een monument twee maal legeskosten moet betalen;
 • dat de aanvrager/ontvanger van een bouwvergunning en NIET bezitter van een monument een maal legeskosten moet betalen.

Verder overwegende:

 • dat er voor de aanvrager geen wezenlijk verschil is tussen het aanvragen/verkrijgen van een bouwvergunning met of zonder monument, eerder een nadeel, omdat hij aan extra eisen moet voldoen;
 • dat de (als) extra (ervaren) leges onrechtvaardig voorkomen, met name in de gevallen waarin het pand (ongewild) door derden is aangewezen als monument;
  verzoekt het college van B&W voorstellen te doen welke een eind maken aan het twee maal heffen van leges voor één bouwaanvraag van bezitters van een monument, bijvoorbeeld door een aanpassing van de legesverordening of compensatie van legeskosten voor de monumentenvergunning.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2x Leges bouwvergunning

Fractie Tonnaer, Hoornse Seniorenpartij en Hoorns Belang

Motie

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op woensdag 29 oktober en woensdag 5 november 2008, behandeld agendapunt 5 08114 vaststelling van de programmabegroting 2009. Gehoord de discussie, Overwegende :

 • dat de aanvrager/ontvanger van een bouwvergunning en bezitter van een monument twee maal legeskosten moet betalen;
 • dat de aanvrager/ontvanger van een bouwvergunning en NIET bezitter van een monument een maal legeskosten moet betalen. Verder overwegende:
 • dat er voor de aanvrager geen wezenlijk verschil is tussen het aanvragen/verkrijgen van een bouwvergunning met of zonder monument, eerder een nadeel, omdat hij aan extra eisen moet voldoen;
 • dat de (als) extra (ervaren) leges onrechtvaardig voorkomen, met name in de gevallen waarin het pand (ongewild) door derden is aangewezen als monument;

verzoekt het college van B&W:

voorstellen te doen welke een eind maken aan het twee maal heffen van leges voor één bouwaanvraag van bezitters van een monument, bijvoorbeeld door een aanpassing van de legesverordening of compensatie van legeskosten voor de monumentenvergunning.  En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Tonnaer, Hoornse Seniorenpartij en Hoorns Belang

Stadsspeeltuin

Gepubliceerd: 18 juni 2008

VVD & FRACTIE TONNAER

Motie

De gemeenteraad van Hoorn, in vergadering bijeen op 18 juni 2008

Gehoord de beraadslagingen n.a.v. de Kadernota 2008 en overwegende dat

 • Het college het beleidsplan Speelvoorzieningen 2008 aan de raad heeft aangeboden en hierover tijdens de algemene raadscommissievergadering van 10 juni 2008 is gedebatteerd;
 • In dit beleidsplan de capaciteitsproblemen bij Stadsspeeltuin De Speelhoorn ter sprake;
 • Het verstandig is mogelijke extra ruimtevragers tijdig in beeld te brengen.

En voorts overwegende dat

 • De raad grote waarde hecht aan goede speelvoorzieningen voor de kinderen en de jeugd in onze gemeente;
 • De raad grote waardering heeft voor het functioneren van De Speelhoorn maar ook het geschetste capaciteitsprobleem onderkent;
 • De Kersenboogerd niet alleen de grootste maar ook de kinderrijkste wijk van Hoorn is.


vraagt het college

 1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de realisatie van een tweede stadsspeeltuin, bij voorkeur in de Kersenboogerd.
 2. Het karakter van deze speeltuin, dat wil zeggen de keuze tussen een "klassieke" speeltuin of een zogenaamd "speelbos" in dit onderzoek te betrekken.
 3. De financiële consequenties van een tweede stadsspeeltuin eveneens in beeld te brengen in dit onderzoek.
 4. De uitkomsten van dit onderzoek voor of bij de concept Programmabegroting 2009 ter bespreking aan te bieden aan de raad.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de VVD,

 

Harry van Lunteren – Fractievoorzitter VVD-Hoorn
Roger Tonnaer Fractievoorzitter Fractie Tonnaer

Neem contact op